Vydání 2/2005

Číslo: 2/2005 · Ročník: III

451/2005

Volby a neplatnost volby kandidáta

Ej 586/2004
Volby: neplatnost volby kandidáta
k § 90 soudního řádu správního
Ze samotné skutečnosti evidence osoby v seznamech spolupracovníků bývalé Státní bezpečnosti v kategorii "důvěrník" nelze spolehlivě a bez jakýchkoli pochybností usoudit na vědomou spolupráci s příslušníky bývalé Státní bezpečnosti.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2004, čj. Vol 8/2004-35)
Prejudikatura:
srov. nález Ústavního soudu ČSFR sp. zn. Pl. ÚS 1/92.
Věc:
Zbyšek D. v Z. proti MUDr. Milanu Š. a Státní volební komisi o neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky.
Návrhem z 21. 10. 2004 se navrhovatel domáhal vyslovení neplatnosti volby MUDr. Milana Š. v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky konaných dne 8. a 9. 10. 2004 ve volebním obvodě č. 54. Návrh zdůvodnil tím, že zvolený kandidát byl nesprávně označen na volebním lístku jako člen KDU-ČSL, ačkoliv jím již nebyl, čímž uvedl voliče v prvním i ve druhém kole těchto voleb v omyl a způsobil tím takové porušení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"), které mohlo zásadním způsobem ovlivnit výsledky hlasování a tím i výsledky volby jmenovaného. MUDr. Milan Š. byl podle navrhovatele přihlášen do těchto voleb politickou stranou KDU-ČSL s tím, že se jedná o jejího člena, a zůstal jím i po celou dobu volební kampaně. Přitom v průběhu volební kampaně i v průběhu voleb řada českých médií přinesla informace, že jmenovaný kandidát je registrován v materiálech bývalé třetí Správy Státní bezpečnosti (dále jen "StB") jako její spolupracovník v kategorii "důvěrník". Vzhledem k tomu, že při vstupu do registrované politické strany KDU-ČSL i při přijetí nových stanov této politické strany zamlčel tuto okolnost, nemohl by dle názoru navrhovatele v době podání přihlášky k volbám, v době voleb a v době okamžiku svého zvolení být členem této politické strany. Navrhovatel se domnívá, že členství MUDr. Milana Š. po zjištění, že kandidátovo prohlášení podle § 3 odst. 2 Stanov KDU-ČSL nebylo pravdivé, zaniklo do minula, event. dnem učinění tohoto nepravdivého prohlášení. Ve svém návrhu poukazuje na článek v Lidových novinách ze dne 20. 10. 2004, ve kterém oznámil kandidát tuto překážku členství stranickým funkcionářům pravděpodobně teprve až 4. 10. 2004 na základě předchozí medializace své kauzy, tedy před prvním kolem doplňovacích voleb. Domnívá se, že tímto dnem, tj. 4. 10. 2004, mohlo dojít k zániku členství MUDr. Milana Š. v KDU-ČSL. Protože přihláška do voleb však obsahovala údaj, že se jedná o člena této politické strany, a tato skutečnost byla spojována se jménem kandidáta po celou dobu volební kampaně, přičemž tento údaj byl uveden také na hlasovacích lístcích, uvedl tím MUDr. Milan Š. voliče v prvním i ve druhém kole voleb v omyl a způsobil tím takové porušení volebního zákona, které mohlo zásadním způsobem ovlivnit výsledky volby tohoto kandidáta.
Státní volební komise k dožádání soudu sdělila, že svým usnesením č. 38 z 11. 10. 2004 vzala na vědomí celkové výsledky prvního kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR, které ve volebním obvodě č. 54 (Znojmo) dopadlo tak, že jako druhý skončil MUDr. Milan Š. s počtem hlasů 4995, jako třetí Ing. Augustin F. se 4735 hlasy a jako první skončil Jaroslav P. s 5161 hlasy. Ve druhém kole těchto voleb do Senátu Parlamentu České republiky se MUDr. Milan Š. podle usnesení Státní volební komise č. 39 z 18. 10. 2004 umístil jako první s 6734 hlasy a Jaroslav P. se umístil na druhém místě s celkovým počtem hlasů 5896.
Odpůrce MUDr. Milan Š. a KDU-ČSL jako osoba zúčastněná na řízení se k návrhu vyjádřili tak, že jmenovaný nikdy nebyl, a to v jakékoliv formě, spolupracovníkem bývalé StB a nikdy tuto spolupráci nepřiznal. Pokud jde o listiny uveřejněné v týdeníku Znojemský týden, z nichž podle navrhovatele vyplývá, že odpůrce byl registrován jako důvěrník StB, odpůrce odmítá jejich pravost a správnost. Je vlastníkem negativního lustračního osvědčení, čímž splnil podmínky pro členství v KDU-ČSL a pro možnost kandidovat do zastupitelských orgánů. Společně uvádí, že členství MUDr. Milana Š. v KDU-ČSL nelze zpochybňovat, jak to činí navrhovatel, když tvrdí, že MUDr. Š. zamlčel při vstupu do KDU-ČSL spolupráci s StB. Údaj o členství v KDU-ČSL je podle vyjádření politické strany pravdivý a správný. Na přihlášce k registraci kandidátky k volbám byl uveden jako člen její strany, a toto členství trvalo nepřetržitě po celou dobu voleb a tak tomu je i v současné době. Soudu bylo předloženo osvědčení z 10. 8. 1993 a z 18. 10. 2004 o tom, že MUDr. Milan Š. nebyl evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.
Nejvyšší správní soud návrh na neplatnost volby kandidáta zamítl.
Z odůvodnění:
Soud vycházel z příslušných ustanovení volebního zákona a Stanov KDU-ČSL, schválených Sjezdem KDU-ČSL konaným dne 8. a 9. 11. 2003, a registrovaných Ministerstvem vnitra pod čj. VS-3826/SDR/1-2001 dne 4. 12. 2003. Z § 87 odst. 5 volebního zákona vyplývá, že soud může vyslovit neplatnost volby kandidáta, pokud byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby kandidáta. Podle § 16 odst. 2 volebního zákona musí volební kampaň probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje. Podle § 3 odst. 2 Stanov KDU-ČSL dochází k přijetí za člena strany na základě písemné přihlášky a prohlášení, že zájemce o členství nebyl kromě jiného členem StB nebo spolupracovníkem StB. Členství v této politické straně mimo jiné zaniká zjištěním, že prohlášení o této skutečnosti není pravdivé [§ 4 odst. 1 písm. g) Stanov]. O zániku členství v KDU-ČSL musí být dotyčný člen příslušným stranickým orgánem písemně vyrozuměn (§ 4 odst. 3 Stanov).
Při posuzování čestnosti a poctivosti vedení volební kampaně považuje Nejvyšší správní soud za rozhodující, zda odpůrce MUDr. Milan Š. sám anebo politická strana, na jejíž kandidátní listině kandidoval, zveřejnili nepravdivé údaje, které by voliče uvedly v omyl, což se údajně stalo registrací přihlášky k volbám, která byla opatřena mimo jiné údajem, že MUDr. Milan Š. je členem KDU-ČSL. Jelikož podle tvrzení navrhovatele došlo ke zveřejnění nepravdivých údajů tímto způsobem, zkoumal Nejvyšší správní soud, zda členství kandidáta existovalo po celou dobu od přihlášení do voleb až do jejich skončení.
Požadavek Stanov KDU-ČSL, že pro zánik členství je třeba zjištění, že prohlášení MUDr. Milana Š. ve smyslu § 3 odst. 2 Stanov KDU-ČSL nebylo pravdivé, nebyl v daném případě naplněn. Vzhledem k tomu, že Stanovy KDU-ČSL nepředpokládají pro zjištění, že členství ve straně zaniklo, žádné formální řízení, ve kterém má k takovému zjištění dojít autoritativním způsobem, je nutné, aby soud k takovému objektivnímu nezpochybnitelnému zjištění dospěl sám. Soud proto vyhodnotil jednotlivé články, které vycházely v tisku v průběhu volební kampaně i po jejím skončení, a dospěl k závěru, že obsahují pouze tvrzení o spolupráci uvedené osoby s StB v kategorii "důvěrník". Vycházel přitom z nálezu Ústavního soudu ČSFR sp. zn. Pl. ÚS 1/92 (Sb. ÚS 92, č. 14, str. 56 a násl.), kterým byl mimo jiné zrušen § 2 odst. 1 písm. c) a § 2 odst. 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. V těchto ustanoveních bylo upraveno, že vědomou spoluprací se státní bezpečností se rozumí, že občan byl evidován v materiálech Státní bezpečnosti i jako důvěrník. Podle názoru Ústavního soudu ČSFR, na jehož judikaturu navazuje Ústavní soud České republiky, mohla být taková evidence osob založena i bez písemného závazku a jejich vědomí. Tento soud dále konstatuje, že evidence osob v této kategorii byla založena na osobním styku s vybranými kandidáty, přičemž tento styk měl sloužit "osobnímu poznání k ověření a prohloubení poznatků, které byly získány administrativní prověrkou a kontrarozvědnými prostředky", přičemž takový styk měl být uskutečňován tak, "aby nebyla předem narušena
konspirace
budoucího tajného spolupracovníka a nebyly mu odkryty formy a metody práce kontrarozvědky a skutečný důvod styku" (směrnice č. A-oper-I-3 čl. 26 a následující). Právě tyto směrnice ukazují, že na vědomou spolupráci s příslušníky Státní bezpečnosti u těchto osob nelze spolehlivě a bez jakýchkoli pochybností usoudit.
V dané věci nelze z podkladů, které Nejvyššímu správnímu soudu poskytl navrhovatel, ani z těch, které si soud obstaral sám, zcela jasně zjistit kvalitu kontaktu.
Z článků v tisku, na které navrhovatel odkazoval, nebylo tedy možné objektivně a nezpochybnitelně ověřit, že MUDr. Milan Š. vědomě spolupracoval s StB. Proto nelze tvrdit, že na základě uvedených skutečností mohlo dojít k zániku členství tak, jak to Stanovy KDU-ČSL předpokládají. Tím ani nelze dospět k závěru, že by došlo ve shora uvedených volebních dokumentech ke zveřejnění nepravdivých údajů ohledně jeho členství v KDU-ČSL. Protože šlo o posouzení vztahu politické strany a jejího člena, Nejvyšší správní soud též přihlédl k vyjádření, ve kterém KDU-ČSL potvrzuje nepřetržité trvání členství MUDr. Milana Š. v této politické straně.
Na základě výše uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že nedošlo k porušení volebního zákona, a proto nevyhověl návrhu na vyslovení neplatnosti volby kandidáta MUDr. Milana Š. a návrh podle § 90 s. ř. s. zamítl.
(ras)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.