Vydání 6/2008

Číslo: 6/2008 · Ročník: VI

1583/2008

Vodní právo: jízda na vodním skútru

Ejk 126/2008
Vodní právo: jízda na vodním skútru
k § 4 odst. 1 vyhlášky č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě*)
k § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
k § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)**)
Vodní skútr je malým plavidlem s vlastním strojním pohonem ve smyslu § 4 odst. 1 bod 2 vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
Provozovatel vodního skútru, respektive malého plavidla s vlastním strojním pohonem, může tento vodní skútr užívat dle § 7 odst. 5 věty druhé vodního zákona, mimo ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně a nádrže určené pro chov ryb, na ostatních povrchových vodách v rozsahu a za podmínek daných § 4 odst. 1 vyhlášky č. 241/2002 Sb., tedy na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2007, čj. 9 Ca 43/2005-63)
Věc:
Společnost s ručením omezeným Harpya proti Ministerstvu dopravy o uložení pokuty.
Rozhodnutím Státní plavební správy (dále též "SPS") ze dne 23. 10. 2003 byla žalobci podle § 121 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), za spáchání správního deliktu uložena pokuta ve výši Kč 10 000 pro porušení § 7 odst. 5 vodního zákona a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě (dále jen "vyhláška"), čehož se žalobce dopustil tím, že jako provozovatel malého vozidla s vlastním strojním pohonem - vodní skútr - ve dnech 21. 4. 2003 a 27. 4. 2003 opakovaně provozoval plavidlo na vodní cestě Vltava, zdrži vodního díla Slapy, ř. km 94,0, tedy na místě, kde není provoz těchto plavidel možný.
Žalobce proti rozhodnutí SPS podal odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 12. 2004 zamítl. V odůvodnění žalovaný uvedl, že vodní skútr spadá do kategorie malých plavidel s vlastním strojním pohonem, která je podskupinou malých plavidel. SPS, která jako jediná vydává povolení k užívání povrchových vod a vyslovuje souhlas s umístěním příslušných plavebních znaků podle § 28 odst. 2 vodního zákona, v roce 2003 na vodní cestě Vltava, zdrže vodního díla Slapy, nevydala žádné povolení k provozu dráhy pro vodní skútry, provozoval žalobce tedy v příslušných dnech malé plavidlo s vlastním strojním pohonem (vodní skútr) v rozporu s § 4 odst. 1 vyhlášky, neboť toto plavidlo neprovozoval na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze, v níž namítal, že Vltava není na 94. říčním kilometru ani vodou v ochranném pásmu I. stupně, ani nádrží určenou pro chov ryb, rovněž není ani vodním tokem vyjmenovaným v příslušné vyhlášce, naopak je třeba ji považovat za dopravně významnou cestu, kde plavba malých plavidel není, podle vodního zákona, jakkoliv omezena. Žalobce zdůraznil ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky s tím, že vodní skútr provozoval ve dnech 21. 4. 2003 a 27. 4. 2003, tedy ve dnech, kdy samotná vyhláška provoz těchto plavidel povoluje. Podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel v provozu na vnitrozemských vodních cestách, není vodní skútr zařazen do jakékoliv kategorie upravující rozdělení jednotlivých druhů plavidel, a je tak třeba vodní skútr, rovněž s ohledem na označení příslušnou plavební správou v technickém průkazu tohoto plavidla, považovat za malé plavidlo s vlastním strojním pohonem.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
V obecné rovině považuje soud za potřebné předně uvést, že podle jeho stanoviska je vodní skútr tak, jak jej pojednává ustanovení § 4 odst. 1 prováděcí vyhlášky, malým plavidlem s vlastním strojním pohonem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, a přisvědčuje též výkladu tohoto pojmu žalovaným a sice, že vodní skútr je běžně užívaný pojem označující specifický druh malého plavidla s vlastním strojním pohonem, který se po konstrukční stránce vyznačuje malým ponorem a klasický lodní trup je nahrazen uzavřeným plovákem, plavidlo je poháněno tryskou, na jejímž konci je natáčecí prvek, který ve spojení s řídítky obdobným motocyklovým zabezpečuje manévrování plavidla, a že konstrukčně je určeno pro rekreační plavbu v kluzu a pro prováděni figur na vodní ploše a s ohledem na své technické parametry, zejména schopnost dosahovat vysoké rychlosti patří z hlediska bezpečnosti plavby ke zvláštnímu druhu plavidel, které je nezbytné provozovat ve zvláště vymezených lokalitách. Tomuto výkladu a pojmu vodní skútr nasvědčuje i běžně veřejnosti dostupná inzerce výrobců a dovozců plavidel, provozovatelů půjčoven a plavidel, popřípadě sportovního zboží a cestovních kanceláří, jakož i tvrzení jednatele žalobce, který na dotaz, zda je majitelem vodního skútru, do protokolu dne 21. 5. 2004 uvedl:
"Moje firma je vlastníkem vodního skútru poznávacích znaků 100 957"
a v průběhu správního řízení i v podané žalobě současně tvrdil, že vodní skútr je třeba považovat za malé plavidlo s vlastním strojním pohonem.
(...) Pokud žalobce k právnímu posouzení deliktního jednání namítal, že tak činil v místě, kde plavba malých plavidel není jakkoliv omezena, a navíc v době, kdy je obecně dle příslušných právních předpisů provoz plavidel určených pro plavbu v kluzu a provoz vodních skútrů povolen, soud k tomu uvádí, že podle § 7 odst. 5 není plavba plavidel se spalovacími motory, tedy i předmětného vodního skútru žalobce, na vodní cestě Vltava, zdrži VD Slapy, říční km 94,0 zakázána, neboť tento úsek není uveden v příloze č. 1 vyhlášky, na níž ustanovení § 2 téže vyhlášky poukazuje. Na jednání žalobce však dopadá věta druhá § 7 odst. 5 vodního zákona, podle které lze ostatní povrchové vody užívat k plavbě jen tak, aby přitom nedošlo k ohrožení zájmu rekreace, jakosti vod, ekosystému, bezpečnosti vodních děl; rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě stanoví Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou. Touto vyhláškou je prováděcí vyhláška č. 241/2002 Sb., která ve svém § 4 odst. 1 stanoví rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě tak, že na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky, na nichž není plavba plavidel se spalovacími motory podle § 7 odst. 5 zákona nebo podle § 2 této vyhlášky zakázána, se plavba plavidel určených pro plavbu skluzu a provoz skútrů umožňuje jen v období od 15. září do 15. června v době od 9.00 hod. do 19.00 hod.
Z těchto zákonných ustanovení vyplývá, že žalobce jako provozovatel vodního skútru, respektive malého plavidla s vlastním strojním provozem [§ 2 odst. 1 písm. b) bod 2 vyhlášky č. 223/1995 Sb.], mohl tento vodní skútr užívat na vodní cestě Vltava, zdrži VD Slapy, říční km 94,0 jen tak, aby neohrozil zájmy rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, bezpečnost osob a vodních děl v rozsahu a za podmínek stanovených v § 4 odst. 1 prováděcí vyhlášky, tedy na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky, neboť když pro něj neplatil zákaz podle § 7 odst. 1 věty první, mohl užívat "ostatní povrchové vody" jen ve smyslu § 7 odst. 5 věty druhé za rozsahu a podmínek dle § 4 odst. 1 prováděcí vyhlášky, tedy na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky. Mezi účastníky je přitom nesporné, že SPS v daném místě (vodní cesta Vltava, zdrž VD Slapy, říční km 94,0) v roce 2003, kdy se žalobce správního deliktu dopustil, tento úsek povrchových vod odpovídajícími plavebními znaky neoznačila, tedy nevydala povolení o tom, že v tomto úseku lze vodní skútry provozovat. Žalobce proto nemohl svůj vodní skútr v tomto úseku provozovat ani v době od 15. 9. do 15. 6. daného roku. Za tohoto stavu žalobce provozoval vodní skútr dne 21. 4. 2003 a 27. 4. 2003 jako malé plavidlo s vlastním strojním pohonem v rozporu s § 7 odst. 5 vodního zákona ve spojení s § 4 odst. 1 vyhlášky, když vodní skútr provozoval na povrchových vodách, které nebyly označeny odpovídajícími plavebními znaky k provozu takového malého plavidla s vlastním strojním pohonem.
*) S účinností od 1. 3. 2006 změněno vyhláškou č. 39/2006 Sb.
**) S účinností od 23. 1. 2004 změněno zákonem č. 20/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.