Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1121/2007

Veřejné zakázky: přezkum rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější zakázky

Ejk 67/2007
Veřejné zakázky: přezkum rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
k § 59 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákonů č. 148/1996 Sb. a č. 28/2000 Sb.*)
Je-li zadávací řízení v režimu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ukončeno (tedy je-li již uzavřena smlouva na realizaci veřejné zakázky s vítězným uchazečem dle § 40 citovaného zákona), není tím vyloučena možnost orgánu dohledu zabývat se
ex officio
zákonností úkonů zadavatele, které tomu předcházely.
Jestliže je takové přezkumné řízení zahájeno, musí v něm být rozhodnuto ve smyslu § 59 a 60 citovaného zákona, což představuje i možnost zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2006, čj. 31 Ca 135/2005-78)
Věc:
a) akciová společnost S., b) společnost s ručením omezeným M., c) společnost s ručením omezeným M., d) Ředitelství silnic a dálnic České republiky, proti předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti osob zúčastněných na řízení 1) akciové společnosti F., 2) společnosti s ručením omezeným J., o uložení pokuty.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) zahájil z vlastního podnětu dne 19. 11. 2004 řízení ve věci přezkoumání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele – žalobce d), učiněných v průběhu zadávání veřejné zakázky „
Stavba 0807/II. část Hraniční most, dálnice D8 Praha – Ústí n. L.
“. Rozhodnutím ze dne 17. 1. 2005 Úřad vyslovil, že žalobce d) závažně porušil § 6 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb. v návaznosti na § 5 odst. 1 písm. d) tohoto zákona tím, že chybně zhodnotil nabídky uchazečů. S ohledem na tato zjištění žalovaný uložil zadavateli dle § 62 zákona č. 199/1994 Sb. pokutu ve výši 630 000 Kč. Úřad v rozhodnutí mimo jiné uvedl, že podle § 70 zákona č. 199/1994 Sb. je smlouva na veřejnou zakázku uzavřená v rozporu se zákonem neplatná.
Proti rozhodnutí podali žalobci a) až d) rozklad. Předseda Úřadu rozklady zamítl rozhodnutím ze dne 8. 7. 2005. V odůvodnění svého rozhodnutí zejména konstatoval, že v daném případě nebylo možné sjednat nápravu stavu vyvolaného nezákonným postupem zadavatele zrušením rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, jak se toho žalobci a) až c) v rozkladu domáhali, neboť již došlo k uzavření smlouvy na plnění předmětu šetřené veřejné zakázky. Zákon č. 199/1994 Sb. dle § 51 Úřadu nedává pravomoc zasahovat do obchodněprávních vztahů poté, co veřejná zakázka již byla zadána, tedy smlouva o dílo uzavřena. Pro možné sjednání nápravy zrušením rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a nařízení nového výběru je rozhodující skutečnost, zda smlouva na předmět plnění veřejné zakázky již byla uzavřena, a ne okamžik zahájení realizace veřejné zakázky, jak se domnívají žalobci. Vyslovit neplatnost smlouvy ve smyslu § 70 zákona č. 199/1994 Sb. je oprávněn pouze soud.
Proti tomuto rozhodnutí žalovaného podali žalobci a) až d) žaloby, ve kterých zejména namítali, že žalovaný pochybil, když přes zjištění závažného porušení zákona, které ovlivnilo pořadí jednotlivých nabídek a následně i výběr nejvhodnější nabídky, nepostupoval v souladu s § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb. Nemělo dojít pouze k uložení pokuty zadavateli, ale též ke zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Názor žalovaného, že pravomoc k uložení nápravného opatření je aplikovatelná pouze do doby uzavření smlouvy na zakázku, a tedy že nebylo již možné rozhodnout
ex post
o jejím zrušení, žalobci a) až c) odmítli. Sama skutečnost, že již došlo k uzavření smlouvy o realizaci veřejné zakázky, nemůže být překážkou pro vydání rozhodnutí o zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky – takovou překážkou by mohlo být jen faktické provedení díla. Navíc je smlouva na veřejnou zakázku, uzavřená v rozporu se zákonem, neplatná (§ 70 zákona č. 199/1994 Sb.). Jde o neplatnost absolutní, neboť byla výstupem procesu, který nesplňoval
obligatorní
podmínky stanovené zákonem. Na tom nic nemění ani fakt, že orgán dohledu není oprávněn rozhodovat o platnosti smluv. Podle § 40 správního řádu č. 71/1967 Sb. je v pravomoci správního úřadu, aby si sám učinil úsudek o každé otázce, ledaže by se jednalo o otázku, ve které bylo již pravomocně rozhodnuto jiným orgánem. Rozhodnutí žalovaného, které neobsahuje výrok sledující dosažení nápravy protiprávního stavu, nemůže z pohledu zákona obstát.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě zejména uvedl, že je nutno vycházet z dikce § 1 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., podle kterého zákon upravuje závazný postup zadavatelů veřejných zakázek směřující k uzavření smluv k jejich provedení („zadávání“). Okamžikem uzavření smlouvy na provedení předmětu veřejné zakázky je tedy zadávací proces skončen a tímto okamžikem je i ohraničena působnost žalovaného jako orgánu dohledu ve smyslu § 51 zákona téhož zákona. Na skutečnosti nastalé po datu uzavření smlouvy na provedení předmětu veřejné zakázky se tak přezkumná činnost Úřadu nevztahuje; vztah mezi smluvními stranami se řídí pouze soukromoprávními předpisy, a není tedy již možné zakázku na základě zákona zrušit, či zrušit rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Osoby dotčené chybným postupem zadavatele mají možnost uspokojit své nároky v občanskoprávním soudním řízení. Tento postup akcentuje především ochranu dobré víry třetích osob a obecně princip právní jistoty smluvních stran.
Krajský soud v Brně napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Jak vyplývá z § 51 zákona č. 199/1994 Sb., pravomoc Úřadu je definována jako dohled nad dodržováním tohoto zákona „
při zadávání veřejných zakázek
“. Dle § 3 odst. 1 tohoto zákona se zadávání veřejných zakázek provádí vyhlášením (a následnou realizací) obchodní veřejné soutěže (s výjimkami uvedenými v části třetí zákona - § 3 odst. 4 zákona). Samotný průběh obchodní veřejné soutěže je upraven v části druhé zákona č. 199/1994 Sb.; jde o proces směřující k uzavření smlouvy o realizaci předmětu veřejné zakázky s vítězným uchazečem (§ 40, respektive § 41 zákona č. 199/1994 Sb.). Totéž ostatně platí i pro zvláštní případ zadávacího řízení – dvoustupňovou obchodní veřejnou soutěž (viz § 48 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb.). Lze tedy konstatovat, že jakkoli to z textu zákona o zadávání veřejných zakázek
expressis verbis
nevyplývá, zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku s vítězným uchazečem.
Tento závěr nicméně neznamená nic víc, než že Úřad nemůže předmětem své dozorové pravomoci učinit úkon mezi zadavatelem a uchazečem, ke kterému by došlo až po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Zcela lze tak tedy přisvědčit názoru žalovaného, že tyto vztahy mezi zadavatelem a uchazečem se nachází již ve sféře práva soukromého. Otevřena však nadále zůstává otázka, zda je Úřad oprávněn přezkoumat úkony předcházející uzavření smlouvy v době po jejím uzavření, případně též zjednat nápravu v případě, kdy bude zjištěno porušení zákona.
Přezkoumávání úkonů zadavatele orgánem dohledu je upraveno v samostatné třetí hlavě části čtvrté zákona č. 199/1994 Sb. V tomto procesním režimu bylo vedeno i řízení před Úřadem a žalovaným v této věci. Toto řízení může být zahájeno dvojím způsobem. Především jde o případ, kdy návrh podává uchazeč ve smyslu § 57 odst. 1 věty první zákona č. 199/1994 Sb.; v takovém případě má včas podaný návrh ve vztahu k dokončení zadávacího řízení sistační účinky (§ 57 odst. 4 zákona). Řízení může být zahájeno též z vlastního podnětu Úřadu (§ 57 odst. 1 věta druhá zákona). Na rozdíl od řízení návrhového nemá zahájení tohoto řízení sistační účinky (zákon č. 199/1994 Sb. tyto účinky spojuje pouze s řízením návrhovým) a fakticky jedinou podmínkou pro zahájení tohoto řízení je tak pouze dodržení čtyřleté objektivní lhůty. Z ničeho nelze tedy dovodit, že by možnost zahájení řízení dle § 57 a násl. zákona č. 199/1994 Sb. bylo v případě řízení zahajovaného
ex officio
v době po ukončení zadávacího řízení (tedy po uzavření smlouvy s vítězným uchazečem) vyloučeno.
Předmětem tohoto dozorového řízení může být, stejně jako v řízení návrhovém [§ 60a zákona č. 199/1994 Sb.] pouze přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (§ 59 zákona), či přezkoumání ostatních úkonů zadavatele (§ 60 zákona). V intencích úpravy vyplývajících z § 59, respektive § 60 zákona č. 199/1994 Sb. pak musí být též ve věci rozhodnuto. Lze tedy uzavřít, že z úpravy zákona č. 199/1994 Sb. nelze z ničeho dovodit, že by fakt, zda je zadávací řízení skončeno či nikoli, měl vliv na rozhodovací
kompetence
Úřadu v rámci jím
ex officio
zahájeného řízení dle části čtvrté hlavy třetí tohoto zákona.
Sluší se dále uvést, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování (§ 1 odst. 1 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), povolaným mimo jiné k dohledu při zadávání veřejných zakázek [§ 2 písm. b) cit. zákona, § 51 zákona č. 199/1994 Sb.]. Je tedy orgánem vykonávajícím
ex officio
v této oblasti dozorčí pravomoc, a není tedy pouhým arbitrem sporů mezi jednotlivými subjekty zúčastněnými na procesu zadávacího řízení. Nelze nevidět, že pokud by možnost zrušení rozhodnutí zadavatele ve smyslu § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb. byla vázána jenom na dobu do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, pak za situace, kdy by (ať již z jakýchkoli důvodů) žádný z uchazečů nepodal návrh na přezkoumání úkonu zadavatele ve lhůtě dle § 57 odst. 2 zákona č. 199/1994 Sb., a nebyly by tak založeny sistační účinky ve smyslu § 57 odst. 4 téhož zákona, nemohla by být vykonávána dozorčí pravomoc Úřadu, což by atakovalo samotný smysl existence orgánu dohledu v těchto věcech.
Pro úplnost se soud zabýval též způsobem, jakým je předmětná otázka upravena v právní úpravě, která zákon č. 199/1994 Sb. nahradila. Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, již v § 101 odst. 1 a 2 zakotvuje rozdílnou úpravu postupu Úřadu, pokud jde o jeho
kompetence
v době před uzavřením smlouvy a po jejím uzavření. Dle této úpravy, shledá-li orgán dohledu před uzavřením smlouvy, že zadavatel úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený tímto zákonem, uvede tuto skutečnost písemně v rozhodnutí. Současně zadavateli uloží opatření k nápravě, zejména zrušení rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky, jestliže takový úkon podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek (§ 101 odst. 1 citovaného zákona). Jestliže však orgán dohledu shledá výše uvedené skutečnosti v době po uzavření smlouvy, může svým písemným rozhodnutím již pouze vyslovit zákaz plnění této smlouvy a ve společném řízení uložit zadavateli pokutu za správní delikt podle § 102 (§ 101 odst. 2 zákona). Z dikce těchto ustanovení, z důvodové zprávy k zákonu o veřejných zakázkách, ani z průběhu jeho projednávání (viz sněmovní tisk č. 363 – http://www.psp.cz) však není záměr zákonodárce co do důvodů zavedení tohoto rozlišení zřejmý. Nelze tedy určit, zda novější úprava měla být pouze jednoznačnějším vyjádřením stavu vyplývajícího již z úpravy předcházející, či zda šlo o zavedení nového rozlišení, které stávající úprava neznala. Je tedy zřejmé, že závěry soudu shora uvedené nebylo lze touto cestou verifikovat, ale ani vyvrátit.
V rámci této skupiny žalobních námitek je konečně nutno zmínit též žalobci namítanou absolutní neplatnost smluv uzavřených s vítěznými uchazeči v projednávané věci, a to s odkazem na dikci § 70 zákona č. 199/1994 Sb. K tomu soud, v souladu se závěry výše již uvedenými, pouze poznamenává, že faktická existence takové smlouvy nemůže být překážkou postupu ve smyslu § 59 tohoto zákona. Posouzení, zda jde o smlouvu platnou či nikoli, však není na orgánu dohledu, neboť tato otázka by musela být řešena pořadem práva v řízení před civilními soudy. Deklarace neplatnosti těchto smluv Úřadem se žalobci ostatně ani nedomáhají.
*) S účinností od 1. 5. 2004 nahrazen zákonem č. 40/2004, o veřejných zakázkách, který byl s účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.