Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: VI

1564/2008

Veterinární péče: požadavky na vybavení prostor určených k zacházení s potravinami živočišného původu

Ej 110/2006
Veterinární péče: požadavky na vybavení prostor určených k zacházení s potravinami živočišného původu
k § 24 odst. 1 a 2 a § 52 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
k § 9 odst. 1 vyhlášky č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty*)
k čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
I. Ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona, ve znění do účinnosti novely provedené zákonem č. 131/2003 Sb., představuje dostatečné zmocnění pro to, aby příslušné ministerstvo vydalo prováděcí právní předpis (vyhlášku), v níž stanoví požadavky týkající se měření hodnot v prostorách určených k zacházení s živočišnými produkty. Meze, v nichž se vyhláška musí držet, přitom nelze dodatečně měnit (rozšiřovat, upřesňovat) novým zmocňovacím ustanovením. Má-li být pozměněné zmocňovací ustanovení
relevantní
, tak jedině ve vztahu k nové vyhlášce, případně novelizované části vyhlášky původní.
II. Ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, které stanoví požadavky na vybavení prostor a zařízení určených k zacházení s potravinami živočišného původu, je třeba vyložit tak, že tu pro měření, kontrolu a registraci požadovaných podmínek a hodnot postačí přístroje a čidla obsluhovaná člověkem; plně automatická regulace se nevyžaduje.
III. Vrchnostenská právní regulace práv a povinností fyzických a právnických osob se spravuje starou zásadou, že k dosažení požadovaného cíle lze uložit povinnosti jen v míře nezbytné (zásada
ne quid nimis
). Proto předpis ukládající povinnost, který umožňuje jazykově a logicky dvojí interpretaci, je nutno vyložit tak, že postačí-li k dosažení cíle uložení mírnější povinnosti, je nutno na tom přestat a předpis není dovoleno vyložit tak, že povinnosti budou uloženy v rozsahu širším.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2006, čj. 1 As 14/2004-77)
*) S účinností od 10. 11. 2003 nahrazena vyhláškou č. 375/2003 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.