Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1027/2007

Volby do zastupitelstev obcí: lhůta k podání návrhu ve věci registrace

Ejk 749/2006
Volby do zastupitelstev obcí: lhůta k podání návrhu ve věci registrace
k § 23 odst. 4 a § 59 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (v textu též "zákon o volbách do zastupitelstev obcí")
k § 40 odst. 5, § 46 odst. 1 písm. b) a § 93 soudního řádu správního
I. Dvoudenní lhůtu k podání návrhu na soudní ochranu proti provedení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce stanovenou v § 59 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, je nutno počítat ode dne vyvěšení rozhodnutí o registraci kandidátní listiny na úřední desce, neboť den vyvěšení je dnem doručení (§ 23 odst. 4 věta třetí), bez ohledu na to, kdy oprávněný subjekt rozhodnutí o registraci fakticky obdržel.
II. Právní úprava obsažená v § 93 s. ř. s., upravující některé procesní odlišnosti oproti řízení v jiných věcech rozhodovaných ve správním soudnictví, vylučuje postup podle ustanovení § 40 odst. 5 s. ř. s. umožňující předsedovi senátu z vážných omluvitelných důvodů na žádost prominout zmeškání lhůty k provedení úkonu.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2006, čj. 44 Ca 132/2006-11)
Věc:
Volební strana - sdružení nezávislých kandidátů Sbor dobrovolných hasičů Trnová proti Městskému úřadu Mníšek pod Brdy, za účasti volební strany - sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj obce Trnová, o zrušení registrace kandidátní listiny.
Městský úřad Mníšek pod Brdy jako registrační úřad rozhodnutím ze dne 31. 8. 2006 podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí registroval kandidátní listinu volební strany - sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj obce Trnová (dále jen "volební strana Za rozvoj obce Trnová").
Podáním osobně doručeným Krajskému soudu v Praze dne 8. 9. 2006, doplněným k výzvě soudu podáním ze dne 14. 9. 2006, se navrhovatel domáhal podle § 89 odst. 1 písm. c) a odst. 4 s. ř. s. vydání rozhodnutí o zrušení registrace kandidátní listiny volební strany Za rozvoj obce Trnová.
Krajský soud v Praze návrh odmítl.
Z odůvodnění:
Soud ze spisového materiálu předloženého registračním úřadem konstatuje, že navrhovatel je subjektem aktivně legitimovaným k podání návrhu na zahájení řízení ve věci registrace kandidátní listiny, neboť podáním kandidátní listiny splňuje zákonnou podmínku vyplývající z § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a z § 89 odst. 4 s. ř. s. Návrh navrhovatele na zahájení řízení však nemohl být projednán a musel být ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítnut pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v opožděnosti návrhu.
Lhůta, v níž se mohou oprávněné subjekty domáhat soudní ochrany proti provedení registrace kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce, vyplývá z ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a činí 2 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o provedení registrace kandidátní listiny.
Podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí registrační úřad neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci a zašle je tomu, kdo je oprávněn domáhat se ochrany u soudu proti tomuto rozhodnutí. Současně se rozhodnutí vyvěsí na úřední desce registračního úřadu a vyznačí se na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení. Z věty první citovaného ustanovení plyne, že povinností registračního úřadu není rozhodnutí o registraci doručit (se všemi právními důsledky z tohoto institutu vyplývajícími), nýbrž pouze zaslat tomu, kdo je oprávněn domáhat se soudní ochrany. Zásadní význam pro posouzení otázky zachování lhůty k podání návrhu na zahájení soudního řízení má tak právní úprava vyplývající z věty třetí citovaného ustanovení, která s ohledem na specifičnost řízení ve věcech volebních považuje rozhodnutí o registraci za doručené třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce, tedy bez ohledu na to, kdy oprávněný subjekt rozhodnutí o registraci fakticky obdržel.
Obsahem spisového materiálu registračního úřadu je doloženo, že rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Za rozvoj obce Trnová, jakož i rozhodnutí o registraci kandidátní listiny navrhovatele byla vydána dne 31. 8. 2006 a téhož dne vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Mníšek pod Brdy.
Ve smyslu věty třetí ustanovení § 23 odst. 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí je tedy dnem doručení rozhodnutí den 3. 9. 2006 (neděle), resp. 4. 9. 2006 (pondělí), a dnem, kdy mohl být ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí nejpozději podán u soudu návrh na zahájení řízení, je tak den 6. 9. 2006. Navrhovatel však své podání doručil osobně krajskému soudu až dne 8. 9. 2006, tedy po uplynutí zákonné lhůty.
Z hlediska zachování lhůty proto není rozhodující, že zmocněnkyně navrhovatele obdržela rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany Za rozvoj obce Trnová dne 6. 9. 2006.
Vzhledem k tomu, že ve věcech volebních je třeba postupovat urychleně, jsou v ustanovení § 93 s. ř. s. upraveny některé procesní odlišnosti oproti řízení v jiných věcech rozhodovaných ve správním soudnictví. Ustanovení § 93 odst. 3 s. ř. s. výslovně stanoví, že v těchto řízeních nelze prominout zmeškání lhůty k podání návrhu. Je proto vyloučen postup podle ustanovení § 40 odst. 5 s. ř. s. umožňující předsedovi senátu prominout z vážných omluvitelných důvodů a na žádost lhůtu k provedení úkonu. Včasnost podání návrhu na zahájení soudního řízení je tak výhradně v rukou a věcí navrhovatele.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.