Vydání 5/2013

Číslo: 5/2013 · Ročník: XI

2817/2013

Volby do krajského zastupitelstva: kandidátní listiny politických stran a politických hnutí; tvorba koalic

Volby do krajského zastupitelstva: kandidátní listiny politických stran a politických hnutí; tvorba koalic
k § 5 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
Není v rozporu s žádným ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, jestliže na kandidátní listině určité politické strany, politického hnutí a jejich
koalice
jsou i členové jiné politické strany, politického hnutí nebo politické strany či politického hnutí, které tvoří koalici. Tím samozřejmě není dotčeno splnění podmínek volitelnosti podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, požadavek být uveden pouze na jedné kandidátní listině a požadavek uvedení názvu té politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, a v případě koalic uvedení názvu té politické strany nebo politického hnutí, které je součástí
koalice
a navrhlo daného kandidáta.
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 11. 2012, čj. 30 A 65/2012-38)
Věc:
V. P. za účasti 1) Krajského úřadu Plzeňského kraje, 2) Komunistické strany Čech a Moravy, 3) České strany sociálně demokratické, 4)
koalice
TOP 09 a Starostové pro Plzeňský kraj a 5) Občanské demokratické strany, o návrhu na neplatnost voleb.
Návrhem podaným soudu osobně dne 25. 10. 2012 ve 14.45 se navrhovatel dle § 90 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 53 odst. 3 zákona o volbách do zastupitelstev krajů domáhal vydání rozhodnutí o neplatnosti voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje konaných ve dnech 12. a 13. 10. 2012.
Porušení zákona o volbách do zastupitelstev krajů navrhovatel mimo jiné spatřoval v tom, že kandidátní listina
Koalice
pro Plzeňský kraj byla zaregistrována v rozporu se zákonem. Tato kandidátní listina neobsahuje některé z náležitostí stanovených v § 20 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev krajů a někteří kandidáti této
koalice
byli zaregistrováni v rozporu s citovaným zákonem. Koalici pro Plzeňský kraj tvoří oficiálně dvě politické strany, a to Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Strana soukromníků České republiky, a politické hnutí Nestraníci. Ve skutečnosti obsahuje
koalice
ještě čtvrtý subjekt, a tím je politická strana Koruna Česká. Za ni kandidovali mimo jiné kandidáti č. 9, 14, 42 a 33, přičemž na hlasovacím lístku bylo při těchto kandidátech uvedeno "
Nestran. KČ
". Dle navrhovatele je nesporné, že Koruna česká byla součástí
Koalice
pro Plzeňský kraj, což potvrzuje sama tato strana na svých internetových stránkách v článku Výsledky Koruny České ve volbách 2012. To, že se
Koalice
pro Plzeňský kraj skládala ze čtyř a nikoliv z tří stran a hnutí, považoval za klamání voličů. Za hlavní důvod, proč
Koalice
pro Plzeňský kraj klame voliče, označil to, že politická strana Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je strana extrémistická a nepřijatelná pro drtivou většinu voličů. Voliči mají právo vědět, jaká strana je součástí
koalice
, a to, aby se monarchisté vydávali za nestraníky, je s tím v hrubém rozporu. To, že si odpovědní pracovníci krajského úřadu nevšimli této nezákonnosti, je chybou krajského úřadu a svědčí o nekvalitní práci jeho zaměstnanců i o nerovném přístupu k jednotlivým stranám a hnutím. Nezákonná nečinnost krajského úřadu však nemůže být právním důvodem k legalizaci protiprávního stavu a neregulérnosti voleb.
K tomu se Krajský úřad Plzeňského kraje jako příslušný volební orgán vyjádřil tak, že dne 24. 8. 2012 vydal rozhodnutí o registraci bezvadné kandidátní listiny
koalice
"
Koalice
pro Plzeňský kraj
" pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 12. a 13. 10. 2012. Kandidátní listina obsahovala všechny náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev krajů. V souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona o volbách do zastupitelstev krajů obsahovala kandidátní listina název
koalice
a její složení. Koalici tvořila registrovaná politická strana Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, registrovaná politická strana Strana soukromníků České republiky a registrované politické hnutí Nestraníci. Dále byl v souladu s § 21 odst. 1 písm. c) téhož zákona u jednotlivých kandidátů uveden údaj o názvu politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí. U kandidátů č. 9, 14 a 33 bylo uvedeno, že jsou členy registrované politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), dále pak, v souladu s § 21 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona, údaj o tom, že jejich kandidaturu navrhlo politické hnutí Nestraníci. Krajský úřad k výše uvedeným skutečnostem sděluje, že členství v politické straně, popř. politickém hnutí není předmětem přezkumu v rámci procesu registrace kandidátní listiny registračním úřadem. Dle názoru krajského úřadu rovněž není překážkou kandidatury členství kandidáta v jiné politické straně, resp. politickém hnutí, než za kterou kandidát kandiduje, a takového kandidáta nelze na kandidátní listině dle § 22 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev krajů škrtnout.
Krajský soud v Plzni návrh zamítl.
Z odůvodnění:
K tomuto návrhovému bodu soud uvádí, že zásadní otázkou je to, zda na kandidátní listině určité politické strany, politického hnutí a jejich
koalice
musí být jen členové příslušné politické strany, politického hnutí nebo politické strany či politického hnutí, které tvoří koalici.
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů jsou upraveny v hlavě III části první zákona o volbách do zastupitelstev krajů (§ 20 až § 22). Podle § 21 odst. 1 citovaného zákona "[k]
andidátní listina obsahuje a) název kraje, b) název politické strany, politického hnutí nebo
koalice
a její složení, c) jména a příjmení kandidátů, věk, jejich povolání, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen ,bez politické příslušnosti
'
), d) pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice, e) jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo
koalice
a jméno a příjmení jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, f) jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, g) podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo
koalice
, h) jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě
koalice
jména a příjmení, označení funkcí a podpisy všech osob oprávněných jednat jménem všech politických stran a politických hnutí, které ji tvoří
". Podle dalších ustanovení uvedeného zákona kandidát zejména musí splňovat podmínky volitelnosti podle § 5 odst. 1 tohoto zákona a nesmí být uveden na více kandidátních listinách [§ 22 odst. 2 písm. b)]. Z § 21 odst. 1 ani dalších ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů neplyne, že by na kandidátní listině určité politické strany, politického hnutí a jejich
koalice
nemohl být kandidát, který není členem žádné politické strany či politického hnutí nebo který je členem jiné politické strany, politického hnutí nebo politické strany či politického hnutí, která tvoří koalici. Je přitom ovšem nutno respektovat splnění podmínek volitelnosti podle § 5 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev krajů a požadavek být uveden pouze na jedné kandidátní listině a v případě koalic uvedení názvu koalici tvořící politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.
Soud má tudíž za to, že není v rozporu s žádným ustanovením zákona o volbách do zastupitelstev krajů, jestliže na kandidátní listině určité politické strany, politického hnutí a jejich
koalice
jsou i členové jiné politické strany, politického hnutí nebo politické strany či politického hnutí, které tvoří koalici. Tím samozřejmě není dotčeno splnění podmínek volitelnosti podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, požadavek být uveden pouze na jedné kandidátní listině a požadavek uvedení názvu té politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, a v případě koalic uvedení názvu té koalici tvořící politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo.
Tím, že byla registrována kandidátní listina
koalice
politických stran a politického hnutí, na níž byli jako kandidáti uvedeni nejen členové těchto politických stran a politického hnutí, ale i členové jiné politické strany, nedošlo proto k porušení žádného ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů.
Ani v tomto případě tedy není podklad ke zjišťování, zda ustanovení onoho zákona mohla být porušena takovým způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.
Zbývá se vyslovit k záležitosti klamání voličů. Ze souboru hlasovacích lístků pro Plzeňský kraj soud zjistil, že na hlasovacím lístku
Koalice
pro Plzeňský kraj u kandidátů č. 9, 14 a 33 nebylo, jak tvrdí navrhovatel, uvedeno "
Nestran. KČ
", nýbrž tam bylo uvedeno "
člen KČ, navržen NK
". Ze souboru hlasovacích lístků pro Plzeňský kraj bylo dále zjištěno, že na listu Zkratky politických stran a politických hnutí je u zkratky "
" uvedeno "
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
" a u zkratky "
NK
" je uvedeno "
Nestraníci
". Z toho plyne, že voličům se dostalo pravdivého a úplného údaje o tom, že pod č. 9, 14 a 33 na kandidátní listině
Koalice
pro Plzeňský kraj kandidují členové politické strany Koruna Česká, kteří byli na kandidátní listinu navrženi politickým hnutím Nestraníci. Hlavní důvod, proč
Koalice
pro Plzeňský kraj klame voliče, spatřuje navrhovatel v tom, že Koruna Česká má být stranou extremistickou a nepřijatelnou pro drtivou většinu voličů. Takovéto tvrzení se ovšem s ochranou poskytovanou soudem míjí, pro soud je
relevantní
to, zda politická strana existuje a zda její činnost nebyla pozastavena, navrhovatelovo tvrzení je však povahy metaprávní, ponejvíce politologické. V rámci námitek uplatněných navrhovatelem tudíž nebylo shledáno klamání voličů Koalicí pro Plzeňský kraj.
Vzhledem k uvedenému ani námitka nezákonnosti registrace kandidátní listiny
Koalice
pro Plzeňský kraj a věcí souvisejících nebyla shledána důvodnou. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.