Vydání 6/2012

Číslo: 6/2012 · Ročník: X

2621/2012

Veřejné zakázky: jednací řízení s uveřejněním; zásada transparentnosti

Veřejné zakázky: jednací řízení s uveřejněním; zásada transparentnosti
k čl. 82 Smlouvy o založení Evropského společenství
k § 25 odst. 1 a odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách***)
I. V jednacím řízení s uveřejněním podle § 25 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, sice uchazeči podávají zadavateli nabídky, ty jsou však předmětem dalšího jednání mezi zadavatelem a uchazeči, a tedy konkrétní podmínky navrhované v nabídkách mohou být v průběhu jednacího řízení modifikovány v závislosti na průběhu a výsledcích těchto jednání.
II. K porušení zásady transparentnosti zadávacího řízení podle § 25 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, může dojít tehdy, pokud by v zadavatelově postupu byly shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným nebo nepřehledným, případně jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.
III. K porušení zásady nediskriminace zadávacího řízení podle § 25 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, může dojít tehdy, pokud by zadavatel v téže situaci a v týchž otázkách přistupoval k některým uchazečům o veřejnou zakázku procedurálně nebo obsahově jinak než ke zbylým, popř. pokud by v důsledku zadavatelova postupu bylo některým uchazečům objektivně znemožněno nebo ztíženo ucházet se o veřejnou zakázku za podmínek, za nichž se o ni mohou ucházet jiní uchazeči.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 14. 5. 2007, čj. 31 Ca 166/2005-125)
***)
S účinností od 1. 7. 2006 nahrazen zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.