Vydání 10/2011

Číslo: 10/2011 · Ročník: IX

2405/2011

Územní řízení: vyhlášení stavební uzávěry; funkční využití území; Opatření obecné povahy: nařízení obce o stavební uzávěře

Územní řízení: vyhlášení stavební uzávěry; funkční využití území Opatření obecné povahy: nařízení obce o stavební uzávěře
k § 84 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 83/1998 Sb. a č. 320/2002 Sb.*)
k části dvacáté první bodu 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
k vyhlášce č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona**)
I. Účinností zákona č. 127/2005 Sb., kterým byl zaveden do soudního řádu správního institut opatření obecné povahy, se změnila povaha nařízení obce o stavební uzávěře. Takové nařízení již nadále není z materiálního hlediska právním předpisem, nýbrž opatřením obecné povahy. Proto může řízení o jeho zrušení vést jen Nejvyšší správní soud, který je v případě důvodnosti návrhu oprávněn stavební uzávěru zrušit, byť ta byla vyhlášena formou právního předpisu.
II. Za účinnosti stavebního zákona z roku 1976 a prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb. bylo možné stavební uzávěru vyhlásit z důvodu budoucího využití v území nebo jeho organizací podle připravované územně plánovací dokumentace tehdy, když orgán příslušný ke schválení územně plánovací dokumentace rozhodl o určitém způsobu budoucího funkčního využití daného území. Takovým orgánem bylo zastupitelstvo obce, a nikoliv její rada.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, čj. 6 Ao 2/2009-86)
Prejudikatura:
č. 740/2006 Sb. NSS, č. 968/2006 Sb. NSS, č. 1276/2007 Sb. NSS a č. 1341/2007 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 90/2005 Sb.
*)
S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
**)
S účinností od 1. 1. 2007 zrušena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.