Vydání 4/2005

Číslo: 4/2005 · Ročník: III

510/2005

Vodní právo a poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Ejk 7/2003
Vodní právo: poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
k § 8 odst. 1 a k § 6 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových*)
Rozhodnutím o odkladu placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, není znečišťovatel zbaven povinnosti platit zálohy na poplatky stanovené původním výměrem (§ 6 odst. 2 cit. zákona), a to do doby, než Česká inspekce životního prostředí vydá nový výměr na zálohy na poplatky již s ohledem na povolený odklad (§ 6 odst. 4 a 5 cit. zákona).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 7. 2003, čj. 22 Ca 395/2002-22)
Věc:
Akciová společnost V. v Š. proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o penále z poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Finanční úřad v Olomouci sdělil žalobci platebním výměrem ze dne 16. 5. 2002 předpis penále z titulu opožděné úhrady záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových v celkové výši 31 494 Kč. Finanční ředitelství v Ostravě rozhodnutím ze dne 30. 7. 2002 odvolání žalobce zamítlo.
Žalobce namítal, že žalovaný věc po právní stránce nesprávně posoudil. Nesouhlasí s jeho právním názorem, podle něhož samotným vydáním rozhodnutí o odkladu placení poplatků není žalobce zbaven povinnosti platit zálohy podle původního výměru, neboť je namířen proti samotné podstatě placení poplatků. Účel odkladu placení poplatků, spočívající v získání finančních prostředků na investice do zařízení ke snížení znečištění, by byl popřen, jestliže by znečišťovatel musel i nadále platit prostředky, jejichž placení bylo odloženo, tak, jako by k povolení odkladu nedošlo.
Ze spisu vyplynulo, že výměrem České inspekce životního prostředí ze dne 20. 11. 2000 byla podle § 6 odst. 2 zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, žalobci stanovena záloha na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdroje znečišťování čističky odpadních vod Z. pro rok 2001 v celkové výši 2 962 440 Kč. Žalobci bylo uloženo uhradit zálohu na poplatky v měsíčních částkách 246 870 Kč splatných vždy do 25. dne kalendářního měsíce. Na základě žádosti žalobce vydala Česká inspekce životního prostředí rozhodnutí ze dne 31. 10. 2001, kterým byl podle ustanovení § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 58/1998 Sb. povolen žalobci odklad placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových z předmětného zdroje znečišťování ve výši 80 % stanovených poplatků. Doba trvání odkladu byla stanovena od 1. 10. 2001 do 31. 12. 2005. Rozhodnutí o povolení odkladu nabylo právní moci dne 23. 11. 2001. Žalobce zaplatil splátku na zálohu na poplatky ještě v říjnu 2001 ve stanovené výši 246 870 Kč. Za měsíce listopad a prosinec 2001 však již žalobce žádnou částku na zálohu na poplatky nezaplatil. Správce daně vystavil dne 21. 1. 2002 výzvu k zaplacení nedoplatku zálohy na poplatky za měsíce listopad a prosinec 2001 ve výši celkem 493 740 Kč v náhradní lhůtě. Správce daně sám rozhodnutím ze dne 30. 1. 2002 rozhodl o zrušení výzvy k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě z důvodu pochybností ve výkladu ustanovení týkajících se odkladu placení poplatků a stanovení nových záloh podle zákona č. 58/1998 Sb. Dne 5. 2. 2002 požádal správce daně Českou inspekci životního prostředí jako vystavitele rozhodnutí o odkladu placení poplatků o sdělení, v jaké výši byl žalobce povinen platit měsíční zálohy na poplatky za měsíce říjen až prosinec 2001. Česká inspekce životního prostředí dopisem ze dne 6. 3. 2002 sdělila správci daně, že samotným vydáním rozhodnutí o odkladu placení poplatků není žalobce zbaven povinnosti platit zálohy na poplatky podle výměru České inspekce životního prostředí ze dne 20. 11. 2000. Výměr s novou výší záloh na poplatky (zohledňující odklad placení poplatků) nevydala Česká inspekce životního prostředí z důvodu nesplnění podmínek § 6 odst. 4 zákona s tím, že žalobce může odklad placení poplatků zohlednit v poplatkovém přiznání za rok 2001. Krajský úřad Olomouckého kraje poplatkovým výměrem ze dne 27. 3. 2002 rozhodl na základě poplatkového přiznání žalobce podle § 7 zákona o stanovení konečné výše poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdroje znečištění "čistička odpadních vod Z." za rok 2001 ve výši 1 156 816 Kč s tím, že na úhradu tohoto poplatku budou použity platby uskutečněné podle výměru České inspekce životního prostředí ze dne 20. 11. 2000. Celková výše poplatků za rok 2001 byla stanovena částkou 1 446 020 Kč, v rozhodnutí však bylo zohledněno povolení odkladu placení poplatků Českou inspekcí životního prostředí ze dne 31. 10. 2001. Výše odkladu byla vypočtena podle procentní výše odkladu z celkových poplatků a počtu měsíců trvání odkladu za rok 2001 (1 446 020 Kč děleno 12 měsíců = 120 501,66 Kč krát 3 měsíce = 361 504,98 Kč, z toho 80 % představuje 289 204 Kč). Celková výše poplatků po odečtení odkladu činila 1 156 816 Kč. Správce daně rozhodnutím ze dne 13. 5. 2002 rozhodl o vrácení přeplatku z vyúčtování záloh na poplatky za rok 2001 ve výši 1 311 884 Kč, neboť žalobce na zálohách zaplatil částku 2 468 700 Kč (2 468 700 Kč mínus 1 156 816 Kč = 1 311 884 Kč). Správce daně platebním výměrem ze dne 16. 5. 2002 podle § 10 zákona č. 58/1998 Sb. sdělil žalobci předpis penále v celkové výši 31 494 Kč za opožděné úhrady záloh (měsíčních splátek za listopad a prosinec 2001) na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Krajský soud v Ostravě žalobu jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Z ustanovení § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, jednoznačně vyplývá, že údaj o poskytnutých odkladech je podkladem pro stanovení výše záloh na poplatky výměrem České inspekce životního prostředí. Logicky lze proto dospět k závěru, že samotným rozhodnutím o odkladu placení poplatků podle § 8 odst. 1 zákona č. 58/1998 Sb. není znečišťovatel zbaven povinnosti platit zálohy na poplatky podle původního výměru. Česká inspekce životního prostředí vydá nový výměr na zálohy na poplatky se zohledněním již povoleného odkladu za podmínek § 6 odst. 4 a 5 zákona č. 58/1998 Sb. Dokud nerozhodla novým výměrem o výši záloh na poplatky, byl žalobce povinen platit zálohy na základě původního výměru ze dne 20. 11. 2000. Jelikož tak neučinil, je povinen podle § 10 zákona č. 58/1998 Sb. zaplatit penále.
(ube)
*) Zákon byl k 1. 1. 2002 zrušen zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.