Vydání 2/2012

Číslo: 2/2012 · Ročník: X

2496/2012

Veřejné zakázky: přezkum úkonů zadavatele; podání námitek

Veřejné zakázky: přezkum úkonů zadavatele; podání námitek
k § 110 odst. 3 a § 114 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách*)
Podal-li stěžovatel zadavateli námitky až po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky zadané formou jednacího řízení bez uveřejnění, nebyly takové námitky podány řádně (ve lhůtě podle § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 31. 12. 2009). Jestliže následně stěžovatel v téže věci podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, je Úřad povinen řízení o tomto návrhu zastavit podle § 114 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, neboť byl podán osobou neoprávněnou. To však neznamená, že by přezkum úkonů zadavatele ve vztahu k pochybením, která byla v takovém návrhu na zahájení řízení namítána, měl být navždy vyloučen. Podle § 114 odst. 3 in fine zákona o veřejných zakázkách je totiž úřad v situaci, kdy má důvodné podezření, že došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách, povinen zahájit správní řízení z moci úřední. Pojem
„důvodné podezření“
je v tomto případě třeba vykládat široce, a k zahájení řízení je tak zásadně postačující určitá pochybnost o tom, zda zadávací řízení probíhalo v souladu se zákonem.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 11. 2010, čj. 62 Ca 83/2008-98)
Prejudikatura:
rozsudky Soudního dvora ze dne 5. 4. 1979,
Ratti
(C-148/78, Recueil, s. 1629),*)
ze dne 8. 10. 1987,
Kolpinghuis Nijmegen
(80/86, Recueil, s. 3969), ze dne 18. 12. 1997,
Inter-Environnement Wallonie
(C-129/96, Recueil, s. I-7411),*)
ze dne 28. 1. 2010,
Uniplex
(C-406/08) a rozsudek velkého senátu ze dne 4. 7. 2006,
Adeneler a další
(C-212/04, Sb. rozh., s. I-06057).
Věc:
FELA Management AG proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti 1) společnosti s ručením omezeným Kapsch Telematic Services, 2) společnosti s ručením omezeným Kapsch TrafficCom Construction and Realization, 3) akciové společnosti Asseco Czech Republic a 4) státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, o ochranu hospodářské soutěže.
Zadavatel (Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace) zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku „
Dodávka rozhraní pro telematické aplikace a poskytování služeb souvisejících s jeho následným provozem
“ formou jednacího řízení bez uveřejnění na základě výzvy ze dne 17. 12. 2007. Zadavatel vyzval k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění sdružení společností Kapsch TrafficCom AG, Kapsch, s. r. o., Kapsch BusinessCom AG, Kapsch CarrierCom AG, Kapsch Telematic Services, spol. s r. o., Kapsch TrafficCom Construction and Realization, spol. s r. o., a Asseco Czech Republic, a.s. Dne 27. 12. 2007 uzavřel zadavatel s tímto sdružením smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky. Smlouva byla uzavřena ve formě dodatku ke dříve uzavřené smlouvě na dodávky ve výběrovém řízení na tzv. elektronické mýtné. Dne 3. 3. 2008 uveřejnil zadavatel oznámení o uzavření smlouvy v informačním systému o veřejných zakázkách.
Dopisem ze dne 7. 3. 2008, doručeným zadavateli dne 18. 3. 2008, podal žalobce námitky. Dopisem ze dne 28. 3. 2008 zadavatel žalobci sdělil, že o námitkách nerozhodl, neboť byly podány opožděně.
Žalobce proto podal dne 4. 4. 2008 k žalovanému návrh na přezkum úkonů zadavatele. Ten však dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vedení řízení, neboť jednou z podmínek je „
podání řádných námitek
“ (§ 110 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách) a rozhodnutím ze dne 4. 7. 2008 správní řízení podle § 114 odst. 3 uvedeného zákona zastavil.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 26. 9. 2008 zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného o rozkladu podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Brně, v níž mimo jiné namítal, že žalovaný měl aplikovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek, která rozšiřuje možnost kontroly protiprávního jednání zadavatele při přímém zadání veřejné zakázky. V kontextu této směrnice by měl být vykládán § 110 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách, neboť v případě jednacího řízení bez uveřejnění se potenciální stěžovatel zpravidla o zadávání veřejné zakázky dozví až po uveřejnění oznámení o uzavření smlouvy. Zmíněná směrnice měla být aplikována na základě tzv. nepřímého účinku směrnic. Podle žalobce tak měl žalovaný ve správním řízení rozhodnout věcně.
Žalobce dále uvedl, že pokud by jeho úvahy nebyly správné, a nemohl by tak být osobou oprávněnou k zahájení správního řízení, lze z okolností daného případu dovodit povinnost žalovaného zahájit na základě žalobcova podnětu řízení o přezkumu úkonů zadavatele z moci úřední. Vedle žalobcova návrhu měl žalovaný též zohlednit „
podněty neformálního charakteru
“, které se k předmětné veřejné zakázce vztahují (žalobce uvedl reportáž České televize a názory neziskových organizací monitorujících veřejnou správu v České republice a poukázal na to, že v mnoha zemích Evropské unie jsou mýtný systém a telematické aplikace provozovány samostatně dvěma provozovateli).
Podle žalobce lze i bez aplikace evropských předpisů dospět k tomu, že žalovaný postupoval nezákonně, pokud správní řízení zastavil. Zdůraznil, že v případě jednacího řízení bez uveřejnění se potenciální stěžovatel o zadávání veřejné zakázky dozví až po uveřejnění oznámení o uzavření smlouvy. Není tak možné aplikovat § 111 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách, neboť tím by byl tento typ zadávacího řízení zcela vyjmut z možnosti přezkumu pomocí námitek.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě zdůraznil, že směrnici 2007/66/ES nemohl v době rozhodování zohlednit, neboť nebyla transponována v rámci českého právního řádu a nepřímého účinku se nelze dovolat před vypršením transpoziční lhůty.
Krajský soud v Brně žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
(...) Zákon o veřejných zakázkách konstruuje pravidlo, že jednou z podmínek řízení o návrhu na přezkum úkonů zadavatele je předchozí podání řádných námitek. Podmínkou řádnosti námitek je i jejich včasné uplatnění. Námitky jsou uplatněny včas, jsou-li dodrženy lhůty. Jednak musí být dodržena lhůta subjektivní, která končí patnáctý den poté, kdy se ten, kdo námitky podává, o domnělém porušení zákona o veřejných zakázkách úkonem zadavatele dozvěděl. Kromě toho musí být dodržena lhůta objektivní, která končí uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku. Není-li některá z těchto lhůt dodržena, řízení o podaném návrhu (které bylo už jeho podáním před žalovaným zahájeno) dál nelze vést, nelze v něm zjišťovat možné porušení zákona o veřejných zakázkách zadavatelem a žalovaný je povinen toto řízení zastavit. Je třeba zdůraznit, že jde o zákonem stanovenou povinnost žalovaného, nikoli možnost. Žalovaný tedy nemá prostor k jakémukoli uvážení ohledně procesních následků toho, že námitky nebyly podány v obou uvedených lhůtách; jediným možným procesním následkem je tu zastavení řízení podle § 114 odst. 3 citovaného zákona. To však neznamená, že by přezkum úkonů zadavatele ve vztahu k pochybením, která byla v takovém návrhu na zahájení řízení namítána, měl být navždy vyloučen. Podle § 114 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách
in fine
platí, že pokud má žalovaný důvodné podezření, že došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách, zahájí správní řízení z moci úřední. Ke shodnému závěru ostatně zdejší soud dospěl již ve svém rozsudku ze dne 3. 9. 2010, čj. 62 Ca 17/2009-114.
Jestliže zadavatel uzavřel smlouvu na realizaci veřejné zakázky dne 27. 12. 2007, pak lhůta pro podání námitek uplynula tento den. Jestliže námitky byly podány až dne 18. 3. 2008, byly podány po této lhůtě. Pokud tedy žalovaný posoudil splnění podmínek řízení tak, že podmínka předchozích včas podaných námitek splněna nebyla, jde o závěr zákonný.
Rozhodující je tedy skutečnost, zda smlouva na realizaci veřejné zakázky již byla uzavřena. Její uzavření je mezi účastníky nesporné. Význam této skutečnosti je ostatně klíčový z pohledu samotného smyslu řízení o přezkumu úkonů zadavatele podle § 112 a násl. zákona o veřejných zakázkách ve znění účinném do 31. 12. 2009 i s ohledem na možné závěry, k nimž toto řízení může za určitých procedurálních podmínek a skutkových okolností směřovat, tedy z konkrétních variant rozhodnutí, která mohou být v tomto řízení žalovaným vydána. (...)
Z pohledu naplnění smyslu zákona o veřejných zakázkách i způsobů možného ukončení správního řízení (vydáním některého z rozhodnutí předvídaných v § 118 a § 120 tohoto zákona) navíc není podstatné, zda řízení je vedeno na návrh nebo z moci úřední (§ 113 odst. 1 téhož zákona). Jeho smyslem je nastolení podmínek, jež mohou případné zadavatelovo pochybení napravit, a to ve fázi před uzavřením smlouvy (§ 118 zákona o veřejných zakázkách), a sekundárně pak uložení sankce zadavateli, který při zadávání veřejné zakázky pochybil, a to ve fázi, kdy smlouva již byla uzavřena [§ 120 odst. 1 písm. a) téhož zákona].
Žalovaný tedy postupoval podle zdejšího soudu v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, když za shora popsaného stavu řízení o žalobcově návrhu zastavil.
Zdejší soud se přitom neztotožnil s názorem žalobce, že žalovaný měl prostřednictvím tzv. nepřímého účinku aplikovat směrnici 2007/66/ES. Tato směrnice poukazuje zejména na chybějící lhůtu „
mezi rozhodnutím o zadání zakázky a uzavřením příslušné smlouvy, která by umožnila její účinné přezkoumání. To má někdy za následek, že veřejní zadavatelé a zadavatelé usilují o velmi rychlé podepsání smlouvy, aby byly účinky napadeného rozhodnutí o zadání zakázky nezvratné. V zájmu nápravy tohoto nedostatku, jenž představuje závažnou překážku účinné soudní ochrany dotčených uchazečů, tj. těch, kteří ještě nebyli s konečnou platností vyloučeni, je třeba stanovit minimální odkladnou lhůtu, během níž je uzavření příslušné smlouvy pozastaveno, a to nezávisle na tom, zda k uzavření smlouvy dochází v době podpisu dané smlouvy či jindy
“ (bod 4 odůvodnění). „
Odkladná lhůta by měla dotčeným uchazečům poskytnout dostatek času k prostudování rozhodnutí o zadání zakázky a k posouzení, zda je vhodné zahájit přezkumné řízení. Při oznámení rozhodnutí o zadání zakázky by jim měly být poskytnuty náležité informace, které jsou zásadní pro to, aby dosáhli účinného přezkumu
“ (bod 6 odůvodnění). V bodě 13 odůvodnění bylo vysloveno, že protiprávní přímé zadávání zakázek označil Soudní dvůr za jedno z nejzávažnějších porušení práva Společenství v oblasti zadávání veřejných zakázek ze strany veřejného zadavatele. Smlouva uzavřená na základě protiprávního přímého zadání zakázky by proto měla být v zásadě považována za neúčinnou. Neúčinnost by neměla být automatická, nýbrž by měla být prohlášena nezávislým orgánem příslušným k přezkumu. Podle bodu 34 odůvodnění je cílem této směrnice zvýšení účinnosti přezkumných řízení týkajících se zadávání zakázek spadajících do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. (...)
Kmožnosti (a
ex offo
povinnosti) eurokonformního výkladu je podle zdejšího soudu na základě judikatury Soudního dvora i tuzemské doktríny (srov. Tichý a kol.
Evropské právo
. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 301) třeba naplnění těchto podmínek: vnitrostátní normu lze vůbec vyložit v souladu se směrnicí, tj. nejde o zcela protichůdný právní předpis; státní orgán má povinnost vykládat právo v mezích své diskreční pravomoci; nepřímý účinek nesmí být využit k uložení povinnosti jednotlivci a nesmí vyústit v porušení obecných právních zásad právní jistoty a zákazu retroaktivity.
V dané věci je však sporný okamžik, od kterého tomuto orgánu vzniká povinnost k eurokonformnímu výkladu. Podle zdejšího soudu připadají v úvahu dva názory na řešení této otázky. První vychází z toho, že povinnost vykládat právo v souladu se směrnicí vzniká okamžikem, kdy směrnice nabude účinnosti. Tento názor má oporu v rozsudku Soudního dvora ze dne 8. 10. 1987,
Kolpinghuis Nijmegen
, 80/86, Recueil, s. 3969, kde se uvádí, že pro stanovení mezí nepřímého účinku není rozhodné, zda lhůta k implementaci uplynula, nebo ne. Pro tento názor svědčí rovněž to, že se směrnice poté, co nabude účinnosti, stává integrální součástí právního řádu členských států. Podle druhého názoru ke vzniku povinnosti vykládat národní právo eurokonformně se směrnicí dochází až okamžikem marného uplynutí transpoziční lhůty. Tento názor lze nepřímo podpořit rozsudkem Soudního dvora ze dne 5. 4. 1979,
Ratti
, 148/78, Recueil, s. 1629, kde soud určil, že do doby, než uplyne lhůta stanovená členským státům pro implementaci ustanovení směrnice do vnitrostátních právních řádů, nemůže mít směrnice přímý účinek.
Zdejší soud při zodpovězení této otázky (tj. od kterého okamžiku jsou vnitrostátní orgány povinny vykládat vnitrostátní právo v souladu s ustanoveními neimplementované směrnice) vyšel z rozsudku velkého senátu Soudního dvora ze dne 4. 7. 2006,
Adeneler a další
, C-212/04, Sb. rozh., s. I-06057. Zde Soudní dvůr uvedl, že „
v případě opožděného provedení směrnice do právního řádu dotyčného členského státu, jakož i neexistence přímého účinku jejích relevantních ustanovení, jsou vnitrostátní soudy povinny vykládat od okamžiku uplynutí lhůty pro její provedení vnitrostátní právo v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu dotčené směrnice, aby bylo dosaženo výsledků jí sledovaných, upřednostňujíce výklad vnitrostátních pravidel, který je co nejvíce v souladu s tímto cílem, aby dospěly k řešení, jež je slučitelné s ustanoveními uvedené směrnice
“ (bod 124). „[O]
d data, k němuž směrnice vstoupila v platnost
[pozn. zdejšího soudu: pojem platnost zde podle zdejšího soudu nepochybně znamená účinnost]
, se soudy členského státu musejí zdržet v co největším možném rozsahu výkladu vnitrostátního práva, který by mohl vážně ohrozit dosažení cíle sledovaného touto směrnicí po uplynutí lhůty pro její provedení
“ (bod 123). Zmíněné rozhodnutí tak podle zdejšího soudu rozlišuje dvě situace. Období od nabytí účinnosti směrnice do okamžiku uplynutí lhůty pro provedení směrnice, kdy jsou vnitrostátní soudy povinny zdržet se „
v co největším možném rozsahu výkladu vnitrostátního práva, který by mohl vážně ohrozit dosažení cíle sledovaného touto směrnicí po uplynutí lhůty pro její provedení
“. Druhé období je pak od okamžiku uplynutí lhůty pro provedení směrnice. V tomto období jsou vnitrostátní soudy povinny vykládat „
vnitrostátní právo v co největším možném rozsahu ve světle znění a účelu dotčené směrnice, aby bylo dosaženo výsledků jí sledovaných, upřednostňujíce výklad vnitrostátních pravidel, který je co nejvíce v souladu s tímto cílem, aby dospěly k řešení, jež je slučitelné s ustanoveními uvedené směrnice
“.
Podle názoru zdejšího soudu mezi oběma uvedenými situacemi je
de facto
jediný rozdíl, a to v omezení nepřímého účinku směrnice před uplynutím implementační lhůty pouze na „
vážné ohrožení cíle
“ směrnicí sledovaného, které bude trvat i po uplynutí této lhůty. Mělo by se tedy jednat o závažné a trvalé ohrožení cíle směrnice (shodně viz Bobek, M. Soudní dvůr Evropských společenství: Adeneler –nepřímý účinek směrnic nabytím jejich účinnosti.
Soudní rozhledy
, 2006, č. 9, s. 358). Zatímco po uplynutí implementační lhůty má orgán vykládající národní právo plnou povinnost vykládat vnitrostátní právo v souladu se směrnicí, v období před uplynutím této lhůty je tato povinnost dána pouze tehdy, pokud by mohlo dojít k závažnému a trvalému ohrožení pozdějšího vnitrostátního naplnění směrnice. Nic na tom nemění bod 115 citovaného rozhodnutí, kde je uvedeno, že „
v případě opožděného provedení směrnice existuje obecná povinnost vnitrostátních soudů vykládat vnitrostátní právo v souladu se směrnicí teprve od doby, kdy uplynula lhůta pro její provedení
“, neboť tento – toliko dílčí – závěr vyvozuje Soudní dvůr z rozsudku ze dne 18. 12. 1997,
Inter-EnvironnementWallonie
, C-129/96, Recueil, s. I-7411, a vztahuje ho jen k bodu 116 rozhodnutí, kde vyloučil možnost, že povinnost souladného výkladu vzniká v celém rozsahu již nabytím účinnosti směrnice. Zdejší soud tedy uzavírá, že určitá forma nepřímého účinku je dána již od okamžiku nabytí účinnosti směrnice, nicméně se nejedná o nepřímý účinek v plném rozsahu, nýbrž o rozsah typově užší (omezený pouze na případy vážného a trvalého ohrožení pozdějšího vnitrostátního naplnění směrnice).
V daném případě není mezi žalobcem a žalovaným sporu o tom, že lhůta k implementaci směrnice 2007/66/ES v době rozhodování žalovaného dosud neuplynula. Žalovaný tak byl povinen vykládat zákon o veřejných zakázkách v souladu s touto směrnicí pouze tehdy, pokud by nepřihlédnutím k této směrnici mohlo dojít k závažnému a trvalému ohrožení pozdějšího vnitrostátního naplnění směrnice. Zdejší soud v dané věci žádné takové závažné a trvalé ohrožení však neshledává, a proto žalovaný nepochybil, pokud ke směrnici při výkladu uvedeného zákona nepřihlédl. Cílem předmětné směrnice je zvýšení účinnosti přezkumných řízení týkajících se zadávání zakázek. V daném případě sice nedošlo k přezkoumání úkonů zadavatele na návrh žalobce, čímž došlo k narušení plnění směrnice, nicméně s ohledem na to, že řízení o přezkoumání úkonů zadavatele byl žalovaný povinen zahájit
ex offo
(jak bude uvedeno níže), nejedná se podle názoru soudu o závažné a trvalé ohrožení naplnění směrnice, natož o závažné ohrožení naplnění jejího cíle po uplynutí implementační lhůty. Žalovaný tedy nebyl v daném případě povinen vykládat zákon o veřejných zakázkách v souladu se směrnicí 2007/66/ES, která dosud nebyla implementována do českého právního řádu a jejíž implementační lhůta dosud neuplynula. (...)
V daném případě, jak již bylo avizováno, však podle názoru zdejšího soudu bylo namístě, aby žalovaný zahájil nové správní řízení z moci úřední, jak mu ukládá § 114 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách
in fine
. Jak totiž správně uvádí žalobce ve své replice, žalovaný jako orgán dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách je povinen zahájit správní řízení z moci úřední vždy, když se dozví, že při určitém zadávacím řízení mohlo dojít k porušení tohoto zákona. Pojem „
důvodné podezření
“ použitý v citovaném ustanovení je totiž třeba vykládat široce, a to zejména v případě zakázek zadávaných formou jednacího řízení bez uveřejnění. K zahájení řízení je tak zásadně postačující určitá pochybnost o tom, zda zadávací řízení probíhalo v souladu s citovaným zákonem. Daný případ přitom soud považuje právě za takovou situaci. Žalobce totiž ve svém návrhu namítal, že nebyly splněny podmínky pro zadání veřejné zakázky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a tento svůj závěr také obsáhle odůvodnil. Ve prospěch zahájení správního řízení pak hovořila právě ta skutečnost, že námitky v tomto typu zadávacího řízení zpravidla nemohou být řádně uplatněny, a je tedy na žalovaném, aby na zákonnost takového zadávacího řízení dohlížel zvlášť bedlivě, a svou dozorovou činností tak zákonnost zadávacího řízení zajišťoval.
Zahájení řízení z moci úřední v dané věci pak požaduje i rozsudek Soudního dvora ze dne 28. 1. 2010,
Uniplex
, C-406/08, který akcentoval zajištění možnosti účinného přezkumu postupu zadavatele, tj. konkrétně ve vztahu k činnosti žalovaného zajištění toho, aby řízení o přezkum úkonů zadavatele mohlo být vůbec vedeno a aby možnost deklarovat porušení zákona o veřejných zakázkách a uložit zadavateli sankci nezanikla. V daném případě, kdy byla zakázka zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, je přitom správní řízení zahájené žalovaným z moci úřední zpravidla jediným reálným způsobem, jakým lze postup zadavatele v rámci tohoto zadávacího řízení kontrolovat. Pokud by žalovaný správní řízení
ex offo
nezahájil, nebyla by zajištěna možnost účinného přezkumu postupu zadavatele při zadávání předmětné veřejné zakázky, kterou vyžaduje Soudní dvůr.
Zdejší soud tedy uzavírá, že žalovaný nepochybil, pokud správní řízení zastavil, nicméně postupoval v rozporu se zákonem, jestliže správní řízení nezahájil z moci úřední podle § 114 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách
in fine
. Za daného stavu tedy soudu nezbývá, než na žalovaného apelovat, aby správní řízení o přezkumu zákonnosti postupu zadavatele v témže zadávacím řízení neprodleně zahájil. V tomto řízení pak žalovaný posoudí, zda byly splněny podmínky pro to, aby mohl zadavatel zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění a zda přitom postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
*)
S účinností od 1. 1. 2010 byla ustanovení změněna zákonem č. 417/2009 Sb.
*)
Neoficiální český překlad rozsudku viz např.
Judikatura
Evropského soudního dvora, ASPI, č. 4/2004, s. 249.
*)
Neoficiální český překlad rozsudku viz např.
Judikatura
Evropského soudního dvora, ASPI, č. 6/2007, s. 458.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.