Vydání 1/2011

Číslo: 1/2011 · Ročník: IX

2170/2011

Volby do zastupitelstev obcí: registrace kandidátní listiny

30 A 55/2010 - 21
Volby do zastupitelstev obcí: registrace kandidátní listiny
V rámci ochrany ve věcech registrace podle § 89 s.ř.s. je soud k návrhu oprávněn zasáhnout v případě nezákonného rozhodnutí registračního úřadu nebo jeho vadného postupu; soud však v případě – ať už z jakéhokoli důvodu – marného uplynutí zákonné lhůty pro podání kandidátní listiny není (ani za použití prominutí lhůty či jiné konstrukce) oprávněn – byť by to
in concreto
shledal vhodným – nahradit rozhodnutí registračního úřadu o odmítnutí kandidátní listiny soudním rozhodnutím o povinnosti registračního úřadu registrovat kandidátní listinu ve smyslu § 89 odst. 2 věty prvé s.ř.s.
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2010, čj. 30 A 55/2010 – 21)
Věc: Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř proti Městskému úřadu Stříbro o odmítnutí kandidátní listiny
Rozhodnutím ze dne 13. 8. 2010 odpůrce, příslušný jako registrační úřad ve smyslu § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, projednal podle § 23 odst. 1 tohoto zákona kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř (navrhovatele) pro volby do zastupitelstva obce Zhoř konané ve dnech 15. a 16. 10. 2010 a rozhodl tak, že podle § 23 odst. 3 písm. b) citovaného zákona kandidátní listinu navrhovatele odmítl s odkazem na § 21 odst. 3 téhož zákona.
Toto rozhodnutí odůvodnil registrační úřad tím, že navrhovatel podal kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce Zhoř konané ve dne 15. a 16. 10. 2010 opožděně – až dne 12. 8. 2010. Posledním dnem lhůty pro podání kandidátní listiny byl přitom den 10. 8. 2010 do 16.00 hodin, neboť podle § 21 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí se podávají kandidátní listiny nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce obecnímu úřadu; a to nejpozději do 16.00 hodin. S ohledem na § 67 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, podle kterého lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání, a úkon musí být poslední den lhůty do 16.00 hodin učiněn u příslušného orgánu, nezbylo než kandidátní listinu navrhovatele odmítnout.
Navrhovatel požádal návrhem podaným u Krajského soudu v Plzni o vydání rozhodnutí, že Krajský soud v Plzni o vydání rozhodnutí, že krajský soud povoluje dodatečnou registraci kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř i přes nedodržení stanoveného termínu odevzdání.
Svůj návrh odůvodnil tím, že obec Zhoř je malá obec, která má v současnosti 150 obyvatel, z toho 115 voličů. Z tohoto počtu je ještě více jak 30 voličů, kteří mají v obci trvalý pobyt, ale v obci již delší dobu nejsou. Na straně druhé přibližně stejný počet občanů v obci žije, ale trvalý pobyt zde nemá. Z tohoto důvodu byly v obci problémy získat pro volby do zastupitelstva obce dostatečný počet kandidátů, a tím se stalo, že nebyl dodržen termín předání kandidátní listiny na registrační úřad ve Stříbře, tak jak ukládá zákon. Vzhledem k tomu, že v obci je předkládána pouze jedna kandidátní listina, navrhovatel se domníval, že by bylo neekonomické konat volby do zastupitelstva obce v náhradním termínu, a proto žádal Krajský soud v Plzni o povolení dodatečné registrace své kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř.
Krajský soud v Plzni návrh na vydání rozhodnutí o povinnosti odpůrce registrovat kandidátní listinu navrhovatele zamítl.
Z odůvodnění:
Vzhledem k okolnostem případu a právní úpravě má soud za to, že se navrhovatel domáhal vydání rozhodnutí o povinnosti správního orgánu (Městského úřadu Stříbro, tj. odpůrce) registrovat kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zhoř (tj. navrhovatele). (....)
Soudní ochrana ve věcech registrace jako součást soudnictví ve věcech volebních v případě stanoveném v § 89 odst. 1 písm. a) a odst. 2 s.ř.s. znamená, že za stanovených podmínek je soud oprávněn (i povinen) nahradit rozhodnutí správního orgánu (registračního úřadu) o odmítnutí kandidátní listiny soudním rozhodnutím o povinnosti správního orgánu (registračního úřadu) kandidátní listinu registrovat.
Elementární podmínkou takového soudního zákroku je to, jestliže správní orgán vydá rozhodnutí, které je v rozporu s právními předpisy, jakož i to, jestliže se v řízení dopustí takových vad, které mohly mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
Soudní ochrana ve věcech registrace tak může nastoupit toliko tehdy, jestliže rozhodnutí správního orgánu nebo jeho postup je v rozporu s právem hmotným, procesním či organizačním.
Navrhovatel netvrdí, že by předmětné rozhodnutí registračního úřadu bylo v rozporu s právními předpisy.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí je tu skutečně zcela rigidní: „Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu“ (§ 21 odst. 3 věta první). „Registrační úřad (...) rozhodne o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána podle § 21“ (§ 23 odst. 3 písm. b) část věty před středníkem uvedeného zákona). „Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání“ (§ 67 odst. 4 téhož zákona).
Jinak řečeno, není-li kandidátní listina podána ve stanovené lhůtě, registrační úřad je bez dalšího povinen ji odmítnout („rozhodne o odmítnutí“) a registrační úřad není za žádných okolností oprávněn prominout zmeškání lhůty („nelze prominout“).
Navrhovatel má ovšem za to, že konat volby do zastupitelstva obce v náhradním termínu by bylo neekonomické.
Rovněž soud je přesvědčen o tom, že je-li zde opravdu jen jedna volební strana – bylo by vhodnější prominout ostatně nedlouhé zmeškání lhůty než konat volby do zastupitelstva obce v náhradním termínu. Soud se však nachází v naprosto analogické situaci jako správní orgán (registrační úřad); podle názoru soudu výše uvedená zákonná ustanovení nelze interpretovat tak, aby bylo možno podanému návrhu vyhovět.
Jediným orgánem soudního typu, který může do určité míry do zákonodárství zasahovat, je Ústavní soud, který podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ČR rozhoduje o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem.
Podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR „(d)ojde-li (obecný) soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu“.
V přezkoumávané věci ovšem zdejší soud podle čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR nepostupoval, a to především proto, že § 67 odst. 4 (jakož i § 23 odst. 3 písm. b) část věty před středníkem) zákona o volbách do zastupitelstev obcí je sice pro daný případ nikoli vhodný, ale podle mínění soudu není v rozporu s ústavním pořádkem, a dále proto, že by tu byl problatický aspekt časový i technický: Ústavní soud by – teoreticky – mohl příslušné zákonné ustanovení zrušit, nemohl by je však nahradit např. dikcí: „V případech zvláštního zřetele hodných lze lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání.“
Lze tedy shrnout, že v rámci ochrany ve věcech registrace podle § 89 s.ř.s. je soud k návrhu oprávněn zasáhnout v případě nezákonného rozhodnutí registračního úřadu nebo jeho vadného postupu; soud však v případě – ať už z jakéhokoli důvodu – marného uplynutí zákonné lhůty pro podání kandidátní listiny není (ani za použití prominutí lhůty či jiné konstrukce) oprávněn – byť by to
in concreto
shledal vhodným – nahradit rozhodnutí registračního úřadu o odmítnutí kandidátní listiny soudním rozhodnutím o povinnosti registračního úřadu registrovat kandidátní listinu ve smyslu § 89 odst. 2 věty prvé s.ř.s.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.