Vydání 9/2005

Číslo: 9/2005 · Ročník: III

658/2005

Územní řízení a námitky souseda ke stavebně-technickému řešení stavby

Ej 155/2005
Územní řízení: námitky souseda ke stavebně-technickému řešení stavby
k § 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 262/1992 Sb. a č. 83/1998 Sb.
Jestliže správní orgán v rozhodnutí o umístění stavby k námitce účastníka řízení (majitele sousední stavby) uložil podle § 39 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, navrhovateli podmínku, že projektová dokumentace ke stavebnímu řízení musí obsahovat i detail zaatikového žlabu s řešením proti zatékání dešťové vody a tajícího sněhu na zeď stavby účastníka řízení, pak námitky ke způsobu užití tohoto stavebního prvku lze uplatnit ve stavebním řízení, nikoliv v řízení o umístění stavby.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 3. 2005, čj. 1 As 12/2004-67)
Věc:
Společnost s ručením omezeným S. v O. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o námitky souseda v územním řízení, o kasační stížnosti žalobce.
Městský úřad Hlučín rozhodl dne 2. 7. 2002 o umístění stavby „Obnova Kulturního domu v D.“. Pro umístění a projektovou přípravu stavby byly stanoveny konkrétně v rozhodnutí specifikované podmínky. Pod bodem 5 byla stanovena podmínka, že projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude obsahovat i detail zaatikového žlabu s řešením proti zatékání dešťové vody a tajícího sněhu na zeď sousední restaurace; touto podmínkou tak bylo vyhověno námitce majitele této restaurace. Námitku týkající se omezení výhledu z restaurace městský úřad zamítl.
Okresní úřad v Opavě k odvolání žalobce (majitele sousední restaurace) rozhodnutím ze dne 29. 10. 2002 změnil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, pokud jde o námitku omezení výhledu, tak, že tato námitka je námitkou občanskoprávní, o které stavební úřad nerozhoduje, pouze si o ní učinil úsudek a rozhodl ve věci; v ostatním ponechal rozhodnutí správního orgánu prvního stupně beze změn.
Žalobce napadl rozhodnutí odvolacího správního orgánu žalobou. Krajský soud v Ostravě však žalobu rozsudkem ze dne 3. 3. 2004 zamítl. Soud neshledal žalobní námitku týkající se omezení výhledu z oken restaurace důvodnou s tím, že stavbou kulturního domu nedojde nad míru přiměřenou poměrům k zásahu do vlastnických práv žalobce. Pokud jde o namítané nevyřešení námitky týkající se zatékání dešťové vody a tajícího sněhu na zeď restaurace (jíž se odvolací orgán nezabýval, neboť jí správní orgán prvního stupně vyhověl stanovením podmínky č. 5 a žalobce v odvolání k této skutečnosti nic nenamítal), soud jednak poukázal na to, že pokud žalobce měl za to, že touto podmínkou nebylo jeho námitce ve skutečnosti vyhověno, měl uplatnit tuto námitku v odvolání, a jestliže tak neučinil, nelze ji účinně uplatnit v žalobě; krajský soud se navíc ztotožnil s názorem žalovaného ve vyjádření k žalobě, a to, že podrobnosti stavebně-technického řešení staveb jsou předmětem stavebního řízení, nikoliv řízení územního. Soud poukázal na to, že stavebník bude muset podle podmínky č. 5 rozhodnutí o umístění stavby předložit ve stavebním řízení takové řešení zaatikového žlabu, které zabrání zatékání dešťové vody a tajícího sněhu na zeď restaurace; kromě otázky izolace úžlabí by mělo být ve stavebním řízení vyřešeno rovněž konkrétní stavebně-technické napojení obou budov (dilatační spára).
Žalobce (stěžovatel) v kasační stížnosti polemizoval s právním úsudkem krajského soudu v tom, že námitky ve věci zaatikového žlabu lze uplatnit ve stavebním řízení, neboť stavební řízení již proběhlo, pravomocným rozhodnutím bylo vydáno stavební povolení a stěžovatel již nemá žádné prostředky obrany.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel vymezil jako předmět kasačního přezkumu právní úsudek soudu o tom, že v žalobě namítané nevyřešení jeho námitky týkající se zatékání dešťové vody a tajícího sněhu na zeď restaurace podmínkou č. 5 stanovenou v územním rozhodnutí lze považovat za podrobnost stavebně-technického řešení staveb, jež je předmětem stavebního řízení, nikoliv řízení územního.
Kasační stížnost není důvodná.
Okresní úřad v Opavě jako právní předchůdce žalovaného rozhodoval o odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně o umístění stavby.
Návrh na zahájení územního řízení musí být podle § 35 stavebního zákona mimo jiné doložen dokumentací stanovenou prováděcími předpisy; tou je vyhláška č. 132/1998 Sb., ve znění tehdy účinném, která v § 3 odst. 3 písm. a) ukládá připojit k návrhu situační výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy, včetně parcelních čísel, se zakreslením předmětu územního rozhodnutí a jeho polohy s vyznačením vazeb (účinků) na okolí; v odstavci 4 písm. a) citovaného ustanovení pak klade požadavek přiložit další podklady, ze kterých musí být dostatečně zřejmé, který pozemek nebo jeho část má být určen jako stavební, navrhované umístění stavby na pozemku, včetně jejích odstupů od hranic pozemku a od sousedních staveb, v případě potřeby i s výškovým vyznačením.
Stavební úřad v územním řízení posuzuje návrh především z hlediska péče o životní prostředí a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků; přezkoumá návrh a jeho soulad s územně plánovací dokumentací a předchozími rozhodnutími o území, posoudí, zda vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod., pokud posouzení nepřísluší jiným orgánům (§ 37 odst. 1, 2 stavebního zákona).
Podle § 39 stavebního zákona vymezí stavební úřad v územním rozhodnutí území pro navrhovaný účel a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v území; jimi zabezpečí zejména soulad s cíli a záměry územního plánování, včetně architektonických a urbanistických hodnot v území, věcnou a časovou koordinaci jednotlivých staveb a jiných opatření v území, požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a rozhodne o námitkách účastníků řízení. V rozhodnutí o umístění stavby může stavební úřad v odůvodněných případech vyhradit předložení podrobnějších podkladů, projektové dokumentace nebo její části; podle nich může stanovit dodatečně další podmínky, které musí být zahrnuty do stavebního povolení.
Z výše uvedeného je zřejmé, že součástí dokumentace pro řízení o umístění stavby není projektová dokumentace stavby; ta musí být podle § 16 odst. 2 [včetně stavebně-technického řešení stavby ve smyslu § 18 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb.] připojena až k žádosti o stavební povolení.
Jestliže proto správní orgán prvního stupně v rozhodnutí o umístění stavby uložil v souladu s § 39 stavebního zákona navrhovateli podmínku, že projektová dokumentace ke stavebnímu řízení musí obsahovat i detail zaatikového žlabu s řešením proti zatékání dešťové vody a tajícího sněhu na zeď restaurace, nepochybil krajský soud v právním úsudku, dospěl-li k závěru, že jde o podrobnost stavebně-technického řešení stavby, která není předmětem řízení územního, ale má být řešena ve stavebním řízení. Na správnosti tohoto úsudku nic nemění, namítá-li stěžovatel, že stavební řízení již proběhlo, je pravomocně ukončeno a v současné době nemá stěžovatel prostředky k uplatnění této námitky. Stěžovatel měl jako vlastník sousední nemovitosti ve stavebním řízení postavení účastníka řízení [§ 59 odst. 1 písm. b) stavebního zákona]. Součástí projektové dokumentace k tomuto stavebnímu řízení měl být ve smyslu podmínky č. 5 rozhodnutí o umístění stavby i detail zaatikového žlabu s řešením proti zatékání dešťové vody a tajícího sněhu na zeď restaurace. Případné námitky proti vhodnosti navrhovaného technického řešení mohl stěžovatel ve stavebním řízení uplatnit. Vzhledem k tomu, že taková námitka svým charakterem není námitkou, kterou bylo možno uplatnit v územním řízení, bylo by povinností správního orgánu k ní přihlédnout a posoudit její důvodnost.
(šk)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.