Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1056/2007

Volby do zastupitelstev obcí: registrace kandidátní listiny; zmocněnec voleb.strany

Ejk 778/2006
Volby do zastupitelstev obcí: registrace kandidátní listiny; zmocněnec volební strany
k § 22 odst. 4 a § 23 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Registrační úřad není v rámci registračního řízení podle § 23 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, oprávněn zkoumat, zda je zmocněnec jedné volební strany zároveň kandidátem jiné volební strany (§ 22 odst. 4 téhož zákona). Tato skutečnost totiž nemůže být důvodem pro odmítnutí registrace kandidátní listiny.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 9. 2006, čj. 22 Ca 315/2006-10)
Věc:
Občanská demokratická strana, Oblastní sdružení Bruntál, proti Městskému úřadu Bruntál, za účasti SNK Evropských demokratů, o zrušení registrace kandidátní listiny.
Občanská demokratická strana, Oblastní sdružení Bruntál (navrhovatel), se podáním ze dne 4. 9. 2006 domáhala zrušení registrace kandidátní listiny volební strany SNK Evropští demokraté pro volby do zastupitelstva města Bruntálu konané ve dnech 20. a 21. října 2006; registrace byla provedena rozhodnutím Městského úřadu Bruntál (registrační úřad) ze dne 30. 8. 2006. Navrhovatel odůvodnil svůj návrh zejména tím, že zmocněnec volební strany SNK Evropští demokraté Ivan H. je zároveň kandidátem volební strany Nezávislí. Podle § 22 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 491/2001 Sb.“), má zmocněnec určitá práva, která by v daném případě mohla vést k ovlivnění výsledků voleb tím, že může bez vědomí kandidáta měnit pořadí na kandidátní listině, případně i kandidáta odvolat a tím způsobit prospěch vlastní volební straně.
Registrační úřad ve svém vyjádření k návrhu mimo jiné uvedl, že za důvod k odmítnutí kandidátní listiny volební strany nepovažoval skutečnost, že kandidát jedné volební strany je zmocněncem jiné volební strany. Zmocněnce si určuje každá volební strana sama, a proto by si měla být vědoma toho, jaké pravomoci zmocněnec má. Záleží pouze na volební straně, jakého zmocněnce si zvolí, a registračnímu úřadu nepřísluší zkoumat osobu zmocněnce, kromě podmínky, zda je či není kandidátem téže volební strany.
Krajský soud v Ostravě návrh na zrušení registrace kandidátní listiny zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Krajský soud připouští, že se nabízí doslovný výklad § 22 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., tedy že zmocněncem volební strany nemůže být kandidát nejen volební strany, jejímž je zmocněncem, ale ani kandidát kterékoli volební strany kandidující do kteréhokoli obecního zastupitelstva v České republice, případně do jiného zastupitelského orgánu, jak namítá navrhovatel. Podle názoru krajského soudu je však nutno pohlížet na tuto otázku v kontextu s úpravou zákona č. 491/2001 Sb.
Ustanovení § 22 zákona č. 491/2001 Sb. upravuje povinné náležitosti kandidátních listin, které podávají jednotlivé volební strany. Zákon nestanoví výslovně, že by zmocněnec nesměl být kandidátem jiné volební strany. Z kontextu právní úpravy jednoznačně vyplývá, že nemůže být kandidátem té volební strany, za niž jedná. Tato úprava je pochopitelná, neboť zmocněnec má určitá práva, která by mohla vést k ovlivnění výsledků voleb tím, že by mohl bez vědomí kandidátů, za které jedná, měnit pořadí na kandidátní listině, event. kandidáta odvolat. Zmocněnce si určuje každá jednotlivá strana sama, a pokud zákon č. 491/2001 Sb. výslovně nestanoví, že zmocněncem nemůže být kandidát jiné volební strany, nelze podle názoru krajského soudu zasahovat do svobodné soutěže politických sil. Demokratická a právní povaha České republiky nevyhnutelně předpokládá i sociální a politickou odpovědnost jednotlivců, politických stran, společnosti a státu i ve volebním procesu. Účelem zákona č. 491/2001 Sb. je realizovat a blíže upravit základní politické právo volit a být volen podle čl. 21 Listiny základních práv a svobod, a to v rámci svobodné soutěže politických sil podle čl. 22 Listiny základních práv a svobod, přičemž výkon těchto práv je podstatnou náležitostí demokratického právního státu. Proto je třeba při interpretaci a aplikaci tohoto zákona upřednostnit takový výklad, který je k tomuto základnímu právu vstřícný – tj. takový, aby bylo umožněno volit a být volen, a ne naopak. Volná soutěž politických sil je přímým výrazem povahy demokratické společnosti a právě ochrana v politickém životě má primární význam pro samotnou existenci demokratické společnosti. Proto je výrazně chráněná článkem 5 Ústavy České republiky a čl. 22 Listiny základních práv a svobod. Zákonná úprava podmínek výkonu volebního práva a organizace voleb do zastupitelstev obcí a výklad této zákonné úpravy tedy musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil. Krajský soud proto pečlivě zvažoval, zda námitka navrhovatele může z těchto hledisek obstát či nikoliv.
(...) Podle názoru krajského soudu správní orgán není v rámci registračního řízení podle § 23 zákona č. 491/2001 Sb. oprávněn zkoumat, zda je zmocněnec jedné volební strany zároveň kandidátem jiné volební strany (ať již kandidující do stejného zastupitelstva obce či do kteréhokoliv zastupitelstva obce v celé České republice), neboť tato skutečnost nemůže být podle platné právní úpravy důvodem pro odmítnutí registrace kandidátní listiny.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.