Vydání 9/2015

Číslo: 9/2015 · Ročník: XIII

3265/2015

Veřejné zakázky: doložení kvalifikačních předpokladů

Veřejné zakázky: doložení kvalifikačních předpokladů
k § 51 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 179/2010 Sb.*)
Aby smlouva mezi uchazečem a jeho subdodavatelem vyhověla požadavku § 51 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, musí z ní vyplynout konkrétní závazek subdodavatele, jenž spolehlivě dokládá reálnou míru participace subdodavatele na samotném plnění, jež je veřejnou zakázkou (tj. míru přímého podílu subdodavatele na realizaci plnění), nebo konkrétní závazek subdodavatele, jenž spolehlivě dokládá reálné poskytnutí věcí či práv, s nimiž je dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a jeho natolik přesný popis, aby bylo možno pro prokázání kvalifikace posoudit skutečný a konkrétní podíl subdodavatele na veřejné zakázce realizované uchazečem.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 10. 2014, čj. 62 Af 57/2013-90**))
Prejudikatura:
č. 3020/2014 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 14. 4. 1994, Ballast Nedam Groep proti Belgickému státu (C-389/92, Recueil, s. I-1289), a ze dne 2. 12. 1999, Holst Italia (C-176/98, Recueil, I-8607).
Věc:
Akciová společnost EUROVIA CS proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti akciové společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, o přezkum úkonů zadavatele.
Zadavatel (akciová společnost Dopravní podnik hl. m. Prahy) zadával nadlimitní veřejnou zakázku "
RTT Poděbradská
" v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 6. 4. 2012 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 18. 4. 2012.
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel 7 nabídek. Z protokolu o posouzení kvalifikace dodavatelů ze dne 14. 6. 2012 vyplývá, že hodnotící komise doporučila vyloučit uchazeče HOCHTIEF CZ a.s., neboť tento uchazeč neprokázal splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů. Z protokolu z druhého jednání hodnotící komise ze dne 14. 6. 2012 pak vyplývá, že hodnotící komise doporučila jako nejvhodnější vybrat nabídku žalobkyně. Rozhodnutím ze dne 20. 6. 2012 zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče HOCHTIEF CZ ze zadávacího řízení a rozhodnutím z téhož dne pak zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky. Touto nabídkou byla nabídka žalobkyně. Vyloučený uchazeč HOCHTIEF CZ podal proti svému vyloučení námitky, kterým zadavatel vyhověl, tj. zrušil rozhodnutí o vyloučení i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Proti tomuto rozhodnutí zadavatele podala žalobkyně námitky, kterým zadavatel nevyhověl. Zadavatel dospěl k závěru, že uchazeč HOCHTIEF CZ splnění kvalifikace prokázal. Žalobkyně podala následně návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u žalovaného.
Podle názoru žalobkyně uchazeč HOCHTIEF CZ neprokázal splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle bodu 9.4 zadávací dokumentace, neboť splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v plném rozsahu prokázal prostřednictvím subdodavatele SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H., přičemž podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky je v nabídce uchazeče HOCHTIEF CZ uveden pouze ve výši 9 %.
Uvedený subdodavatel dále "
za uchazeče HOCHTIEF CZ
" v plném rozsahu prokázal i splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 9.5.1 zadávací dokumentace, podle kterého měli uchazeči doložit seznam stavebních prací provedených za posledních pět let - nejméně dvě dokončené rekonstrukce nebo novostavby tramvajových tratí včetně kolejových konstrukcí s investičními náklady minimálně 120 milionů Kč a minimálně jednu dokončenou rekonstrukci nebo novostavbu tramvajové trati s minimální délkou 1,5 km bezstykové koleje na pražcích (tj. 750 m obousměrné TT nebo 1500 m jednosměrné TT). Ani tuto část kvalifikace nemohl uchazeč HOCHTIEF CZ v plném rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele, neboť podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky měl být podle nabídky uchazeče HOCHTIEF CZ pouze ve výši 9 %.
Subdodavatel SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. rovněž "
za uchazeče HOCHTIEF CZ
" prokazoval splnění technických kvalifikačních předpokladů podle bodu 9.5.2 zadávací dokumentace, tj. osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci klíčového člena č. 4 - přípraváře stavby a přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední tři roky. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že průměrný počet vymezených osob musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 100 osob a průměrný počet vymezených osob s postavením vedoucího zaměstnance musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 15 osob. Závazek tohoto subdodavatele obsažený ve smlouvě o spolupráci na veřejné zakázce uzavřené mezi uchazečem HOCHTIEF CZ a uvedeným subdodavatelem byl podle žalobkyně z důvodu neurčitosti uzavřen neplatně - není konkrétním závazkem subdodavatele, k jehož plnění by se podpisem smlouvy zavázal.
Žalovaný však návrh žalobkyně rozhodnutím ze dne 14. 2. 2013 zamítl podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 zákona o veřejných zakázkách. Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně rozklad, který předseda žalovaného rozhodnutím ze dne 15. 5. 2013 zamítl.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně žalobu u Krajského soudu v Brně.
Žalobkyně argumentovala, že splnění kvalifikace nemohlo být uchazečem HOCHTIEF CZ prokazováno prostřednictvím jeho subdodavatele, neboť závazek ze subdodavatelské smlouvy je podán natolik neurčitě, že z něj nelze seznat, v jakém rozsahu (podílu) se má subdodavatel na realizaci veřejné zakázky podílet. Nebylo možno "
skládat
" obraty uchazeče a jeho subdodavatele v rámci prokazování splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, nebylo možno v plném rozsahu "
za uchazeče
" prokazovat ani zadavatelem požadovaná referenční plnění v minulosti, ani odbornost klíčových členů realizačního týmu ani osob podílejících se na realizaci veřejné zakázky. Žalovaný se podle žalobkyně s její argumentací vypořádal zčásti nepřezkoumatelně (nevypořádal ji zcela) a zčásti nezákonně. Závěry žalovaného nerespektují ani jeho předchozí rozhodovací praxi.
Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí I. stupně i rozhodnutí předsedy žalovaného a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
IV. Posouzení věci
(...) Na postup zadavatele se aplikuje zákon o veřejných zakázkách ve znění účinném do 31. 3. 2012, tj. před účinností zákona č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení k uveřejnění dne 27. 3. 2012 [§ 26 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách].
Podle § 50 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona o veřejných zakázkách, b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona o veřejných zakázkách, c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 zákona o veřejných zakázkách a d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona o veřejných zakázkách.
Podle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách "[p]
okud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a b)
smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d)
. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a)
."
Uchazeč HOCHTIEF CZ prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím svého subdodavatele (SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.); konkrétně v rámci ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zadavatelem požadovaný obrat na plněních (stavbách) obdobného charakteru (bod 9.4.3 zadávací dokumentace) a v rámci technických kvalifikačních předpokladů zadavatelem požadovaná referenční plnění (stavby) obdobného charakteru v minulosti (bod 9.5.1 zadávací dokumentace), počty osob podílejících se v minulosti na plněních (stavbách) obdobného charakteru (bod 9.5.3 zadávací dokumentace) a odbornost klíčového člena realizačního týmu - klíčový člen č. 4 "
přípravář stavby
" (bod 9.5.2 zadávací dokumentace).
Uchazeč HOCHTIEF CZ v seznamu subdodavatelů uvedl podíl subdodavatele SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. na plnění veřejné zakázky ve výši 9 %. Pokud jde o tento údaj, jak byl uveden v seznamu subdodavatelů v rámci nabídky uchazeče HOCHTIEF CZ, jeho uvedením nepochybně povinnost uchazeče podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách splněna být nemohla.
Pokud jde o samotnou smlouvu, jež byla uchazečem HOCHTIEF CZ předložena, pak z části 6 Protokolu o posouzení kvalifikace dodavatelů ze dne 8. 6. 2012 ve vztahu ke kvalifikaci prokazované tímto uchazečem plyne, že "[z]
e smluvního ujednání se subdodavatelem vyplývá, že subdodavatel bude poskytovat plnění v takovém rozsahu, v jakém prokazuje kvalifikaci
".
Ze smlouvy o spolupráci na veřejné zakázce uzavřené dne 24. 5. 2012 mezi společností HOCHTIEF CZ jako dodavatelem a společností SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H. jako subdodavatelem plyne, že "[p]
ředmětem smlouvy je závazek smluvních stran podílet se společně na plnění veřejné zakázky ,
RTT Poděbradská' [...] [čl. 1 odst. 1 smlouvy]
. Smluvní strany mohou upravit bližší podmínky vztahující se ke způsobu plnění veřejné zakázky dodavatelem a subdodavatelem, jakož i další související podrobnosti. Tato smluvní ujednání nesmějí být v rozporu s touto smlouvou, zejména pokud jde o závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace
[čl. 1 odst. 2 smlouvy]
. Dodavatel se zavazuje při plnění veřejné zakázky spolupracovat se subdodavatelem. Spolupráce zejména umožní uplatnění odborné kvalifikace a zkušeností subdodavatele a jeho zaměstnanců při realizaci stavebních prací obdobného charakteru a umožní využití ekonomické výkonnosti subdodavatele. Spoluprací se subdodavatelem není dotčena odpovědnost dodavatele za bezvadné plnění celé veřejné zakázky vůči zadavateli
[čl. 2 odst. 1 smlouvy]
. Subdodavatel se zavazuje dodavateli poskytnout plnění alespoň v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky. Subdodavatel se zejména zavazuje při plnění veřejné zakázky:
-
podílet se na ekonomickém řízení zakázky a garantovat ekonomickou výkonnost dodavatele,
-
podílet se na organizaci a řízení realizace veřejné zakázky, poskytnout odborné zázemí a odbornou zkušenost svoji i svých pracovníků, jakož i součinnosti při kontrole jakosti plnění veřejné zakázky, dále dát dodavateli k dispozici veškeré
know-how
potřebné k plnění veřejné zakázky a poskytnout mu veškeré zdroje a kapacity, jimiž by snad sám dodavatel nedisponoval; subdodavatel poskytne plnění tak, aby dodavatel mohl postupovat stejně, jako kdyby sám měl zkušenosti s realizací stavebních prací obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, jejichž doložení je požadováno v zadávacích podmínkách veřejné zakázky
[čl. 2 odst. 2 smlouvy]
. Plnění podle odstavce 2 se subdodavatel zavazuje poskytnout tak, aby dodavatel mohl plnit veřejnou zakázku stejně, jako kdyby sám byl plně kvalifikován ve smyslu požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Subdodavatel poskytne veškeré činnosti uvedené v odstavci 2 v rozsahu potřebném ke splnění veřejné zakázky a v rozsahu odpovídajícím subdodavatelem prokázanému splnění kvalifikace, tj. čl. 9.4 prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 [zákona o veřejných zakázkách] a čl. 9.5 prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle
§ 56 [zákona o veřejných zakázkách] [čl. 2 odst. 3 smlouvy]."
Aby takto koncipovaná smlouva vyhověla požadavku podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách, musel by z ní vyplynout závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Musel by z ní tedy vyplynout konkrétní závazek subdodavatele, jenž by spolehlivě dokládal reálnou míru participace subdodavatele na samotném plnění, jež je veřejnou zakázkou (tj. míru přímého podílu subdodavatele na realizaci plnění), nebo konkrétní závazek subdodavatele, jenž by spolehlivě dokládal reálné poskytnutí věcí či práv, s nimiž by byl dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a jeho natolik přesný popis, aby bylo možno posoudit skutečný podíl subdodavatele na veřejné zakázce realizované uchazečem. Nic z toho však podle zdejšího soudu z takto koncipované smlouvy nevyplývá.
Povinnost uchazeče zadavateli prokázat, že skutečně disponuje nezbytnými prostředky pro dovození reálné participace subdodavatele na plnění veřejné zakázky, hodlá-li svoji způsobilost realizovat veřejnou zakázku v rámci prokazování kvalifikace prokazovat subdodavatelsky, plyne ve vztahu k hospodářským a finančním předpokladům z čl. 47 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby ("
Hospodářský subjekt může, jeli to nezbytné a pro určitou zakázku, využít schopnosti jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude disponovat nezbytnými prostředky, například tím, že předloží závazek těchto subjektů v tomto směru
."), a ve vztahu k technické nebo odborné způsobilosti z čl. 48 odst. 3 téže směrnice ("
Hospodářský subjekt může, je-li to nezbytné a pro určitou zakázku, využít schopnosti jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude disponovat nezbytnými prostředky pro plnění zakázky, například tím, že předloží závazek poskytnout nezbytné prostředky hospodářskému subjektu.
"). Tato ustanovení uvedené směrnice byla přitom promítnuta právě do požadavku na způsob prokazování kvalifikace, na níž se podílí subdodavatel, podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách ve vztahu k ekonomickým a finančním kvalifikačním předpokladům (§ 55 zákona o veřejných zakázkách) i technickým kvalifikačním předpokladům (§ 56 zákona o veřejných zakázkách) a Nejvyšší správní soud kupř. v rozsudku ze dne 7. 11. 2013, čj. 7 Afs 44/2013-37, č. 3020/2014 Sb. NSS, k takto promítnutým ustanovením zákona o veřejných zakázkách (tam ve vztahu k § 56 zákona o veřejných zakázkách) argumentuje právě jejich předobrazem v uvedené směrnici (tam ve vztahu k jejímu článku 48).
Pro případ, že se uchazeč při prokazování kvalifikace rozhodne svoji způsobilost k realizaci veřejné zakázky prokazovat pomocí subdodavatele, dovozuje i Soudní dvůr povinnost takového uchazeče zadavateli prokázat, že prostředky subdodavatele, jimiž je kvalifikace prokazována, reálně disponuje (rozsudky Soudního dvora ze dne 14. 4. 1994,
Ballast Nedam Groep proti Belgickému státu
, C-389/92, Recueil, s. I-1289, a ze dne 2. 12. 1999,
Holst Italia
, C-176/98, Recueil, I-8607). Může jimi přitom disponovat tím, že jde o osobu, nad níž má kontrolu z důvodu jejich ekonomického spojení, nebo tím, že jde o osobu, s níž uzavřel subdodavatelský kontrakt týkající se konkrétní spolupráce na veřejné zakázce. V prvním z rozsudků vyložil Soudní dvůr povinnost zadavatele akceptovat pro prokázání kvalifikace prostředky, jež jsou k dispozici uchazeči, aniž by se jednalo o jeho vlastní prostředky, nýbrž o prostředky osob ekonomicky (koncernově) s ním spojených, v tom směru, že tam, kde je prokázáno, že určitá osoba (uchazeč)
má skutečně k dispozici prostředky
, které patří jeho ekonomické skupině a jsou nezbytné pro plnění veřejné zakázky, je třeba pro posouzení "
vhodnosti
" uchazeče pro plnění veřejné zakázky - tedy pro prokázání kvalifikace - brát v úvahu i informace o členech této skupiny. Ve druhém z obou rozsudků pak Soudní dvůr dovodil, že směrnice musí být interpretována tak, že dovoluje uchazeči (tam coby poskytovateli služeb) prokázat, že splnil ekonomická, finanční a technická kritéria pro účast v zadávacím řízení (tedy kvalifikaci) odkazem na způsobilost jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu spojení, které s nimi má, za předpokladu, že je
schopen prokázat, že má skutečně k dispozici prostředky těchto subjektů nezbytné k provedení zakázky
. To, o jaké prostředky se přitom jedná, je individuální; určující je povaha požadavku zadavatele na prokázání kvalifikace a povaha těchto prostředků.
Odkaz žalovaného na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2011, čj. 5 Afs 78/2010-186, je odkazem přehnaně zjednodušujícím. Odpovědnost uchazeče, stane-li se uchazečem vítězným, za celé plnění veřejné zakázky vůči zadavateli, totiž ani žalobkyně ve správním řízení nezpochybňovala a ani samotné subdodavatelské plnění, ani podíl subdodavatele na prokazované kvalifikaci se této odpovědnosti nijak netýká. Nadto pokud byla z uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu citována pasáž, podle které podmínky prokazování kvalifikace subdodavatelsky nemají být vázány na míru, v níž se subdodavatel bude na realizaci veřejné zakázky podílet, popř. k dílčímu úkolu subdodavatele, pak jde o nepřípadné zobecnění závěrů, jež v uvedeném rozsudku byly za tamního specifického skutkového stavu vysloveny primárně k otázce oprávněnosti požadavku na předkládání smluv se subdodavateli (§ 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách) pro případ, že kvalifikace je prokazována subdodavatelsky, a pro případ, že subdodavatelsky prokazována není, a jež se kromě míry, v níž se subdodavatel podílí na samotné realizaci veřejné zakázky, již nevyjadřovaly k participaci subdodavatele v podobě poskytnutí věcí či práv. Se žalovaným lze tedy souhlasit nejvýše v tom, že subdodavatel nemusí práce, ve vztahu k nimž kvalifikaci "
prokazoval za dodavatele
", sám realizovat (bod 34 napadeného rozhodnutí), neboť namísto toho může poskytnout uchazeči věci či práva, jak § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách také umožňuje. Ve zbytku však zdejší soud názor žalovaného na věc nesdílí.
Je tedy na uchazeči, aby zvolil způsob, jakým splnění kvalifikace prokáže. K tomu může zčásti využít i kvalifikace svědčící jinému subjektu, avšak hodlá-li jej využít jako subdodavatele (a splnění "
své
" kvalifikace prokazovat jejím splněním "
u svého subdodavatele
"), je na něm, aby reálnou míru participace subdodavatele na veřejné zakázce s ohledem na charakter konkrétního kvalifikačního předpokladu, jehož splnění má být takto prokazováno a jenž vyjadřuje skutečnou odbornost, zkušenost, zdroje, osoby či jiné zázemí, jež bude uchazeči k plnění veřejné zakázky k dispozici, zadavateli prokázal. Neplyne-li reálná dispozice s prostředky, které má pro prokázání kvalifikace uchazeč k dispozici, již z toho, že osoba, o jejíž prostředky se jedná, je pod kontrolou uchazeče [v takovém případě by prokázání kontroly nutně muselo být postaveno naroveň smlouvě podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách], je třeba reálnou dispozici s takovými prostředky prokázat smlouvou [jak ukládá § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách]. Splnění kvalifikace coby obecnou způsobilost předmět veřejné zakázky podle požadavků zadavatele splnit si tedy z pohledu uchazeče nestačí toliko formálně smluvně "
koupit
" (neboť takto formálně "
koupená
" kvalifikace uchazečovu způsobilost předmět veřejné zakázky splnit fakticky nemůže prokazovat), nýbrž je zapotřebí spolehlivě doložit, v jakých ohledech, v jakých částech plnění veřejné zakázky, jakým konkrétním způsobem a do jaké konkrétní míry bude uchazeč reálně disponovat faktickou participací svého subdodavatele, jež pak bude souviset s jeho odbornými (technickými) nebo ekonomickými schopnostmi v rámci plnění veřejné zakázky, a v čem bude taková participace spočívat, popř. v jakých ohledech, ve vztahu k jakým částem veřejné zakázky, jakým konkrétním způsobem a do jaké konkrétní míry bude uchazeč reálně disponovat věcmi či právy subdodavatele, a o jaké věci či o jaká práva půjde. Jen tak může mít zadavatel najisto postaveno, že jeho požadavky, které se promítly do zadávacích podmínek, ať už jde o požadavky odborného charakteru či charakteru ekonomického, uchazeč ve skutečnosti splňuje, a je tak dle představ zadavatele také skutečně způsobilý předmět veřejné zakázky splnit.
Požadavku podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách tedy vyhoví takový závazek subdodavatele, podle něhož bude subdodavatel část veřejné zakázky sám ve skutečnosti plnit. Stejně tak mu snad může vyhovět závazek subdodavatele spočívající v "
ekonomickém řízení zakázky
" (pokud si pod takové označení uchazeč se subdodavatelem podřadí něco, co se v plnění veřejné zakázky reálně projeví, v posuzované věci ovšem ani při nejvyšší pečlivosti při čtení subdodavatelské smlouvy není zdejšímu soudu patrno, co má být oním "
ekonomickým řízením zakázky
" či "
garancí ekonomické výkonnosti dodavatele
"). I poskytnutí odborně fundovaného personálního substrátu subdodavatelem uchazeči může požadavku podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách vyhovovat. To vše (a jistě i řada dalších příkladů) ale vždy pouze za předpokladu, že takový závazek bude smysluplným odrazem konkrétního požadavku zadavatele na kvalifikaci, jehož splnění má být takto s využitím subdodavatele prokazováno, a že bude dostatečně konkretizován, aby zadavatel na jeho základě mohl posoudit rozsah skutečné participace subdodavatele na veřejné zakázce (ať už v jakékoli smysluplné formě).
Jestliže tedy v posuzované věci byla předložena smlouva mezi uchazečem HOCHTIEF CZ, z níž nic konkrétního ve shora vyloženém smyslu neplyne, pak uchazeč HOCHTIEF CZ nesplnil povinnost podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Takto předložená smlouva může dokládat nejvýše formální "
koupení
" kvalifikace, nikoli skutečnou míru participace nejméně v rozsahu, v jakém subdodavatel "
za uchazeče HOCHTIEF CZ
" prokázal splnění kvalifikace, jak § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách požaduje. Z předložené smlouvy totiž neplyne nic, z čeho by měl zadavatel nabýt rozumného přesvědčení, že uchazeč má v reálné kooperaci se svým subdodavatelem konkrétní odborné a ekonomické zkušenosti s obdobným plněním, jak tyto zkušenosti zadavatel požadoval v bodech 9.4.3 a 9.5.1 zadávací dokumentace, resp. že v reálné kooperaci se svým subdodavatelem bude disponovat odbornými personálními kapacitami, jak je zadavatel požadoval v bodech 9.5.2 a 9.5.3 zadávací dokumentace.
Už z tohoto důvodu nemůže obstát závěr obsažený v napadeném rozhodnutí (a stejně tak v jemu předcházejícím rozhodnutí I. stupně), podle kterého uchazeč HOCHTIEF CZ prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem a v souladu s podmínkami stanovenými zadavatelem. Veškeré úvahy žalovaného fakticky v tom směru, že ze smlouvy předložené podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách nemusí vyplývat nic konkrétního, jsou založeny na nesprávné interpretaci tohoto ustanovení. Jestliže z tohoto ustanovení plyne, že dispozici s plněním, popř. s věcmi či právy, jichž je ke splnění kvalifikace třeba, musí uchazeč prokázat nejméně v rozsahu, v jakém jimi má být kvalifikace prokázána, pak především musí být takto prokazován obsah i rozsah (aby bylo možno posoudit, zda jde o rozsah nejméně takový, v jakém má být kvalifikace určitého obsahu prokazována). Obecnými formulacemi, z nichž nemůže být postaveno najisto, jaké konkrétní plnění nebo jaké věci či práva mají být poskytovány, nemůže být prokázán žádný jejich konkrétní obsah ani rozsah, a tedy takové obecné formulace nevyhovují požadavku podle § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách.
Ze shora uvedeného, aniž by bylo třeba zabývat se dalšími dílčími argumenty žalobkyně a dílčími důvody, o které žalovaný svůj závěr opíral, dospívá zdejší soud k závěru, že se žalovaný při svém rozhodování dopustil nezákonnosti založené nesprávným výkladem § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách a jeho navazující z tohoto důvodu nutně nesprávnou aplikací na zjištěný skutkový stav. Tato nezákonnost zatížila jak rozhodnutí napadené, tak rozhodnutí jemu předcházející.
Ze shora uvedených důvodů tedy zdejší soud napadené rozhodnutí pro nezákonnost podle § 78 odst. 1 s. ř. s. zrušil, podle § 78 odst. 3 s. ř. s. zrušil i toutéž nezákonností zasažené jemu předcházející rozhodnutí I. stupně a podle § 78 odst. 4 s. ř. s. věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
*)
S účinností od 1. 4. 2012 změněn zákonem č. 55/2012 Sb.
**)
Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost žalovaného proti tomuto rozhodnutí svým rozsudkem ze dne 14. 5. 2015, čj. 3 As 204/2014-46.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.