Vydání 9/2004

Číslo: 9/2004 · Ročník: II

331/2004

Změna zařazení do sítě škol a postoupení opravného prostředku

Ej 349/2004
Změna zařazení do sítě škol
Řízení před soudem: postoupení opravného prostředku příslušnému správnímu orgánu
k § 13b odst. 9 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb.
k § 46 odst. 5 soudního řádu správního
I. Proti rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle § 13b odst. 9 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, je přípustné odvolání, resp. rozklad.
II. Byl-li navrhovatel ve správním řízení nesprávně poučen o tom, že opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu není přípustný, a podal-li proto správní žalobu k soudu, postoupí soud takové podání příslušnému správnímu orgánu se závazným právním názorem vyjadřujícím povinnost projednat opravný prostředek (§ 46 odst. 5 věta druhá s. ř. s.). Návrh je u soudu ve smyslu tohoto ustanovení „podán včas“, byla-li dodržena lhůta pro podání návrhu u soudu, nikoli lhůta k podání opravného prostředku ve správním řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2004, čj. 7 A 25/2001-59)
Prejudikatura:
srov. Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 347/1998 a č. 792/2001.
Věc:
Soukromá střední škola Z. v H. proti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o souhlas se zavedením nového studijního programu, o zařazení školy do sítě škol, předškolních a školských zařízení a o změnu jejího názvu.
Rozhodnutím ze dne 27. 12. 2000 zamítlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádost školy F., s. r. o., o udělení souhlasu se zavedením nového studijního oboru „floristika“ na soukromé střední škole Z., s. r. o., a s tím související změnu zařazení této školy v síti škol, předškolních a školských zařízení a změnu jejího názvu. Zakladatelem soukromé střední školy Z. byla obchodní společnost škola F., s. r. o.
Proti rozhodnutí podala žalobkyně k Vrchnímu soudu v Praze žalobu, v níž namítla nezákonnost rozhodnutí žalovaného a nedostatečné zjištění a zhodnocení skutkového stavu.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení (§ 132 s. ř. s.), žalobu odmítl a věc postoupil žalovanému k vyřízení opravného prostředku.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud po posouzení podmínek soudního řízení dospěl k závěru, že žaloba není přípustná.
Žalobkyně byla aktivně legitimována k podání žaloby podle § 65 odst. 1 s. ř. s. i přesto, že rozhodnutí bylo adresováno právnímu subjektu škole F., s. r. o., neboť v žalobě tvrdí, že ona sama byla tímto rozhodnutím přímo zkrácena na svých právech.
Žaloba ve správním soudnictví je mimo jiné nepřípustná podle § 68 písm. a) s. ř. s. tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, připouští-li je zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem v daném případě je zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění účinném k 27. 12. 2000 (tj. ke dni, kdy ministerstvo ve věci rozhodovalo). Řízení o zařazení škol do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dál jen „síť“), resp. změny v zařazení či vyřazení ze sítě, včetně opravného prostředku proti rozhodnutí orgánu státní správy I. stupně upravuje § 13a a násl. tohoto zákona. Ustanovení § 22 zákona o státní správě a samosprávě ve školství stanoví, že obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na soukromé školy. Možnost podat opravný prostředek proti rozhodnutí o zařazení do sítě upravuje § 13b odst. 7 a 8 citovaného zákona. Tato ustanovení platí i pro případ, kdy se rozhoduje v důsledku změn v údajích, které zřizovatel uvedl v žádosti o zařazení do sítě. Podle § 13b odst. 9 tohoto zákona platí, že dojde-li ke změnám v údajích zaevidovaných v síti, je zřizovatel povinen oznámit to orgánu státní správy, který zařazuje do sítě, a doložit příslušné doklady. Tento orgán pak rozhodne dle § 13b odst. 3 zákona o státní správě a samosprávě ve školství, podle něhož je kromě jiného povinen v rozhodnutí poučit žalobce o možnosti podání odvolání.
Podle 46 odst. 5 s. ř. s. podal-li navrhovatel návrh v soudním řízení správním proto, že se řídil nesprávným poučením správního orgánu o tom, že proti jeho rozhodnutí není přípustný opravný prostředek, soud z tohoto důvodu tento návrh odmítne a věc postoupí k vyřízení opravného prostředku správnímu orgánu k tomu příslušnému. Byl-li návrh podán včas u soudu, platí, že opravný prostředek byl podán včas. Včasnost se přitom posuzuje vzhledem ke lhůtě pro podání návrhu k soudu, nikoli správnímu orgánu.
V daném případě šlo o rozhodnutí ústředního orgánu státní správy, proti kterému lze podle § 13b odst. 8 zákona ČNR č. 564/1990 Sb. do 15 dnů od doručení rozhodnutí podat rozklad, o němž rozhodne vedoucí ústředního orgánu státní správy na základě návrhu jím ustavené komise. Napadené rozhodnutí však obsahovalo vadné poučení, podle něhož se proti tomuto rozhodnutí nelze odvolat. Poučení o odvolání zahrnuje i případné poučení o rozkladu, neboť o rozkladu se rozhoduje též v odvolacím řízení v širším slova smyslu (srov. rubriku části čtvrté oddílu prvního správního řádu). Z tohoto poučení vycházela i žalobkyně. Žalobkyni bylo doručeno rozhodnutí žalovaného dne 10. 1. 2001. Podle § 250b občanského soudního řádu, v tehdy platném znění, mohla podat žalobu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí správního orgánu.
Jelikož byla žaloba doručena soudu dne 2. 3. 2001, byl návrh podán u soudu včas. Podle § 46 odst. 5 věty druhá s. ř. s. tedy platí, že rozklad byl podán včas.
(ras)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.