Vydání 2-3/2019

Číslo: 2-3/2019 · Ročník: XVII

3853/2019

Volby: aktivní legitimace k podání návrhu

Volby: aktivní legitimace k podání návrhu
k § 60 odst. 1 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Aktivní procesní legitimace k podání návrhu na neplatnost voleb a hlasování v případě voleb do zastupitelstva obce (§ 90 odst. 1 s. ř. s. a § 60 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí) nesvědčí zapsanému spolku, byť má totožný název jako volební strana bez právní osobnosti. Volební strana bez právní osobnosti jedná v řízení před soudem zpravidla prostřednictvím volebního zmocněnce.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 10. 2018, čj. 40 A 24/2018-12)
Věc:
Spolek přátel Jiříkova a Filipova proti Městskému úřadu Jiříkov o návrhu na neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta.
Navrhovatel se domáhal vyslovení neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidáta v rámci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 s tím, že dva kandidáti uvedeni pod čísly 14 a 15 volební strany „
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA
“ neměli na volebním lístku u sebe poznámku „
navržen STAN
“, čímž mělo dle navrhovatele dojít k obelhání voličů.
Krajský soud v Ústí nad Labem návrh odmítl.
Z odůvodnění:
Před vlastním meritorním projednáním návrhu se soud předně zabýval otázkou, zda navrhovateli svědčí aktivní legitimace k podání předmětného návrhu.
Podle § 90 odst. 1 s. ř. s. se může za podmínek stanovených zvláštními zákony občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „volební zákon“), podle jehož § 60 odst. 1 se může podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva.
V daném případě soud zjistil z oficiálního webového portálu www.volby.cz, že ve volbách do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 kandidovaly následující volební strany: NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI MĚSTA JIŘÍKOVA, Komunistická strana Čech a Moravy, Spolek přátel Jiříkova a Filipova, Občanská demokratická strana, Aktivní Jiříkov a Občané pro město.
Spolek s názvem, který je uveden v podaném návrhu, tj. Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s., v tomto seznamu registrovaných volebních stran pro volby do Zastupitelstva města Jiříkov konané ve dnech 5. a 6. října 2018 není uveden. Je sice pravdou, že v předmětných volbách kandidovala volební strana s názvem „
Spolek přátel Jiříkova a Filipova
“, nicméně tuto volební stranu nelze zaměňovat se spolkem s názvem „
Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s.
“, jelikož z pohledu volebního práva se jedná o dva zcela odlišné subjekty. V předmětné věci by dozajisté mohla volební strana s názvem „
Spolek přátel Jiříkova a Filipova
“ podat volební stížnost, a to skrze svého volebního zmocněnce, neboť by této volební straně ve smyslu § 60 odst. 1 volebního zákona v návaznosti na § 90 odst. 1 s. ř. s. svědčila aktivní legitimace, nicméně v daném případě soud neměl žádných pochyb o tom, že předmětný návrh tato volební strana nepodala. Při učinění tohoto závěru soud vycházel ze skutečnosti, že předmětný návrh podal spolek s názvem: „
Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s
.“, čemuž plně koresponduje skutečnost, že v návrhu je uveden jako navrhovatel právě a jen tento spolek, argumentace je činěna výlučně jménem spolku a návrh za spolek podepsal jeho tajemník J. K., který ke svému podpisu současně připojil razítko spolku obsahující též IČ, které volební strana s názvem: „
Spolek přátel Jiříkova a Filipova
“, jenž není právnickou osobou, mít nemůže. Rovněž na obálce, v níž byl soudu zaslán daný návrh, je jako odesílatel uveden „
Spolek přátel Jiříkova a Filipova, Tylova 1056/4, 407 53 Jiříkov
“. Údaje o spolku uvedené v návrhu dle zjištění soudu přitom zcela odpovídají údajům obsaženým ve spolkovém rejstříku, který je veřejně dostupný na oficiálním webovém portálu www.or.justice.cz.
Spolku s názvem „
Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s
.“ ovšem ve smyslu § 60 odst. 1 volebního zákona v návaznosti na § 90 odst. 1 s. ř. s. nesvědčí aktivní legitimace k podání návrhu ve věci voleb do Zastupitelstva města Jiříkov konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, jelikož se nejedná o subjekt, který by byl uveden v taxativním výčtu aktivně legitimovaných navrhovatelů v § 60 odst. 1 volebního zákona či § 90 odst. 1 s. ř. s. Soud opětovně směrem k navrhovateli uvádí, že aktivní legitimace navrhovateli k podání předmětného návrhu mu nesvědčila ani z postavení volební strany, jelikož subjekt „
Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s
.“ jednající skrze svého tajemníka nebyl volební stranou v předmětných volbách. Navrhovatel by měl mít na paměti, že aktivní legitimace k podání návrhu ve věci voleb svědčí pouze volební straně (srov. § 60 odst. 1 volebního zákona), a nikoliv zapsanému spolku, byť volební strana, která není registrovanou politickou stranou či politickým hnutím, má totožný název jako zapsaný spolek. V rámci tohoto návrhu ve věci voleb pak volební strana jedná volebním zmocněncem, a nikoli prostřednictvím statutárního orgánu spolku. Volební stranou může být pouze politická strana či politické hnutí nebo politické sdružení, které však nemá formu právnické osoby, což zapsaný spolek vždy má.
Podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl návrh podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou.
Za skutkového a právního stavu, jak byl předestřen shora, soudu nezbylo nic jiného než konstatovat, že předmětný návrh nemohl podat navrhovatel, tj. Spolek přátel Jiříkova a Filipova, z. s., a proto tento návrh soud v souladu s § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. ve výroku usnesení ad I. odmítl, neboť byl podán k tomu zjevně neoprávněnou osobou.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.