Vydání 9/2006

Číslo: 9/2006 · Ročník: IV

925/2006

Volby do zastupitelstev obcí: zánik mandátu

Ejk 456/2006
Volby do zastupitelstev obcí: zánik mandátu
k § 5 odst. 2 a 3, § 55 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.
Skutečnost, že zaměstnanec pověřeného obecního úřadu je vyloučen z projednávání a rozhodování věci, která se týká obce, v níž je současně zastupitelem, nemá vliv na zánik jeho mandátu člena zastupitelstva podle § 55 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
(Podle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 5. 2006, čj. 30 Ca 23/2006-41)
Věc:
Ing. Vladimír V. proti ředitelce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, za účasti zastupitelstva obce D., o zánik mandátu člena zastupitelstva.
Navrhovatel byl ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. - 2. 11. 2002 zvolen do zastupitelstva obce D. (dále jen "zastupitelstvo"). Od 1. 1. 2003 se stal zaměstnancem města H. a radou města byl 13. 1. 2003 jmenován do funkce vedoucího odboru dopravy na Městském úřadě v H., do jehož správního obvodu spadá i obec D. Dne 10. 10. 2005 ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (dále jen "ředitelka KÚ") upozornila starostku této obce na možný vznik neslučitelnosti funkcí zastávaných navrhovatelem s ohledem na § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o volbách"). Zastupitelstvo pak na zasedání 8. 12. 2005 nerozhodlo ve smyslu § 55 odst. 3 tohoto zákona o zániku mandátu navrhovatele. Ředitelka KÚ proto iniciovala svolání mimořádného zasedání zastupitelstva dle § 55 odst. 4 zákona o volbách, které se konalo 5. 4. 2006; zastupitelstvo však opět nerozhodlo o zániku mandátu navrhovatele.
Ředitelka KÚ proto svým rozhodnutím ze dne 19. 4. 2006 vyslovila zánik mandátu navrhovatele jako člena zastupitelstva obce D. dle § 55 odst. 4 zákona o volbách.
Navrhovatel se u Krajského soudu v Hradci Králové domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí. V návrhu mimo jiné uvedl, že již na zasedání zastupitelstva dne 20. 11. 2002 upozornil na to, že pracuje ve vedoucí funkci na okresním úřadě a že od r. 2003 bude pracovat ve vedoucí funkci na Městském úřadě v H. Po třech letech jeho působení v zastupitelstvu začala starostka obce D. Mgr. Jana N. iniciovat jeho odstoupení z funkce člena zastupitelstva. To má přímou souvislost s tím, že navrhovatel poukazuje na nezákonnost procesu prodeje obecní cesty, jíž se starostka dopouští. Ta po dotazu adresovanému ředitelce KÚ zařadila na program veřejného zasedání zastupitelstva 8. 12. 2005 jeho odvolání; o tom ovšem všichni zastupitelé hlasováním odmítli jednat. Pokud pak starostka sama iniciovala jeho odvolání z důvodu střetu zájmů s ohledem na potřebu posudku odboru dopravy Městského úřadu H. k účelové komunikaci v jejich obci, jde o účelovou argumentaci, neboť uvedenému odboru dopravy nepřísluší zasahovat do účelových a místních komunikací v této obci, neboť podle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je silničním správním úřadem obec a jí je pak přímo nadřízen krajský úřad. Podle navrhovatele bylo dále mimořádné zasedání zastupitelstva dne 6. 4. 2006 od počátku neplatné, neboť většinou hlasů nebyl odsouhlasen program jednání. Byl tak porušen jednací řád zastupitelstva i § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Celý proces odvolání navrhovatele byl toliko projevem vůle starostky a ukončen rozhodnutím jediné osoby, tj. ředitelky KÚ. Došlo tak k porušení čl. 1 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práva a svobod. Navrhovatel dále poznamenává, že krajský úřad nechce prověřovat a odvolávat další zastupitele, kteří jsou také zaměstnanci úřadů obcí s rozšířenou působností. Postoj krajského úřadu bez jakýchkoliv opatření u ostatních obcí kraje je výraznou diskriminací navrhovatele. Přitom za celou dobu jeho zaměstnání na odboru dopravy Městského úřadu v H. nedošlo k žádným konfliktním jednáním s obcí D. a navíc k návrhu obce byl navrhovatel z projednávání těchto věcí vyloučen. Žádný majetkový prospěch ani výhody pro sebe nebo členy rodiny z titulu funkce v zaměstnání či jako zastupitel nezískal.
Ve svém vyjádření k návrhu ředitelka KÚ mimo jiné uvedla, že nedošlo k řešení postupem uvedeným v § 55 odst. 6 zákona o volbách a to mělo za následek vydání jejího rozhodnutí. Ohradila se proti označení svého postupu jako diskriminačního. Krajský úřad totiž není povinen provádět v rámci dozoru nad samostatnou působností obcí přezkoumávání možné neslučitelnosti funkcí všech členů zastupitelstev všech obcí na území kraje. Bylo by to těžko realizovatelné a zákon takový postup nepředpokládá. Řešení neslučitelnosti funkcí členů zastupitelstev je především otázkou samotného zastupitelstva a v neposlední řadě každého ze zastupitelů. Pokud by ředitelka KÚ získala informace nasvědčující neslučitelnosti funkcí člena zastupitelstva obce obdobné případu navrhovatele, postupovala by stejně, tedy nediskriminačně a v souladu se zákonem.
Krajský soud v Hradci Králové návrh zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 5 odst. 2 zákona o volbách je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu. Dle odst. 3 téhož ustanovení je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná podle odst. 2 pouze za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného radou města. Navrhovatel je zaměstnancem pověřeného městského úřadu a jako vedoucí odboru byl do funkce jmenován radou města H.
Nevysloví-li zastupitelstvo obce postupem dle § 55 odst. 4 zákona o volbách zánik mandátu ani na mimořádném zasedání iniciovaném ředitelem krajského úřadu, zaniká
mandát
člena zastupitelstva obce, vysloví-li to ředitel krajského úřadu. A k tomu napadeným rozhodnutím došlo.
Navrhovatel svůj návrh odůvodnil řadou bodů. Především poukázal na to, že starostka obce Mgr. N. iniciovala neslučitelnost jeho funkce v zaměstnání s funkcí člena zastupitelstva až po třech letech od vzniku shora uvedené situace. To bylo podle něj vyvoláno jeho postupy stran nezákonností při prodeji obecního majetku. Úlohou krajského soudu však není šetřit a hodnotit okolnosti, za nichž byl vyvolán postup podle shora uvedených ustanovení, ale výlučně to, zda se tento postup a jeho závěry opíraly o prokázané skutečnosti a zda byl správně aplikován zákon. Totéž platí o výtce, že ač byl vůči navrhovateli použit zákonný postup, v jiných případech v rámci kraje se tak nestalo. Neuvedl však žádný konkrétní případ, jímž by to doložil. Nemohlo by to ostatně pro posouzení jeho věci mít žádný význam; jde výlučně o hodnocení toho, zda ředitelka KÚ postupovala v souladu se zákonem. Pokud pak snad byl při zasedáních zastupitelstva, v nichž se jednalo o zániku jeho mandátu, porušen jednací řád nebo zákon o obcích, není to rovněž směrodatné, když při těchto příležitostech zánik mandátu vysloven nebyl. Konečně pak je třeba konstatovat, že navrhovatel byl vyloučen z projednávání a rozhodování věcí, jež se týkají obce, v níž je zastupitelem. Ze zákona však neplyne, že by to mohlo mít vliv na postup dle § 55 odst. 4 zákona o volbách. O smysluplnosti jeho vyloučení lze ostatně důvodně pochybovat, když namísto něj věci týkající se obce D. vyřizuje pracovník jím vedeného odboru. A pokud navrhovatel vytýkal porušení ustanovení správního řádu, je dlužno podotknout, že podle § 71 zákona o volbách se na vydání napadeného rozhodnutí správní řád nepoužije.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.