Vydání 12/2006

Číslo: 12/2006 · Ročník: IV

1003/2006

Zdravotnictví: rozsah poskytování zdravotní péče

Ej 261/2006
Zdravotnictví: rozsah poskytování zdravotní péče
k § 5 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, je nestátní zdravotnické zařízení povinno poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci. Toto rozhodnutí vymezuje mj. i místo výkonu zdravotní péče (zde lékárnu); péči (zde péči lékárenskou) tak nelze poskytovat v prostorách jiných, k této činnosti nezpůsobilých.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2006, čj. 6 As 25/2004-80)
Věc:
RNDr. Olga J. proti České lékárnické komoře o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalobkyně.
Žalovaná rozhodnutím ze dne 26. 9. 2001 uložila žalobkyni podle § 18 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, pokutu ve výši 30 000 Kč. V odůvodnění rozhodnutí žalovaná uvedla, že inspektorka žalované dne 24. 5. 2001 při své návštěvě prodejny A. v obci B., kterou žalobkyně provozovala na základě živnostenského oprávnění, zakoupila léčivé přípravky, jejichž prodej je dle § 48 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon č. 79/1997 Sb."), umožněn pouze v lékárnách. Dále byl v uvedené prodejně vydán na lékařský předpis přípravek Viagra tbl., k němuž byla vydána účtenka z lékárny Š. v obci J., kterou žalobkyně rovněž provozuje na základě osvědčení České lékárnické komory. S žalobkyní bylo zahájeno disciplinární řízení a jednání žalobkyně bylo posouzeno jako porušení § 5 odst. 2 písm. a) zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních (dále jen "zákon č. 160/1992 Sb."), podle kterého je nestátní zdravotnické zařízení oprávněno poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci. Za povolený rozsah činnosti lze v daném případě pokládat i místo jejího výkonu, tj. lékárnu, nikoli však jiné prostory pro tuto činnost neschválené.
Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu k Městskému soudu v Praze. Namítla, že žalovaná nepřípustným způsobem zaměnila dvě odlišné činnosti žalobkyně, která je jednak držitelkou koncesní listiny na živnost prodeje vyhrazených léčiv (tuto živnost žalobkyně provozovala v prodejně A. v obci B.) a zároveň je podle rozhodnutí o registraci oprávněna provozovat lékárnu v J. Žalovaná přitom nemá kompetenci kontrolovat prodejce vyhrazených léčiv ani jim ukládat sankce.
Městský soud v Praze žalobu zamítl s tím, že žalovaná nesankcionovala žalobkyni za výkon koncesované živnosti, ale za výkon jejího povolání lékárnice. Městský soud v Praze považoval za nepochybné, že žalovaná nebyla oprávněna provádět kontrolu prodejny v B., která není lékárnou; tomu ostatně odpovídal i postup žalované, která v odůvodnění napadeného rozhodnutí nákupy provedené v prodejně nehodnotí jako provádění kontroly a skutečnosti uváděné v zápisu pořízeném o těchto nákupech nepovažuje za kontrolní zjištění. V odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaná výslovně uvádí, že důkazy byly provedeny zápisem o návštěvě prodejny, účetními doklady a výslechem žalobkyně. Ve věci není rozhodné, že listina založená do správního spisu, kterou žalovaná označuje jako zápis z návštěvy prodejny, je nazvána "
Zápis z kontroly
". Žalovaná obsahu této listiny nepřisuzovala důkazní váhu kontrolního zjištění, ale posoudila jej jako listinný důkaz. Žalobkyně také namítala, že pokud jde o lék Viagra tbl., ten byl v prodejně v B. pouze předán, k jeho vydání však došlo v lékárně v J. po předložení lékařského předpisu, a lékárna tedy zákon neporušila. Soud však dospěl k jinému závěru, a to že i tento lék byl vydán v rozporu s § 48 odst. 3 písm. a) zákona č. 79/1997 Sb. Lékařský recept na lék totiž zákazník předložil v prodejně v B. a poté pracovnice prodejny kontaktovala lékárnu. Personálu lékárny bylo tedy po předložení receptu pracovnicí prodejny zřejmé, že lék lékárnou předaný pracovnici prodejny bude zákazníkovi fakticky vydán a zákazníkem zaplacen teprve v prodejně. Prodejem léků, jejichž prodej byl vázán na lékárnu, v prodejně, tj. v zařízení, které není k takovému prodeji způsobilé, tedy došlo k porušení § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 160/1992 Sb., podle kterého je nestátní zařízení povinno poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci.
Proti rozsudku podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost, v níž mj. vytkla městskému soudu nesprávné posouzení právní otázky.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se ztotožňuje se závěrem městského soudu, že žalovaná oprávněně, v rámci své zákonné
kompetence
, uložila stěžovatelce sankci za to, že jako provozovatelka lékárny Š., kterou provozovala na základě osvědčení České lékárenské komory č. 244/1994 ze dne 1. 6. 1994, zásobovala léčivy k jejich prodeji neoprávněné a nezpůsobilé zařízení - prodejnu A., a tím porušila § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 160/1992 Sb. Podle tohoto ustanovení je nestátní zdravotnické zařízení povinno poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci. Za povolený rozsah činnosti lze pokládat i místo výkonu této činnosti, tj. v daném případě lékárnu, nikoli prostory jiné, k této činnosti nezpůsobilé. V tomto směru tedy Nejvyšší správní soud hodnotí porušení citovaného ustanovení zákona č. 160/1992 Sb. stejně jako městský soud a žalovaná. To znamená, pokud stěžovatelka vydávala uvedené léky, které je možno vydávat pouze v lékárnách nebo výdejnách léků, v prodejně A., dopustila se tím jednak porušení § 5 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb., a dále § 18 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 79/1997 Sb. a § 21 odst. 1 písm. a) bodu 1, jakož i § 48 odst. 1 a § 48 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 79/1997 Sb. Podle těchto ustanovení je provozovatel lékárny nebo výdejny léků, kromě jiného, povinen při zacházení s léčivy dodržovat povinnosti stanovené tímto zákonem a prováděcími předpisy a dodržovat podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení registrované činnosti, což se v případě stěžovatelky nestalo.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.