Vydání 8/2010

Číslo: 8/2010 · Ročník: VIII

2090/2010

Volby do poslanecké sněmovny: registrace kandidátní listiny; správnost údajů o politické příslušnosti kandidáta

Volby do Poslanecké sněmovny: registrace kandidátní listiny; správnost údaje o politické příslušnosti kandidáta
I. Jakkoli musí být u každého kandidáta na kandidátní listině uveden údaj o jeho politické příslušnosti [§ 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky], kandidát ani volební strana pravdivost takového údaje nijak nedokládá, neprokazuje. Krajský úřad pak správnost tohoto údaje sám zmoci úřední neprověřuje, když povinnost k průkazu tohoto údaje není zákonem stanovena, navíc je krajský úřad limitován krátkou 7denní lhůtou pro přezkum kandidátních listin [§ 33 odst. 1 tohoto zákona].
II. Jedině měl-li by krajský úřad nejméně 60 dnů přede dnem konání voleb bezpochyby prokázáno, že údaj o politické příslušnosti kandidáta je nesprávný, otvíral by se mu prostor k postupu podle § 33 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, tj. k výzvě k odstranění závady spočívající v nesprávném údaji o politické příslušnosti, případně k následnému vyškrtnutí kandidáta pro nesprávnost takového údaje [§ 33 odst. 2 písm. d) tohoto zákona].
Nedojde-li k takovému postupu v zákonem striktně stanovených lhůtách, nelze než podle § 32 odst. 3 téhož zákona kandidátní listinu registrovat.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2010, čj. 22 A 28/2010-19)
Věc: Volební strana Moravané proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, za účasti volební strany Dělnická strana sociální spravedlnosti, o návrhu na zrušení registrace kandidátní listiny.
Navrhovatelka se domáhala zrušení registrace kandidátní listiny volební strany Dělnická strana sociální spravedlnosti pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 28. a 29. května 2010, která byla provedena Krajským úřadem Olomouckého kraje, neboť u PhDr. Aleny Ovčačíkové, která kandiduje za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, byla uvedena její politická příslušnost k navrhovatelce. Uvedená osoba však není členkou navrhovatelky. Uvedení tohoto údaje by za situace, kdy v Olomouckém kraji kandiduje navrhovatelka s vlastní kandidátkou, vedlo ke zmatení a zkreslení výsledků voleb.
Žalovaný ve svém vyjádření zdůraznil, že podle § 32 odst. 1 písm. c) zákona o volbách do Parlamentu se u kandidáta uvede údaj o jeho politické příslušnosti, avšak kandidující subjekt není povinen tento údaj nijak dokládat či jinak prokazovat. Ani registrační úřad tak není schopen posoudit správnost údaje uvedeného na kandidátní listině. Dále namítal, že navrhovatelka své tvrzení o tom, že PhDr. Ovčačíková není její členkou, nijak neprokázala. Zdůraznil, že pro účely tisku hlasovacích lístků, a tedy i pro politickou příslušnost kandidáta, je u těchto voleb rozhodné datum 9. 4. 2010.
Dělnická strana sociální spravedlnosti se k návrhu nevyjádřila.
Krajský soud v Ostravě návrh na zrušení registrace kandidátní listiny zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Dle § 32 odst. 1 písm. c) zákona o volbách do Parlamentu obsahuje kandidátní listina jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí.
Dle § 33 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu přezkoumá krajský úřad ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 31 tohoto zákona, nemá- -li náležitosti podle § 32 téhož zákona nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve krajský úřad písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb.
Dle § 33 odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu: „[p]okud politická strana, politické hnutí nebo
koalice
ve stanovené lhůtě závady neodstraní, rozhodne krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb o škrtnutí:
a) kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 32 odst. 2, nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,
b) kandidáta, který je podle sdělení Českého statistického úřadu uveden na kandidátních listinách ve více volebních krajích, popřípadě v 1 volebním kraji na více kandidátních listinách, a to v tom volebním kraji, kde ke kandidátní listině není připojeno prohlášení podle § 32 odst. 2; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtnou jej všechny krajské úřady, kde byla kandidátní listina podána,
c) kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle § 32 odst. 3,
d) kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 32 odst. 1 písm. c) a písm. f), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné, nebo
e) kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 25.
(3) Krajský úřad ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb rozhodne
a) o registraci bezvadné kandidátní listiny,
b) o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 31 nebo kandidátní listina neobsahuje náležitosti podle § 32 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.“
Z uvedených zákonných ustanovení vyplývá, že jakkoli musí být u každého kandidáta na kandidátní listině uveden údaj o jeho politické příslušnosti [§ 32 odst. 1 písm. c) zákona o volbách do Parlamentu], kandidát ani volební strana pravdivost takového údaje nijak nedokládá, neprokazuje. Krajský úřad pak správnost tohoto údaje sám z moci úřední neprověřuje, když povinnost k průkazu tohoto údaje není zákonem stanovena, navíc je krajský úřad limitován krátkou 7denní lhůtou pro přezkum kandidátních listin [§ 33 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu]. Jedině měl-li by krajský úřad již v této chvíli (nejméně 60 dnů přede dnem konání voleb) bezpochyby prokázáno (zejm. podáním jiné volební strany s připojenými důkazy), že údaj podle § 32 odst. 1 písm. c) citovaného zákona o politické příslušnosti kandidáta je nesprávný, otvíral by se mu prostor k postupu podle § 33 odst. 1, odst. 2 téhož zákona, tj. k výzvě k odstranění závady spočívající v nesprávném údaji o politické příslušnosti, případně k následnému vyškrtnutí kandidáta pro nesprávnost takového údaje [§ 33 odst. 2 písm. d) zákona o volbách do Parlamentu]. Nedojde-li k takovému postupu v zákonem striktně stanovených lhůtách, nelze než podle § 32 odst. 3 uvedeného zákona kandidátní listinu registrovat.
Navrhovatelka ve svém stručném návrhu neuvádí, že by krajský úřad měl bezpečně již k 60. dni před konáním voleb prokázáno, že PhDr. Ovčačíková není členkou navrhovatelky, a ani k návrhu nepřipojila žádný důkaz o takové skutečnosti.
Krajský soud proto uzavírá, že krajský úřad nepochybil, pokud za situace, kdy ve lhůtě 60 dnů před konáním voleb neměl bezpečně prokázáno, že údaj o politické příslušnosti PhDr. Ovčačíkové je nesprávný, kandidátní listinu Dělnické strany sociální spravedlnosti registroval.
Dále nelze než souhlasit s krajským úřadem v tom, že navrhovatelka nijak neprokázala své tvrzení, že PhDr. Ovčačíková není její členkou. Jak již bylo konstatováno, ke svému stručnému návrhu navrhovatelka nepřipojila nic, tzn. ani důkaz o tom, že by PhDr. Ovčačíková nebyla její členkou dnes.
S ohledem na to, že v řízení nebylo prokázáno, že by PhDr. Ovčačíková nebyla členkou navrhovatelky a zejména, že by to bylo krajskému úřadu bezpečně prokázáno ve lhůtě do 60. dne přede dnem konání voleb, dospěl krajský soud k závěru, že podaný návrh je nedůvodný.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.