Vydání 9/2014

Číslo: 9/2014 · Ročník: XII

3084/2014

Územní řízení: opakované veřejné ústní jednání; doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí

Územní řízení: opakované veřejné ústní jednání; doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí
k § 87 a § 89 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)xxx)
V územním řízení vedeném podle stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném do 31. 12. 2012 není nutné nařizovat opakované veřejné ústní jednání k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí v případě jakéhokoliv doplnění žádosti. Takovou povinnost má stavební úřad zásadně tehdy, pokud žadatel obsahově změní navrhovaný záměr tak, že bude způsobilý zatížit své okolí většími vlivy než záměr v původní veřejně projednané podobě.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2014, čj. 1 As 50/2014-76)
Věc:
a) Ing. Jiří V., b) Ing. Markéta V., c) Ing. Andrea Ž., d) Ing. Tomáš Ž. a e) Ing. Vlastimil B. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje, za účasti společnosti s ručením omezeným Rodinné domy Rudná, o územní rozhodnutí, o kasační stížnosti žalobce d).
Městský úřad Rudná (dále jen "stavební úřad") vydal dne 3. 10. 2012 podle § 79 a § 92 stavebního zákona z roku 2006 rozhodnutí o umístění stavby rodinných vícegeneračních domů spolu s komunikacemi a inženýrskými sítěmi. Učinil tak na žádost osoby zúčastněné na řízení (dále též "žadatel").
Odvolání žalobců proti rozhodnutí stavebního úřadu žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 20. 2. 2013.
Posledně uvedené rozhodnutí napadli žalobci žalobou, kterou zamítl Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. 3. 2014, čj. 45 A 31/2013-105.
Nedůvodným shledal krajský soud mimo jiné žalobní bod namítající porušení procesních práv žalobců z důvodu, že po opakovaném doplnění žádosti o územní rozhodnutí nebylo nařízeno opakované veřejné ústní jednání. Soud na jednu stranu konstatoval, že v územním řízení platí koncentrační zásada, přičemž koncentrace je spjata s okamžikem ukončení veřejného projednání. Na druhou stranu přiznal stavebnímu úřadu jistý rozsah správního uvážení, jakou formou zajistí veřejnou známost obsahu doplňujících podání a možnost uplatnit dodatečné námitky a připomínky. V posuzovaném případě sice podle krajského soudu bylo namístě nařídit (opakované) veřejné ústní jednání, stavební úřad se však svým postupem nedopustil závažné procesní vady, neboť zajistil jiným způsobem informovanost účastníků a reálnou možnost uplatnit námitky směřující proti doplnění návrhu.
Proti rozsudku krajského soudu brojil žalobce ad d) (stěžovatel) kasační stížností.
Stěžovatel především nesouhlasil se závěrem krajského soudu, podle něhož koncentrace předmětného správního řízení měla nastat po "
údajném veřejném jednání
" konaném dne 15. 9. 2011. Z obsahu spisu dle stěžovatele vyplývá, že v jeho průběhu bylo zjištěno, že projektová a technická dokumentace předložená žadatelem vůbec neobsahuje jak některé povinné přílohy, tak rozhodnutí o udělení výjimky. Při veřejném jednání přitom musí být zajištěno, aby se jednotliví účastníci správního řízení mohli seznámit s celým spisem, jinak by nemohli relevantně vznášet námitky. Stěžovatel dále brojil proti závěru soudu, podle něhož se stavební úřad nedopustil závažného procesního pochybení, jestliže nekonal nové veřejné jednání (po doplnění žádosti o územní rozhodnutí). Namítl, že pokud stavební úřad jednou záměr vyhodnotí jako natolik zásadní, že zvolí cestu veřejného projednání, nemůže pak od něj ustoupit v momentu, kdy se spis konečně stane přezkoumatelným a kdy jsou konečně splněny zákonné předpoklady pro konání veřejného jednání. I kdyby však měly důsledky koncentrace nastat po "
údajném veřejném jednání
" ze dne 15. 9. 2011, mohlo by se tak stát teprve poté, co by marně uplynula lhůta stanovená účastníkům řízení pro seznámení se s podklady, které ve spisu při veřejném jednání chyběly a které žadatel následně k výzvě stavebního úřadu doplnil. Konkrétně takto nebylo možno vzhledem k neúplnosti spisu projednávat otázku kanalizace. Následně po doplnění spisu žadatelem stěžovateli stavební úřad sdělil, že jím vznesenou námitku ohledně části kanalizace neakceptuje a nebude se jí zabývat, protože ji uplatnil pozdě. Tato námitka zůstala v průběhu celého řízení nevypořádána.
Ve vztahu ke koncentraci stěžovatel dále namítl, že krajský soud sám konstatoval, že ze spisu nelze přesně zjistit, jaké dokumenty byly k žádosti doplněny později, neboť doplněné přílohy nejsou označené podacím razítkem. Pokud ale nelze určit, které podklady byly k dispozici při veřejném jednání a které nikoliv, nelze bez dalšího hovořit o koncentraci. Není totiž možné postavit najisto, ke kterým námitkám by koncentrace měla být uplatněna a zda je po doplnění podkladů bylo či nebylo možné doplňovat. Soud vůbec nesdělil, v jaké části koncentrace nastala, jeho rozhodnutí je proto v dané části nepřezkoumatelné.
Stěžovatel nesouhlasil ani s tím, že stavební úřad vždy informoval účastníky veřejnou vyhláškou o povaze změny. Ze spisu dle něj jednoznačně plyne, že naopak často informoval nepravdivě nebo neúplně, ne vždy je upozornil na informace, které pro ně byly zásadní. Kdyby došlo k veřejnému projednání, problém s posuzováním toho, co je zásadní, by nevznikl. Již samo množství doplnění, k nimž v daném správním řízení došlo, podle stěžovatele svědčí o tom, že účastnící řízení byli nuceni zabývat se ochranou svých práv až nadstandardně rozsáhle. Cílem institutu námitek účastníka řízení přitom není, aby jím byla suplována nedostatečná činnost stavebního úřadu. Soud měl hodnotit jednotlivá pochybení stavebního úřadu jako celek, nikoliv samostatně.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
IV. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
(...) [26] Podle § 87 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném do 31. 12. 2012 "[s]
tavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídí veřejné ústní jednání, je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě
". Podle odstavce 2 citovaného ustanovení "[ž]
adatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na architektonickou a urbanistickou podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání
." Ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném v uvedené době dále stanovilo, že "[z]
ávazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží
".
[27] Krajský soud dovodil, že veřejné ústní jednání je bezvýjimečně nutné opakovat (kromě v zákoně výslovně zmíněného případu, tj. při nesplnění informační povinnosti žadatele) tehdy, dochází-li k obsahové změně navrhovaného záměru, která je způsobilá zatížit své okolí většími vlivy než záměr v původní veřejně projednané podobě. V takovém případě je dle krajského soudu namístě opomenutí zopakovat veřejné ústní jednání považovat za závažnou procesní vadu vedoucí soud v zásadě automaticky ke zrušení napadeného rozhodnutí. Oproti tomu vymezil situace, kdy jsou k žádosti doplněny dílčí podklady, avšak ke změně záměru nedochází. Konstatoval, že v takových případech až na výjimky ochrana procesních práv účastníků nevyžaduje opakování veřejného ústního jednání a dostačuje zveřejnění oznámení o doplnění návrhu a poskytnutí přiměřené lhůty k nahlédnutí do spisu a případnému doplnění námitek omezených na nově předložené dokumenty.
[28] Nejvyšší správní soud konstatuje, že s uvedeným právním názorem plně souhlasí. Vzhledem k tomu, že zákon s momentem konání veřejného ústního jednání spojoval koncentraci řízení, je nutno dovodit povinnost opakovat veřejné ústní jednání i v případech, na něž zákon výslovně nepamatoval. Zároveň je racionální a v souladu s účelem institutu veřejného ústního jednání ponechat stavebnímu úřadu jistý rozsah správního uvážení ohledně toho, jakou formou dá účastníkům řízení možnost uplatnit námitky, respektive veřejnosti uplatnit připomínky. Kritériem by při tom měla být míra změn navrhovaného záměru, kterou přináší dodatečné doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí. Tento přístup považuje Nejvyšší správní soud za vhodnější a více v souladu se zásadou ekonomie řízení, než striktní trvání na povinnosti opakovat veřejné ústní jednání v případě jakéhokoliv dodatečného doplnění žádosti, dovozované starší komentářovou literaturou (viz Hegenbart, M.; Sakař, B. a kol.
Stavební zákon. Komentář
. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 2008, s. 217).
[29] Situaci, která nastala v posuzovaném případě, krajský soud hodnotil tak, že z hlediska ohrožení procesních práv účastníků řízení se nacházela na pomezí obou zmíněných variant. Bylo tedy namístě nařídit opakované veřejné ústní jednání. Stavební úřad se však svým postupem nedopustil závažné procesní vady, neboť zajistil jiným způsobem reálnou možnost účastníků uplatnit námitky směřující proti doplnění návrhu. Krajský soud poukázal na to, že podaná žádost o vydání územního rozhodnutí byla opakovaně doplňována po konání veřejného projednání, a to jak o dokumenty procesního významu (plné moci, souhlasy vlastníků pozemků, na něž se stavba umísťuje), tak o nová stanoviska dotčených orgánů, reagující na rozšíření počtu pozemků pro umístění stavby. Samotné rozšíření počtu pozemků uvedených v žádosti však představovalo pouze upřesnění žádosti. Úpravy projektové dokumentace spočívaly ve zpřesnění návrhu a v jeho omezení (snížení počtu navrhovaných bytů, snížení výšky navrhované zástavby), zvýšení vlivů na okolí tedy bylo nepravděpodobné. Zároveň konstatoval, že po každé změně a doplnění žádosti stavební úřad účastníky veřejnou vyhláškou o povaze změny informoval a poskytl jim potřebnou lhůtu pro seznámení se s obsahem spisu, a dokonce tuto lhůtu i na žádost prodloužil. Žalobci svá procesní oprávnění hojnou měrou využívali, opakovaně nahlíželi do spisu a vnášeli do řízení své námitky, jimiž se stavební úřad také věcně zabýval a vypořádal je.
[30] Stěžovatel namítá, že uvedený závěr je nepřezkoumatelný, neboť krajský soud přesně nevymezil, ve vztahu ke kterým námitkám nastala koncentrace při veřejném ústním jednání a ve vztahu ke kterým námitkám později, po doplnění podkladů do správního spisu. K tomu je třeba poukázat na skutečnost, že krajský soud podal výše uvedený výklad v reakci na poměrně strohou žalobní námitku, podle níž měl stavební úřad povinnost znovu věc veřejně projednat poté, co obdržel doplnění žádosti o nové podklady. Žalobci danou námitku blíže zdůvodnili pouze obecným konstatováním, že nové veřejné projednání bylo namístě, protože byl rozšířen okruh účastníků řízení a protože došlo k zásadnímu doplnění žádosti. Krajský soud tedy neměl důvod v odůvodnění napadeného rozsudku podrobně rozepisovat, v jakém momentu nastala koncentrace řízení ve vztahu ke každé jednotlivé námitce, kterou bylo možno v řízení uplatnit. Postačovalo, že po prostudování správního spisu zhodnotil komplexně, zda (opakované) doplnění žádosti ze strany žadatele bylo takové povahy, že by vyžadovalo provedení nového veřejného ústního jednání, a zda stavební úřad svým postupem nezasáhl do práv údajně opomenutých účastníků. Takto nastolenou otázku krajský soud podrobně a přesvědčivě zodpověděl, přičemž Nejvyšší správní soud se s jeho závěry ztotožňuje. Stejně jako krajský soud považuje za podstatné, že doplněním původně podané žádosti o vydání územního rozhodnutí nedošlo k takové obsahové změně navrhovaného záměru, že by záměr byl způsobilý zatížit své okolí většími vlivy než záměr v původní veřejně projednané podobě. Zároveň platí, že účastníci řízení byli vždy řádně upozorněni na možnost vyjádřit se k doplněným podkladům, čehož opakovaně využívali. Jejich námitky pak byly řádně projednány (s jedinou výjimkou, k tomu viz níže). Nejvyšší správní soud připouští, že průběh správního řízení byl pro jeho účastníky poněkud nekomfortní, zejména s ohledem na množství doplnění žádosti, z tohoto hlediska byl postup stavebního úřadu skutečně hraniční. Ve shodě s krajským soudem však nepovažuje toto procesní pochybení samo o sobě za natolik závažné, že by působilo nezákonnost napadeného správního rozhodnutí.
[31] Stěžovatel kromě povšechných námitek o tom, jak byl postup stavebního úřadu nepřehledný, uvádí v podstatě jediný konkrétní příklad porušení jeho práv v důsledku tohoto postupu, a to nepřijetí jeho námitky týkající se umístění přečerpávací stanice tlakové kanalizace v blízkosti jeho pozemku, kterou uplatnil při seznámení se s podklady rozhodnutí dne 4. 1. 2012. Na uvedené pochybení stavebního úřadu však v řízení před soudem poukazuje poprvé v kasační stížnosti, v žalobě se o něm nijak nezmínil. Tato námitka je tedy nepřípustná.
[32] Podle stěžovatele je problematika koncentrace významná rovněž z toho důvodu, že krajský soud s odkazem na svůj "
chybný názor
" ohledně řešení dané otázky
de facto
zcela odmítl šestý žalobní bod žalobců (v němž namítali potřebu celkového řešení doposud nezastavěné oblasti a snížení hodnoty zbývajících nezastavěných pozemků, ke které dojde realizací projednávaného záměru). Podle stěžovatele není pravdou, že námitka znehodnocení pozemků byla poprvé vznesena až v odvolání. Stěžovatel a ostatní žalobci ji údajně vznášeli již při veřejném jednání dne 15. 9. 2011.
[33] Stěžovatel tak zřejmě reaguje na závěr krajského soudu, podle něhož námitka přetnutí sousedního pozemku a jeho znehodnocení prováděnou výstavbou byla poprvé uplatněna žalobcem e) až v odvolání, jež bylo zamítnuto napadeným rozhodnutím. V tomto ohledu má ovšem krajský soud pravdu, neboť jak plyne z protokolu o veřejném ústním jednání ze dne 15. 9. 2011, žalobce e) se uvedeného jednání dokonce vůbec neúčastnil. Jeho námitky nejsou obsaženy ani mezi námitkami účastníků řízení založenými ve spise, jež byly písemně uplatněny před jednáním. Z těchto písemně uplatněných námitek, na něž protokol odkazuje, pak sice lze vyčíst, že někteří účastníci řízení (mezi nimi i další z žalobců) namítali, přinejmenším implicitně, znehodnocení jejich pozemků, nikoliv však tímto konkrétním způsobem, tedy přetnutím pozemku žalobce e) plánovanou komunikací. Lze tak souhlasit s krajským soudem, že uvedená námitka byla vznesena opožděně a není možné ani její úspěšné uplatnění v řízení před soudem (tím by došlo k popření smyslu koncentrace územního řízení). Stěžovatel nicméně dezinterpretuje závěry krajského soudu, pokud tvrdí, že zamítl zmíněný žalobní bod pouze z tohoto důvodu. Obecnější námitkou, že území dotčené projednávaným záměrem mělo být řešeno jako jeden celek, se totiž věcně zabýval a shledal ji nedůvodnou. Ostatně stěžovatel si tuto skutečnost bezpochyby uvědomuje, neboť v kasační stížnosti polemizuje rovněž s argumentací uplatněnou krajským soudem při vypořádávání uvedené námitky.
[34] Námitky týkající se koncentrace předmětného správního řízení a povinnosti stavebního úřadu nařídit v dané věci opakované veřejné ústní jednání jsou tedy nedůvodné. (...)
xxx)
S účinností od 1. 1. 2013 změněny zákonem č. 350/2012 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.