Vydání 2/2004

Číslo: 2/2004 · Ročník: II

110/2004

Zastavení řízení o kasační stížnosti

Řízení před soudem: zastavení řízení o kasační stížnosti
k § 37 odst. 4, § 47 písm. a), § 120 a § 108 odst. 2 soudního řádu správního
k § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.
I. Je-li kasační stížnost vzata zpět až poté, co byla krajským soudem předložena Nejvyššímu správnímu soudu, rozhodne o zastavení řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud [§ 37 odst. 4, § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. a § 108 odst. 2 s. ř. s.
a contrario
].
II. O vrácení zaplaceného soudního poplatku v případě, kdy řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem zastaveno, je příslušný rozhodnout krajský soud (§ 3 odst. 4 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 10. 2003, čj. 6 As 25/2003-40)
Věc:
Eliška B. v P. proti Magistrátu hlavního města Prahy o vydání osvědčení o státním občanství České republiky.
Úřad městské části Praha 1 dne 20. 2. 2001 nevyhověl žádosti stěžovatelky o vydání osvědčení o státním občanství České republiky. Magistrát hlavního města Prahy svým rozhodnutím ze dne 10. 4. 2001 zamítl odvolání žalobkyně a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného brojila žalobou podanou u Městského soudu v Praze, který ji však usnesením ze dne 25. 4. 2003 jako opožděně podanou odmítl.
Kasační stížností se následně žalobkyně domáhala zrušení shora uvedeného pravomocného usnesení Městského soudu v Praze.
Nejvyšší správní soud poté, co stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, řízení zastavil.
Z odůvodnění:
Městský soud v Praze předložil - poté, co stěžovatelka k výzvě tohoto soudu ze dne 3. 6. 2003 zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 3000 Kč - dne 23. 7. 2003 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 7. 8. 2003 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Účastníci řízení podjatost soudců ani jiných osob nenamítli.
Podáním ze dne 1. 10. 2003, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 10. 2003, vzala stěžovatelka svůj návrh zpět a požádala o vrácení zaplaceného soudního poplatku. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. usnesením zastavil.
Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé za použití § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.
O návrhu na vrácení zaplaceného soudního poplatku je příslušný rozhodnout Městský soud v Praze, neboť příslušnost v této věci je dána podle § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, tak, že ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.
(om)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.