Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1092/2007

Volby do zastupitelstev obcí; zpochybnění zákonnosti hlasování

Ejk 844/2006
Volby do zastupitelstev obcí: zpochybnění zákonnosti hlasování
k § 37 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (v textu též „volební zákon“)
Legálnost hlasování ve volbách do zastupitelstva obce nemůže být zpochybněna toliko blíže nepodloženými domněnkami navrhovatelů. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani úkon okrskové volební komise (pokus zaměřený na ověření funkčnosti volební pásky) uskutečněný až po skončení hlasování a oznámení výsledků voleb, zvláště je-li výsledek pokusu v rozporu s obsahem zápisu vyhotoveného okrskovou volební komisí bezprostředně po skončení hlasování a vyhlášení výsledků voleb, v němž okrsková volební komise neuvedla žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na výsledek hlasování.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2006, čj. 44 Ca 155/2006-48)
Věc:
a) Oldřich H., b) Jana M., c) Jiří D., d) Josef D., e) Václav H., f) Věra T., g) Miroslav M., h) Josef K., ch) Eva F. proti 1) Okrskové volební komisi č. 1 ve volebním obvodu obce Žďár, 2) Sdružení nezávislých kandidátů za obec Žďár a 3) České straně sociálně demokratické, o neplatnost hlasování.
Navrhovatelé se domáhali vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2006 ve volebním okrsku č. 1 Doubrava - Břehy, ve volebním obvodu obce Žďár (dále jen „okrsek č. 1“).
V návrhu konstatovali, že volební místnost v okrsku č. 1 byla zřízena v požární zbrojnici v obci Doubrava, v místnosti pro schůze hasičského sboru. Po skončení prvého volebního dne volební komise zalepila volební urnu předepsanou samolepicí páskou (dále jen „páska“), určenou pro zajištění volebních místností a volebních uren proti nežádoucím zásahům. Volební urna byla v ranních hodinách dne 21. 10. 2006 před zahájením druhého volebního dne odpečetěna sejmutím pásky. Následujícího dne, tj. v neděli 22. 10. 2006, se navrhovatelé z vyjádření členů účastníka ad 2) a od místních členů sboru dobrovolných hasičů dozvěděli, že kandidáti účastníka ad 2) v této volební místnosti uspořádali právě dne 22. 10. 2006 schůzi, což prokazuje skutečnost, že od volební místnosti existovaly dokonce dvoje další klíče ke vstupním dveřím. Předsedkyně volební komise za účasti členů volební komise pak konstatovala, že samolepicí páska k zabezpečení vstupu do volební místnosti a otvoru volební urny jde bez problémů sejmout a opět nalepit na stejné místo, aniž zjistila, že k sejmutí a opětovnému nalepení pásky skutečně došlo. Volební místnost má dvoje dveře z chodby objektu, z nichž jedny byly zalepeny páskou a druhé byly uzamčeny klíčem, který měla k dispozici volební komise. Tento klíč byl zapečetěn přes noc v obálce, kterou měla v držení předsedkyně volební komise. Předsedkyně volební komise pak učinila dotaz u starosty dobrovolného hasičského sboru Josefa K., který potvrdil, že od vchodu požární zbrojnice existují celkem tři klíče, z nichž jeden měla předsedkyně volební komise. O dalších klíčích nebyla volební komise zpravena a nebylo známo, že existují.
Navrhovatelé z těchto skutečností dovozovali, že volební místnost a urna nebyla z prvního na druhý den voleb zabezpečena proti zásahu nepovolaných osob, přičemž členové účastníka ad 2) to prokázali svým skutkem, když v neděli dne 22. 10. 2006 v dopoledních hodinách uskutečnili schůzi právě ve volební místnosti, aniž jim někdo od této volební místnosti předal klíče. Tím nebyly naplněny podmínky § 60 odst. 2 volebního zákona, neboť popsané skutečnosti mohly způsobit zásah třetí osoby do obsahu volební urny v nočních hodinách z prvého na druhý volební den. Závěru, že do volební urny mohl někdo zasáhnout, nasvědčuje i fakt, že ve 2. a 3. volebním okrsku v obci (v nichž podobné pochybnosti jako v 1. okrsku nevyvstaly) byli jednoznačně zvoleni velkou většinou kandidáti navrhovatele „Nezávislí Žďár 2006“, a v 1. okrsku, kde byly zjištěny nedostatky v zajištění volební místnosti a urny, byli zvoleni s mírnou převahou právě kandidáti účastníka ad 2). Ustanovení volebního zákona (týkající se zejména zajištění volební místnosti z prvého na druhý volební den) byla tedy porušena takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Takto provedené hlasování je proto podle navrhovatelů neplatné.
Okrsková volební komise [účastník ad 1)] ve vyjádření k návrhu mimo jiné uvedla, že v době konání voleb, především před začátkem hlasování v pátek 20. 10. 2006, zkontrolovala a uzamkla volební schránky (velkou a malou přenosnou), klíče dala do obálky a obálku zalepila; obálku podepsali členové volební komise a do opatrování po dobu voleb ji převzal jeden z nich. Po prvním dnu u obou uren komise zalepila otvor pro vhazování lístků volební páskou. Ostatní volební dokumenty vložila do velkých obálek, jež uložila do papírové krabice; tuto krabici přelepila volební páskou, kterou posléze podepsali členové volební komise. Klíč od volebního objektu předal (jako klíč jediný) předsedkyni volební komise starosta hasičského sboru dne 20. 10. 2006. Předsedkyně volební komise se dozvěděla o existenci dalších klíčů od volební místnosti od člena hasičského sboru až v pondělí dne 23. 10. 2006. Krátce nato sdělil starosta hasičského sboru, že v neděli dne 22. 10. 2006 pořádali schůzi členové účastníka ad 2) s členy účastníka ad 3) ve volební místnosti, ačkoli jim nikdo neodevzdal klíč.
Účastník ad 2) odmítl tvrzení navrhovatelů s tím, že volby do obecního zastupitelstva ve dnech 20. a 21. 10. 2006 proběhly zcela regulérním způsobem. Dle jeho informací okrsková volební komise v průběhu hlasování ani po jeho skončení nezjistila a do protokolu neuvedla žádné závady ani pochybnosti o zabezpečení volební místnosti a urny, o průběhu hlasování a o stavu volebních lístků. Volební místnost v okrsku č. 1 byla tradičně ve spolkové místnosti Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) Doubrava v objektu požární zbrojnice. Tato místnost je k volbám používána již řadu let. Klíče od místnosti mají trvale tři osoby: starosta SDH, velitel SDH a správce budovy. Tato skutečnost trvá již mnoho let, obecnímu úřadu je známa a byla známa při všech volbách, které se v minulosti v uvedené místnosti konaly. Zástupci obecního úřadu a volební komise požádali před volbami o předání klíčů pouze starostu SDH, který svůj klíč odevzdal. Dle jeho vyjádření ostatní držitele klíčů o jejich vydání nikdo nepožádal; jeho samého se na existenci dalších klíčů nikdo neptal. Tato praxe byla běžná i v případě všech voleb v minulosti. Ostatně předsedkyně volební komise si v minulosti půjčovala klíče od spolkové místnosti i od správce budovy; o existenci dalších klíčů tedy mohla vědět. Od srpna roku 2006 se ve spolkové místnosti každou středu, pátek a neděli scházejí občané obce, protože majitel místního pohostinství provádí rozsáhlou rekonstrukci. Po oficiálním vyhlášení volebních výsledků i po vyhlášení výsledků obecním rozhlasem se v neděli 22. 10. 2006 členové kandidátky účastníka ad 2) domluvili na informativní schůzce k výsledkům voleb. Tato schůzka se měla původně konat doma u jednoho kandidáta. Cestou kolem zbrojnice zjistili, že spolková místnost je otevřena a že jsou přítomni další občané, proto schůzi uskutečnili v této místnosti. Následně zjistili, že místnost toho dne otevřel velitel SDH, který zvenčí zjistil, že nebylo vypnuto plynové topení. Účastníku dále není známo kdy, jakým způsobem a s jakým vzorkem (použité/nepoužité) pásky byla zkouška provedena, kteří členové volební komise byli zkoušce přítomni a zda byl o této zkoušce vyhotoven zápis. Jeden z členů volební komise (Vlastimil Z.) ústně účastníku sdělil, že jej ke zkoušce nikdo nepřizval, neúčastnil se jí a ani neví, kdo se jí zúčastnil. Účastník ad 2) považuje za irelevantní argument navrhovatelů o tom, že o nedovoleném zásahu do uren vypovídá i to, že právě v okrsku č. 1, kde došlo k porušení volebního zákona, navrhovatelé prohráli, zatímco ve zbylých dvou okrscích s přehledem vyhráli. Obec Žďár se skládá ze šesti místních částí, které jsou geograficky odděleny, a mají i jiné složení obyvatelstva, ať již z hlediska věku nebo politických názorů. Každá její část má svá specifika. V části Doubrava, kde byly volby napadeny, existuje dobrá parta mladých lidí kolem 35 let, která tvoří základ kandidátky účastníka ad 2). Sedm z devíti kandidátů účastníka ad 2) pochází právě z napadeného okrsku.
Účastník ad 3) ve vyjádření k návrhu uvedl, že požární zbrojnice v obci Doubrava je pravidelně v době voleb zřizována jako volební místnost. Poukázal na nejasnosti v návrhu a dodal, že do spolkové místnosti vstoupil kolem poledne dne 22. 10. 2006 velitel SDH poté, co zjistil, že z vývodu topení na venkovní zdi vychází zplodiny hoření (od tělesa plynového topení). Vstoupit mohl především proto, že dveře již nebyly zapečetěny a svým legálním klíčem si odemkl vstupní dveře. Zpochybnil i tvrzení o tom, že předsedkyně volební komise za účasti členů volební komise pak zjistila, že předepsaná samolepicí páska k zabezpečení vstupu do volební místnosti a otvorů do volební urny jde bez problémů sejmout a poté opět nalepit na stejné místo. Takové tvrzení zcela popírá smysl a účel užití pečetní pásky, protože ta je navíc opatřena podpisy členů komise a nelze ji tímto způsobem odlepit a znovu použít. Člen okrskové volební komise Vlastimil Z. tvrzení předsedkyně okrskové volební komise odmítá, neboť žádného ověření funkčnosti pásky se nezúčastnil. Naopak potvrdil skutečnost, že s určitým prohlášením jej předsedkyně okrskové volební komise navštívila, ale až v pondělí 30. 10. 2006 večer. Toto její prohlášení však odmítl podepsat s tím, že se nic podobného během doby voleb nestalo. Za lživé označil tvrzení navrhovatelů, že obecní úřad nebyl obeznámen s existencí více klíčů.
K výzvě soudu se k věci vyjádřil také obecní úřad (dosavadní starosta Oldřich H.), který se v zásadě ztotožnil s argumenty navrhovatelů a doplnil, že páska jde bez poškození sejmout i z kartónové krabice. Pásku označil za nekvalitní.
Krajský soud v Praze návrh zamítl.
Z odůvodnění:
Právo občanů podílet se na správě věcí veřejných svobodnou volbou zástupců je základním ústavním právem (čl. 2 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dále jen „Listina“). Podmínky výkonu volebního práva stanoví zákon (čl. 21 odst. 3 Listiny), jímž je v daném případě zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. Volební zákonodárství ani volební soudnictví neupravuje absolutní vady volebního řízení, tj. takové porušení ustanovení volebního předpisu, které by mělo za následek automatické zrušení voleb, hlasování nebo volby kandidáta. Rozhodnutí voličů, které vzešlo ze svobodných a demokratických voleb, může být proto soudem změněno jen ve výjimečných případech. Podle ustanovení § 60 odst. 2 volebního zákona návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování. Úkolem soudu je tvrzení navrhovatele o porušení volebního zákona a jeho možném dopadu na výsledek hlasování posoudit a v závislosti na výsledku tohoto posouzení o návrhu rozhodnout.
V daném případě je namítáno a tvrzeními navrhovatelů o nedostatečných lepicích vlastnostech pásky a existenci více klíčů od volební místnosti prokazováno porušení volebního zákona způsobem upraveným ve shora uvedeném ustanovení volebního zákona.
Názor navrhovatelů soud nesdílí, přičemž tak činí na základě následujících úvah.
Volební zákon svěřuje zajištění volební místnosti (ve smyslu výběru) obecnímu úřadu [§ 14 písm. a)]. Dozorem nad průběhem voleb pověřuje volební komisi [zde okrskovou volební komisi - § 16 písm. b)], kterou za tím účelem vybavuje pravomocemi vyplývajícími z § 37 odst. 2. Podle uvedeného ustanovení je okrsková volební komise oprávněna – nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit – odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo je přerušit nebo prodloužit dobu hlasování. Skutečnosti týkající se odročení, přerušení nebo prodloužení hlasování je volební komise povinna poznamenat v zápise o průběhu a výsledku hlasování.
Ze zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1, vyhotoveném a podepsaném členy okrskové volební komise dne 21. 10. 2006 v 17.45 hod., vyplývá, že okrsková volební komise žádné shora naznačené zákonné oprávnění nevyužila, z čehož soud dovozuje, že žádné okolnosti, které by bránily řádnému hlasování, neshledala.
Podle § 37 odst. 1 volebního zákon je okrsková volební komise povinna v průběhu voleb manipulovat s páskou, která slouží k zabezpečení volební místnosti a volebních uren (velké a malé přenosné) minimálně dvakrát. Poprvé tak musí učinit po prvním dnu voleb, kdy je její povinností zapečetit volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky ani je vybírat, a zabezpečit i ostatní volební dokumenty (hlasovací lístky a úřední obálky); podruhé před zahájením hlasování druhého volebního dne, kdy je její povinností zkontrolovat neporušenost pečetí a tyto sejmout. Je prakticky vyloučeno, aby při těchto manipulacích komise nezjistila závady ve funkčnosti pásky nebo že by před zahájením druhého dne voleb přehlédla, že páska na volební místnosti a volebních urnách nese stopy nedovoleného zásahu. Narušení pásky by okrsková volební komise musela zjistit i vizuálně, neboť páska na volební místnosti a volebních urnách má být nejenom nalepena, ale také opatřena podpisy členů volební komise. Takto okrsková volební komise ostatně postupovala po prvním dnu voleb, kdy, jak sama ve vyjádření k návrhu uvádí, vložila ostatní volební dokumenty (hlasovací lístky a úřední obálky) do velké obálky, kterou uložila do papírové krabice a tuto přelepila volební páskou a opatřila podpisy členů volební komise. Je proto podle názoru soudu s podivem, že by takto nepostupovala (přes pásku nepřipojila podpisy) i při zabezpečení volební místnosti a zapečetění uren.Ve světle právě uvedeného jsou námitky navrhovatelů poukazující na neplatnost hlasování v důsledku nefunkčnosti pásky právně irelevantní, neboť i kdyby soud, byť jen akademicky, připustil, že jak volební místnost, tak i volební urny byly nedovoleně napadeny, potom vyvstává otázka, v jakých obálkách by byly hlasovací lístky do volebních uren vloženy, když úřední obálky měla volební komise po skončení prvního dne voleb prokazatelně řádně zajištěny. Navrhovatelé žádné výhrady v tomto směru nevznášejí (netvrdí, že by v urnách byly nalezeny jiné než úřední obálky) a naznačené nedostatky podle obsahu zápisu o průběhu a výsledku hlasování neshledala ani okrsková volební komise. Z vyjádření okrskové volební komise k návrhu navíc vyplývá, že volební urny byly nejenom zapečetěny volební páskou, ale ještě opatřeny zámky, přičemž klíče od nich byly v zalepené obálce, podepsané členy volební komise a předány do opatrování členu volební komise na celou dobu konání voleb. Ani v tomto směru navrhovatelé žádné námitky nevznášejí a ani okrsková volební komise v tomto směru žádné pochybení v době konání voleb neshledala. Soud v této souvislosti nepřihlédl k vyjádření obecního úřadu, neboť Oldřich H. nebyl členem volební komise, na zpracování zápisu o průběhu a výsledku hlasování se nepodílel, neúčastnil se ani tvrzeného pokusu s lepicí páskou a jako jediný zmiňuje, že lepicí páska byla snadno odstranitelná i z kartonové krabice, avšak již neuvádí, jak by bylo možné volební pásku opatřenou podpisy členů volební komise bez poškození vrátit zpět na krabici.
Za dané situace jsou veškeré výhrady navrhovatelů k platnosti hlasování bezpředmětné, neboť spočívají toliko na blíže nepodložených domněnkách navrhovatelů, které jsou vyvráceny jak zjištěními učiněnými soudem ze zápisu okrskové volební komise o průběhu a výsledku hlasování, tak vyjádřeními účastníků řízení k podanému návrhu. Na závěru soudu o legálnosti hlasování ve volebním okrsku č. 1, ke kterému soud dospěl po zhodnocení všech zjištění, nemůže ničeho změnit ani navrhovateli zmiňovaný pokus zaměřený na ověření funkčnosti pásky. Jde sice o úkon okrskové volební komise, nicméně o úkon učiněný až po skončení hlasování a oznámení výsledků voleb, který je navíc v rozporu s obsahem zápisu, který byl vyhotoven bezprostředně po skončení hlasování a vyhlášení výsledků voleb, v němž okrsková volební komise žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na výsledek hlasování (negativní poznatky k funkčnosti pásky), nezjistila ani neuvedla.
Soud dále poznamenává, že volební místnost byla pro předmětné komunální volby již tradičně zajištěna obecním úřadem v objektu hasičské zbrojnice. Klíč od vchodových dveří do objektu požární zbrojnice předával předsedkyni volební komise starosta SDH (jeden z navrhovatelů), kterému byla existence více klíčů od tohoto objektu známa z titulu jím zastávané funkce (tuto skutečnost ostatně starosta požárního sboru potvrzuje v čestném prohlášení připojeném k návrhu). Zásadám logického usuzování proto neodporuje předpokládat, že s ohledem na charakter požární zbrojnice musela být existence více klíčů k tomuto objektu v obci obecně známou skutečností. Vědomost či nevědomost předsedkyně okrskové volební komise o existenci více klíčů od objektu požární zbrojnice není pro posouzení věci rozhodující, neboť podle zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 1 byly okrskovou volební komisí vydány voličům celkem 444 úřední obálky a týž počet úředních obálek (neporušených) byl také odevzdán. Tato objektivně zjištěná skutečnost vyvrací tvrzení navrhovatelů o nepovolaném zásahu do volební místnosti a volebních uren, neboť jestliže byly úřední obálky z prvního na druhý volební den řádně zajištěny (žádné výhrady v tomto směru nebyly navrhovateli vzneseny) a souhlasí i počet vydaných a odevzdaných úředních obálek, nelze výhradám navrhovatelů přisvědčit. Ani zápis z průběhu a výsledku hlasování v tomto směru na žádná pochybení neupozorňuje. Bez hlubšího významu je také jakákoli
post
volební činnost okrskové volební komise (jejích členek).
Volebnímu zákonu neodporuje a výsledky hlasování nezpochybňuje ani schůzovní činnost členů účastníků ad 2) a ad 3) uskutečněná v objektu požární zbrojnice v neděli 22. 10. 2006, neboť se tak stalo až po skončení voleb v místnosti, která v té době již charakter volební místnosti neměla.
S přihlédnutím ke shora uvedenému soud uzavírá, že porušení volebního zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování, neshledal, a proto návrh na vyslovení neplatnosti hlasování jako nedůvodný zamítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.