Vydání 7/2006

Číslo: 7/2006 · Ročník: IV

904/2006

Územní řízení a soulad stavby s územně plánovací dokumentací

Ejk 262/2006
Územní řízení: soulad stavby s územně plánovací dokumentací
k § 37 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Pro rozhodnutí o návrhu na umístění stavby je rozhodný právní a skutkový stav v době jeho vydání. Pokud došlo po podání návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby ke změně územně plánovací dokumentace, je podkladem pro vydání územního rozhodnutí (§ 37 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona) již tato změněná územně plánovací dokumentace, nikoliv ta, která platila v době podání návrhu.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 24. 2. 2006, čj. 30 Ca 24/2005-36)
Věc:
Marie L. proti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o umístění stavby.
Městský úřad Jičín, stavební odbor (dále jen "stavební úřad"), dne 11. 10. 2004 zastavil územní řízení ve věci umístění "nástavby, přístavby a stavební úpravy rodinného domu"; návrh na zahájení tohoto řízení podala žalobkyně dne 18. 9. 2003. Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 3. 2005 zamítl odvolání žalobkyně a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil.
Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové. Žalobkyně mj. uvedla, že již v průběhu územního řízení se dotazovala na soulad plánovaného rozhodnutí o umístění stavby se schváleným územním plánem, a proto také již dne 24. 4. 2003 požádala stavební úřad o vyjádření, zda stavba bude v souladu s tehdy platným územním plánem. Vyjádření však nedostala. Pokud by ale byla plánovaná stavba v rozporu s platným územním plánem, jevilo by se další řízení o podané žádosti bezpředmětným a nadbytečné by byly rovněž výzvy k doplnění podané žádosti. Stavební úřad se vyjádřil k podané žádosti ohledně souladu plánované stavby s platným územním plánem až v rámci probíhajícího územního řízení, konkrétně dne 27. 11. 2003, ale bez přihlédnutí k datu podání posuzované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Žalovaný pak správnost postupu stavebního úřadu při posuzování souladu plánované stavby s platným územním plánem neposoudil vůbec.
Žalovaný k věci mj. uvedl, že žalobkyní zmiňovaná žádost ze dne 24. 4. 2003 byla adresována odboru územního plánování a rozvoje města Jičín, jenž ale není totožný se stavebním úřadem. Vzhledem k tomu nemohla uvedená žádost vyvolat u stavebního úřadu patřičnou odezvu, resp. ten ji nemohl přezkoumávat či jinak řešit. Podáním ze dne 27. 11. 2003 ale odbor územního plánování a rozvoje města Městského úřadu v Jičíně sdělil panu Zdeňku D., zpracovateli projektové dokumentace stavby, že zamýšlená stavba je v rozporu s platným územním plánem sídelního útvaru Jičín.
Ze správního spisu vyplynulo, že stavební úřad řízení poprvé zastavil rozhodnutím ze dne 7. 1. 2004; žalobkyně prý nedoložila návrh potřebnými údaji. Žalovaný toto rozhodnutí dne 13. 4. 2004 zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu k dalšímu řízení. V rozhodnutí mimo jiné uvedl, jaké náležitosti musí obsahovat návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby. Výslovně přitom uvedl, že bylo povinností stavebního úřadu posoudit návrh z hlediska péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků, jeho soulad s obecnými technickými požadavky na výstavbu, zda vyhovuje předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární atd. Upozornil přitom na možnost zastavení územního řízení podle § 35 odst. 3 stavebního zákona v případě, že se nepodaří ve stanovené lhůtě odstranit nedostatky návrhu. Stavební úřad v těchto intencích postupoval a žalobkyni dne 26. 4. 2004 vyzval k doplnění návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby. Ta návrh však v souladu s výzvou nedoplnila a z těchto důvodů bylo územní řízení rozhodnutím ze dne 11. 10. 2004 zastaveno.
Krajský soud v Hradci Králové žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Pokud se žalobkyně dovolávala rozhodnutí o návrhu na umístění stavby podle stavu ke dni jeho podání, třeba poznamenat, že stavební úřad musel rozhodnout o věci na základě skutkového a právního vztahu, který tu byl až ke dni rozhodnutí o něm. Rozhodující tak není den podání návrhu či žádosti na vydání rozhodnutí, nýbrž okamžik, kdy je o nich rozhodováno.
I když platná územně plánovací dokumentace města Jičín nebyla součástí správního spisu, nemá krajský soud s ohledem na další v něm obsažené listiny pochyb o tom, že návrh na umístění stavby s ní nebyl v souladu. Přitom platná územně plánovací dokumentace je závazným podkladem při vydání každého územního rozhodnutí a žádnou stavbu nelze umístit v rozporu s ní. Nesoulad návrhu na umístění stavby s územně plánovací dokumentací je tak vždy důvodem jeho zamítnutí. Z tohoto pohledu třeba souhlasit se žalobkyní, že byl-li její návrh v rozporu s územním plánem sídelního útvaru Jičín, jak o tom byl dopisem Městského úřadu Jičín ostatně informován i její projektant Zdeněk D., nebylo již potřebné na ní vyžadovat další podklady k doplnění návrhu. Vůbec ne již údaj o souladu návrhu s územně plánovací dokumentací ve smyslu § 3 odst. 1 písmeno f) vyhl. č. 132/1998 Sb., neboť citované ustanovení je aplikovatelné v případech umísťování staveb v obcích, které nejsou stavebními úřady, což však případ města Jičín není. Tam přeci musí mít stavební úřad platný územní plán takříkajíc stále "po ruce". V tomto směru nezbylo než zkonstatovat, že stavební úřad v Jičíně nepostupoval v dané věci přinejmenším účelně a efektivně, když žalobkyni vyzýval k předložení listin a důkazů, které jednak mohl provést sám (zjištění souladu návrhu s územně plánovací dokumentací) a které jednak byly vzhledem k předem danému výsledku (nesoulad s územním plánem sídelního útvaru) nadbytečné. To však nemusel žalovaný v době rozhodování o odvolání jednoznačně vědět. Tento určitým způsobem šikanózní postup byl ale v konečném výsledku přezkumného řízení nepodstatný, když jeho předmětem bylo přezkoumání rozhodnutí o zastavení územního řízení z důvodů uvedených v § 35 odst. 3 stavebního zákona, a ty byly koneckonců naplněny. Městský úřad Jičín, jeho stavební úřad je rozebral v rozhodnutí ze dne 11. 10. 2004 a krajskému soudu nezbývá než na důvody zastavení územního řízení, podrobně rozvedené v jeho odůvodnění v patnácti bodech, odkázat.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.