Vydání 7-8/2016

Číslo: 7-8/2016 · Ročník: XIV

3427/2016

Územní řízení: posouzení záměru

Územní řízení: posouzení záměru
k § 90 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
k § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k čl. 101 odst. 4 Ústavy
Kritériem pro posouzení záměru dle § 90 písm. e) stavebního zákona z roku 2006 není to, zda záměr žadatele bude ekonomicky výhodnější či technicky efektivnější než jiné podobné projekty, a to ani v případech, kdy je žadatelem obec a navrhovaným záměrem má být veřejně prospěšná stavba. Opačný přístup by byl nepřípustným zásahem státní moci do práva obce na samosprávu (čl. 101 odst. 4 Ústavy; § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2015, čj. 47 A 15/2013-165)
Věc:
Mgr. Vladimír U. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje, za účasti Gabriely K. a dalších, o územní rozhodnutí.
Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu (dále jen "stavební úřad"), vydal dne 10. 1. 2013 územní rozhodnutí, jímž bylo obci Přezletice povoleno umístění stavby nové tlakové kanalizace po trase původního gravitačního kanalizačního řadu. Námitky uplatněné žalobcem v předmětném územním řízení stavební úřad v tomto rozhodnutí zamítl s tím, že mu nepřísluší zkoumat, proč chce obec stavbu umístit ani vhodnost či nevhodnost změny gravitační kanalizace za tlakovou, neboť to je na vlastníku stavby. Kanalizační řad je stavba jako každá jiná a její vlastník je dle § 154 odst. 1 písm. a) stavebního zákona z roku 2006 povinen ji po celou dobu její existence udržovat, a pokud by údržba stavby nebyla hospodárná (např. stavební materiál by nesplňoval předepsané požadavky), umožňuje stavební zákon vlastníkovi takovou stavbu odstranit a místo ní vystavět novou. Stavbu přípojek řeší až stavební řízení, územní řízení řeší jen umístění stavby, nikoli technické parametry budoucí stavby včetně následků z ní vyplývajících. Odvolání žalobce proti tomuto územnímu rozhodnutí žalovaný zamítl a potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu.
Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Praze. Žalobce předně namítal porušení § 90 písm. e) stavebního zákona z roku 2006. Podle tohoto ustanovení má stavební úřad zkoumat, zda je záměr žadatele v souladu s výsledkem řešení rozporů a ochranou právem chráněných zájmů účastníků řízení, a to s ohledem na legitimní očekávání, že do práv spojených s přípojkou nebude svévolně zasahováno jinými osobami, včetně obce Přezletice. Nelze tedy připustit výklad správních orgánů, že jim nepřísluší důvodnost stavby vůbec posuzovat, neboť pokud by byl takový výklad doveden do krajnosti, pak by mohla být kdykoliv a bez jakýchkoliv omezení vydávána územní rozhodnutí, jejichž realizace by nezbytně vedla k rušení a stavění kanalizačního řadu i se souvisejícími zásahy do kanalizační přípojky žalobce, potažmo vlastníků sousedních pozemků. Vzhledem k tomu, že se zde střetává právo obce Přezletice na provedení stavby a právo žalobce na ochranu pokojného stavu a ochranu vlastnictví, byl stavební úřad povinen přistoupit ke zkoumání důvodů pro stavbu.
Žalobce dále tvrdil, že řešení je technicky nevhodné a nehospodárné. Mimo to byly pominuty zájmy vlastníků sousedních pozemků a přípojek na stávající kanalizaci, neboť s nimi nebyla vypořádána otázka náhrady nákladů na vybudování nového kanalizačního řadu, a rovněž nebyl dán souhlas těchto vlastníků s realizací záměru. Tato povinnost pro stavebníka (obec Přezletice) vyplývá z obecných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění účinném do 31. 12. 2013, a lze ji dovodit i z judikatury (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 6. 2009, čj. Konf 24/2008-21) a literatury (Chaloupka, V. a kol.
Zákon č. 274/2001 Sb. v úplném znění k 1. lednu 2007 s rozšířeným komentářem: Vyhláška č. 428/2001 Sb., v úplném znění s rozšířeným komentářem.
3. vyd. Praha: Sondy, 2007, s. 35).
Žalobce rovněž nesouhlasil s tvrzením správních orgánů, že předmětem daného řízení je pouze umístění stavby, kterým stavební úřad potvrzuje soulad záměru s výše uvedenými požadavky § 90 stavebního zákona z roku 2006, a že daným rozhodnutím tedy nemůže dojít k omezení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. To je však dle žalobce v přímé kontradikci s § 90 písm. e) stavebního zákona z roku 2006, který mimo jiné předpokládá posouzení záměru žadatele v souladu s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků. Stavební úřad ani žalovaný však své zákonné povinnosti posoudit existenci těchto rozporů nedostáli, když se jí zbavili s odůvodněním, že zákonem předpokládaná možnost omezení práv a právem chráněných zájmů účastníků nemůže vůbec nastat. Napadené rozhodnutí je odůvodněno tím, že "
námitky odvolatele neobsahují uvedení rozporu územního rozhodnutí s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a proto nejde o námitky, které mohou být uplatněny a vyřešeny v rámci územního řízení
". Žalobce si tuto větu nemůže vyložit jinak, než že žalovaný patrně pominul část jím vznesených námitek, a proto považuje rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že napadeným rozhodnutím došlo pouze k umístění stavby kanalizačního řadu na základě zákonem požadovaného posouzení podle § 90 stavebního zákona z roku 2006. Předmětem územního rozhodnutí nebylo odstranění stavby stávající kanalizace. Kanalizační řad je vodním dílem ve smyslu § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2013. Pro odstranění stavby kanalizace je stejně jako pro její provedení potřeba povolení vodoprávního úřadu podle § 15 vodního zákona. Žalobce se v průběhu řízení domáhal řešení otázek, které nepřísluší správním orgánům v rámci územního řízení posuzovat. Zejména se jednalo o řešení otázky úhrady nákladů na vybudování přípojek odběratelů na kanalizační řad v rámci územního řízení. Otázka financování staveb však není předmětem řízení vedených podle stavebního zákona z roku 2006. Pokud má žalobce obavu z možné budoucí povinnosti úhrady nákladů na v budoucnu možná budovanou přípojku na umisťovaný kanalizační řad, nemůže se domáhat řešení této předjímané skutečnosti v rámci územního řízení vedeného podle stavebního zákona z roku 2006. Stavebnímu úřadu není zákonem svěřena
kompetence
k ukládání povinnosti nést náklady spojené se stavbou, uložení povinnosti vyžadované žalobcem by naopak bylo nezákonné.
Dle žalovaného nebyla žalobci upřena možnost podávat v územním řízení námitky, tato možnost nicméně nezahrnuje záruku vyhovění námitkám, které nepřísluší stavebnímu úřadu v rámci územního řízení řešit. Žalobce své právo na podání námitek v územním řízení uplatnil a stavební úřad v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 o jeho námitkách rozhodl. Žalovaný souhlasil se stavebním úřadem, že předmětem daného řízení je pouze umístění stavby, v rámci něhož stavební úřad potvrzuje soulad záměru s požadavky § 90 stavebního zákona z roku 2006. Po stavebním úřadu nelze vyžadovat překročení jeho pravomocí řešením jemu nepříslušících otázek s odkazem na rychlost a hospodárnost řízení, jak požadoval žalobce.
Stavebník - obec Přezletice - neuplatnil právo osoby zúčastněné na řízení. Práva osob zúčastněných uplatnili pouze vlastníci sousedních pozemků, kteří se s obsahem žaloby ztotožnili. Ve svých vyjádřeních shodně namítali, že z vlastních finančních prostředků hradili výstavbu kanalizační přípojky napojené na stávající kanalizační řad, přičemž žalobou napadené rozhodnutí je bezpochyby podstatným zásahem do jejich práv. V případě realizace stavby nového kanalizačního řadu bude jejich majetek znehodnocen, neboť jimi vybudovaná a řádně zkolaudovaná kanalizační přípojka napojená na stávající kanalizaci se stane v okamžiku vyřazení tohoto kanalizačního řadu z provozu zcela nefunkční. Připojení na novou tlakovou kanalizaci bude možné jen při vybudování nové přípojky, což povede k zásahům do pozemků osob zúčastněných, a navíc to přinese nemalé finanční náklady. Řešení prosazené obcí je zcela nevýhodné i proto, že místo opravy stávající gravitační kanalizace a její následné údržby (což by bylo pro obec daleko méně finančně náročné) má být stávající kanalizace nahrazena tlakovou, která bude z technického hlediska nevyhovující a její provoz bude ekonomicky nákladnější nežli provoz té dosavadní.
Krajský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
V projednávané věci je jádrem sporu otázka, co všechno je stavební úřad povinen v rámci projednávání žádosti o umístění stavby kanalizace vypořádat. Zatímco žalovaný i stavební úřad vyšli z úvahy, že námitky vznesené žalobcem (popř. osobami zúčastněnými) v územním řízení řešeny být nemají, žalobce byl naopak názoru, že správní orgány tyto námitky řešit měly, avšak neučinily tak, a proto považuje jejich rozhodnutí za nepřezkoumatelná. K tomu soud poznamenává, že z odůvodnění žalovaného i prvoinstančního rozhodnutí plyne, že na námitky vznesené žalobcem vždy určitým způsobem reagováno bylo, byť zpravidla právě se závěrem, že jejich posouzení není předmětem územního řízení. Krajský soud připouští, že v tomto směru bylo vypořádání uplatněných námitek mnohdy poměrně stručné, nicméně i navzdory tomu lze z odůvodnění rozpoznat, jaký závěr k té či oné námitce správní orgány zaujaly. S ohledem na toto zjištění musí soud konstatovat, že rozhodnutí žalovaného ani stavebního úřadu nepřezkoumatelností pro nedostatek důvodů netrpí, neboť i závěr, že námitky některého typu se v daném řízení neřeší, je závěrem přezkoumatelným. Jiná otázka samozřejmě je, jestli tento závěr není v rozporu s hmotným právem. Krajský soud proto v rámci uplatněných žalobních bodů zkoumal, zda žalovaný (potažmo stavební úřad) při vypořádání žalobcem vznesených námitek správně aplikoval příslušná hmotněprávní ustanovení.
V prvé řadě je třeba vyjasnit nejpalčivější problém, a to jak dalece má v daném případě umístění stavby vliv na práva dosavadních odběratelů - vlastníků sousedních nemovitostí připojených na stávající gravitační kanalizaci prostřednictvím vlastních kanalizačních přípojek. V tomto ohledu považuje soud za podstatné, že nově umisťovaný řad tlakové kanalizace má vést sice po stejné trase jako řad stávající gravitační kanalizace, avšak má být umístěn v prostoru nad ním, což plyne z obsahu připojené dokumentace (
zejména její výkresové části, viz výkresy D.1-D.3
), na který výslovně odkazují i závazné podmínky vydaného územního rozhodnutí (
viz výrok II. bod 1 rozhodnutí stavebního úřadu
). To znamená, že plánované umístění nové kanalizace se nijak "
nekříží
" s kanalizací stávající, ani bezpodmínečně nevyžaduje její přemístění, či dokonce odstranění. Na tom nic nemění ani skutečnost, že projekt obce Přezletice se zrušením stávající gravitační kanalizace do budoucna počítá, neboť samotné rozhodnutí o umístění stavby takovýto důsledek nevyvolá. Ke zrušení stávající gravitační kanalizace by totiž muselo dojít až v rámci samostatného rozhodovacího procesu, jehož předmětem by byla právě tato kanalizace či s ní související provozování. Předmětem územního řízení není řešit konkrétní stavbu, ale poměry území, do něhož se určitá stavba bude situovat, a vyšlo-li v proběhlém územním řízení najevo, že prostorové umístění staré i nové kanalizace se navzájem nevylučuje, pak není zřejmé, proč by samotné umístění mělo představovat překážku pro užívání dosavadní gravitační kanalizace ani jak by toto umístění mělo zasáhnout do dosavadních práv a povinností vlastníků stávajících kanalizačních přípojek. Jakkoli bylo odůvodnění žalovaného týkající se této problematiky značně stručné, tak jádro shora popsané úvahy v něm nalézt lze.
Soud je navíc přesvědčen, že v daném případě by dokonce ani navazující stavební povolení na nový řad tlakové kanalizace ještě nemělo zásadní vliv na možnost užívat stávající gravitační kanalizaci ani by neznamenalo nutnost přepojit stávající přípojky. Jak již bylo nastíněno výše, podstatný zásah do existujícího "
pokojného stavu" [což je to, oč jde v rámci hodnocení požadavku plynoucího z § 90 písm. e) stavebního zákona z roku 2006 především]
by mohl přivodit až teprve některý z aktů, jímž by se do provozu stávající kanalizace přímo zasáhlo. K tomu by mohlo dojít například v okamžiku, kdy by obec Přezletice v rámci zahájení provozu nové tlakové kanalizace přistoupila i ke změně dosavadního kanalizačního řádu, který má zpracovaný pro účely provozu stávající gravitační kanalizace. Za této situace by měl vodoprávní úřad schvalující nový kanalizační řád (§ 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích) důsledně zohlednit i zájmy dosavadních uživatelů kanalizace, které by měl v rámci řízení o schválení nového kanalizačního řádu přibrat jako účastníky (§ 27 odst. 2 správního řádu). K dotčení práv dosavadních uživatelů stávající kanalizace by nepochybně došlo i tehdy, pokud by v souvislosti s řízením o schválení provozu nové tlakové kanalizace bylo vyžadováno úplné nebo částečné zrušení rozhodnutí o provozování stávající gravitační kanalizace (§ 6 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích). Totéž by platilo i v případě žádosti obce Přezletice o provedení takových stavebních úprav na stávající gravitační kanalizaci, jejichž výsledek by technicky znemožnil či vyloučil napojení stávajících přípojek. Všechny shora zmiňované situace však mají samostatné režimy schvalování, které jsou na výsledcích samotného územního rozhodnutí prakticky nezávislé. Obavy žalobce či osob zúčastněných, že by v důsledku vydání rozhodnutí o umístění stavby tlakové kanalizace pozbyli možnost uplatňovat námitky v případných dalších řízeních, jsou proto liché. Nehledě na to, že procesy směřující k zásahu do stávající kanalizace a přípojek na ni napojených ani neprobíhají v linii obecného stavebního úřadu, nýbrž v linii jiných funkčně i věcně příslušných orgánů, ať už vodoprávního úřadu [
speciální stavební úřad pro povolení změn na stávající kanalizaci či schvalující kanalizační řád - srov. § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona z roku 2006; § 15 a § 106 vodního zákona; § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích], či krajského úřadu (prvoinstanční orgán pro povolení k provozování kanalizace a jeho změny - srov. § 6 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích
). Stavební úřad vedoucí územní řízení tudíž při vypořádávání požadavků na ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení ve smyslu § 90 písm. e) stavebního zákona z roku 2006 jen sotva může jít až tak daleko, že by v rámci posuzování uspořádání poměrů v území podrobně řešil chystané dílčí úpravy či změny prováděné na sítích, které v tomto území již vedou.
Shora uvedené v zásadě platí i pro navazující žalobní bod, v němž je namítána absence dohody uzavřené mezi obcí Přezletice coby (budoucím) vlastníkem nově umisťované kanalizace a osobami užívajícími stávající gravitační kanalizaci prostřednictvím vlastních kanalizačních přípojek. V rámci územního řízení stavební úřad rozhodně není povinen předložení takové dohody vyžadovat, a tuto povinnost dokonce nebude mít ani ve fázi navazujícího řízení o povolení stavby, bude-li se týkat výlučně jen nové tlakové kanalizace. I zde platí, že povinnost vypořádat se s vlastníky přípojek by měla přicházet v úvahu až za situace, kdy předmětem řízení budou změny na stávající kanalizaci, čili tehdy, kdy samotným
prováděním
stavby může být zasaženo do existujících přípojek či obecně možnosti stávající kanalizaci užívat (
navíc v těchto věcech nebude k řízení příslušný obecný stavební úřad, ale jiný funkčně příslušný orgán - zpravidla vodoprávní úřad
). Až v těchto situacích bude na investorovi, aby ke své žádosti připojil smlouvu s jednotlivými vlastníky přípojek o právu provést změny stavby kanalizace, do které jsou zaústěny stávající přípojky [§ 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona z roku 2006]. Správní orgán rozhodující o žádosti bude moci předloženou smlouvu posoudit nanejvýš z hlediska toho, zda je v ní obsažen souhlas vlastníků s provedením stavby. V jeho pravomoci však již nebude zkoumat, jak dalece, či zda vůbec si investor a vlastníci ve smlouvě vyřeší způsob náhrady nákladů. Problém případné náhrady nákladů za vybudování přípojek je totiž otázkou soukromoprávního charakteru, o níž orgánům veřejné správy v zásadě nepřísluší rozhodovat (
pozn.: spory ohledně náhrady nákladů na budoucí výstavbu nových přípojek nelze řadit pod spory o rozsah oprávnění podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech a kanalizacích, o nichž přísluší rozhodovat vodoprávním úřadům, ani pod spory z dohod vlastníků provozně souvisejících kanalizací, o nichž dle § 8 odst. 3 téhož zákona rozhodovalo do 31. 12. 2013 Ministerstvo zemědělství
). S ohledem na uvedené se tudíž v územním řízení nelze dovolávat toho, aby stavební úřad uložil žadateli o vydání územního rozhodnutí předložení dohody, jejímž obsahem bude řešení náhrady nákladů za případné pozdější vybudování nových přípojek. Takto široce nelze § 90 písm. e) stavebního zákona z roku 2006 vykládat. (...)
Krajský soud dále souhlasí s žalovaným, že posuzuje-li stavební úřad soulad záměru podle kritérií uvedených v § 90 stavebního zákona z roku 2006, pak není jeho povinností zkoumat ekonomickou vhodnost navrhovaného řešení. Úkolem stavebního úřadu je posoudit záměr z hlediska vlivů na území, nikoliv z hlediska jeho hospodářské vhodnosti pro koncového uživatele. Povinnost stavebního úřadu posuzovat soulad záměru s ochranou práv a právem chráněných zájmů vlastníků dle § 90 písm. e) stavebního zákona z roku 2006 je třeba chápat tak, že jde o povinnost vyhodnotit záměr z hlediska případných zásahů do stávajícího "
pokojného stavu
". Hodnotícím kritériem dle zmiňovaného ustanovení naopak není to, zda schvalovaný záměr bude pro budoucí uživatele představovat vyšší spotřební komfort či nižší ekonomické náklady, než by tomu bylo u jiných podobných projektů. V tomto ohledu soud plně souhlasí s žalovaným i stavebním úřadem, že o vhodnosti změny stavby si musí primárně rozhodnout její vlastník (
byť stavební úřad v odůvodnění svého rozhodnutí k této problematice připojil ne zrovna přiléhavou argumentaci, že nehospodárnou stavbu je možno odstranit a postavit místo ní novou
). Na uvedeném nic nemění ani skutečnost, že v nyní posuzované věci byla stavebníkem veřejnoprávní
korporace
a jím požadovaný záměr má být stavbou provozovanou ve veřejném zájmu (§ 1 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích). Ani v takových případech stavebním úřadům nepřísluší ponoukat žadatele do hospodářsky výhodnějších či technicky efektivnějších variant záměru. Naopak: Jestliže by stavební úřad coby orgán územního plánování pověřený výkonem státní správy [
srov. § 5 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006 ve vztahu k § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
] začal obci jakkoli radit či nařizovat, zda má pro účely rozvoje svého území a uspokojení potřeb svých občanů upřednostnit to či ono řešení, pak by takový postup byl zcela nepřípustným zásahem státní moci do práva obce na samosprávu (
čl. 101 odst. 4 Ústavy; § 7 odst. 2 obecního zřízení
). Je totiž primárně vůlí obce, jaké řešení si zvolí pro odvádění a čistění odpadních vod na svém území. Stavebnímu úřadu přísluší posouzení, zda je obcí navrhované řešení v dotčeném území přípustné z hlediska zájmů chráněných stavebním zákonem z roku 2006, nemůže však již hodnotit, zda je předložený projekt pro obec a její občany výhodnější než projekty jiné. Jestliže se žalobci a osobám zúčastněným řešení zvolené obcí Přezletice nelíbí nebo mají za to, že se jedná o neúčelné či nehospodárné využití obecních prostředků, pak tyto záležitosti musí vyřešit v rámci obecní samosprávy, ať už přímým vznesením požadavku na projednání určité záležitosti na obecním zastupitelstvu [
§ 16 odst. 2 písm. f) a odst. 3 obecního zřízení
], či prostřednictvím některého ze zvolených zastupitelů. Je však
absurdní
požadovat, aby vzájemné vztahy mezi obcí a občany autoritativně rozhodl stavební úřad v rámci územního řízení. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.