Vydání 9/2008

Číslo: 9/2008 · Ročník: VI

1673/2008

Zbraně a střelivo: zabezpečení provozovny

Zbraně a střelivo: zabezpečení provozovny
k § 39, § 58 a § 76 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o zbraních)
k § 2, § 3 a § 4 nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb. (v textu též "nařízení")
Rozdíl kladený na technické požadavky k zabezpečení oken zvláštního objektu (§ 3 nařízení vlády č. 338/2002 Sb.) a výloh prodejen (§ 4 citovaného nařízení) odráží skutečnost, že výloha je zpravidla umístěna směrem do ulice, zatímco okna zvláštního objektu mohou být přístupná např. i ze sousedních staveb. Jiným důvodem rozdílu v zabezpečení je fakt, že ve výloze jsou zbraně vystaveny pouze v provozní době prodejny a mimo tuto dobu se ukládají (§ 58 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních) do technicky způsobilých zařízení podle § 2 nařízení vlády č. 338/2002 Sb.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 9. 2007, čj. 10 Ca 225/2005-51)
Věc:
Veřejná obchodní společnost Řehák & Řehák proti Policejnímu prezidiu ČR o uložení pokuty.
V květnu 2004 byla u žalobce provedena kontrola dodržování zákona o zbraních a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Sídlo a provozovna žalobce jsou situovány ve druhém nadzemním podlaží (I. patro) objektu. V provozovně bylo v době kontroly 800 ks zbraní, z nichž bylo předmětem kontroly 120 ks a dále bylo kontrolováno 9 872 ks střeliva. Zbraně jsou dílem žalobce, dílem v držení Daniela Ř. a Marcela Ř. jako osob samostatně výdělečně činných. Všechny tři subjekty užívají uvedené prostory společně. Kontrolou bylo mimo jiné zjištěno, že zbraně a střelivo jsou v prodejně vystavovány v prodejních pultech, celoskleněných vitrínách a v zamčených nástěnných vitrínách v čelní části prosklených. Sklo je opatřeno fólií, která nesplňuje požadavek odolnosti proti průrazu, a je tedy porušen § 2 písm. g) nařízení. Dále jsou v prodejně vystavovány dlouhé kulové zbraně, a to v zařízení, které není neoddělitelně ukotveno v podlaze, jak požaduje § 2 odst. b) nařízení. Zabezpečení oken a dveří objektu prodejny je v rozporu s § 3 nařízení. Veškerá porušení, výše specifikovaná, byla správním orgánem kvalifikována jako porušení § 39 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních. Kromě toho byla zjištěna i další porušení zákona o zbraních.
Proti obsahu kontrolního protokolu podal žalobce námitky, které byly správním orgánem 1. stupně 7. 7. 2004 zamítnuty. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které bylo také zamítnuto.
Dne 12. 11. 2004 bylo proti žalobci zahájeno správní řízení. Správní orgán I. stupně dne 16. 3. 2005 vydal rozhodnutí, kterým byla žalobci uložena pokuta 50 000 Kč podle § 76 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zbraních. Správní orgán konstatoval, že žalobce porušil § 39 odst. 1 písm. e) a písm. k) a § 39 odst. 4 zákona o zbraních [za které lze dle § 76 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč] a také porušil § 39 odst. 1 písm. d) zákona o zbraních [za které lze podle § 76 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona uložit pokutu do výše 250 000 Kč]. Výše pokuty je stanovena diferencovaně podle závažnosti protiprávního jednání.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 13. 4. 2005 odvolání, které žalovaný dne 7. 6. 2005 zamítl.
Toto rozhodnutí žalobce napadl žalobou, v níž zejména namítá, že závěry učiněné správním orgánem I. stupně a potvrzené žalovaným vycházejí z nesprávně zjištěného skutkového stavu věci a nesprávné aplikace § 76 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zbraních při stanovení výše pokuty, kterou považuje za nepřiměřeně vysokou. Žalobce také mimo jiné nesouhlasí se závěrem žalovaného v otázce zabezpečení zbraní a střeliva, jímž mělo dojít k porušení § 39 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních v návaznosti na § 58 odst. 4 téhož zákona a § 2 písm. b) a g) a § 3 nařízení, a to pokud jde o zabezpečení oken sídla jeho provozovny. Tvrdí, že okna jeho provozovny byla v době kontroly zabezpečena svinovacími roletami, kterými lze podle § 4 písm. b) nařízení nahradit mříž, jejíž absenci žalovaný žalobci vytýkal.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě zejména uvedl, že předmětnou svinovací roletu lze podle citovaného nařízení použít pouze jako zabezpečení výlohy, nikoli však oken.
Při soudním jednání zástupce žalobce zdůraznil, že pokutu uloženou žalobci považuje za nepřiměřeně vysokou. Byť žalobce nepopírá, že k pochybením z jeho strany došlo, při ukládání pokuty má správní orgán přihlížet k závažnosti porušení zákona, nikoli k výši horní hranice možné sankce. Zástupce žalovaného ohledně výše pokuty poukázal na to, že je nutno přihlédnout k tomu, že i v rozhodnutí správního orgánu I. stupně bylo konstatováno více pochybení, která jsou žalobci vytýkána, a částka uložené pokuty tedy odpovídá všem těmto zjištěným pochybením. Pokud jde o zabezpečení oken, vycházel správní orgán I. stupně stejně tak jako žalovaný z toho, že nařízení definuje provozovnu žalobce jako zvláštní objekt, který z hlediska technického zabezpečení podléhá požadavkům zakotveným v § 3 tohoto nařízení.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) První námitku žalobce, že měl zabezpečena okna v sídle své provozovny v souladu s požadavky zákona o zbraních, způsobem naplňujícím požadavky § 3 nařízení, soud neshledal důvodnou.
Podle § 39 odst. 1 písm. e) zákona o zbraních je držitel zbrojní licence povinen zabezpečit zbraně a střelivo proti zneužití, ztrátě, nebo odcizení, a to způsobem vymezeným v § 58 zákona o zbraních, který ve zvláštních ustanoveních o nakládání se zbraněmi a střelivem stanoví, mj. pokud jde o zabezpečení zbraní a střeliva, že více jak 20 přechovávaných zbraní kategorie A, B, nebo C, nebo více než 20 ks střeliva se zabezpečuje v uzamčené místnosti, samostatném objektu, nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem. Ohledně přechovávání zbraní a střeliva ve výlohách stanoví § 58 odst. 5 zákona o zbraních, že tyto zbraně musí být v provozní době zabezpečeny uzamykatelnou, otevíratelnou stěnou výloh. Výlohy, skla výloh, vitrín nebo pultů musí splňovat technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a mimo provozní dobu se uchovávají podle odst. 2 - 4 citovaného ustanovení.
Nařízení ve svém § 2, pokud jde o technické požadavky pro zabezpečení přechovávaných zbraní stanoví v písm. d), že za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uchovávaných, uložených a uskladněných zbraní považují uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen "zvláštní objekt"), které splňují požadavky podle § 3 nařízení. Podle § 3 nařízení je zvláštní objekt vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci takových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I. podle ČSN 1143-3, nebo celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky 5. bezpečnostní třídy podle ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů, nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.
Na rozdíl od požadavků na zabezpečení zvláštního objektu, technické požadavky na zabezpečení výloh dle § 2 písm. f) nařízení říkají, že výloha a skla výloh musí splňovat podmínky podle § 4 nařízení, a to: výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení. Podmínku odolnosti skla lze nahradit: a) pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, nebo b) posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži uvedené v písm. a) se dvěma zámky, s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle ČSN 1143-3.
Z kontrolního zjištění v daném případě vyplývá, že po skončení provozní doby jsou prostory ve druhém nadzemním podlaží užívané pro činnosti v oblasti zbraní a střeliva jako zvláštní objekt, tzn. zbraně kategorie A, B, C a střelivo není ukládáno do uzamčené místnosti - sklad zbraní. Stěny, stropy a podlahy zvláštního objektu jsou zhotoveny z pevného stavebního materiálu. Provozovna je jištěna elektronickým zabezpečovacím zařízením. Pokud jde o okna této provozovny, z protokolu o výsledku kontroly vyplývá, že objekt má celkem 11 dřevěných čtyřdílných zdvojených oken. Okna s rozměrem 110/170 cm nejsou osazena v celoocelovém okenním rámu pevně zabudovaném do stěny budovy a nejsou opatřena bezpečnostní fólií s odolností nejméně 250 J. Před těmito okny (z vnitřní strany) jsou osazeny bezpečnostní rolety typ RL P, výrobce společnost s ručením omezeným L. Svinovací bezpečnostní rolety tohoto typu zabudované před okny zvláštního objektu byly doloženy Ing. Danielem Ř. (statutárním orgánem žalobce) certifikátem shody, kterým bylo prokázáno, že výrobky podle typového hodnocení dle ČSN P-ENV 1627 čl. 6 odst. d) jsou zařazeny do 4. bezpečnostní třídy. Zabezpečení oken při použití předmětných bezpečnostních rolet je hodnoceno jako neodpovídající požadavkům § 3 nařízení, podle něhož od 2. nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu. Z připojené fotodokumentace z kontrolní akce vyplývá usazení rolet v okenních otvorech v 1. nadzemním podlaží svinovací roletou.
(...) Soud dospěl k závěru, že rozhodnutí žalovaného je v souladu s uvedeným vymezením zákona a podzákonných předpisů, okna provozovny žalobce, jako zvláštního objektu, nebyla od druhého nadzemního podlaží opatřena celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem vybaveným bezpečnostní folií proti průrazu s odolností předepsanou § 3 nařízení, tedy náhradou, kterou připouští od 2. nadzemního podlaží toto nařízení namísto pevně zabudované ocelové mříže, a zabezpečení oken zvláštního objektu nelze nahradit způsobem, který je přípustný pro zabezpečení výloh ve smyslu § 4 citovaného nařízení, tedy posuvnou, sklopnou, nebo rolovací ocelovou mříží, neboť takto je možno nahradit toliko podmínku odolnosti skla, vymezenou v tomto ustanovení, proti průrazu. Podmínka, že okno, stejně tak jako výloha, musí mít celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy, nebyla splněna, neboť jak vyplývá i z fotodokumentace, okna nebyla opatřena celoocelovým rámem, a tato skutečnost byla vytýkána s tím, že uvedené rolety nemohou tento požadavek naplnit.
Žalobce předložil soudu k důkazu certifikát shody včetně připojeného certifikačního protokolu. (...) I z uvedeného protokolu tedy vyplývá, že uvedené bezpečnostní rolety splňují požadavky nařízení dle § 4 písm. b), tj. splňují požadavky na posuvné, sklopné nebo rolovací ocelové mříže s parametry odpovídajícími ocelové mříži uvedené v písm. a), nicméně jde o požadavky pro zabezpečení výlohy ve smyslu § 4 nařízení, nikoli požadavky, které jsou kladeny na zabezpečení oken.
Podle názoru soudu rozdíl v technických požadavcích na zabezpečení oken zvláštního objektu a výloh prodejen reflektuje jednak skutečnost, že výloha je zpravidla sice v přízemí, ale do ulice, zatímco okna, i když jsou v 2. nadzemním podlaží, mohou být v zadním traktu a přístupná např. ze sousedních staveb, zejména však přísnější pravidla zabezpečení jsou nastavena proto, že ve výloze jsou zbraně vystaveny v provozní době (prodejní době) a mimo provozní dobu se zbraně z výloh uschovávají, jak stanoví § 58 odst. 5 zákona o zbraních, tedy zabezpečují podle § 58 odst. 2 až 4 zákona o zbraních, a to do technicky způsobilých zařízení dle § 2 nařízení, kterým je v daném případě vymezený "zvláštní objekt" [§ 2 písm. d) nařízení], jenž proto musí splňovat požadavky § 3 nařízení (...).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.