Vydání 2/2004

Číslo: 2/2004 · Ročník: II

121/2004

Žaloba ve správním soudnictví a delegace

Řízení před soudem: delegace
k § 9 odst. 2 soudního řádu správního
Jestliže žalobce po podání žaloby v azylové věci změní místo svého pobytu tak, že toto místo spadá do soudního obvodu jiného než místně příslušného krajského soudu, účastníci netrvají na nařízení jednání a ze spisu potřeba nařizovat jednání nevyplývá, není tato změna pobytu sama o sobě důvodem pro to, aby Nejvyšší správní soud přikázal věc z důvodu hospodárnosti krajskému soudu příslušnému podle místa nového pobytu (§ 9 odst. 2 s. ř. s.); takový procesní postup by nepřispěl ani k rychlosti ani k hospodárnosti řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2003, čj. Nad 108/2003-23)
Věc:
Taťána S. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu.
Žalobkyně podala u Vrchního soudu v Praze opravný prostředek proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a kterým jí nebyl udělen azyl podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 uvedeného zákona; současně bylo vysloveno, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.
Protože Vrchní soud v Praze ve věci nerozhodl do 1. 1. 2003, kdy nabyl účinnosti soudní řád správní, předložil tuto věc k dalšímu řízení a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě dle čl. II bodu 1. zákona č. 519/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).
Krajský soud v Ostravě předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu s návrhem na přikázání věci podle § 9 odst. 2 s. ř. s. Krajskému soudu v Hradci Králové, a to z důvodu hospodárnosti, neboť žalobkyně se nyní zdržuje v Pobytovém středisku Seč, tedy v obvodu Krajského soudu v Hradci Králové. Svůj návrh opíral Krajský soud v Ostravě též o přípis ze dne 3. 6. 2003, ve kterém žalobkyně žádá, aby při rozhodování o žalobě byl brán zřetel na fakt, že na území pobývá její druh a zároveň otec jejího dítěte, jehož žalobu ve věci řízení o udělení azylu projednává Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích.
Krajský soud v Ostravě poskytl účastníkům možnost vyjádřit se k tomu, kterému soudu má být věc přikázána a k důvodu přikázání (§ 9 odst. 3 s. ř. s.). Žalobce ani žalovaný se k tomuto návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřili.
Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že věc se nepřikazuje Krajskému soudu v Hradci Králové.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v dané věci nejsou splněny podmínky pro navržené přikázání věci.
Podle § 9 odst. 2 s. ř. s. může Nejvyšší správní soud věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné.
Důvody vhodnosti mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků a jiných okolnostech. Zpravidla se vhodnou delegací předchází nutnosti dožádání. Z toho také vyplývá, že typickými důvody vhodnosti budou takové, které delegujícímu soudu umožní přijmout závěr, že jiným než místně příslušným soudem bude věc projednána hospodárněji a rychleji. Přihlédnout lze i k mimořádným poměrům účastníků řízení. Pouze skutečnost, že žalobkyně se nyní zdržuje v místě, které se nachází mimo obvod Krajského soudu v Ostravě, přičemž ve věci ani jeden z účastníků netrvá na nařízení jednání, není důvodem pro přikázání věci jinému soudu, protože takový procesní postup by nepřispěl ani k rychlosti ani k hospodárnosti řízení. Ani skutečnost, že Krajský soud v Hradci Králové projednává žalobu ve věci řízení o udělení azylu podanou druhem žalobkyně a zároveň otcem jejího dítěte, nelze podle Nejvyššího správního soudu považovat za jiný důležitý důvod, pro který by bylo přikázání věci vhodné.
(ani)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.