Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1054/2007

Volby do Poslanecké sněmovny: volební agitace

Ej 298/2006
Volby do Poslanecké sněmovny: volební agitace
k § 16 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákonů č. 204/2000 Sb. a č. 171/2002 Sb. (v textu též „volební zákon“)
Zakázanou volební agitací ve smyslu § 16 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, není, když v době volebního aktu volební místnost zdobí podobizna hlavy státu. Není podstatné, zda konkrétní osoba vykonávající tento nejvyšší úřad v zemi byla jakkoliv politicky profilována a aktivní, či nikoliv, neboť se nejedná o jakoukoliv formu ovlivňování názorů voličů, nýbrž o záležitost veskrze symbolickou.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2006, čj. Vol 19/2006-21)
Věc:
Bohumil Z. proti Státní volební komisi o určení neplatnosti voleb do Poslanecké sněmovny.
Navrhovatel podal Nejvyššímu správnímu soudu návrh na neplatnost voleb kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jenž odůvodnil tím, že v průběhu voleb byl porušen § 16 odst. 6 volebního zákona, který zakazuje volební agitaci politických stran v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí, a to ve dnech, kdy probíhá hlasování. Toto pochybení konkrétně spatřoval v umístění portrétu prezidenta republiky Václava Klause, čestného předsedy Občanské demokratické strany, téměř ve všech volebních místnostech, jež se převážně nacházejí ve školách, kde podle školního řádu portrét prezidenta musí viset. Argumentoval, že nic nebránilo tomu, aby na několik hodin, kdy volby probíhaly, byl umístěn tento portrét i v jiných objektech, v restauracích, ve věznicích, na autobusových zastávkách atd., čímž by došlo k nepřípustné volební agitaci. Jako člen volební okrskové komise se domnívá, že porušil s ostatními členy komise slib, že budou nestranně a svědomitě vykonávat svoji funkci.
Odpůrce ve svém vyjádření k návrhu uvedl, že podle § 87 odst. 1 volebního zákona občan nemůže podat návrh na neplatnost voleb jako takových, ale může pouze podat návrh na neplatnost volby jednotlivého kandidáta za předpokladu, že je zapsán ve stálém seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen. Ve vztahu k umístění portrétu prezidenta republiky uvedl, že se nejedná o porušení § 17 volebního zákona, který upravuje povinné vybavení volebních místností, ale ani o porušení § 16 odst. 6, který zakazuje volební agitaci pro politické strany, neboť zpodobnění Václava Klause jako prezidenta republiky na obraze nelze považovat za volební agitaci pro politickou stranu, politické hnutí, koalici či kandidáty.
Nejvyšší správní soud návrh zamítl v části týkající se kandidátů zvolených ve volebním kraji Hlavní město Praha; v části týkající se kandidátů zvolených v ostatních volebních krajích jej pak odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 16 odst. 6 volebního zákona v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí,
koalice
a kandidáty. Volební zákon stanoví v § 17 odst. 1 povinné vybavení volební místnosti, kde probíhá hlasování, a v odst. 2 povinnou výzdobu objektu, kde se nachází volební místnost. Je pravda, že ani v jednom z těchto ustanovení se neukládá povinnost opatřit volební místnosti, vedle velkého státního znaku, též podobiznou prezidenta republiky.
Z této úpravy však nelze dovodit, že by podobizna hlavy státu ve dnech voleb v místnostech, ve kterých probíhá jeden z nejvýznamnějších státotvorných aktů občana při tvorbě státní moci, nemohla zdobit místnost. Nejvyšší správní soud stejně jako Státní volební komise se nedomnívá, že by v tomto případě šlo o nepřípustnou volební agitaci. Podstatná v projednávané věci je totiž skutečnost, že podobizna prezidenta republiky v některých volebních místnostech byla umístěna nikoliv z důvodu jakékoliv snahy o volební agitaci pro některou z kandidujících stran, nýbrž proto, že se jedná o hlavu státu, tzn. svým způsobem i o symbol státu. Takto viděno je proto zcela nepodstatné, zda konkrétní osoba vykonávající tento nejvyšší úřad v zemi v minulosti byla jakkoliv politicky profilovaná a aktivní, či nikoliv, neboť se nejedná o jakoukoliv formu ovlivňování názorů voličů, nýbrž o záležitost veskrze symbolickou.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.