Vydání 1/2013

Číslo: 1/2013 · Ročník: XI

2741/2013

Územní plánování: odchýlení se od zásad územního rozvoje; odůvodnění nemožnosti využití dříve vymezených zastavitelných ploch

Územní plánování: odchýlení se od zásad územního rozvoje; odůvodnění nemožnosti využití dříve vymezených zastavitelných ploch
k § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2012
k § 173 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Chce-li se obec při změně územního plánu odchýlit od pravidel uvedených v zásadách územního rozvoje, musí takový postup v odůvodnění změny územního plánu podložit věcně a formálně logicky správnou argumentací, která se bude opírat o konkrétní skutečnosti.
II. Podmínkám § 55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006 neodpovídá obecné konstatování o nemožnosti využití již dříve vymezených zastavitelných ploch a potřebě vymezit plochy jiné. Obec tedy musí v potřebné a přezkoumatelné míře podrobností zdůvodnit nejen to, které zastavitelné plochy jsou dosud nevyužity a proč je použít k nové výstavbě nelze, ale i to, proč se u konkrétních pozemků mění jejich charakteristika z nezastavitelných na zastavitelné, a proč se jeví být vhodnou náhradou za pozemky nevyužité.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2011, čj. 8 Ao 6/2011-87)
Prejudikatura:
č. 740/2006 Sb. NSS, č. 1795/2009 Sb. NSS a č. 2266/2011 Sb. NSS.
Věc:
a) Ing. Ivana M. a b) RNDr. Helena P., Ph.D., proti Hlavnímu městu Praha o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy.
Návrhem ze dne 12. 10. 2011 se navrhovatelky domáhaly zrušení opatření obecné povahy č. 9/2010 - změny vlny 07 územního plánu hl. m. Prahy - v části změny Z 1201/07 (dále jen "změna Z 1201/07", popř. "napadené OOP").
Uvedly, že odpůrce oznámil v roce 2009 zahájení řízení o vydání změn vlny 07 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jednou z projednávaných změn byla také změna Z 1201/07, jejíž podstatou byla redukce celoměstského systému zeleně a přeměna části pozemku z nezastavitelné plochy s funkcí "
zeleň městská krajinná
" na zastavitelnou plochu s funkcí obytnou. Navrhovatelky podaly proti této změně námitky podle § 55 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006. Zastupitelstvo hlavního města Prahy bodem II. 1 usnesení č. 35/38 ze dne 26. 3. 2010 změnu územního plánu schválilo a současně v bodě III. 2 usnesení potvrdilo návrh rozhodnutí o námitkách, kterým byla námitka navrhovatelek zamítnuta. Napadená změna územního plánu nabyla účinnosti 16. 4. 2010 jako součást opatření obecné povahy č. 9/2010.
Navrhovatelky poukázaly na to, že odůvodnění opatření obecné povahy má splňovat náležitosti podle § 68 odst. 3 správního řádu, musí tedy obsahovat důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se zastupitelstvo řídilo při jejich hodnocení a při výkladu předpisů, a dále musí být jeho součástí informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Podle navrhovatelek napadené opatření obecné povahy tyto náležitosti nesplňuje. Odkázaly na judikaturu Nejvyššího správního soudu, konkrétně na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2009, čj. 9 Ao 1/2009-36, ze dne 4. 8. 2010, čj. 4 Ao 3/2010-54, a ze dne 20. 5. 2010, čj. 8 Ao 2/2010-644, ve kterých se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou vypořádání námitek k návrhu opatření obecné povahy.
Podle navrhovatelek odpůrce jejich podrobně odůvodněnou námitku vypořádal jednou větou ("
nejedná se o zelené svahy ve smyslu ZÚR, ale o přerušení celoměstského systému zeleně
"). Vadou podle navrhovatelek není samotná stručnost vypořádání, ale zejména to, že se vypořádání neshodovalo s podstatou námitky - námitky se totiž netýkaly pouze zelených svahů, ale zeleně ve městě jako celku.
Odpůrce se nevypořádal také s dalšími skutečnostmi, které navrhovatelky namítaly, zejména s rozporem změny Z 1201/07 s požadavkem na ochranu systému zeleně. Z odůvodnění opatření obecné povahy není seznatelné, na základě jakých závěrů dospěl odpůrce k nedůvodnosti námitky, tedy k tomu, že je návrh změny územního plánu v souladu s požadavkem na ochranu systému zeleně v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, vydané usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ze dne 17. 12. 2009 jako opatření obecné povahy č. 8/2009 (dále jen "zásady územního rozvoje").
Podle další námitky odpůrce neprovedl řádné posouzení souladu změny Z 1201/07 se zásadami územního rozvoje. Pouze obecně uvedl, že změna Z 1201/07 není se zásadami územního rozvoje v rozporu. Navrhovatelky proto upozornily na konkrétní rozpory změny Z 1201/07 se zásadami územního rozvoje; shodnou námitku podaly již v průběhu projednávání opatření obecné povahy.
Podle kapitoly 1 bodu 10 zásad územního rozvoje je prioritou pro zajištění udržitelného rozvoje území hl. m. Prahy "
zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému
". V případě změny Z 1201/07 však dochází k záboru plochy zeleně bez náhrady. Současně dochází i k faktickému přetnutí celoměstského systému zeleně na terénní hraně. Oba tyto důsledky jsou podle navrhovatelek v rozporu s výše uvedenou prioritou zásad územního rozvoje.
Podle kapitoly 2.4.2 bodu f) zásad územního rozvoje je obecnou zásadou územního rozvoje hlavního města Prahy "
podporovat v kompaktním městě členění zástavby plošnými i liniovými prvky zeleně, chránit stávající zelené plochy a podporovat tvorbu nových
". Podle navrhovatelek se pozemek zeleně dotčený změnou Z 1201/07 nachází ve vnitřním kompaktním městě. Změna Z 1201/07 navrhuje zrušení plochy zeleně a současně i narušení souvisejícího liniového prvku.
Podle kapitoly 8.1 bodu f) zásad územního rozvoje je obecnou zásadou ochrany a rozvoje přírodních hodnot "
rozvíjet systém zeleně, který je významným atributem krajinného rázu, základem zdravého městského prostředí a kvalitní příměstské krajiny poskytující městu rekreační zázemí
". Řešení podle změny Z 1201/07 systém zeleně nerozvíjí, ale narušuje.
Navrhovatelky zdůraznily, že posouzení souladu změn Z 1201/07 se zásadami územního rozvoje nebylo provedeno ani v rámci rozhodnutí o námitce navrhovatelek. Jak již bylo uvedeno výše, zastupitelstvo se v usnesení ze dne 26. 3. 2010 s námitkou navrhovatelek vypořádalo tak, že "
se nejedná o zelené svahy ve smyslu zásad územního rozvoje, ale o přerušení celoměstského systému zeleně
". Z argumentace odpůrce proto vyplývá, že výše citovaná ustanovení zásad územního rozvoje by se měla týkat pouze zelených svahů, a proto je nebylo nutné zohlednit. Takové tvrzení podle navrhovatelek nemá v zásadách územního rozvoje oporu. Citovaná ustanovení zásad územního rozvoje se vztahují na celé území hl. m. Prahy a nejsou omezena na nespecifikované zelené svahy.
Podle navrhovatelek je tvrzení odpůrce ve vypořádání námitky vadné, protože z územně analytických podkladů hl. m. Prahy z roku 2008, výkresu č. 1 - hodnoty území, vyplývá, že pozemek je pohledovým exponovaným svahem.
Navrhovatelky tedy shrnuly, že změna Z 1201/07 je v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, protože nerespektuje požadavek zvyšování podílu zeleně a její spojování v ucelený systém a požadavek na podporu členění zástavby v kompaktním městě liniovými prvky zeleně a požadavek na ochranu stávajících zelených ploch.
Opatření obecné povahy je také v rozporu s § 18 odst. 4 a § 36 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006, protože porušuje ochranu nezastavěného území a ploch.
Změna Z 1201/07 nerespektuje zásady ochrany nezastavěných ploch podle § 55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, podle kterého je možné vymezit další zastavitelné plochy změnou územního plánu pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby nových zastavitelných ploch. Z podkladů územního plánu vyplývá, že v územním plánu před změnami bylo nevyužitých 12,7 % ploch na bydlení. Tuto skutečnost uvedly navrhovatelky již v průběhu přijímání změny Z 1201/07, odpůrce k ní pouze uvedl, že "
prokázání podle § 53 odst. 3 stavebního zákona
[odpůrce měl zřejmě na mysli § 55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006]
bylo k návrhům 07 provedeno
". Navrhovatelky upozornily, že součástí odůvodnění opatření obecné povahy byla i příloha č. 4 označená jako "
Odůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch ve smyslu § 55 stavebního zákona
[z roku 2006]
pro změny vlny 07
" (dále jen "příloha č. 4"), ta ale nebyla součástí návrhu změn územního plánu, a navrhovatelky se proto nemohly k jejímu obsahu vyjádřit. Příloha č. 4 je pouze formálním naplněním požadavku stavebního zákona z roku 2006, protože neobsahuje přezkoumatelné odůvodnění nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy.
Navrhovatelky uzavřely, že opatření obecné povahy bylo vydáno v rozporu s § 18 odst. 4 a § 55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006.
Nejvyšší správní soud opatření obecné povahy č. 9/2010 - změny vlny 07 a návrhu změny Z 1190/06 územního plánu hl. m. Prahy - v části změny Z 1201/07 zrušil.
Z odůvodnění:
VI. Posouzení věci Nejvyšším správním soudem
(...)
Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
[65] Otázku náležitostí rozhodnutí o námitkách (§ 68 odst. 3 správního řádu) již Nejvyšší správní soud řešil. Např. v rozsudku ze dne 24. 11. 2010, čj. 1 Ao 5/2010-169, č. 2266/2011 Sb. NSS) vyslovil, že
na odůvodnění rozhodnutí o námitkách je třeba klást stejné požadavky jako v případě klasických správních rozhodnutí (§ 68 odst. 3 správního řádu). Musí z něho být seznatelné, z jakého důvodu považuje obec námitky uplatněné oprávněnou osobou (§ 52 odst. 2 stavebního zákona z roku 2006) za liché, mylné nebo vyvrácené, nebo proč považuje skutečnosti předestírané oprávněnou osobou za nerozhodné, nesprávné nebo jinými řádně provedenými důkazy za vyvrácené.
Zajisté nelze vždy očekávat, že každá námitka bude vypořádána vyčerpávajícím způsobem a do nejmenších podrobností. Přesto však musí být vždy jasně seznatelné, proč ji správní orgán považuje za nedůvodnou; je povinen se zabývat - třeba i stručně - všemi jejími součástmi.
[66] V nyní řešené věci vypořádání námitek ani jeden z těchto požadavků nesplňuje, protože věcně lze považovat za odůvodnění pouze jednu větu ("
nejedná se o zelené svahy ve smyslu zásad územního rozvoje, ale o přerušení celoměstského systému zeleně
"). Ta je tak obecná, že z ní nelze zjistit konkrétní důvody pro neakceptování námitky. Navrhovatelky v průběhu pořizování opatření obecné povahy podaly zcela konkrétní námitku k návrhu změny územního plánu, která rozsáhle vysvětlovala důvody nesouhlasu s napadeným opatřením obecné povahy. Odpůrce na ni sice reagoval, ale nedostatečným způsobem, protože neuvedl důvody, pro něž námitce nevyhověl. Odpůrce byl povinen kvalifikovaným způsobem své jednání zdůvodnit. To neučinil.
[67] Soud se dále zabýval odůvodněním opatření obecné povahy a zjistil, že ani ono není ve vytýkaných směrech přezkoumatelné. Soud již v předchozích rozhodnutích vyslovil, že "[i]
v odůvodnění opatření obecné povahy je nutno uvést důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. Protože ve vztahu k výše uvedeným otázkám podmínek pro vymezení zastavěného území samostatným postupem odůvodnění napadeného opatření obecné povahy postrádá způsobilé rozhodovací důvody, shledal je soud v této části nepřezkoumatelným
" (srov. rozsudek ze dne 16. 12. 2008, čj. 1 Ao 3/2008-136, č. 1795/2009 Sb. NSS). Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí opatření obecné povahy obsahovat odůvodnění. Jeho specifický obsah je blíže určován řadou ustanovení (např. z § 172 odst. 4 správního řádu plyne, že správní orgán se v odůvodnění opatření obecné povahy musí vypořádat s uplatněnými připomínkami, s nimiž se musí zabývat jako s podkladem pro jeho vydání; dle § 172 odst. 5 správního řádu je součástí odůvodnění opatření obecné povahy dále rozhodnutí o námitkách, které navíc musí obsahovat vlastní odůvodnění; podle § 60 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006 pak odůvodnění opatření obecné povahy, jímž se vymezuje zastavěné území, vždy obsahuje i vyhodnocení souladu s § 58 odst. 1 a 2 téhož zákona). Z § 68 odst. 3 užitého přiměřeně dle § 174 odst. 1 správního řádu je však zřejmé, že v odůvodnění opatření obecné povahy nesmí chybět základní obsahové náležitosti odůvodnění běžného správního rozhodnutí.
[68] Soud si je vědom, že územní plán hl. m. Prahy zasahuje značně rozsáhlé území; obecně je tedy možné akceptovat, že míra konkrétnosti odůvodnění změny územního plánu hlavního města (především změny rozsáhlé) může být nižší, než v malých obcích. Tato skutečnost ale nemůže ospravedlnit vypuštění konkrétních důvodů pro změnu územního plánu. Odpůrce v odůvodnění změny Z 1201/07 pouze uvedl, že "
žadatel požaduje urbanistické doplnění bytové zástavby podél komunikace Nad Turbovou
". Takové zdůvodnění nestačí. Odpůrce nijak nerozvedl, proč žádost akceptoval a považoval ji za důvodnou. Sama žádost nemůže být jedinou skutečností (tím méně postačujícím argumentem), na jejímž základě bude přijata změna, která omezuje městskou zeleň a protiřečí tedy koncepci stanovené zásadami územního rozvoje.
[69] Odpůrce namítal, že opatření obecné povahy není rozhodnutím, a proto se na něj § 68 odst. 3 správního řádu nevztahuje. K této námitce Nejvyšší správní soud uvádí, že pouhý fakt, že opatření obecné povahy není rozhodnutím, nemůže vést k závěru, že odůvodnění opatření obecné povahy nemusí splňovat požadavky správního řádu, jejichž účelem je přezkoumatelnost správních aktů a možnost zjistit, proč správní orgán určitý úkon učinil. Námitka odpůrce i s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu není důvodná.
[70] Odpůrce v odůvodnění změny Z 1201/07 nevysvětlil, proč považuje změnu nezastavitelného území na území zastavitelné za účelnou. Lze souhlasit s odpůrcem, že navrhovatelky nemohou očekávat, že okolí jejich nemovitostí zůstane neměnné. Navrhovatelky by ale měly z opatření obecné povahy zjistit, z jakého důvodu považuje odpůrce změnu funkce pozemku z důvodu stavby jediného bytového domu za vhodnou.
[71] Nejvyšší správní soud se s touto námitkou navrhovatelek ztotožnil a považoval ji za důvodnou. Odůvodnění rozhodnutí o námitce, tak i samotné odůvodnění opatření obecné povahy má zásadní deficity. Napadené opatření obecné povahy je proto v této části nepřezkoumatelné.
Nesoulad změny Z 1201/07 s cíli územního plánování a zásadami územního rozvoje
[72] Navrhovatelky dále namítaly, že odpůrce neposoudil, zda je změna Z 1201/07 v souladu se zásadami územního rozvoje.
[73] Smyslem a cílem územního plánování (srov. k tomu § 18 a násl. stavebního zákona z roku 2006) je komplexní řešení funkčního využití území a vytváření předpokladů k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek. Konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech určuje politika územního rozvoje, tu dále rozvíjejí na území kraje zásady územního rozvoje, které nesmí být s politikou územního rozvoje v rozporu. Územní plán koncepce uvedené v zásadách územního rozvoje dále rozvíjí s ohledem na skutečné potřeby daného území. Při respektování těchto pravidel konkretizují zásady územního rozvoje koncepci uvedenou v politice územního rozvoje a územní plán koncepci uvedenou v zásadách. Vzniká tak komplexní systém, který vede k jednotnému rozvoji území. V případě, že by se zpracovatelé územních plánů od této koncepce odchýlili, došlo by k narušení systému jako celku, proto by k tomuto jednání měly vést konkrétní důvody, které by pořizovatel územního plánu měl vysvětlit.
[74] Zásady územního rozvoje jako územně plánovací dokumentace upravují podle § 36 stavebního zákona z roku 2006 základní požadavky na hospodárné a účelné uspořádání území kraje. Na jejich základě se stanoví koncepce pro dané území, které musí obce respektovat při tvorbě územních plánů. Zásady územního rozvoje zasahují velké území, proto není možné vyžadovat, aby se zabývaly jednotlivými oblastmi podrobně. Závěry uvedené v zásadách územního rozvoje však lze chápat jako obecná pravidla, které musí obce dodržovat, a pokud se chtějí od jednotné koncepce pro celé území odchýlit, měly by tuto změnu dostatečně odůvodnit.
[75] Zásady územního rozvoje stanovují cíl "
zvyšovat podíl zeleně a spojovat ji do uceleného systému
", dále "
rozvíjet systém zeleně, který je významným atributem krajinného rázu, základem zdravého městského prostředí a kvalitní příměstské krajiny poskytující městu rekreační zázemí
" a "
podporovat v kompaktním městě členění zástavby plošnými i liniovými prvky zeleně, chránit stávající zelené plochy a podporovat tvorbu nových
". Tyto zásady jsou sice obecné, ale jedná se o ucelenou koncepci pro hl. m. Prahu, která má zajistit vhodný vývoj území jako celku. Odpůrce měl proto pravidla stanovená zásadami - ač obecná - respektovat a v případě, že považoval za nutné se od nich odchýlit, měl toto jednání podložit věcně i formálně logicky správnou argumentací, opírající se o konkrétní skutečnosti.
[76] Změnou Z 1201/07 došlo k významnému - lhostejno zda lokálnímu - zásahu do systému zeleně. Je samozřejmé, že území - a právě území velkého města - se vyvíjí s nepopíratelnou dynamikou; není nezměnitelné a musí reagovat na potřeby občanů obce. Posuzovaná změna Z 1201/07 se týká pouze jednoho pozemku. Nejde tedy o koncepční urbanistické pojetí celé lokality, kterou by vyvolaly nové skutečnosti, nejde také o provádění zamýšleného rozvoje (ať intenzivního či extenzivního) městské části. V daném území není a nebyla plánována rozsáhlá oblast určená pro bydlení, aby uspokojila potřeby občanů (i ty by musely být řádně konkretizovány a doloženy), nejedná se o stavbu občanské vybavenosti, ani o doplnění současného stavu. Předmětem změny Z 1201/07 je pouze jeden pozemek, na němž má být vybudován nový bytový dům "
Na vyhlídce
". V případě, že odpůrce považoval za nutné, aby stavba - zcela mimo celkovou koncepci zeleně uvedenou v zásadách územního rozvoje - byla postavena, a z toho důvodu bylo nutné změnit nezastavitelné území na zastavitelné, měl tuto skutečnost pečlivě zdůvodnit.
[77] Odpůrce jednal v rozporu s obecně stanovenými zásadami uvedenými v zásadách územního rozvoje. Pokud si této skutečnosti nebyl vědom, navrhovatelky jej na ni upozornily v námitkách. Bylo na odpůrci, aby změnu Z 1201/07 obhájil ve vypořádání námitek a v odůvodnění změny územního plánu a racionálně vysvětlil, co jej k této změně vedlo. Neučinil tak a pouze obecně uvedl, že "
se nejedná o zelené svahy ve smyslu zásad územního rozvoje, ale o přerušení celoměstského systému zeleně
". Toto vypořádání je také vnitřně rozporné, protože samy zásady územního rozvoje stanoví, že systém zeleně je nutné rozvíjet. Tvrzení odpůrce v odůvodnění rozhodnutí o námitce se tak dostalo do přímého rozporu se zásadami územního rozvoje.
[78] Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že námitka navrhovatelek je důvodná.
Rozpor s požadavky na ochranu nezastavitelných ploch
[79] Podle § 55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006 lze další zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.
[80] Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje, zpracovalo v srpnu 2008 metodický pokyn
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
(http://www.uur.cz/images/ konzultacnistredisko/MetodickeNavody/ZU/ZU_Rozbor PotrebyPloch_20080901.pdf).
[81] V bodě 4 metodiky je uvedeno, že požadavky uplatňované dotčenými orgány, krajským úřadem a připomínky veřejnosti k zadání budou jedním z ukazatelů, zda je potřeba nových ploch reálná. Součástí odůvodnění návrhu změny územního plánu by mělo být "
komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
". Podle metodiky je ve vyhodnocení nutno porovnávat vždy nabídku a poptávku zastavitelných ploch pro jeden účel. Například dostatek vymezených zastavitelných ploch pro výrobu nemůže být důvodem nevymezení nových zastavitelných ploch např. pro bydlení, pokud odborný odhad prokáže jejich potřebu při zohlednění předpokládaného demografického vývoje, průzkumu rozsahu nechtěného soužití, předpokládaného reálného zájmu investorů atd. U velkých měst je nutno zohledňovat i potřeby místních částí. Dostatek ploch pro občanské vybavení na severu území ještě neznamená, že zastavitelných ploch, vymezených k tomuto účelu na jihu, je dostatek.
[82] Nejvyšší správní soud nepopírá, že vymezení nových zastavitelných ploch je oprávněním obce, která změnou územního plánu reaguje na aktuální situaci v daném území. Vždy je ale nutné, aby obec tyto změny a vymezení nových zastavitelných ploch zdůvodnila, což odpůrce neučinil. Odpůrce odkazuje na přílohu č. 4 k odůvodnění změny územního plánu:
Odůvodnění potřeby nových zastavitelných ploch
ve smyslu § 55 stavebního zákona z roku 2006 pro změnu vlny 07. Tento dokument je dle názoru Nejvyššího správního soudu nedostatečný a pouze formálně naplňuje podmínky stanovené § 55 odst. 3 citovaného zákona.
[83] Odpůrce měl podrobně odůvodnit, jaké zastavitelné plochy jsou dosud nevyužity, z jakých důvodů je nelze k nové výstavbě použít. Odpůrce však pouze obecně konstatoval, že "
tento přesah lze odůvodnit např. nevyjasněnými majetkovými poměry na dosud nevyužitých plochách pro bydlení či jinými důvody, které pro investory znevýhodňují využití pozemků v nabídce územního plánu před pozemky, u nichž se vyžaduje změna
". Pouhé znevýhodnění investorů nemá soud za dostatečný důvod pro to, aby byla narušena jednotná koncepce zásad územního rozvoje a docházelo libovolně ke změnám v nezastavitelných územích.
[84] Povinností odpůrce tedy bylo u všech pozemků, u kterých došlo ke změně z nezastavitelných na zastavitelné, podrobně vysvětlit, proč se právě tyto pozemky jeví jako vhodná náhrada za nevyužité pozemky. Odpůrce tak neučinil; jeho tvrzení v příloze č. 4 jsou neurčitá, chybí část zabývající se tím, jaké nezastavitelné plochy jsou v územním plánu vymezeny, proč je nelze využít, a jakým způsobem budou měněné plochy tuto situaci řešit. Nejvyšší správní soud uzavřel, že také tato námitka navrhovatelek je důvodná.
[85] Soud se proto s ohledem na výše uvedené skutečnosti ztotožnil s námitkou stěžovatelek.
Shrnutí
[86] Nejvyšší správní soud shledal rozhodnutí o námitkách navrhovatelek ze shora vypočtených důvodů nepřezkoumatelným. Stejnou vadou bylo zatíženo i odůvodnění napadené změny Z 1201/07.
[87] S odkazem na pravidla popsaná v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, čj. 1 Ao 1/2005-98, č. 740/2006 Sb. NSS, Nejvyšší správní soud uzavřel, že napadené opatření obecné povahy bylo vydáno v rámci pravomoci i působnosti odpůrce, avšak vzhledem k nedostatkům při vypořádání námitek nebylo vydáno zákonem stanoveným postupem. Nejvyšší správní soud dále přezkoumal obsah opatření obecné povahy z hlediska rozporu opatření obecné povahy se zákonem a shledal, že ani tato podmínka nebyla kvůli porušení § 55 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006 splněna. Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud napadené opatření obecné povahy v části změny Z 1201/07 v souladu s § 101d odst. 2 věty první zrušil, a to ke dni vyhlášení tohoto rozsudku.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.