Vydání 4/2012

Číslo: 4/2012 · Ročník: X

2555/2012

Zemědělství: vznik nároku na dotaci; vznik nároku na poskytnutí dotace

Zemědělství: vznik nároku na dotaci; vznik nároku na poskytnutí dotace
k § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí
dotace
k podpoře jejich činnosti
k nařízení vlády č. 332/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí
dotace
k podpoře jejich činnosti
I. Nárok na dotaci v rámci programu Zakládání skupin výrobců podle nařízení vlády č. 655/2004 Sb. vznikl v roce 2007 skupině výrobců zařazené do tohoto programu tehdy, když splnila všechny podmínky uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) až f) tohoto nařízení. Nárok na poskytnutí
dotace
pak vznikl za podmínky, že předtím vznikl nárok na dotaci, dnem podání žádosti o poskytnutí
dotace
, kterou bylo možno podat až v období od 1. 1. do 15. 2. 2008.
II. Snížení výše
dotace
provedené nařízením vlády č. 332/2007 Sb., jež nabylo účinnosti dne 31. 12. 2007, se proto kvůli zákazu pravé retroaktivity nemohlo týkat dotací, na něž vznikl nárok do 30. 12. 2007 včetně. Zpravidla se však vzhledem k věcným podmínkám vznikání nároku na dotaci (obchodování zemědělské produkce vznikající v průběhu příslušného roku a tomu odpovídající rozvržení ekonomických aktivit skupiny výrobců zpravidla po větší část této doby) kvůli ochraně legitimního očekávání nebude vztahovat ani na případy, kdy nárok na dotaci vznikl až dne 31. 12. 2007.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, čj. 7 As 95/2010-55)
Prejudikatura:
nálezy Ústavního soudu č. 63/1997 Sb., č. 145/2002 Sb., č. 278/2004 Sb., č. 119/2011 Sb. a č. 30/1995 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 215/94).
Věc:
Společnost s ručením omezeným CB – odbyt proti Ministerstvu zemědělství o snížení
dotace
, o kasační stížnosti žalobce.
Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) rozhodnutím ze dne 17. 12. 2008 rozhodl o snížení
dotace
poskytnuté žalobci v rámci programu Zakládání skupin výrobců za rok 2007. Žalovaný rozhodnutím ze dne 26. 3. 2009 odvolání žalobce zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, kterou Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 5. 2010 zamítl. Městský soud v odůvodnění rozsudku označil za klíčovou právní otázku, zda žalovaný postupoval správně, pokud potvrdil výpočet Fondu s tím, že vztáhl vznik nároku na poskytnutí
dotace
až ke dni, kdy žalobce podal žádost o poskytnutí
dotace
za rok 2007, tj. ke dni 30. 1. 2008.
Ve vztahu k námitce žalobce, že mělo být při výpočtu výše
dotace
postupováno podle původního znění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., tedy podle jeho znění před 31. 12. 2007, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 332/2007 Sb., kterým byla snížena výše poskytované
dotace
, protože nárok na poskytnutí
dotace
mu vznikal v průběhu roku, dospěl městský soud k názoru, že nedošlo k nepřípustnému retroaktivnímu použití právní normy. Z § 5 nařízení vlády č. 655/2004 Sb. vyplývá, že skupině výrobců je
dotace
za příslušný kalendářní rok poskytnuta za splnění určitých vyjmenovaných podmínek, ale až na základě žádosti skupiny výrobců, kterou musí podat v období od 1. ledna do 15. února následujícího kalendářního roku. Žalobce teprve v této žádosti sdělil mimo jiné výši obchodovatelné produkce skupiny výrobců, na níž uplatňoval žádost o poskytnutí
dotace
a z níž se při výpočtu výše
dotace
vychází, a teprve na základě této žádosti mohl Fond rozhodnout, zda splnil podmínky poskytnutí
dotace
, tedy zda mu na poskytnutí
dotace
za rok 2007 vznikl nárok.
Z § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 655/2004 Sb. vyplývá, že
dotace
se poskytne skupině výrobců po dobu trvání 5 kalendářních let ode dne, kdy byla skupina výrobců zařazena do programu Zakládání skupin výrobců. Svůj požadavek (nárok) na skutečné poskytnutí
dotace
musí uplatnit podáním žádosti o její poskytnutí. Až podáním žádosti je nárok na dotaci uplatněn. Pokud by skupina výrobců takovou žádost nepodala, popř. by ji podala po stanovené lhůtě,
dotace
by jí nemohla být poskytnuta.
Z přechodného ustanovení novely nařízení vlády č. 655/2004 Sb. vyplývá, že podle dosavadních předpisů se posuzují jen ty nároky, které vznikly před účinností tohoto nařízení vlády. To znamená, že podle dosavadních předpisů se posuzují ty případy, kdy nárok na poskytnutí
dotace
byl skupinou výrobců uplatněn podáním žádosti o poskytnutí
dotace
před 31. 12. 2007. Vzhledem k tomu, že žalobce žádost podal dne 30. 1. 2008, vznikl mu nárok na poskytnutí
dotace
až po nabytí účinnosti novely, žalovaný i Fond proto postupovali správně, pokud výši
dotace
vypočetli podle § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 655/2004 Sb. Nedošlo přitom k nepřípustnému použití retroaktivní normy. Novelizované nařízení vlády č. 655/2004 Sb. se v žádném případě nevztahuje na nároky vzniklé před 30. 12. 2007. Ke zkrácení práv žalobce proto nedošlo.
Proti rozsudku městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž použití novelizovaného nařízení vlády č. 655/2004 Sb. považoval za nesprávné a nepřípustné. Fond vůči němu nemohl retroaktivně aplikovat novelizované znění citovaného nařízení vlády, jež nabylo účinnosti posledního dne období, za které měla být
dotace
přiznána. Rozhodnutí Fondu o zařazení stěžovatele do programu Zakládání skupin výrobců na základě nařízení vlády č. 655/2004 Sb. nebylo nikdy zrušeno ani změněno. Podání žádosti teprve dne 30. 1. 2008 bylo zcela v souladu s nařízením vlády.
Z § 5 nařízení vlády vyplývá, že se
dotace
za příslušný kalendářní rok poskytne skupině výrobců na základě žádosti a poskytnutí
dotace
je vázáno na splnění určitých vyjmenovaných podmínek. Doložení nároku na poskytnutí
dotace
až počátkem roku 2008 je podle názoru stěžovatele administrativním krokem nutným pouze k uplatnění nároku na dotaci. Mělo být tedy postupováno podle původního znění nařízení vlády. Stěžovatel neměl možnost podat žádost o poskytnutí
dotace
za rok 2007 před 1. 1. 2008. Pokud by tak učinil, nejenže by nemohl sdělit výši obchodovatelné produkce skupiny výrobců, na niž uplatňoval žádost a z níž se při výpočtu žádosti vychází, ale porušil by i citované nařízení vlády ukládající mu předložit žádost ve stanoveném období. Nárok na poskytnutí
dotace
mu přitom vznikal v průběhu celého roku 2007. V nařízení vlády č. 655/2004 Sb. není stanovena podmínka, že by nárok na dotaci byl vázán na podání žádosti. Pouze je stanoveno, že
dotace
za příslušný kalendářní rok se poskytne na základě žádosti. V té žadatel sdělí výši finanční hodnoty roční obchodovatelné produkce a toto sdělení doloží potřebnými doklady. Z toho stěžovatel vyvozoval, že podání žádosti je pouze a jen administrativním krokem nutným k vypočtení
dotace
za příslušný kalendářní rok. Této skutečnosti přizpůsobil své podnikatelské aktivity, když podle nich stanovil výkupní a prodejní ceny zemědělských komodit. Byl v legitimním očekávání, že na počátku roku 2008 obdrží dotaci za rok 2007.
Argumentace městského soudu, že podle dosavadních předpisů se posuzují ty případy, kdy byla žádost o poskytnutí
dotace
podána dříve, než nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 655/2004 Sb., je neudržitelná a nepřípustná.
Ad absurdum
by mohlo docházet každým rokem k situaci, kdy by na konci roku bylo nařízení vlády č. 655/2004 Sb. novelizováno a vázáním vzniku nároku na podání žádosti by mohlo docházet ke zkracování práv jednotlivých žadatelů zcela svévolně. Stěžovatel zdůraznil, že pravá i nepravá
retroaktivita
je přípustná pouze ve prospěch adresáta právní normy.
Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Při stanovení výše
dotace
odkazovalo nařízení vlády č. 655/2004 Sb. ve znění před novelizací v § 5 odst. 3 na čl. 33d nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení. Ten v odstavci 3 stanoví, že „[p]
odpora je poskytována v ročních splátkách po dobu prvních pěti let po dni, kdy bylo seskupení producentů uznáno. Vypočítává se na základě roční produkce seskupení uváděné na trh a nepřekračuje: a) 5 % v prvním roce, 5 % v druhém roce, 4 % ve třetím roce, 3 % ve čtvrtém roce a 2 % v pátém roce hodnoty produkce do 1 000 000 eur uvedené na trh a b) 2,5 % v prvním roce, 2,5 % v druhém roce, 2,0 % ve třetím roce, 1,5 % ve čtvrtém roce a 1,5 % v pátém roce hodnoty produkce přesahující 1 000 000 eur uvedené na trh. Podpora v žádném případě nepřesáhne maximální částky, na které lze poskytnout podporu, stanovené v příloze II.
“ Příloha II nařízení Rady č. 1257/1999 nazvaná Tabulka částek na zvláštní opatření pro nové členské státy pak uvádí následující částky: pro 1. rok 100 000 eur, pro 2. rok 100 000 eur, pro 3. rok 80 000 eur, pro 4. rok 60 000 eur, pro 5. rok 50 000 eur. Tím, že nařízení vlády č. 655/2004 Sb. ve znění před novelizací odkazovalo na čl. 33d nařízení Rady č. 1257/1999, stanovilo, že
dotace
vyplacená v rámci programu za rok 2007 nepřesáhne částku 100 000 eur.
Novela nařízení vlády č. 655/2004 Sb. nezměnila podmínky pro vznik nároku na dotaci ani nároku na poskytnutí
dotace
, změnila však způsob výpočtu výše
dotace
, když v § 5 doplnila odstavec 4 tak, že „[d]
o finanční hodnoty roční obchodované produkce se nezahrne produkce zemědělské komodity, která byla prodána skupinou výrobců zpět některému z členů skupiny výrobců
“, a přidala odstavec 5, podle něhož „[v]
ýše
dotace
za příslušný kalendářní rok činí 5 % v prvním kalendářním roce, 5 % ve druhém kalendářním roce, 4 % ve třetím kalendářním roce, 3 % ve čtvrtém kalendářním roce a 2 % v pátém kalendářním roce, a to z finanční hodnoty roční obchodované produkce uvedené na trh. Výše
dotace
poskytnutá skupině výrobců za příslušný kalendářní rok může činit nejvýše částku 11 220 eur.
Podle § 5 nařízení vlády č. 655/2004 Sb., který je označen „
Podmínky poskytnutí
dotace
“, se
dotace
poskytne skupině výrobců na základě žádosti. Je nesporné, že nárok na poskytnutí
dotace
vzniká tehdy, jsou-li splněny všechny podmínky pro jeho vznik. Tento závěr vyplývá z odlišného významu pojmů práva a nároku v pojetí občanskoprávním a v právu veřejném. V předpisech veřejnoprávních je typické, že pojmu „
právo
“ není užíváno a hovoří se o „
nároku
“, jímž se rozumí splnění hmotněprávních podmínek, které jsou zákonem stanoveny jednak pro právo na určitý statek a jednak pro poskytnutí tohoto statku, tedy plnění. Plněním je v posuzovaném případě poskytnutí
dotace
. Nařízení vlády č. 655/2004 Sb. nestanoví žádnou výjimku z tohoto pravidla. Není proto možné, aby nastala situace, kdy je
dotace
poskytnuta, aniž by byla podána žádost. Z toho vyplývá, že podání žádosti je
conditio
sine qua non
pro poskytnutí
dotace
. Ve smyslu výše uvedené definice se jedná o hmotněprávní podmínku, která je zákonem stanovena pro realizaci plnění, tedy pro výplatu
dotace
. Z důvodu, že v časovém sledu plnění podmínek pro poskytnutí
dotace
stanovených v § 5 citovaného nařízení vlády se jedná o podmínku, jež bude plněna jako poslední, neboť lze žádost podat vždy až v následujícím kalendářním roce po splnění ostatních podmínek, pak i moment podání žádosti o poskytnutí
dotace
je shodný s momentem vzniku nároku na výplatu
dotace
. Lze se tedy ztotožnit s názorem městského soudu, že skupina výrobců musí svůj nárok na poskytnutí
dotace
uplatnit podáním žádosti o poskytnutí
dotace
, jinak jí
dotace
nemůže být poskytnuta.
Nárok na poskytnutí
dotace
však nelze zaměňovat s nárokem na dotaci, byť nařízení vlády č. 655/2004 Sb. tyto dvě kategorie do určité míry směšuje v tom směru, že prostřednictvím žádosti o poskytnutí
dotace
skupina výrobců zároveň prokazuje splnění podmínek pro vznik nároku na dotaci. Citované nařízení vlády stanoví jak podmínky pro vznik nároku na poskytnutí
dotace
, a to v § 5 odst. 1 a 2, tak i podmínky pro vznik nároku na dotaci, a to v § 5 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) a f). Stěžovateli, který je skupinou výrobců zařazenou do programu Zakládání skupin výrobců do 31. 12. 2006, tak vznikl nárok na dotaci v rámci programu za rok 2007 v den, kdy kumulativně splnil následující podmínky: a) zajistil odbyt příslušné zemědělské komodity, uvedené v příloze k nařízení vlády č. 655/2004 Sb., b) splnil podmínku roční obchodované produkce v hodnotě nejméně 3 000 000 Kč, anebo podmínku nejméně 5 členů, c) nakupoval příslušnou zemědělskou komoditu uvedenou v příloze k nařízení vlády č. 655/2004 Sb. od třetí osoby pouze, pokud 1. množství této zemědělské komodity nepřesáhne 10 % objemu celkové obchodované produkce zemědělské komodity od členů za příslušný kalendářní rok, nebo 2. v případě splnění povinnosti dodavatelských závazků za svého člena, který nesplnil tyto závazky, pro něj vyplývající ze společenské smlouvy, stanov nebo smluv o výši objemu obchodované produkce, d) všichni jeho členové byli podnikajícími fyzickými nebo právnickými osobami, které produkují alespoň 1 zemědělskou komoditu uvedenou v příloze k tomuto nařízení, jejíž odbyt zajišťují prostřednictvím skupiny výrobců, za kterou má být této skupině výrobců vyplacena
dotace
, e) všichni jeho členové prodávali na trh celou svou tržní obchodovanou produkci zemědělské komodity prostřednictvím skupiny výrobců, pro kterou má být skupině výrobců vyplacena
dotace
. Ke kumulativnímu splnění výše uvedených podmínek mohlo dojít v krajním případě již prvního dne roku 2007, ale stejně tak kdykoliv jindy v průběhu roku 2007. Když tedy žalovaný v odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedl, že „[n]
árok na dotaci vzniká dnem, kdy odvolatel splnil všechny podmínky pro poskytnutí
dotace
“, nelze tento názor akceptovat.
Výše uvedenému výkladu svědčí i znění čl. II nařízení vlády č. 332/2007 Sb., které stanoví, že nároky na
dotace
skupině výrobců k podpoře jejich činnosti, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Zákonodárce tedy i výslovně odlišil nárok na dotaci a nárok na poskytnutí
dotace
. V důsledku užití novelizovaného nařízení vlády č. 655/2004 Sb. správním orgánem pro určení výše
dotace
došlo k modifikaci nároku stěžovatele na dotaci, neboť jedna z jeho obsahových determinant, výše
dotace
, byla výrazně postižena. Nelze přitom přijmout argument, že by nárok na dotaci v době svého vzniku byl abstraktním, bezobsažným, a tedy se jej nemohla změna výše
dotace
nijak dotknout. Ve vztahu k nárokům na dotaci vzniklým před 31. 12. 2007 byl správní orgán povinen určit výši poskytované
dotace
podle dosavadních právních předpisů podle čl. II novely nařízení vlády č. 655/2004 Sb.
Městský soud v odůvodnění svého rozhodnutí správně odlišil nárok na dotaci a nárok na poskytnutí
dotace
, když uvedl, že „[z]
již zmíněného § 5 odst. 1 vládního nařízení je patrno, že skupina výrobců musí svůj požadavek (nárok) na skutečné poskytnutí
dotace
uplatnit podáním žádosti o její poskytnutí, a to vždy za příslušný kalendářní rok. Až podáním žádosti je nárok na dotaci uplatněn. Pokud by skupina výrobců takovou žádost nepodala, popř. by žádost podala dokonce po stanovené lhůtě,
dotace
by jí nemohla být poskytnuta.
“ Uplatněním jednoho, již existujícího, nároku, tedy vzniká nárok další, na plnění nároku prvého. Nejvyšší správní soud se však s ohledem na výše uvedené neshoduje se závěrem městského soudu, že z přechodných ustanovení novelizovaného nařízení vlády č. 655/2004 Sb. vyplývá, že „
podle dosavadních předpisů se posuzují jen ty nároky, které vznikly před účinností tohoto nařízení vlády. To znamená, že podle dosavadních předpisů se posuzují ty případy, kdy nárok na poskytnutí
dotace
byl skupinou výrobců uplatněn dříve, než toto nařízení vlády nabylo účinnosti.
“ Ze stejných důvodů je chybné vymezení klíčové otázky, zda „
žalovaný postupoval správně, pokud potvrdil výpočet Státního zemědělského intervenčního fondu s tím, že vztáhnul vznik nároku na poskytnutí
dotace
až ke dni, kdy žalobce podal žádost o poskytnutí
dotace
za rok 2007, tj. 30 ledna 2008.
Námitku stěžovatele ohledně nepřípustného retroaktivního užití novelizovaného znění nařízení vlády č. 655/2004 Sb. a s tím souvisejícího zásahu do jeho právní jistoty považuje Nejvyšší správní soud za nutné posoudit ve vztahu k nárokům na dotaci vzniklým dne 31. 12. 2007.
Obsah pojmu pravé a nepravé retroaktivity právních norem opakovaně vymezil Ústavní soud ve své judikatuře, zejména v nálezu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96, N 13/7 SbNU 87, č. 63/1997 Sb., a také v nálezu ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 33/01, N 28/25 SbNU 215, č. 145/2002 Sb. V případě pravé retroaktivity působí právní norma vznik právních vztahů před její účinností za podmínek, které teprve dodatečně stanovila, nebo kdy dochází ke změně právních vztahů vzniklých podle staré právní úpravy, a to ještě před účinností nového zákona. V případě nepravé retroaktivity nová právní úprava nezakládá právní následky pro minulost, v minulosti nastalé skutečnosti však právně kvalifikuje jako podmínku budoucího právního následku nebo pro budoucnost modifikuje právní následky založené podle dřívějších předpisů.
V nálezu ze dne 19. 4. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 53/10, č. 119/2011 Sb., kdy Ústavní soud posuzoval možné retroaktivní působení ustanovení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, konstatoval v bodě 155 odůvodnění, že „[u]
stanovení čl. II napadeného zákona ve spojení s § 10 odst. 2 zákona o stavebním spoření, ve znění napadeného zákona působí účinky nepravé retroaktivity, protože jím do budoucna dochází ke změně obsahu právního vztahu mezi účastníkem stavebního spoření a státem
“, a v bodě 156, že „[t]
ento vztah vzniká uzavřením smlouvy o stavebním spoření, pokud fyzická osoba v jejím rámci požádá o přiznání státní podpory. Jeho změna se přitom týká stanovení výše, v jaké by mělo dojít v jednotlivých letech doby trvání stavebního spoření ke vzniku nároku účastníka na státní podporu, resp. na připsání roční zálohy státní podpory. V důsledku uvedeného přechodného ustanovení totiž dochází ke snížení výše ročních záloh státní podpory, na které vznikne nárok po 31. prosinci 2010, pro všechny smlouvy o stavebním spoření bez ohledu na datum jejich uzavření. Tato změna se však nedotkne nároků na státní podporu (resp. nároků na vyplacení záloh státní podpory) za předchozí kalendářní roky, neboť tyto nároky vznikly splněním zákonem stanovených podmínek nejpozději k 31. prosinci 2010, tedy před účinnosti napadeného zákona.
“ Dále v odstavci 178 vyjádřil názor, že „[n]
apadeným zákonem nedochází přímo ke snížení výše záloh státní podpory za rok 2010, protože ta zůstává formálně dál zachována ve stejné výši. Pokud by se zákonodárce rozhodl pro její přímé snížení, mohl postupovat buď změnou výše státní podpory se zpětným stanovením účinnosti pro rok 2010, což by nepochybně bylo v rozporu se zákazem pravé retroaktivity, nebo přistoupit k dodatečné změně obsahu již vzniklého nároku v případě těch účastníků stavebního spoření, kteří mají nárok na státní podporu za rok 2010, tato jim však zatím nebyla poukázána.
Jakkoli byly citované závěry vysloveny na skutkovém půdorysu jiné věci, jsou plně přenositelné i na daný případ. Lze proto dovodit, že při neexistenci přechodného ustanovení v podobě čl. II novely provedené nařízením vlády č. 332/2007 Sb. by stanovení výše
dotace
podle novelizovaného nařízení vlády č. 655/2004 Sb. v případě nároků na dotaci vzniklých před 31. 12. 2007 bylo v rozporu se zákazem pravé retroaktivity, neboť v jejím důsledku dochází ke změně obsahu právního vztahu (nároku na dotaci) mezi účastníkem programu a státem do minulosti, nikoliv do budoucna. K tomu Ústavní soud ve výše citovaném nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/96 uvedl, že „[o]
becně v případech časového střetu staré a nové právní normy platí nepravá
retroaktivita
[...].
Vznik právních vztahů existujících před nabytím účinnosti nové právní normy, právní nároky, které z těchto vztahů vznikly, jakož i vykonané právní úkony, se
[však]
řídí zrušenou právní normou (důsledkem opačné
interpretace
střetu právních norem by byla pravá
retroaktivita
). Aplikuje se tady princip ochrany minulých právních skutečností, zejména právních konání.
[...]
Zrušení staré a přijetí nové právní úpravy je nutně spjato se zásahem do principů rovnosti a ochrany důvěry občana v právo. Dochází k tomu v důsledku ochrany jiného veřejného zájmu či základního práva a svobody.
[...]
Platí tu zároveň maxima přikazující v případě omezení základního práva, resp. svobody šetřit jeho podstatu a smysl (čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).
V případě, že nárok na dotaci vznikl dne 31. 12. 2007, jedná se o retroaktivitu nepravou. Zákaz retroaktivního působení právní normy, který vyplývá ze zásady právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR, se zásadně vztahuje pouze na případy pravé retroaktivity, nikoliv retroaktivity nepravé. Ta je naopak obecně přípustná. Dospěl-li však Nejvyšší správní soud k závěru o nepravé retroaktivitě novelizovaného nařízení vlády č. 655/2004 Sb. ve vztahu k nárokům na dotaci vzniklým dne 31. 12. 2007, musí se rovněž vypořádat s otázkou její přípustnosti. Přestože je nepravá
retroaktivita
zásadně přípustná, nelze apriorně vyloučit, že s ohledem na princip právní jistoty a ochrany důvěry v právo převáží zájem jednotlivce na dalším trvání existující právní úpravy nad zákonodárcem vyjádřeným veřejným zájmem na její změně (viz citovaný nález sp. zn. Pl. ÚS 53/10).
Namítaný zásah do právní jistoty je tedy nutno posuzovat perspektivou ochrany legitimního očekávání v souvislosti s ochranou vlastnického práva, v širším smyslu majetku, ke které se Nejvyšší správní soud vyjádřil v rozsudku ze dne 30. 9. 2009, čj. 6 Ao 4/2009-104, tak, že „[l]
egitimní očekávání je v právu spojováno s vlastnickým právem a majetkem, tedy jako legitimní očekávání nabytí určitého majetku, a je chráněno článkem 11 Listiny základních práv a svobod. Taktéž článek 1 odst. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Evropské úmluvě o ochraně základních práv a svobod chrání i legitimní očekávání, které je integrální součástí ochrany majetkových práv (srov. doplňující rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva o spravedlivém zadostiučinění ze dne 28. 5. 2002,
Beyeler proti Itálii
, stížnost č. 33202/96, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. 6. 2001,
Zwierzynski proti Polsku
, stížnost č. 34049/96, ECHR 2001-VI, a rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 22. 6. 2004,
Broniowski proti Polsku
, stížnost č. 31443/96, ECHR 2004-V).
“ Článek 1 Dodatkového protokolu je interpretován tak, že jeho ochrana dopadá nejen na majetek v podobě hmotných statků, tzn. na vlastnictví jako věcné právo, ale také na jiné majetkové hodnoty (nároky a pohledávky), a to s pomocí konceptu legitimního očekávání, že tyto majetkové hodnoty budou realizovány. Povaha materiálního právního státu potom vyzařuje rovněž s ním spjatou maximu, podle níž, jedná-li někdo v (oprávněné) důvěře v nějaký zákon, resp. v právo vůbec, nemá být v této své důvěře zklamán (viz nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 1995, sp. zn. IV. ÚS 215/94, N 30/3 SbNU 227). K porušení čl. 1 Dodatkového protokolu může přitom dojít i ze strany zákonodárce, pokud by změnou zákona došlo ke znemožnění nabytí majetku, k němuž určitým subjektům svědčilo legitimní očekávání (srov. nálezy Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/02, N 35/32 SbNU 331, č. 278/2004 Sb., nebo ze dne 18. 2. 2011, sp. zn. II. ÚS 543/11).
Princip legitimního očekávání nelze pojímat jako bezpodmínečné zachování
statu quo
právní úpravy, a to ani v oblasti poskytování dotací. Stěžovatel nemohl spoléhat na to, že postupem času zákonodárce výši poskytované
dotace
nepřehodnotí, mohl však své celoroční hospodaření rozvrhnout a přizpůsobit tomu, aby teprve ke konci roku 2007 splnil podmínky vzniku nároku na dotaci. Nejvyšší správní soud proto nemůže vyloučit, že stěžovatel nebyl v legitimním očekávání, vznikl-li mu nárok na dotaci 31. 12. 2007. Ze správního spisu vyplývá, že stěžovatel deklaroval v žádosti o poskytnutí
dotace
hodnotu roční obchodovatelné produkce ve výši 44 598 731 Kč. Je tedy pravděpodobné, že podmínky pro vznik nároku na dotaci splnil již v průběhu roku 2007, jak ostatně sám tvrdí. V dalším řízení však musí být prokázáno, kdy vznikl nárok stěžovatele na dotaci a podle jakých právních předpisů měla být správním orgánem určena její výše v rámci programu za rok 2007, případně zda byly naplněny podmínky legitimního očekávání stěžovatele.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.