Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1093/2007

Volby do zastupitelstev obcí: počet členů okrskové volební komise

Ejk 854/2006
Volby do zastupitelstev obcí: počet členů okrskové volební komise
k § 15 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Skutečnost, že starosta obce podle § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, stanovuje před volbami do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, znamená, že stanoví jejich konkrétní počet, a nikoliv početní rozpětí. Od tohoto počtu se pak striktně odvíjí počet členů volební komise, které je starosta v případě neobsazených míst ve volební komisi jednotlivými volebními stranami oprávněn podle § 17 odst. 2 věty druhé téhož zákona do této komise jmenovat.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 11. 2006, čj. 15 Ca 232/2006-43)
Věc:
Sdružení nezávislých kandidátů obce Chožov proti Městskému úřadu Louny o neplatnost voleb.
Návrhem ze dne 27. 10. 2006 se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva obce Chožov konaných ve dnech 20. a 21. října 2006. V návrhu mimo jiné poukazuje na to, že starosta obce na prvním zasedání okrskové volební komise v Chožově svévolně a v rozporu s § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb. zvýšil minimální počet členů této komise o 2 příznivce své volební strany; komise tedy měla 8 členů, čímž znevýhodnil ostatní kandidující volební strany v obci. Porušení § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb. navrhovatel dovozuje ze skutečnosti, že vzhledem k velikosti obce měl být počet členů okrskové volební komise stanoven na 6 členů.
Ve svém vyjádření k návrhu odpůrce uvedl, že mu nebylo oznámeno žádné pochybení nebo dokonce porušení zákona č. 491/2001 Sb. při přípravě voleb v této obci. Jako příslušný volební orgán neměl důvod provést kontrolu v této obci. Obecní úřad v Chožově byl, co se týče organizace voleb, vždy včas a o všem informován, přičemž vždy také odpůrci splnění termínů potvrdil.
K návrhu se vyjádřil i starosta obce Chožov Ing. Jan T., který uvedl, že svévolně nezvýšil minimální počet členů volební komise; pouze po konzultaci s pracovníkem odpůrce z důvodu rozložení práce na více členů komise nominoval 4 členy této komise. V jeho počínání nebyl žádný úmysl nějakým způsobem manipulovat volby; všechny volební strany měly v okrskové volební komisi své zástupce. Skutečně šlo jen o snahu ulehčit práci volební komisi, zejména pak v konečné fázi při sčítání odevzdaných hlasů.
Krajský soud v Ústí nad Labem návrh zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Pro posouzení podaného návrhu v části týkající se stanovení počtu členů okrskové volební komise byly pro soud směrodatná ustanovení § 15 písm. d) a § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. Prvně zmíněné ustanovení hovoří o tom, že starosta stanovuje s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně šest, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná. Druhé zmíněné ustanovení stanovuje, že každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta.
Z právě uvedeného pro souzenou věc vyplývají dvě podstatné skutečnosti – jednak, že starosta obligatorně stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise, a to ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb, a jednak že starosta obligatorně jmenuje členy okrskové volební komise tehdy, pokud počet členů okrskové volební komise, kteří byli delegováni jednotlivými volebními stranami, nedosáhne starostou stanoveného nejnižšího počtu členů okrskové volební komise. Starosta ovšem může dodatečně najmenoval pouze takový počet členů, kolik jich chybí v okrskové volební komisi.
Z předložených listin soud v tomto směru zjistil, že starosta obce Chožov skutečně dostál své povinnosti dané mu § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., když dne 21. 8. 2006 stanovil minimální počet členů okrskové volební komise na počet 5 a zapisovatele. V dotyčných volbách všechny 3 zaregistrované volební strany využily v souladu s § 17 odst. 2 věty první zákona č. 491/2001 Sb. možnosti delegovat do šestičlenné okrskové volební komise po jednom členovi. Dne 8. 9. 2006 delegoval navrhovatel za člena okrskové volební komise Marii K., dne 11. 9. 2006 volební strana č. 3 – KSČM delegovala za člena okrskové volební komise Josefa K. a dne 18. 9. 2006 volební strana č. 1 – Nezávislí pro lepší venkov delegovala za člena okrskové volební komise Elišku K., která byla posléze nahrazena náhradnicí Helenou O. Za této situace, kdy okrsková volební komise čítala menší počet členů, než jaký byl závazně stanoven starostou, protože byly zaregistrovány pouze 3 volební strany, bylo podle § 17 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. zapotřebí, aby starosta obce Chožov do šestičlenné okrskové volební komise ještě dodatečně najmenoval 3 zbývající členy (z toho jednoho zapisovatele, který je dle § 17 odst. 6 věty první rovněž členem okrskové volební komise, třebaže „jen“ s hlasem poradním). Z předložených listin ovšem vyplývá, že starosta obce Chožov dne 20. 9. 2006 členy okrskové volební komise dodatečně najmenoval více než 3 členy. Za členy dotyčné okrskové volební komise totiž tohoto dne jmenoval Ivu P., Miladu H., Josefa Č. a Květu K. a vedle toho členkou okrskové volební komise se stala i Renáta S. jakožto zapisovatelka této volební komise. Všem 8 právě uvedeným osobám vzniklo členství v okrskové volební komisi obce Chožov v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. dnem 29. 9. 2006, kdy složili zákonem předepsaný slib (v případě náhradnice Heleny O. to bylo dnem 16. 10. 2006).
Skutečnost, že okrsková volební komise obce Chožov ve volbách konaných ve dnech 20. a 21. října 2006 čítala počet 7 a zapisovatelku, tj. 8 členů, zcela jednoznačně dokládá i již zmiňovaný zápis o výsledku voleb dotyčného zastupitelstva. V něm je výslovně uvedeno, že okrsková volební komise byla tvořena 7 členy a zapisovatelkou, čemuž odpovídá i počet podpisů přítomných členů okrskové volební komise obsažených ve výše citovaném zápise o výsledku voleb dotyčného zastupitelstva a také počet podpisů obsažených ve hlasovacím lístku k tomto zápisu.
S ohledem na výše citovaná příslušná ustanovení volebního zákona a zjištěný skutkový stav lze konstatovat, že starosta obce Chožov Ing. Jan T. skutečně pochybil, jak poukazoval navrhovatel, pokud do okrskové volební komise dodatečně najmenoval 4 členy a zapisovatelku, když mu příslušelo do této komise dodatečně najmenovat pouze 2 členy a zapisovatelku, tj. pouze takový počet členů, který chyběl v okrskové volební komisi k zaplnění 3 dosud neobsazených míst. Volební zákon totiž v žádném případě nedává starostům obcí oprávnění jmenovat více členů okrskové volební komise, než kolik je neobsazených míst v dotyčné komisi.
Při konečném posouzení, zda toto zjištěné pochybení by mělo být důvodem pro vyslovení neplatnosti voleb v obci Chožov, soud vycházel z § 60 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb. To stanovuje, že návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, pokud má za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Z této právě citované zákonné dikce vyplývá, že návrh na neplatnost voleb je důvodný při splnění tří předpokladů, a to: musí být dána protizákonnost spočívající v porušení některého ustanovení volebního zákona, dále musí být dána příčinná souvislost mezi touto protizákonností a celkovým počtem hlasů odevzdaných pro určitou volební stranu nebo její jednotlivé kandidáty a konečně musí být dána i zásadní intenzita této protizákonnosti, která musí v konkrétním případě dosahovat takového stupně, že je možno důvodně předpokládat odlišné výsledky voleb, tedy jiné složení zastupitelského sboru, pokud by k takovémuto jednání nedošlo. V předmětném případě dospěl soud k závěru, že žádná konkrétní skutečnost nenasvědčuje tomu, že by větší počet členů okrskové volební komise dodatečně najmenovaných starostou obce způsobil odlišné výsledky voleb. Ani nikdo nepoukazoval na to, že by v důsledku většího počtu členů volební okrskové komise vznikly neregulérnosti při procesu hlasování či při sčítání hlasovacích lístků a zjišťování výsledků voleb. Z tohoto důvodu lze uzavřít, že zjištěné porušení zákona č. 491/2001 Sb., a to konkrétně § 17 odst. 2, nedosáhlo takové intenzity, aby byly splněny předpoklady pro vyslovení neplatnosti voleb. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.