Vydání 3/2005

Číslo: 3/2005 · Ročník: III

470/2005

Volby do Senátu a neplatnost voleb

Ej 597/2004
Volby do Senátu: neplatnost voleb
k § 90 soudního řádu správního
k § 87 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Neplatnosti voleb do Senátu Parlamentu České republiky se lze domáhat jen za podmínky, že je tvrzeno porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, nikoliv je-li tvrzena toliko nerovnost kandidátů spočívající v tom, že nezávislý kandidát musí mimo jiné k přihlášce k registraci připojit petici podporující jeho kandidaturu, kterou musí podepsat alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu [§ 61 odst. 2 písm. d) citovaného zákona], zatímco politická strana, politické hnutí nebo
koalice
takovou povinnost nemají.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2004, čj. Vol 9/2004-9)
Věc:
Milan K. v B. proti Státní volební komisi o neplatnost voleb do Senátu Parlamentu České republiky.
Navrhovatel podal u Nejvyššího správního soudu návrh, aby soud prohlásil volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 5. - 6. 11. 2004 a 12. - 13. 11. 2004 za neplatné.
V návrhu se odvolal na § 87 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Tvrdil, že nebyl zajištěn rovný přístup jednotlivých kandidátů. Podle zákona č. 247/1995 Sb. může do Senátu kandidovat pouze ten, kdo jako náležitost přihlášky k registraci přiloží petici podporující jeho kandidaturu, kterou musí podepsat alespoň 1000 oprávněných voličů; ti na tuto petici musí mj. uvést rodné číslo. To je ovšem v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů. Kromě toho kandidát politické strany tuto povinnost nemá. Jsou zde tedy v rozporu dvě rovnocenné právní normy, přičemž každý občan logicky využije svého práva na ochranu svých osobních údajů, navíc údajů velmi snadno zneužitelných. Tím je ovšem
de facto
znemožněn rovný přístup nezávislých kandidátů oproti kandidátům politických stran a hnutí, čímž je vedle uvedených právních norem porušena i Ústava ČR a Listina základních práv a svobod.
Nejvyšší správní soud návrh jako nedůvodný zamítl.
Z odůvodnění:
Za podmínek stanovených zvláštními zákony se podle § 90 odst. 1 s. ř. s. může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta.
V projednávané věci je zvláštním zákonem zákon č. 247/1995 Sb.; konkrétně jde o § 87 odst. 4, podle něhož může návrh na neplatnost voleb podat navrhovatel (obsah této legislativní zkratky je uveden v § 87 odst. 1), má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.
Podstatné je, že musí být tvrzeno porušení ustanovení "tohoto zákona", tedy zákona č. 247/1995 Sb.
Navrhovateli je třeba dát za pravdu, že zákon č. 247/1995 Sb. požaduje, aby nezávislý kandidát pro volby do Senátu připojil k přihlášce k registraci mimo jiné petici podporující jeho kandidaturu, kterou musí podepsat alespoň 1000 oprávněných voličů z volebního obvodu, kde kandidát kandiduje, s uvedením svého jména, příjmení, rodného čísla a místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu [§ 61 odst. 2 písm. d)], a že politická strana, politické hnutí nebo
koalice
takovou povinnost nemají.
Navrhovatel však netvrdí porušení některého ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., které by mohlo být důvodem pro neplatnost voleb. Tvrdí, že důvodem pro neplatnost voleb má být nerovný přístup k jednotlivým kandidátům, který spatřuje v povinnostech nezávislého kandidáta uvedených v § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. v porovnání s tím, že politická strana, politické hnutí nebo
koalice
uvedené povinnosti nemají. Spatřuje v tom porušení Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod, aniž konkretizuje, jaká jejich ustanovení tím podle něj jsou porušena.
Návrh tedy není důvodný, protože netvrdí porušení zákona č. 247/1995 Sb., resp. některého jeho ustanovení, jako důvodu pro neplatnost voleb, a proto jej Nejvyšší správní soud zamítl.
Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že vzhledem k povaze věci neaplikoval čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky, podle něhož soud předloží věc Ústavnímu soudu, dojde-li k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem. Soud totiž nespatřuje rozpor uvedených zákonů s ústavním pořádkem. Dodává se, že obdobnou podmínku, jakou stanovuje § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., obsahuje § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, podle něhož je podmínkou registrace politické strany nebo politického hnutí, aby k návrhu na registraci byla připojena petice alespoň 1000 občanů požadujících, aby strana nebo hnutí vznikly. K podpisu pod peticí musí občan uvést své jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště.
(ach)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.