Vydání 10/2004

Číslo: 10/2004 · Ročník: II

346/2004

Zastavení řízení o opravném prostředku v přechodném období

Ej 397/2004
Řízení před soudem: zastavení řízení o opravném prostředku v přechodném období
k § 129 odst. 3 soudního řádu správního
V postupu vrchního soudu, jenž poté, co bylo z moci § 129 odst. 3 s. ř. s. zastaveno řízení o odvolání proti rozhodnutí krajského soudu o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu, zaslal žalobci poučení o možnosti podat do 31. 1. 2003 proti rozhodnutí soudu o opravném prostředku kasační stížnost podle soudního řádu správního, nelze spatřovat nezákonnost, neboť řízení před vrchním soudem bylo zastaveno ze zákona a soud zaslal žalobci poučení nad rámec své zákonné povinnosti v zájmu ochrany jeho práv.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2004, čj. 3 Ads 54/2003-211)
Věc:
Milan C. v L. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 22. 10. 1997 zamítla žalobcovu žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozhodnutí žalované rozsudkem ze dne 22. 7. 2002.
Proti tomuto rozsudku podal žalobce v zákonné lhůtě odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.
S ohledem na novou úpravu správního soudnictví byl stěžovatel přípisem Vrchního soudu v Praze, doručeným mu dne 18. 12. 2002, vyrozuměn o tom, že odvolací řízení u vrchních soudů, o nichž nebude rozhodnuto do 31. 12. 2002, budou ze zákona zastavena dnem 1. 1. 2003 (podle § 129 odst. 3 s. ř. s.) a že účastník řízení může do 31. 1. 2003 podat proti rozhodnutí krajského soudu, které bylo napadeno odvoláním, kasační stížnost podle ustanovení § 102 a násl. s. ř. s.
Stěžovatel podal kasační stížnost adresovanou Nejvyššímu správnímu soudu k poštovní přepravě dne 31. 1. 2003. V tomto podání a v protokolu o výslechu účastníka řízení, jenž byl sepsán dne 3. 7. 2003 před Okresním soudem v Liberci, krom jiného brojil proti shora popsanému postupu Vrchního soudu v Praze.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobce namítal též nezákonný postup Vrchního soudu v Praze, který však ve věci nevydal žádné rozhodnutí, pouze přípisem upozornil žalobce na to, že o jeho odvolání nebude do konce roku 2002 rozhodnuto, a řízení o odvolání bude proto ze zákona zastaveno; současně žalobce poučil o možnosti podat kasační stížnost.
Jak již uvedeno, vrchní soud ve věci nerozhodoval a k zastavení odvolacího řízení došlo ze zákona: proto nelze Vrchnímu soudu v Praze vytýkat nezákonný postup. Ohledně přípisu, kterým vrchní soud informoval žalobce o shora uvedených skutečnostech, Nejvyšší správní soud uvádí, že toto poučení učinil soud v žalobcově zájmu, aniž mu takovou povinnost ukládal zákon; lze proto tento postup jen schválit a připomenout, že zřejmě na základě informace Vrchního soudu v Praze mohl žalobce podat včas kasační stížnost. Žalobci nebylo proto upřeno právo na další projednání věci.
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.