Vydání 8/2007

Číslo: 8/2007 · Ročník: V

1287/2007

Zvláštní příplatek za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

Ej 233/2005
Zvláštní příplatek za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
k § 11, § 12 písm. a) a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně
k § 2 a bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění nařízení vlády č. 77/1994 Sb.1)
Samotné zařazení určitého pracoviště mezi pracoviště I. kategorie proto, že jde o pracoviště s drobnými zdroji ionizujícího záření [§ 11, § 12 písm. a) vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně], ani zařazení radiačních pracovníků na tomto pracovišti do kategorie B (§ 16 odst. 2 část věty za středníkem citované vyhlášky) ještě neznamená, že všichni takto zařazení pracovníci musí pobírat zvláštní příplatek z důvodu zařazení ve skupině I části B (ionizující a elektromagnetické záření, práce s lasery) bodu 1 přílohy k nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách. Přiznání či nepřiznání tohoto zvláštního příplatku konkrétnímu radiačnímu pracovníkovi závisí na tom, zda v případě jeho pracovního či služebního zařazení u něho převládají ztížené a zdraví škodlivé pracovní podmínky (viz § 2 citovaného nařízení vlády).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4. 2005, čj. 2 As 3/2005-67)
*) S účinností od 1. 1. 2007 zrušeno zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.