Vydání 5/2011

Číslo: 5/2011 · Ročník: IX

2270/2011

Volby do zastupitelstev obcí: přepočítání hlasů; volební strana

Volby do zastupitelstev obcí: přepočítání hlasů
Volební strana
I. Jestliže se v jednom volebním okrsku liší výsledky voleb od okrsků ostatních a je pro takový výsledek logické vysvětlení (bydliště několika kandidátů úspěšných volebních stran), nelze takové statistické odchylky považovat za indicii, která by soud vedla k tomu, že by v řízení o neplatnosti voleb a hlasování (§ 90 s.ř.s.) přistoupil k přepočítání hlasů.
II. Volební strany (§ 20 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí) jsou identifikovatelné podle celé řady atributů; je to název volební strany, její vylosované číslo a v neposlední řadě jsou to také její kandidáti. Záměna volebních stran při sčítání hlasů z titulu podobné zkratky volebních stran je proto ve své podstatě vyloučena.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2010, čj. 44 A 105/2010 – 58)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 140/2005 Sb.
Věc: Sdružení nezávislých kandidátů Evropští demokraté proti Městskému úřadu Č., za účasti M. L. a dalších, o návrhu na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů.
Navrhovatel podal dne 27. 10. 2010 u Krajského soudu v Praze návrh na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů, a to pro porušení zákona č. 491/2001 Sb. způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb, resp. výsledek volby kandidátů. V návrhu uvedl, že má za to, že okrskové volební komise nepostupovaly při sčítání hlasů v souladu s § 40 zákona č. 491/2001 Sb. a ani podle pokynů pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. Navrhovatel toto vyvozoval z konkrétního případu pochybení, kdy byl na úřední desce uveden chybný počet hlasů pro určitého kandidáta. Ačkoliv byl tento údaj opraven a vyhotoven nový zápis o průběhu a výsledku voleb, nedošlo k přepočítání hlasů. Navrhovatel se proto domníval, že stejným způsobem (nepřesně a bez provedení kontroly) byly spočítány hlasy i v jiných okrscích. Výsledek ve volebním okrsku č. 10 se významně lišil od výsledků v ostatních okrscích a vzhledem ke složení oprávněných voličů lze důvodně předpokládat, že tento výsledek byl způsoben nesprávným sečtením odevzdaných hlasů. Navrhovatel také poukázal na skutečnost, že při sčítání a při přenosu sečtených údajů do počítače byly pravděpodobně zaměněny dvě volební strany. Tato záměna při započítávání hlasů pak mohla mít vliv na výsledky voleb.
Odpůrce uvedl, že on sám ani krajský úřad neprováděl ve dnech voleb ve volebních okrscích kontrolu průběhu hlasování ani kontrolu sčítání hlasů. Převážná část členů okrskových volebních komisí byla delegována jednotlivými volebními stranami a na jejich účast a práci v komisích neměl odpůrce vliv.
Krajský soud v Praze návrh na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů zamítl.
Z odůvodnění:
(...) S ohledem na závěry Ústavního soudu vyjádřené v nálezu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04, č. 140/2005 Sb., platí i pro hodnocení práce okrskových volebních komisí, které jsou vázány slibem, vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů, přičemž je povinností a současně oprávněním toho, kdo volební pochybení namítá, předložit důkazy k jejímu vyvrácení. Jak ovšem uvedl Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 28. 11. 2006, Vol 82/2006, „striktní požadavek na předložení relevantních důkazních prostředků navrhovatelem by mohl být při přezkumu voleb překážkou přístupu k soudu, a to zvláště v případě jednotlivých občanů, kteří nejsou účastni sčítání hlasů volebními komisemi. Aby však soud sám přistoupil k přepočtu hlasů či přezkoumávání správnosti jejich posouzení pouze na základě důkazně nepodložené volební stížnosti, musela by jej k tomu v daném případě přimět zvláště významná
indicie
, která by byla způsobilá vyvolat pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb.“ Nejvyšší správní soud v citovaném usnesení ještě uvedl, že „funkce soudu v rámci soudního přezkumu voleb nemůže být vykládána tak široce, že v konečném důsledku by jeho práce měla nahrazovat či jaksi doplňovat činnost volebních orgánů, dokonce až ve smyslu přepočítávání všech hlasovacích lístků na základě pouhé spekulativně formulované námitky“. Krajský soud proto posuzoval, zda navrhovatel soudu předložil dostatečné důkazy, resp. zda tu jsou takové
indicie
, z nichž by plynuly pochybnosti o správnosti vyhlášeného výsledku voleb. (...)
Dílčí chyby při sčítání hlasů přitom jistě nelze vyloučit, nicméně celý proces hlasování a sčítání hlasů je s ohledem na počet členů okrskové volební komise, jejichž úkolem je navzájem se kontrolovat, a na způsob jejich delegování, kdy každá z volebních stran má možnost delegovat svého zástupce, nastaven tak, aby nebezpečí pochybení bylo minimalizováno. Pokud je i přesto sčítání hlasů prováděno tak, že to zavdává důvod domnívat se, že není prováděno správně, má každý člen okrskové volební komise, který by měl pochybnosti o korektnosti sčítání, možnost vznést proti tomu výhrady např. formou odepření podpisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve smyslu § 42 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb. Tento krok by posléze mohl být základem pro prošetření postupu okrskové volební komise. Jestliže se ale nic takového v zápisech o průběhu a výsledku hlasování neobjevilo ani v jednom okrsku, není důvod, aby soud přistoupil k přezkoumávání volebních výsledků.
Tyto úvahy proto soud uzavírá tak, že z jedné chyby okrskové volební komise nelze automaticky dovozovat chyby další, a to dokonce u jiných okrskových volebních komisí. Takové ničím nepodložené úvahy nemohou být důvodem k přepočítávání hlasů.
Právě uvedený závěr je třeba učinit i ve vztahu k druhé námitce. Navrhovatel tu formuluje předpoklad, že jelikož se na rozdíl od ostatních okrsků v okrsku č. 10 významně liší výsledky, je důvodné se domnívat, že za tím stojí nesprávné sečtení odevzdaných hlasů volebních stran č. 4 a č. 9. Tuto úvahu navrhovatel ničím nedokládá, ani např. neuvádí žádné číselné údaje. Za takové situace stále platí v úvodu vyslovená
premisa
, že platí vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů, pokud není předložen důkaz tuto domněnku vyvracející nebo tu alespoň není významná
indicie
, na jejíž důvodnost by bylo možné usuzovat. V dané věci nejenže nebyl soudu předložen
relevantní
důkaz či
indicie
podporující tvrzení navrhovatele, ale naopak se pro případnou odlišnost volebního výsledku nabízí zcela logické vysvětlení. Jak totiž plyne z vyjádření zvolených zastupitelů, ve volebním okrsku bydlí několik kandidátů volební strany č. 4 (SNK) a volební strany č. 9, kteří tu mezi občany mají velmi dobrou pověst. Netřeba přitom připomínat, že zvláště komunální volby se vyznačují zvýšenou informovaností voličů o jednotlivých kandidátech. Pro rozhodování voličů a pro jejich následnou volbu je v těchto volbách nejpodstatnější především bezprostřední a každodenní zkušenost s konkrétními kandidáty, a nikoli již tolik politický program jejich volebních stran. Proto tím, že ve volebním okrsku č. 10 bydlí a je veřejně činných několik kandidátů zmíněných volebních stran, je dobře vysvětlitelný vyšší volební zisk pro volební strany, za které tito kandidáti kandidují.
Ani třetí námitce upozorňující na možnou záměnu dvou volebních stran soud nepřisvědčil. Obecně je třeba uvést, že volební strany jsou identifikovatelné podle celé řady atributů; je to název volební strany, její vylosované číslo a v neposlední řadě jsou to také její kandidáti. Jak již bylo shora uvedeno, komunální volby se vyznačují dobrou informovaností voličů o jednotlivých kandidátech, a proto jsou jednotlivé volební strany identifikovatelné již jen podle osob uvedených na hlasovacích lístcích. Z toho také vyplývá, že záměna volebních stran z titulu podobné zkratky těchto stran je ve své podstatě vyloučena, a to jak u voličů, tak zejména u členů okrskových volebních komisí, kteří jsou navíc ve vztahu k rozlišování volebních stran školeni. Je obecným pravidlem, že při sčítání hlasů jsou volební strany a jejich jednotliví kandidáti identifikováni pouze čísly. Možná je i současná identifikace číslem volební strany spolu s jejím názvem. Pokud by se některá okrsková volební komise uchýlila k tomu, že volební strany při své práci na sčítání hlasů identifikovala pouze zkratkou „SNK“, šlo by jistě o pochybení. I v tomto případě ale opět chybí jakýkoli podnět (např. výhrady člena okrskové volební komise formou odepření podpisu zápisu o průběhu a výsledku hlasování), který by se mohl stát základem pro prošetření postupu okrskových volebních komisí. Za takové situace, jakkoli namítané pochybení zcela vyloučit nelze, není namístě, aby je soud prověřoval způsobem, který požaduje navrhovatel, tj. přepočítáním všech hlasů.
Nelze proto než uzavřít, že za to, že toto případné pochybení není v rámci soudního přezkumu napravitelné, nesou svůj díl odpovědnosti zejména členové okrskových volebních komisí delegovaní za volební stranu navrhovatele, kteří na namítanou chybu neupozornili zákonem předvídaným způsobem (§ 42 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb.). Jelikož krom tvrzení navrhovatele tu nejsou žádné podporující důkazy či
indicie
, zůstává i tato námitka jen nepodloženou spekulací, která rozhodně nemohla vyústit až v přepočítávání všech hlasovacích lístků. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.