Vydání 7/2020

Číslo: 7/2020 · Ročník: XVIII

4027/2020

Volby do Senátu: posouzení přihlášky

Volby do Senátu: posouzení přihlášky
k § 9 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 342/2006 Sb. (v textu jen „zákon o politických stranách“)
k § 62 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 204/2000 Sb., č. 230/2002 Sb. (v textu jen „volební zákon“)
Dle § 9 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, je rejstřík politických stran a politických hnutí veřejným seznamem a ve vztahu k údajům
deklaratorní
povahy v něm obsažených platí
presumpce
jejich správnosti. Volební orgán tedy nepochybí, když na základě rozcházejících se údajů o osobě, která je statutárním orgánem jednoho ze subjektů tvořících volební koalici, uvedených v přihlášce k registraci a v rejstříku politických stran a politických hnutí, dospěje k závěru, že přihláška obsahuje v tomto bodě nesprávné údaje a vyzve navrhovatele k odstranění závad přihlášky v souladu s § 62 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 3. 2020, čj. 40 A 4/2020-14)
Věc:
Koalice
Vize národních socialistů,
koalice
politické strany Česká strana národně sociální a politického hnutí Vize národních socialistů za účasti Magistrátu města Teplice o návrhu na uložení povinnosti registrace přihlášky k registraci.
Navrhovatelka se návrhem podaným v zákonem stanovené lhůtě domáhala, aby soud uložil dalšímu účastníkovi jako příslušnému volebnímu orgánu povinnost registrovat její přihlášku k registraci pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32, konané ve dnech 27. a 28. března 2020. Touto přihláškou navrhovatelka přihlašovala pro uvedené volby do Senátu parlamentu České republiky kandidáta J. V.
V návrhu uvedla, že další účastník rozhodnutím ze dne 27. 2. 2020, odmítl přihlášku k registraci navrhovatelky pro předmětné volby s tím, že přihláška obsahuje údaje, které nejsou v souladu s rejstříkem politických stran a politických hnutí vedeným Ministerstvem vnitra, neboť na přihlášce je jako předseda politické strany Česká strana národně sociální, která je jednou ze stran tvořících koalici, uveden M. K., a v rejstříku politických stran a politických hnutí je uveden jako předseda této politické strany V. S. Stejný nedostatek vytkl další účastník i ve vztahu k příloze č. 3 přihlášky k registraci, ve které byl určen zmocněnec
koalice
a jeho zástupce.
Navrhovatelka uvedla, že do srpna 2019 byl M. K. v přesvědčení, že je řádně zapsán v rejstříku politických stran a politických hnutí jako předseda politické strany Česká strana národně sociální. Po následném dotazu zjistil, že Ministerstvu vnitra bylo předloženo usnesení sjezdu strany Česká strana národně sociální ze dne 15. 6. 2019, dle kterého měl být sjezdem strany zvolen předsedou strany V. S. Dle M. K. však žádné ze jmen osob uvedených jako účastníci daného sjezdu nefigurovalo v letech 2015–2019 v evidenci členů České strany národně sociální. Z této skutečnosti dovozuje M. K., že se nejedná o vnitrostranický spor.
Navrhovatelka trvala na tom, že M. K. nepřestal vykonávat
mandát
předsedy České strany národně sociální, byť je v rejstříku politických stan a politických hnutí jako předseda uvedené strany zapsán V. S. Proto byl na přihlášku k registraci jako předseda a statutární orgán České strany národně sociální jako jednoho ze subjektů
koalice
uveden M. K. Ten rovněž přihlášku k registraci podepsal. Navrhovatelka trvala na tom, že jediným řádným statutárním orgánem České strany národně sociální je M. K. a Ministerstvu vnitra byly k zápisu do rejstříku politických stran a politických hnutí předloženy podvodné listiny vyhotovené osobami, které nebyly řádnými členy České strany národně sociální.
Navrhovatelka dále uvedla, že dne 29. 2. 2020 proběhl sjezd České strany národně sociální, který schválil koaliční kandidátku hnutí Vize národních socialistů a České strany národně sociální pro volby do Senátu Parlamentu České republiky pro volební obvod č. 32 a vyslovil souhlas s navrženým kandidátem J. V. Současně uvedený sjezd usnesením vyzval Krajský soud v Ústí nad Labem, aby zajistil právní ochranu tomuto kandidátovi a změnil rozhodnutí Magistrátu města Teplice ve věci registrace přihlášky k registraci.
Další účastník řízení jako volební orgán se k věci, přestože mu k tomu soud poskytl prostor, nevyjádřil a pouze předložil soudu příslušnou volební dokumentaci.
Krajský soud v Ústí nad Labem návrh zamítl.
Z odůvodnění:
(…)
[14] Z obsahu správního spisu vyplývá, že volební
koalice
Vize národních socialistů složená z politické strany Česká strana národně sociální a politického hnutí Vize národních socialistů předložila volebnímu orgánu dne 10. 2. 2020 včasnou přihlášku k registraci kandidáta do voleb do Senátu Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 27. a 28. března 2020, pro volební obvod č. 32. Tuto přihlášku podepsal A. K., jako zmocněnec
koalice
, J. V., jako předseda politického hnutí Vize národních socialistů, A. V., jako výkonný tajemník politického hnutí Vize národních socialistů, a M. K., jako předseda politické strany Česká strana národně sociální. V příloze č. 3 přihlášky bylo uvedeno, že
koalice
určila zmocněncem A. K. a jeho náhradníkem J. V. Tuto přílohu podepsali J. V., jako předseda politického hnutí Vize národních socialistů, A. V., jako výkonný tajemník politického hnutí Vize národních socialistů, a M. K., jako předseda politické strany Česká strana národně sociální. Dne 13. 2. 2020 se dostavil k volebnímu orgánu A. K. a prohlásil, že se ze zdravotních důvodů vzdává funkce zmocněnce
koalice
Vize národních socialistů. Tato skutečnost společně s informací, že na místo zmocněnce
koalice
nastupuje zástupkyně zmocněnce uvedená v příloze č. 3 přihlášky k registraci J. V., byla oznámena písemně politické straně Česká strana národně sociální, politickému hnutí Vize národních socialistů a zástupkyni zmocněnce J. V., která si zásilku obsahující toto oznámení převzala dne 25. 2. 2020. Výzvou ze dne 17. 2. 2020, vyzval další účastník jako příslušný volební orgán zástupkyni zmocněnce
koalice
Vize národních socialistů J. V. k odstranění závad přihlášky k registraci spočívajících ve skutečnosti, že přihláška k registraci obsahuje údaje, které nejsou v souladu s údaji vedenými v rejstříku politických stran a politických hnutí, když jako předseda politické strany Česká strana národně sociální je na přihlášce uveden M. K. a v rejstříku politických stran a politických hnutí je uveden jako předseda této politické strany V. S. Stejný nedostatek shledal další účastník i u označení předsedy politické strany Česká strana národně sociální na příloze č. 3 k přihlášce k registraci. Zásilka, kterou byla uvedená výzva doručována zástupkyni zmocněnce
koalice
Vize národních socialistů, byla od 19. 2. 2002 uložena na poště, neboť adresátka nebyla zastižena a následně byla dne 5. 3. 2020 vrácena dalšímu účastníkovi, neboť zástupkyně zmocněnce
koalice
Vize národních socialistů si zásilku v úložní době nevyzvedla. Rozhodnutím ze dne 27. 2. 2020, další účastník pro neodstranění výše uvedených závad přihlášky k registraci rozhodl o odmítnutí přihlášky k registraci
koalice
Vize národních socialistů.
[15] Z obsahu správního spisu jednoznačně vyplývá, že další účastník přezkoumal přihlášku k registraci navrhovatelky a při posuzování náležitosti uvedené v § 61 odst. 1 písm. g) volebního zákona zjistil, že přihláška obsahuje údaje o statutárním orgánu jednoho ze subjektů tvořících koalici, a to politické strany Česká strana národně sociální, které jsou v rozporu s údaji vedenými v rejstříku politických stran a politických hnutí. Na přihlášce je jako předseda politické strany Česká strana národně sociální uveden M. K. a v rejstříku politických stran a politických hnutí je jako předseda této politické strany veden V. S. Dle § 9 odst. 3 písm. b) zákona o politických stranách se do rejstříku politických stran a politických hnutí mimo jiné vyznačují i údaje o jménu, příjmení, datu narození a adrese pobytu osob, které jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy. Tento údaj o statutárním orgánu má
deklaratorní
charakter. Dle § 9 odst. 1 zákona o politických stranách je rejstřík politických stran a politických hnutí veřejným seznamem. S ohledem na skutečnost, že zákon výslovně uvádí, že rejstřík politických stran a politických hnutí je veřejným seznamem, je možné i ve vztahu k údajům
deklaratorní
povahy obsaženým v tomto veřejném seznamu vycházet z
presumpce
správnosti těchto údajů. Dle soudu další účastník tedy nepochybil, pokud za situace, kdy zjistil, že se rozcházejí údaje o osobě, která je statutárním orgánem jednoho ze subjektů tvořících volební koalici uvedených v přihlášce k registraci a v rejstříku politických stran a politických hnutí, dospěl k závěru, že přihláška obsahuje v tomto bodě nesprávné údaje a vyzval zástupkyni zmocněnce navrhovatelku v souladu s § 62 odst. 1 volebního zákona k odstranění závad přihlášky. Za této situace pak bylo na zástupkyni zmocněnce navrhovatelky, aby byla aktivní a vytknutou závadu přihlášky odstranila buď opravením údajů v přihlášce, nebo předložením relevantních dokladů prokazujících změnu skutečností vyznačených v rejstříku politických stran a politických hnutí.
[16] Další účastník odeslal řádně výzvu k odstranění závad přihlášky k registraci na adresu zástupkyně zmocněnce navrhovatelky uvedenou v příloze č. 3 k předmětné přihlášce k registraci. Zástupkyně zmocněnce navrhovatelky zůstala zcela pasivní a ve stanované lhůtě (do 26. 2. 2020) dalším účastníkem vytýkané závady přihlášky neodstranila. Na základě této skutečnosti pak dle soudu další účastník zcela v souladu s § 62 odst. 2 volebního zákona vydal dne 27. 2. 2020 rozhodnutí o odmítnutí přihlášky k registraci. Na tomto místě musí soud zdůraznit, že je věcí každé volební strany, aby měla zajištěno, že osoba, kterou si zvolí za zmocněnce v rámci volebního procesu, bude kontaktní, bude přebírat zásilky a komunikovat s volebními orgány. Volební proces je ze zákona svázán přísnými termíny, které nelze překračovat ani prodlužovat s přihlédnutím k závadám v doručování písemností. Pro danou věc je tedy dle soudu zásadní, že další účastník jako volební orgán postupoval v souladu se zákonem, oprávněně shledal závady v přihlášce k registraci, v zákonem stanovené lhůtě odeslal oprávněné osobě písemnou výzvu k odstranění zjištěných závad a vytknuté závady nebyly odstraněny. Nekontaktnost a pasivita zástupkyně zmocněnce navrhovatelky jde výlučně k jeho tíži.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.