Vydání 9/2014

Číslo: 9/2014 · Ročník: XII

3080/2014

Zaměstnanost: výkon nelegální práce

Zaměstnanost: výkon nelegální práce
k § 139 odst. 1 písm. d) a § 140 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákonů č. 253/2005 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 367/2011 Sb. a č. 1/2012 Sb.
k § 12 odst. 1 písm. b) a § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.
Jestliže osoba umožní výkon nelegální práce - tj. výkon závislé práce, aniž by byla vůbec uzavřena platná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, jedná se o přestupek dle § 139 odst. 1 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo o správní delikt dle § 140 odst. 1 písm. c) citovaného zákona. Jestliže ale takovou smlouvu či dohodu uzavře, avšak nikoliv písemně, jedná se o přestupek dle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, nebo o správní delikt dle § 25 odst. 1 písm. b) téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2014, čj. 7 Ads 52/2014-37)
Prejudikatura:
č. 3027/2014 Sb. NSS.
Věc:
Roman F. proti Státnímu úřadu inspekce práce o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalovaného.
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj (dále jen "správní orgán I. stupně") svým rozhodnutím ze dne 20. 7. 2012 shledal žalobce vinným ze spáchání správního deliktu podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti a za tento delikt mu uložil pokutu 250 000 Kč. Uvedeného správního deliktu se měl žalobce dopustit tím, že umožnil Jaroslavu B. dne 10. 4. 2012 vykonávat závislou práci spočívající v montáži a demontáži pneumatik a kol automobilů v pneuservisu bez řádně uzavřeného pracovněprávního vztahu.
Žalobce podal proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 18. 10. 2012 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Brně, který rozhodnutím ze dne 26. 2. 2014, čj. 31 A 5/2013-76, zrušil rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Výrokem II. pak uložil žalovanému povinnost nahradit žalobci náklady řízení.
Krajský soud při rozhodování vyšel z toho, že nebyl dostatečným způsobem zjištěn skutečný stav věci. Dle názoru krajského soudu vymezení skutku a právní kvalifikace neodpovídala tomu, co bylo zjištěno. Žalobce i Jaroslav B. potvrdili, že pracovněprávní vztah byl uzavřen, ale bez písemné formy. Dohoda o vykonání práce byla v rámci správního řízení předložena a v takovém případě by se mohlo jednat o porušení § 136 zákona o zaměstnanosti. Takové porušení ale ještě samo o sobě nebylo dostatečné pro kvalifikovaný závěr o umožnění výkonu nelegální práce. Krajský soud uvedl, že ze skutkového stavu nebylo možné jednoznačně tvrdit, že se jednalo o pracovní poměr bez písemné formy. Bylo třeba ujasnit si, zda byly jednoznačně naplněny znaky deliktu, tj. zda žalobce skutečně umožnil výkon nelegální práce. Krajský soud dodal, že po doplnění řízení by bylo možné dospět k závěru, že byla naplněna podstata jiného deliktu. Pracovník žalobce popsal činnost, kterou vykonával pro žalobce v souladu se zákoníkem práce z roku 2006, neboť uvedl všechny náležitosti, které by měla dohoda o vykonání práce nebo dohoda o pracovní činnosti obsahovat. Z toho důvodu krajský soud dospěl k závěru, že bylo možné předpokládat, že tato dohoda byla jasně uzavřena se všemi atributy pro uzavření platného pracovního poměru, pouze zde chyběla písemná forma. Ve smyslu § 20 zákoníku práce z roku 2006, bylo možné zhojit tento nedostatek a žalobce dodatečně doložil písemné vyhotovení dohody. Protiprávní jednání - delikt umožnění nelegální práce - mohlo nastat pouze v případě, že bylo prokázáno, že nedošlo k uzavření pracovního poměru ve smyslu nelegální práce. Krajský soud uzavřel, že v daném případě bylo zapotřebí řízení doplnit, a správní orgány mohly z důvodu prokázání neuzavření pracovního poměru vyslechnout Jaroslava B., popř. provést další doplnění, které by potvrdilo či vyvrátilo spáchání deliktu.
Žalovaný (stěžovatel) podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, v níž namítl, že krajský soud svévolně dovodil existenci vůle stran uzavřít ústně pracovněprávní vztah, ačkoliv ze všech skutečností zjištěných v předmětném řízení jednoznačně vyplynulo, že ani jedna ze stran si při kontrole ani v následném správním řízení vůbec nebyla vědoma skutečnosti, že by mezi nimi k uzavření pracovněprávního vztahu došlo. Platným právním úkonem nemůže být takový úkon, o němž jedna, popřípadě i více stran, ani neví, že by jej učinily. Žalobce přiznal, že předložená dohoda o provedení práce byla uzavřena teprve po provedené kontrole, a že byla antedatována. O tom, že by existovala ústní dohoda o provedení práce, se žalobce nezmínil v kontrolním ani následném správním řízení. Kontrolní činnost má pro svou neočekávanost velmi často podobu neopakovatelného úkonu. V případě, že je potom kontrolovaná osoba řádně seznámena s protokolem o výsledku kontroly a tento protokol je řádným způsobem vypořádán, lze takovémuto výstupu přisuzovat značnou míru autenticity a vysokou výpovědní hodnotu. V následném správním řízení bylo bez důvodných pochybností prokázáno, že v době kontroly nebyl mezi žalobcem a Jaroslavem B. uzavřen pracovněprávní vztah. Ačkoliv byl žalobce řádně poučen o možnosti navrhovat důkazy a podávat návrhy, této možnosti nevyužil. Nevyužil ani možnosti vyjádřit se po skončeném dokazování k podkladům rozhodnutí. Pomine-li stěžovatel tvrzení krajského soudu, že dohodou o provedení práce, případně dohodou o pracovní činnosti, byl založen pracovní poměr (pracovní poměr lze založit pouze pracovní smlouvou, není-li zákonem stanoveno jinak), nebyly v daném případě ujednány ani podstatné náležitosti dohody o provedení práce. Těmi jsou totiž doba, na kterou se daná dohoda uzavírá, vymezení práce a rozsah prací. Rozsah prací ujednán nebyl. Obdobně je tomu pak u dohody o pracovní činnosti. Krajský soud tak bez opory ve spise a v rozporu s vůlí dotyčných osob nesprávně kvalifikoval posuzované jednání a svůj překvapivý závěr dostatečně neodůvodnil. Pro posouzení, zda byl spáchán správní delikt umožnění výkonu nelegální práce, byla klíčová otázka existence uzavřeného pracovněprávního vztahu v okamžiku kontroly. Jakékoliv následné uzavírání pracovněprávního vztahu nemělo vliv na to, zda se žalobce dopustil předmětného správního deliktu, či nikoliv. Stěžovatel na závěr dodal, že v tomto je vždy nutné rozlišit aspekty soukromoprávní od aspektů veřejnoprávních. Jakkoliv totiž v oblasti soukromého práva je možné dodatečně odstraňovat vady úkonu, a hojit tak jeho neplatnost, v oblasti veřejného práva je
relevantní
stav věci v době kontroly. Skutečným důvodem zrušení rozhodnutí byla snaha krajského soudu uchránit za každou cenu žalobce před poměrně vysokou, nicméně zákonnou pokutou. Nelze však za účelem uložení nižší sankce svévolně překvalifikovat posuzované jednání.
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost proti výroku I. rozsudku Krajského soudu v Brně a zároveň zrušil výrok II. uvedeného rozsudku a věc vrátil v tomto rozsahu krajskému soudu k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Stěžovatel v kasační stížnosti brojil především proti výroku I. napadeného rozsudku, jímž bylo rozhodnuto ve věci samé. Podle stěžovatele mezi žalobcem a Jaroslavem B. nebyl uzavřen pracovněprávní vztah a následné uzavření písemné dohody o pracovní činnosti tento nedostatek nemohl zhojit, neboť je zde nutno odlišit soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty takového úkonu. Bylo tedy podle něj prokázáno spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.
Podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti se právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba "
správního deliktu dopustí tím, že umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2
".
V daném případě byla práce Jaroslava B. považována za nelegální práci ve smyslu § 5 písm. e) bodu 1 zákona o zaměstnanosti. Podle něj se "[p]
ro účely tohoto zákona rozumí nelegální prací výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah
".
Ohledně pojmu "
závislá práce
" zákon o zaměstnanosti odkazuje na § 2 zákoníku práce z roku 2006. Podle jeho prvého odstavce je závislou prací "
práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně
". Odstavec druhý pak stanoví, že "[z]
ávislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě
".
Nejvyšší správní soud se již dříve zabýval otázkou, zda odstavec druhý zakotvuje "
pouze
" povinnost vznikající zaměstnavateli v důsledku výkonu závislé práce, nebo je odměna dalším charakteristickým znakem závislé práce nad rámec § 2 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006. V rozsudku ze dne 13. 2. 2014, čj. 6 Ads 46/2013-35, č. 3027/2014 Sb. NSS, se přiklonil k druhé z uvedených možností.
V projednávané věci není sporu o tom, že Jaroslav B. vykonával u žalobce závislou práci. Vykonával práci s využitím pracovního náčiní žalobce, dle potřeb žalobce a na účet žalobce, který odpovídal za případné vady poskytnutých služeb. Byl tedy mezi nimi vztah nadřízenosti a podřízenosti, práce byla vykonávána podle pokynů žalobce a Jaroslav B. ji pro něj vykonával osobně a za odměnu. Účastníci řízení závěr o výkonu závislé práce ani nijak nezpochybňují.
Klíčové je tak posouzení, zda mezi žalobcem a Jaroslavem B. existoval pracovněprávní vztah ve smyslu § 5 písm. e) bodu 1 zákona o zaměstnanosti, který ohledně tohoto pojmu odkazuje na § 3 zákoníku práce z roku 2006.
Podle § 3 zákoníku práce z roku 2006 "[z]
ávislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr
."
Citované ustanovení nedefinuje přímo pojem "
pracovněprávní vztah
", nýbrž zakazuje, až na zákonné výjimky, vykonávat závislou práci v jiném než základním pracovněprávním vztahu. Upravuje užší kategorii pracovněprávních vztahů - základní pracovněprávní vztahy a provádí
taxativní
výčet třech typů základního pracovněprávního vztahu. Pracovněprávními vztahy jsou naproti tomu podle § 1 písm. a) zákoníku práce z roku 2006 veškeré "
vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
".
Ze smyslu § 5 písm. e) bodu 1 zákona o zaměstnanosti vyplývá, že nemíří na veškeré pracovněprávní vztahy, nýbrž na základní pracovněprávní vztahy vymezené v § 3 zákoníku práce z roku 2006. Dopadá totiž výlučně na výkon závislé práce a zjevně neřeší vztahy související, jako například práva a povinnosti plynoucí z odpovědnosti zaměstnance za škodu. Tomu plně odpovídá odkaz na § 3 zákoníku práce z roku 2006, který lze taktéž využít jako interpretační vodítko. Pojem "
pracovněprávní vztah
" ve smyslu § 5 písm. e) bodu 1 zákona o zaměstnanosti je proto nutno interpretovat jako "
základní pracovněprávní vztah
" ve smyslu § 3 zákoníku práce z roku 2006.
Pojem "
pracovněprávní vztah
" použitý v § 5 písm. e) bodu 1 zákona o zaměstnanosti přitom nelze považovat za pojem zcela autonomní i co do otázky, za jakých okolností je na pracovněprávní vztah nutno nahlížet jako na platný. Citované ustanovení nelze vyložit tak, že má pojmem "
pracovněprávní vztah
" na mysli "
pracovněprávní vztah založený písemnou smlouvou
". Kromě toho, že to z daného ustanovení nevyplývá, je neuzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v písemné formě speciálním deliktem dle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce.
I s ohledem na odkaz na ustanovení zákoníku práce z roku 2006 je proto zřejmé, že otázku existence základního pracovněprávního vztahu a platnosti právního jednání, který jej založil, je nutno hodnotit právě především podle rozhodných ustanovení zákoníku práce z roku 2006. Zákon o zaměstnanosti žádnou podobnou právní úpravu neobsahuje a ani z něj implicitně nevyplývá, že vůbec nezáleží na platnosti právních jednání. Ostatně jak jinak, než podle zákoníku práce z roku 2006 (a případně subsidiárně občanského zákoníku z roku 1964, resp. z roku 2012) by bylo možné hodnotit, zda existuje mezi stranami jakýkoliv právní vztah. Jak hodnotit, zda byla či nebyla uzavřena smlouva? Jaké náležitosti by taková smlouva měla mít? Co by bylo možné považovat za projev vůle? A byl by vůbec nutný nějaký projev vůle? Toto jsou otázky, na které je nutno hledat odpověď v právu soukromém, nikoliv v zákonu o zaměstnanosti. Navíc je potřeba zopakovat, že zákon o zaměstnanosti výslovně na ustanovení zákoníku práce z roku 2006 odkazuje.
Je proto nutno odmítnout námitku stěžovatele, že nemůže být aplikováno ustanovení soukromoprávního předpisu (zákoníku práce z roku 2006), je-li před ním vedeno řízení podle předpisu veřejnoprávního (zákona o zaměstnanosti). Už vůbec pak není dán žádný důvod, proč by selektivně zrovna § 20 zákoníku práce z roku 2006 neměl být aplikován pro účely posouzení, zda mezi žalobcem a Jaroslavem B. existoval pracovněprávní vztah. Jiná situace by samozřejmě nastala, kdyby aplikaci tohoto ustanovení (přinejmenším implicitně) zákon o zaměstnanosti vylučoval. Tak tomu ovšem není.
Jestliže tedy stěžovatel hodnotil, zda Jaroslav B. pro žalobce vykonával závislou práci mimo pracovněprávní vztah, musel hodnotit, zda byl takový vztah platně založen a existuje. Ačkoliv hodnotil skutkový stav zjištěný v době kontroly, hodnocení prováděl až v okamžiku rozhodování. Až v tuto chvíli tedy mohl řešit, zda k neplatnosti právního úkonu může přihlédnout, či nikoliv. Tuto otázku přitom musel posuzovat podle zákoníku práce z roku 2006, včetně jeho § 20.
Podle § 20 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006, "[n]
ebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda smluvních stran, je neplatný, ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně odstraní
". Podle § 20 odst. 2 zákoníku práce z roku 2006, "[n]
ebyl-li právní úkon, jímž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah (§ 3), učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon, je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním
".
Ustanovení § 20 zákoníku práce z roku 2006 tedy upravuje dvě situace, kdy se na právní jednání zakládající základní pracovněprávní vztah přes nedodržení písemné formy hledí jako na právní jednání platné. Základní pracovněprávní vztah z něho vzniklý je proto taktéž nutno považovat za existující. Strany tohoto vztahu mají stejná práva a povinnosti jako strany základního pracovněprávního vztahu založeného bezvadným právním jednáním.
Ačkoliv je v zákoníku práce z roku 2006 neplatnost právního jednání zakládajícího základní pracovněprávní vztah pro nedostatek formy koncipována jako neplatnost absolutní, nepřihlíží se k ní bez dalšího, ale jen tehdy, jestliže se jí dovolá osoba k tomu oprávněná a jestliže dosud nebylo započato s plněním. Pokud by se jí oprávněná osoba nedovolala nebo by již bylo započato s plněním, hledělo by se na právní jednání jako na od počátku platné a způsobilé přivodit sledované právní následky (viz např. Bělina, M. a kol.
Zákoník práce. Komentář
. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 168). Povinnost hledět na právní jednání jako na platné přitom stíhá nejen účastníky tohoto jednání, ale také soudy či správní orgány.
Stěžovatel zjevně vycházel z toho, že vzhledem k neexistenci jakéhokoliv písemného ujednání (s výjimkou dohody o provedení práce, která byla dle obsahu správního spisu antedatována a uzavřena až po kontrole stěžovatele) mezi žalobcem a Jaroslavem B. neexistoval pracovněprávní vztah. Ve svém rozhodnutí se však vůbec nezabýval otázkou, zda k takovéto vadě právního jednání může přihlédnout a jaké důsledky tato vada na existenci pracovněprávního vztahu má. Tuto otázku by musel posoudit právě ve světle § 20 zákoníku práce z roku 2006. Pokud by tak učinil, zjistil by, že k nedostatku formy přihlížet nemůže (viz dále). Musel by tak hodnotit, zda právní jednání zakládající závislou práci mezi žalobcem a Jaroslavem B. mělo náležitosti pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Ani takovou úvahu jeho rozhodnutí neobsahuje. Až nyní v rámci řízení o kasační stížnosti argumentuje stěžovatel tím, že nebyly splněny náležitosti dohody o provedení práce. Těmito úvahami nicméně nemůže dodatečně zhojit nedostatky skutkových zjištění učiněných v rámci správního řízení, ani nedostatky odůvodnění svého rozhodnutí či rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Kromě toho ani tyto dodatečné úvahy nelze považovat za dostatečné.
V prvé řadě není zřejmé, z čeho stěžovatel vychází, tvrdí-li, že mezi žalobcem a Jaroslavem B. nebyl sjednán rozsah prací. Na to, zda měl Jaroslav B. vykonávat práce pouze v určitém rozsahu, se žádné ze stran nedotázal. Není tak zřejmé, která jiná skutková zjištění považoval za dostačující pro učinění závěru o neexistenci ujednání o rozsahu prací, a jak konkrétně tato skutková zjištění hodnotil. Závěr o tom, zda bylo učiněno právní jednání (uzavřena smlouva) je výsledkem hodnocení skutkových zjištění. Dokazování se má zaměřit na to, zda nastaly skutečnosti, s nimiž právo spojuje vznik, změnu či zánik práv nebo povinností. Až v případě kladného zjištění může správní orgán uzavřít, že došlo či nedošlo k určitému právnímu jednání. Pokud tedy stěžovatel chtěl vyloučit možnost, že mezi žalobcem a Jaroslavem B. došlo k uzavření dohody o provedení práce z důvodu nesjednání rozsahu práce, měl učinit skutková zjištění, zda mezi nimi existovala shodná vůle o rozsahu prováděné práce, nikoliv zda mají za to, že uzavřeli dohodu o provedení práce. Navíc i kdyby stěžovatel učinil a zdůvodnil závěr o tom, že mezi žalobcem a Jaroslavem B. nebyla ústně ani konkludentně sjednána dohoda o provedení práce (a to nikoliv pro nedostatek formy, nýbrž pro nedostatek podstatných náležitostí), musel by následně hodnotit, zda mezi nimi ve skutečnosti nebyla uzavřena pracovní smlouva. Podle obsahu správního spisu je přitom zřejmé, že minimálně právě náležitosti pracovní smlouvy (druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce) byly mezi žalobcem a Jaroslavem B. sjednány.
Jak vyplývá z konstantní judikatury Nejvyššího soudu (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 21 Cdo 2287/2002), "[k]
tomu, aby bylo možné v konkrétním případě posoudit, zda (kdy) došlo k uzavření pracovní smlouvy, nejsou rozhodující subjektivní představy účastníků o tom, kdy podle jejich názoru pracovní poměr vznikl, významné je - bez ohledu na to, jak účastníci následně hodnotí své právní postavení - objektivní zjištění, zda a kdy nastaly takové skutečnosti, s nimiž právní norma vznik tohoto dvoustranného právního úkonu spojuje. Protože v pracovní smlouvě je zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dohodnout druh práce, na který je zaměstnanec přijímán, místo výkonu práce (obec a organizační jednotku nebo jinak určené místo) a den nástupu do práce
[§ 29 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006]
, je pracovní smlouva uzavřena, jakmile se účastníci shodli na obsahu těchto podstatných (esenciálních) náležitostí. K tomu může dojít - jak uvedeno výše - jak písemně, tak ústně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co chtěli účastníci projevit
[§ 240 odst. 2 zákoníku práce z roku 2006]." Pro posouzení právních jednání žalobce a Jaroslava B. tedy nebylo důležité, že v rámci správního řízení oba tvrdili, že nemají uzavřenu pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce ani dohodu o pracovní činnosti. Podstatné bylo to, že uvedli, že Jaroslav B. vykonával konkrétní druh práce na základě ústní dohody, v konkrétní provozovně žalobce, v určitém období a do práce nastoupil v určitý den. Tyto konkrétní skutečnosti měl stěžovatel, bez ohledu na tvrzení o neexistenci smluvního vztahu, hodnotit z hlediska zákonných náležitostí pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Pouze tak by mohl učinit závěr o existenci či neexistenci pracovněprávního vztahu mezi žalobcem a Jaroslavem B. Jelikož tak neučinil, je správný závěr krajského soudu, že správní spis (a především správní rozhodnutí obou stupňů) neposkytují dostatečný podklad pro závěr o spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.
Teprve poté, co by stěžovatel řádně vyhodnotil, zda byla mezi žalobcem a Jaroslavem B. ústně či konkludentně uzavřena pracovní smlouva, dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti, měl hodnotit, zda se jedná o ujednání neplatné pro nedostatek písemné formy. A v takovém případě měl přihlédnout k obsahu § 20 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce z roku 2006 a měl učinit úvahu o tom, jak se pravidla v tomto ustanovení obsažená promítají do jeho závěru o neexistenci pracovněprávního vztahu pro absenci písemného ujednání.
Jestliže tedy žalobce ve správním řízení dodatečně předložil dohodu o provedení práce, měl stěžovatel ve svém rozhodnutí hodnotit, zda se jedná o dodatečné odstranění nedostatku formy dle § 20 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006 - tj. písemná dohoda je stejného obsahu jako dřívější ústní či konkludentní ujednání. Antedatace dohody odpovídá tomu, že strany neuzavírají novou dohodu, nýbrž odstraňují nedostatek formy dříve uzavřené dohody. Ze samotné antedatace proto nelze vyvozovat, že před okamžikem skutečného podpisu písemné dohody zde žádný základní pracovněprávní vztah neexistoval. Stěžovatel však jednání žalobce a Jaroslava B. z pohledu § 20 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006 vůbec nehodnotil.
Ať už by stěžovatel ústní či konkludentní ujednání žalobce a Jaroslava B. vyhodnotil jako pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, musel by také přihlédnout k § 20 odst. 2 zákoníku práce z roku 2006. Jelikož s plněním již bylo dle obsahu správního spisu zjevně započato, když Jaroslav B. nastoupil do práce dne 2. 4. 2012, nemohl by stěžovatel také proto na ujednání stran pohlížet jako na neplatné pro nedostatek písemné formy. Pokud by tedy ústní či konkludentní ujednání žalobce a Jaroslava B. obsahovalo náležitosti pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, musel by na jejich vztah stěžovatel pohlížet jako na "
základní pracovněprávní vztah
" dle § 3 zákoníku práce z roku 2006, a tudíž také jako na "
pracovněprávní vztah
" dle § 5 písm. e) bodu 1 zákona o zaměstnanosti.
Jelikož stěžovatel ve svém rozhodnutí vůbec nehodnotil obsah právního jednání žalobce a Jaroslava B. z hlediska § 34 odst. 1, § 75 a § 76 odst. 4 zákoníku práce z roku 2006 a formu tohoto právního jednání z hlediska § 20 odst. 1 a odst. 2 zákoníku práce z roku 2006 a pro své závěry o neexistenci pracovněprávního vztahu neučinil ani dostatečná skutková zjištění, uzavřel krajský soud zcela správně, že na základě obsahu správního spisu nelze učinit závěr o spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti.
Výkon neohlášené závislé práce je bezesporu negativním jevem, nicméně správní orgán musí odlišovat dvě rozdílné situace, které představují spáchání dvou rozdílných správních deliktů. Jestliže osoba umožní výkon nelegální práce - tj. výkon závislé práce, aniž by byla vůbec uzavřena platná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, jedná se o přestupek dle § 139 odst. 1 písm. d) zákona o zaměstnanosti nebo o správní delikt dle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Jestliže ale takovou smlouvu či dohodu uzavře, avšak nikoliv písemně, jedná se o přestupek dle § 12 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce nebo o správní delikt dle § 25 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.