Vydání 1/2012

Číslo: 1/2012 · Ročník: X

2461/2012

Veřejné zakázky: základ pro výpočet kauce; mimořádně nízká nabídková cena

Veřejné zakázky: základ pro výpočet kauce; mimořádně nízká nabídková cena
k § 79, § 112 a § 115 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách*)
I. Konstrukce nabídkových cen a z toho vyplývající jejich přesná výše pro účely hodnocení nabídek podle § 79 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, i pro účely stanovení základu pro výpočet
kauce
podle § 115 téhož zákona musí být totožná.
II. Součástí pravomoci orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek podle § 112 odst. 1 a § 112 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je i posouzení toho, zda byla otázka mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu § 77 téhož zákona v zadávacím řízení řádně a správně zodpovězena, tj. zda ponechání či neponechání nabídky v zadávacím řízení a vyloučení či nevyloučení uchazeče bylo zákonné ve vztahu k povinnostem vyplývajícím z § 77 téhož zákona.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2010, čj. 62 Ca 11/2009-46)
Prejudikatura:
č. 242/2004 Sb. NSS; Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 800/2001.
Věc:
Akciová společnost Lesní společnost Ledeč nad Sázavou proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o přezkum úkonů zadavatele.
Zadavatel (státní podnik Lesy České republiky) zadával veřejnou zakázku "
Provádění lesnických činností s prodejem dříví při pni od 1. 1. 2008, SÚJ č. 15503
" v otevřeném řízení oznámeném v informačním systému veřejných zakázek dne 3. 8. 2007. Ze zadávací dokumentace vyplynulo, že předmětem plnění je provedení pěstebních činností a těžebních činností. Základním kritériem hodnocení nabídek měla být nejnižší nabídková cena. Vzorec pro výpočet nabídkové ceny byl dán součtem cen pěstebních činností za celou dobu trvání smlouvy, sadebního materiálu za celou dobu trvání smlouvy a těžebních činností za celou dobu trvání smlouvy s odečtením ceny dříví (hroubí) na lokalitě P za celou dobu trvání smlouvy. V řízení bylo podáno 13 nabídek; nabídkové ceny jednotlivých uchazečů se pohybovaly v rozmezí od "
-61 662 789 Kč bez DPH
" do "
-18 239 542 Kč bez DPH
" (vždy se tedy jednalo o "
záporné nabídkové ceny
"). Ze zadávacího řízení nebyly vyřazeny žádné nabídky. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dále uvádí, že "[h]
odnotící komise posoudila z hlediska splnění zadávacích podmínek i výši nabídkové ceny u uchazečů ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Hodnotící komise konstatovala, že nabídková cena uchazečů není mimořádně nízká
." Zvítězil uchazeč s nabídkovou cenou "
-61 662 789 Kč bez DPH
".
Proti rozhodnutí zadavatele podal žalobce námitky k zadavateli a následně návrh na přezkum úkonů zadavatele k žalovanému. V souvislosti se správním řízením před žalovaným byla od žalobce vybrána
kauce
ve výši 259 252 Kč.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 12. 2008 společně s předchozím rozhodnutím vydaným v I. stupni ze dne 5. 5. 2008 toto řízení o přezkumu úkonů zadavatele podle § 118 zákona o veřejných zakázkách zastavil, neboť dospěl k závěru, že zadavatel stanovil jistotu ve výši překračující 2 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky, čímž sice nedodržel postup stanovený v § 67 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, avšak tento postup zadavatele neovlivnil výběr nejvhodnější nabídky.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2008 žalobou u Krajského soudu v Brně. Podle žalobce někteří uchazeči nabídli mimořádně nízkou nabídkovou cenu podle § 77 zákona o veřejných zakázkách, přičemž jejich nabídky měly být z tohoto důvodu vyřazeny, ale nebyly. Napadené rozhodnutí i jemu předcházející rozhodnutí žalovaného je podle žalobce nepřezkoumatelné, neboť žalovaný se otázkou mimořádně nízké nabídkové ceny nezabýval s argumentem, že posouzení nepřiměřenosti nízkých nabídkových cen přináleží toliko hodnotící komisi v zadávacím řízení a žalovanému nepřísluší posuzovat vnitřní myšlenkové pochody komise, ale pouze zákonnost jejího počínání. Žalobce byl však toho názoru, že pokud před žalovaným proti postupu zadavatele tvrdil, že určitá nabídková cena byla nepřiměřeně nízká a že ji hodnotící komise nevyřadila, ač ji vyřadit měla, namítal tím nezákonnost postupu hodnotící komise, konkrétně rozpor s § 77 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách. Pokud žalovaný výslovně uvedl, že se touto věcí zabývat nebude, není podle žalobce napadené rozhodnutí přezkoumatelné.
Dále žalobce brojil proti závěru, který žalovaný učinil ve vztahu k zadavatelem zvolené konstrukci nabídkové ceny. Podle žalobce byla předmětem veřejné zakázky dodávka služeb - pěstebních a těžebních lesnických činností. V souvislosti s těmito činnostmi se předpokládal odkup vytěženého dřeva uchazečem. Zadavatel stanovil výpočet nabídkové ceny tak, že od ceny předpokládaných prací odečítal cenu předpokládaného odebraného dřeva, a v důsledku takové konstrukce byly nakonec nabídkové ceny záporné. Obchod, při kterém zadavatel něco kupuje, není podle žalobce předmětem veřejné zakázky. Nabídková cena se podle žalobce musí týkat plnění, které je předmětem veřejné zakázky; jelikož odkup dřeva není způsobilý být předmětem veřejné zakázky, nelze cenu za odkoupené dříví do nabídkové ceny jakkoli započítávat. Namístě bylo, aby zvítězil uchazeč s nabídkovou cenou nejnižší ve vztahu k plnění, které bylo veřejnou zakázkou (k dodávce služeb - pěstebních a těžebních lesnických činností), a nikoli uchazeč s nabídkovou cenou nejnižší po zohlednění faktoru, který není veřejnou zakázkou, tj. po zohlednění (započítání) ceny odkoupeného dříví.
S právě uvedeným souvisí podle žalobce otázka zaplacené
kauce
v souvislosti s návrhem na přezkum úkonů zadavatele k žalovanému podle § 115 zákona o veřejných zakázkách. Když už zadavatel konstruoval nabídkovou cenu tak, že ve výsledku byly nabídkové ceny "
zápornými
", pak podle § 115 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, podle něhož je povinností složit kauci ve výši 1 % nabídkové ceny navrhovatele, nejméně 50 000 Kč a nejvýše 2 000 000 Kč, měla
kauce
dosáhnout uvedené minimální částky, tedy 50 000 Kč. Nelze-li cenu dříví odečítat pro účely výpočtu
kauce
, nelze ji ani odečítat při hodnocení nabídky s nejnižší nabídkovou cenou a naopak, neboť "
nabídková cena je pořád jedno a to samé
". Podle žalobce nastává v důsledku závěru žalovaného
absurdní
situace, kdy pojem "
nabídková cena
" podle § 115 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách má jiný obsah než tentýž pojem podle § 78 odst. 1 písm. b) tohoto zákona. Žalobce argumentoval tak, že buď zaplatí "
vysokou
" kauci vypočtenou pouze z ceny dodávaných prací a následně musí být v řízení před žalovaným úspěšný, neboť konstrukce nabídkové ceny stanovená zadavatelem (se zohledněním ceny dříví) je nesprávná, a tedy zadávací řízení bylo vyhodnoceno nesprávně, anebo lze od nabídkové ceny odečítat cenu dříví, a tedy rozhodující jsou nakonec "
záporné
" nabídkové ceny, pak ale měl zaplatit pouze kauci ve výši 50 000 Kč.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že se napadené rozhodnutí k otázce mimořádně nízké nabídkové ceny vyjadřuje dostatečně. Předmětem přezkumu jsou pouze postupy hodnotící komise či zadavatele v tom směru, zda jsou činěny podle zákona o veřejných zakázkách. Postup hodnotící komise podléhá kontrole ze strany žalovaného, který posuzuje například zdůvodnění o vyřazení nebo naopak ponechání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou. Posouzení vlastní mimořádně nízké nabídkové ceny však není postupem hodnotící komise, nýbrž výrazem myšlenkových pochodů jednotlivých členů hodnotící komise a zákon o veřejných zakázkách nemá ustanovení, které by tyto myšlenkové pochody umožnilo přezkoumávat. Pokud jde o výši
kauce
, která byla vyměřena, postupoval žalovaný podle § 115 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a neměl možnost o její výši jakkoli uvážit.
Krajský soud v Brně rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V.a
(...) Samostatnou otázkou pro zdejší soud s ohledem na žalobní tvrzení je otázka stanovení
kauce
podle § 115 zákona o veřejných zakázkách. V této otázce (a v odpovědi na ni) se soud zcela ztotožňuje se žalobcovou argumentací. Pro zdejší soud totiž nemůže být přijatelný takový postup, aby nabídková cena byla vypočtena podle jedněch pravidel a
kauce
(vycházející podle § 115 odst. 1 téhož zákona právě z nabídkové ceny) podle pravidel jiných. Naopak je zdejší soud toho názoru, že logicky musí platit následující: není-li cena dříví "
odečítána
" od ceny zadavatelova plnění pro účely stanovení nabídkové ceny, pak nemůže být "
odečítána
" od ceny zadavatelova plnění ani pro účely výpočtu
kauce
. Totéž musí platit naopak: má-li být cena dříví "
odečítána
" od ceny zadavatelova plnění pro účely stanovení nabídkové ceny, pak musí být "
odečítána
" od ceny zadavatelova plnění i pro účely výpočtu
kauce
. Jinak se žalovaný nutně dostává za hranici zákonných pojmů a jejich smysluplné aplikace úvahami o nabídkové ceně "
v užším smyslu
" a nabídkové ceně "
v širším smyslu
".
Podle § 115 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách je výše
kauce
závislá na nabídkové ceně; toto ustanovení zákona o veřejných zakázkách ji omezuje minimální částkou 50 000 Kč a maximální částkou 2 000 000 Kč. Osoba, jíž povinnost složit kauci svědčí (tj. osoba, která podává návrh na přezkum úkonů zadavatele, zde žalobce), si tedy výši
kauce
vypočítá sama podle své nabídkové ceny. Pokud by takto vypočítaná
kauce
překročila částku 2 000 000 Kč, pak se skládá
kauce
toliko ve výši 2 000 000 Kč. Pokud by naopak vypočtená výše
kauce
nedosahovala částky 50 000 Kč, pak se skládá ve výši 50 000 Kč. Pro případ, kdy nelze stanovit nabídkovou cenu, činí výše
kauce
100 000 Kč.
Jestliže tedy nabídková cena byla v právě posuzované věci konstruována tak, že její výše byla dána součtem cen pěstebních činností za celou dobu trvání smlouvy, sadebního materiálu za celou dobu trvání smlouvy a těžebních činností za celou dobu trvání smlouvy s odečtením ceny dříví (hroubí) na lokalitě P za celou dobu trvání smlouvy, pak z takovéto konstrukce musí vyplývat i způsob výpočtu
kauce
, neboť ta je dána právě nabídkovou cenou, jak z § 115 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách jasně vyplývá.
Nabídkovou cenu žalobce v právě posuzované věci bylo možné stanovit;
kauce
byla totiž splatná v době po podání nabídek obsahujících nabídkové ceny, tedy v době, kdy žalobce již svoji nabídkovou cenu znal. Nepřicházel proto v úvahu postup podle druhé věty § 115 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.
Kauce
měla být tedy stanovena postupem podle první věty § 115 odst. 1 citovaného zákona. Jelikož s ohledem na zadavatelem zvolenou konstrukci nabídkové ceny šlo o nabídkovou cenu "
zápornou
", měla být hrazena ve výši 50 000 Kč.
Jestliže tedy žalobce uhradil k výzvě žalovaného kauci ve výši 259 252 Kč, pak podle zdejšího soudu tuto kauci uhradil v částce vyšší, než v jaké ji měl uhradit. Tento "
přeplatek
" na zaplacené kauci ovšem nemá vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, neboť na žádném závěru žalovaného obsaženém v napadeném rozhodnutí se ve vztahu k žádnému žalobcovu subjektivnímu veřejnému právu neprojevil; odlišná situace by mohla nastat tehdy, pokud by žalobce kauci podle výzvy žalovaného v požadované výši neuhradil (resp. nepředložil by doklad o jejím uhrazení v této výši) a žalovaný by následně řízení o žalobcově návrhu zastavil. V právě posuzované věci, kdy žalobce doklad o uhrazení
kauce
ve výši stanovené žalovaným předložil, a tedy kdy řízení o přezkumu úkonů zadavatele po zaplacení
kauce
a po předložení dokladu proběhlo, může žalobce "
přeplatek
" na složené kauci zpět od žalovaného vymáhat, avšak mimo režim přezkumu napadeného rozhodnutí žalovaného.
Zdejší soud tedy uzavírá, že žalovaný nepochybil při hodnocení konstrukce nabídkové ceny, avšak vyzval žalobce ke složení
kauce
ve výši, která neodpovídala § 115 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách.
Kauce
byla tedy žalovaným vybrána v částce vyšší, než v jaké měla být vybrána, to však na zákonnost napadeného rozhodnutí vliv nemělo. Potud je tedy žaloba nedůvodná.
V.b
Dále se zdejší soud zabýval žalobní argumentací o nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí v otázce mimořádně nízké nabídkové ceny. (...)
Zkoumání, zda konkrétní nabídka neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je
obligatorní
součástí procesu posuzování nabídek. Hodnotící komise má tedy ve vztahu k případné mimořádně nízké nabídkové ceně dvě povinnosti:
1. povinnost posoudit, zda konkrétní nabídka konkrétního uchazeče neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
2. v případě zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny povinnost vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí jeho nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.
Zákon o veřejných zakázkách sice výslovně nestanoví, že by součástí výzvy k písemnému zdůvodnění (v rámci druhé z obou uvedených povinností) mělo být odůvodnění, z jakých důvodů považuje hodnotící komise nabídkovou cenu za mimořádně nízkou, takový požadavek však lze dovodit ze zásady transparentnosti, jíž má být celé zadávací řízení ovládáno, z logiky věci (neboť zdůvodnění podané uchazečem může být podáno pouze tehdy, jsou-li mu známy konkrétní námitky proti nabídkové ceně) a konečně i ze samotného textu § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, který hovoří o písemném zdůvodnění "
těch částí nabídky
", které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné.
Od správného zodpovězení shora uvedených dvou otázek a od následného postupu hodnotící komise při vyzývání uchazeče se nutně odvíjí reálná možnost přezkoumání správnosti a zákonnosti jejího rozhodování při posuzování nabídek. Pokud hodnotící komise v průběhu posuzování zjistí, že nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ohledně níž nebylo podáno ve stanovené lhůtě požadované zdůvodnění, popř. pokud se uchazeč nedostavil k podání vysvětlení ohledně své nabídkové ceny ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, resp. pokud posoudila hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, má povinnost takovou nabídku vyřadit. Rozhodnutí o vyřazení nabídky tedy i zde náleží hodnotící komisi.
Postup hodnotící komise při posuzování otázky, zda určitá nabídková cena je mimořádně nízkou nabídkovou cenou, tedy nutně musí podléhat kontrole ze strany žalovaného. Jak bylo již v minulosti judikováno (rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 2. 2001, čj. 2 A 9/2000-48, Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 800/2001), účinná kontrola postupu zadavatele ze strany žalovaného předpokládá rovněž posouzení jeho zdůvodnění o vyřazení nebo naopak ponechání nabídky s mimořádně nízkou cenou. To nutně zahrnuje i posouzení samotné otázky, zda bylo důvodné konkrétní nabídkovou cenu považovat za mimořádně nízkou nabídkovou cenu.
Z obdobných závěrů vycházejí i rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2004, čj. 2 A 9/2002-62, č. 242/2004 Sb. NSS (ve vztahu k zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek*)) a ze dne 6. 11. 2009, čj. 5 Afs 75/2009-100 (k zákonu o veřejných zakázkách). Nejvyšší správní soud v prvně jmenovaném rozsudku konstatoval, že "[p]
řezkumná činnost
[žalovaného]
spočívá v kontrole, zda byly řádně dodrženy předepsané postupy a úkony zajišťující rámec pro vlastní posouzení a hodnocení nabídek. Žalobkyně však v podané žalobě zpochybňuje zákonnost vlastního posouzení nabídky, resp. nevhodnost nabídky vybraného uchazeče. Přitom právě zde je hranice, kterou
[žalovaný]
nesmí překročit, neboť potom by se stal hodnotitelem jednotlivých nabídek. Jeho pravomoci sahají do úrovně těch činností zadavatele, které vytvářejí prostor pro
fair
podmínky pro účast uchazečů v soutěži, ale končí tam, kde nastupuje vlastní úvaha o tom, která nabídka splnila konkrétní kritérium a v jaké kvalitě. Nelze přezkoumávat úvahy členů hodnotící komise, neboť tím by se žalovaný ve svých důsledcích sám stylizoval do role zadavatele a určoval by, která zakázka má vyhovět zadaným kritériím a také v soutěži zvítězit.
[Žalovaný]
nemůže přebírat zodpovědnost za výběr nejvhodnější nabídky, neboť k tomu nemá ani odborné předpoklady, totéž nelze požadovat ani po soudu. Úkolem obou je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru. V opačném případě by se totiž výběr nejvhodnější nabídky mohl stát záležitostí znaleckých posudků a pak by existence zákona postrádala smysl.
" Ve druhém z výše uvedených rozsudků Nejvyšší správní soud dovodil, že "
úkolem
[žalovaného]
je kontrola rámce, v němž se výběr provádí, nikoliv samotné kvality výběru.
[...] [Žalovaný]
dbá na to, aby byla splněna jedna ze základních zásad zadávání veřejných zakázek, a to zásada transparentnosti celého procesu zadávání veřejných zakázek
[s odkazem na rozsudek NSS ze dne 21. 6. 2007, čj. 5 Afs 6/2007-92]. [N]
ení oprávněn při své přezkumné činnosti vstupovat do myšlenkových pochodů jednotlivých hodnotitelů, tedy členů hodnotící komise, a tyto myšlenkové pochody jakkoliv přezkoumávat, hodnotit či dokonce nahrazovat vlastním správním uvážením, neboť zákon konstruuje hodnotící komisi jako kolegium odborně způsobilých osob, kterým jedině je zákonem svěřena pravomoc posoudit veškeré odborné otázky, související s procesem hodnocení nabídek. Posouzení přiměřenosti či nepřiměřenosti údajů v nabídkách mezi takové odborné otázky bezpochyby náleží
."
Ze shora uvedeného tedy pro zdejší soud vyplývá, že se sice lze ztotožnit s konstatováním žalovaného, podle něhož "
povinnosti ve vztahu ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny má toliko hodnotící komise a ne zadavatel
" a "
posouzení, zda nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, resp. zda případné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny je opodstatněné či nikoliv, je tedy plně v kompetenci hodnotící komise
", nicméně platí-li zároveň (jak žalovaný rovněž správně konstatuje), že žalovaný "
podrobuje kontrole postupy, ať již hodnotící komise či zadavatele v tom smyslu, zda tyto byly činěny dle zákona
" (rozuměno dle zákona o veřejných zakázkách), pak přezkum zákonnosti postupu hodnotící komise ve vztahu k případné mimořádně nízké nabídkové ceně nelze ze strany žalovaného obejít konstatováním, že by tak byly hodnoceny myšlenkové pochody členů hodnotící komise. Nejde tu totiž o posouzení myšlenkových pochodů členů hodnotící komise, nýbrž o objektivní posouzení, zda bylo důvodu, aby tato komise ve vztahu ke konkrétní nabídce měla nabídkovou cenu posoudit jako mimořádně nízkou, tedy zda měla povinnost postupovat podle § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách (tedy vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné), a pokud ano, jak této své povinnosti dostála (tedy zda postupovala přesně tak, jak jí ukládá § 77 odst. 1 tohoto zákona). Jedině tak lze ze strany žalovaného řádně přezkoumat, zda hodnoceny byly právě ty nabídky, které hodnoceny být měly (zda byl ve stadiu posuzování nabídek - před jejich hodnocením - dodržen postup stanovený zákonem o veřejných zakázkách).
Pokud by měl tedy zdejší soud za správný pokládat názor žalovaného, že ta fáze zadávacího řízení, která spočívá v posouzení jednotlivých nabídek z toho pohledu, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu, z jeho kontroly důvodně uniká, pak by za správnou musela být nutně pokládána rovněž rezignace žalovaného na posouzení jakýchkoli kroků hodnotící komise při posuzování nabídek podle § 76 zákona o veřejných zakázkách. Posouzení otázky případné mimořádně nízké nabídkové ceny podle § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách je totiž v principu totožný (a z pohledu zákonnosti postupu zadavatele stejně významný) postup, jaký hodnotící komise uskutečňuje podle § 76 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách, kdy má povinnost nabídky posoudit z toho pohledu, zda nabídky obsahují zákonné požadavky a požadavky zadavatele obsažené v zadávacích podmínkách, zda některý z uchazečů nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona o veřejných zakázkách a zda některá z nabídek neobsahuje nejasnosti, které je třeba vyjasnit (včetně vyhodnocení, zda poskytnuté vysvětlení v rámci případného "
vyjasňování
" je uspokojivé a odůvodňuje ponechání nabídky v zadávacím řízení - srov. § 76 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách). Takový názor by nemohl být pokládán za správný.
Naopak zdejší soud dospívá k následujícímu závěru: jestliže podle § 112 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách vykonává žalovaný dohled nad dodržováním tohoto zákona, jestliže podle § 112 odst. 2 písm. b) téhož zákona žalovaný rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadání veřejné zakázky postupoval v souladu s tímto zákonem, jestliže je podle § 77 odst. 6 citovaného zákona třeba vyřadit nabídku, která obsahuje takovou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla postupem předepsaným v § 77 odst. 1 až 4 tohoto zákona odůvodněna, a zároveň jestliže podle § 76 odst. 6 uvedeného zákona toho uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení, pak nutně platí, že nevyřazení nabídky za podmínek uvedených v § 77 odst. 6 citovaného zákona a nevyloučení uchazeče podle § 76 odst. 6 tohoto zákona je porušením postupu (nedodržením postupu) podle § 112 odst. 1 a § 112 odst. 2 písm. b) uvedeného zákona. Vnitřně rozporným je tedy postoj žalovaného, který na jedné straně připouští, že je oprávněn kontrolovat postup hodnotící komise z toho pohledu, zda byl či nebyl uskutečněn v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ale zároveň rezignuje na kontrolu toho, zda byl či nebyl porušen uvedený zákon nevyřazením nabídky, která vyřazena být měla, a nevyloučením uchazeče, který vyloučen být měl.
Pokud se tedy žalovaný ve vztahu k otázce mimořádně nízké nabídkové ceny omezil na úvahu, podle níž hodnotící komise neshledala žádnou z nabídkových cen mimořádně nízkou, přitom posouzení nabídkových cen je záležitostí hodnotící komise, pak se k otázce, zda se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu jednalo či nikoli, a tedy zda hodnotící komise postupovala tak, jak jí ukládá zejména § 77 odst. 1 a 6 zákona o veřejných zakázkách, vůbec nevyjádřil; namísto toho se výlučně soustředil na objasnění svého postoje, že mu uvedenou otázku přezkoumat nepřísluší. To je postoj dle zdejšího soudu nesprávný a nezákonný.
Ze shora uvedeného tedy zdejší soud uzavírá, že pokud žalobce před žalovaným argumentoval v tom směru, že konkrétní nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu a taková nabídka nebyla vyřazena, ač vyřazena být měla, pak tvrdil nezákonnost postupu v rámci zadávacího řízení ve vztahu k § 77 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách (nevyřazení nabídky) a § 76 odst. 6 téhož zákona (nevyloučení uchazeče). Jestliže se pak žalovaný v řízení o přezkumu úkonů zadavatele k této otázce nevyjádřil, tedy k žalobcově argumentaci nepřezkoumal, zda konkrétní nabídka byla v zadávacím řízení ponechána důvodně (zákonně), tedy zda hodnoceny byly právě ty nabídky, které hodnoceny být měly, pak je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí si zdejší soud totiž nemůže učinit ani obecný úsudek ohledně věcné odpovědi žalovaného na otázky, zda hodnotící komise se problematikou mimořádně nízké nabídkové ceny zabývala dostatečně a zda se jí zabývala správně.
*)
S účinností od 15. 9. 2010 byl § 79 změněn zákonem č. 179/2010 Sb.; s účinností od 1. 1. 2010 byly § 112 a § 115 změněny zákonem č. 41/2009 Sb.
*)
S účinností od 1. 5. 2004 nahrazen zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl s účinností od 1. 7. 2006 nahrazen zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.