Vydání 6/2013

Číslo: 6/2013 · Ročník: XI

2825/2013

Utajované informace: zaměstnanci ozbrojených sil

Utajované informace: zaměstnanci ozbrojených sil
k § 12 odst. 1 písm. d) a § 14 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (v textu jen "zákon o utajovaných informacích")*)
Má-li být způsobilým podkladem rozhodnutí správního orgánu v bezpečnostním řízení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, utajovaná informace, je nezbytné nejen, aby tato informace byla dostatečně konkrétní, ale také aby bylo patrné, jakým způsobem byla získána a o jaká (a jak věrohodná) konkrétní skutková zjištění se opírá.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2012, čj. 7 As 117/2012-28)
Prejudikatura
: č. 2602/2012 Sb. NSS; rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8. 12. 1999,
Pellegrin proti Francii
(stížnost č. 28541/95, ECHR 1999-VIII).
Věc
: Ing. Jiří Ž. proti Národnímu bezpečnostnímu úřadu o osvědčení fyzické osoby, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 17. 12. 2007 žalobce obdržel na základě své žádosti a výsledků provedeného bezpečnostního řízení osvědčení fyzické osoby pro stupeň utajení "
tajné
". Žalovaný následně obdržel od zpravodajské služby informace, které nasvědčovaly tomu, že žalobce přestal splňovat podmínky pro vydání osvědčení. Na základě zjištěných informací dospěl žalovaný k názoru, že žalobce přestal splňovat podmínky pro vydání osvědčení. Žalovaný oznámil žalobci dne 13. 1. 2009 zahájení bezpečnostního řízení o zrušení platnosti osvědčení. V průběhu tohoto řízení žalovaný zjistil, že žalobce má finanční závazky (účty založené u různých bank) a je držitelem živnostenského oprávnění. Následně vedl žalovaný s žalobcem pohovor, v jehož průběhu se dotazoval na jeho finanční a majetkové poměry a rovněž zjišťoval, proč žalobce neoznámil některé změny, k nimž došlo po vydání osvědčení. Pohovor se týkal zejména žalobcových úvěrů a platného živnostenského oprávnění. Žalobce uvedl, že si neuvědomil svoji ohlašovací povinnost. Na otázku, na jaké adrese se zdržuje, žalobce uvedl adresu svého trvalého bydliště a adresu svého strýce. Policie České republiky však v navazujícím šetření zjistila, že se žalobce na adrese svého trvalého bydliště nezdržoval a byt pronajímal.
Žalovaný vyhodnotil jako bezpečnostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. d) zákona o utajovaných informacích chování žalobce popsané zpravodajskou službou v informacích označených stupněm utajení "
vyhrazené
". Jako takové chování rovněž vyhodnotil nerespektování smluvních povinností plynoucích z nájemní smlouvy k služebnímu bytu, ke kterému došlo přenecháním bytu do podnájmu třetím osobám bez souhlasu pronajímatele nebo jiného příslušného orgánu. Stejně žalovaný vyhodnotil i skutečnost, že žalobce byl držitelem platného živnostenského oprávnění bez souhlasu svého zaměstnavatele.
Jako bezpečnostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. g) zákona o utajovaných informacích vyhodnotil žalovaný nesplnění oznamovací povinnost ve vztahu k uzavřeným smlouvám o poskytnutí úvěrů a rovněž nepravdivou odpověď při pohovoru na otázku adresy, na které se žalobce zdržuje. Žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 4. 2009 zrušil žalobcovo osvědčení pro stupeň "
tajné
" z důvodů výše uvedených.
Ředitel žalovaného rozhodl dne 10. 8. 2009 o zamítnutí rozkladu. V rozhodnutí zopakoval výše uvedené závěry s tím, že z utajovaných informací zpravodajské služby představovalo bezpečnostní riziko především žalobcovo chování popsané ve zprávě zpravodajské služby. Ostatní chování žalobce podřazené pod § 14 odst. 3 písm. d) zákona o utajovaných informacích označil ředitel žalovaného za způsobilé představovat bezpečnostní riziko právě v souvislosti s informacemi obsaženými ve zprávách zpravodajské služby. Ohledně neuvedení adresy pobytu dospěl k závěru, že se zřetelem na utajované informace se nejednalo o úmyslné uvedení nepravdivého údaje. Nenahlášení uzavřených smluv o poskytnutí úvěrů označil ředitel žalovaného za bezpečnostní riziko a zdůraznil, že žalobce si měl být své ohlašovací povinnosti vědom.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce žalobu u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 4. 6. 2012, čj. 7 Ca 256/2009-50, zamítl. Městský soud v odůvodnění uvedl, že úvaha o bezpečnostním riziku na straně žalobce měla oporu ve spisovém materiálu, který obsahoval dostatek poznatků a informací o konkrétních skutkových tvrzeních, v nichž žalovaný spatřoval naplnění zákonných znaků bezpečnostního rizika ve smyslu § 14 zákona o utajovaných informacích. Pro existenci bezpečnostního rizika postačovalo, že bylo zjištěno chování, které mohlo mít vliv na důvěryhodnost navrhované osoby. Zákon o utajovaných informacích bezpečnostní riziko spojuje nikoli s negativním závěrem o nedůvěryhodnosti, ale rovněž se situací, kdy ve vztahu k navrhované osobě, byt' by ostatní zjištěné okolnosti svědčily pro to, že jde o osobu důvěryhodnou, bylo zjištěno chování, které může mít vliv na její důvěryhodnost. Napadené rozhodnutí obsahovalo podrobné odůvodnění, proč měl žalovaný za to, že v žalobcově případě bylo bezpečnostní riziko shledáno. Skutečnost, že opakovaně uvedl v písemných dokladech a do protokolu o pohovoru údaje, které byly z objektivního hlediska nepravdivými, neúplnými či nepřesnými, bez ohledu na to, zda tak učinil úmyslně či z nedbalosti, či na to, zda fakticky podnikatelské oprávnění využíval či nikoli, vede k závěru, že jde o chování, které nepochybně má vliv na žalobcovu důvěryhodnost. Proto městský soud neshledal důvodnými žalobní námitky poukazující na žalobcův dosavadní způsob života či na skutečnost, že absolvoval úspěšně třikrát bezpečnostní řízení a až poté, ve velmi krátké době následující po vydání posledního (nejnovějšího) osvědčení, s ním bylo zahájeno řízení na základě výsledků šetření zpravodajské služby.
Žalobce (stěžovatel) podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, v níž namítal zejména nesprávné posouzení bezpečnostních rizik, neboť žalovaný rozdílně od předchozího bezpečnostního řízení vyhodnotil jako bezpečnostní riziko skutečnost, že stěžovatel nepozastavil svůj živnostenský list. Navíc si žalovaný ani neověřil, že stěžovatel fakticky žádnou podnikatelskou činnost nevykonával. Dále nesprávně kvalifikoval jako bezpečnostní riziko nenahlášení změny trvalého pobytu. Stěžovatel přitom sdělil příslušníkům Policie České republiky v průběhu šetření prováděných žalovaným a rovněž u pohovoru v rámci bezpečnostního řízení, že se zdržuje u svého strýce a nepravidelně na jiné adrese. Nesdělil tedy u pohovoru žádnou vědomou nepravdu. Během pohovoru potvrdil, že se na adrese jeho služebního bytu zdržuje také jeho syn. Tento byt nepronajímal, a ani neměl v úmyslu jej pronajímat. Že se zde krátkodobě zdržovali i přátelé jeho syna stěžovatel netušil. K údajnému bezpečnostnímu riziku z důvodu nesplnění ohlašovací povinnosti ohledně čerpání úvěrů stěžovatel uvedl, že tyto finanční závazky potvrdil při pohovoru dne 16. 2. 2008. Neuvedl tedy úmyslně nepravdivé informace. Na pouhé neuvedení a nedoložení těchto skutečností při podání žádosti zákon o utajovaných informacích myslí v § 102 a § 103 v podobě odstranění nedostatků nebo doplnění údajů v žádosti, a dále pak v podobě bezpečnostního pohovoru, při kterém stěžovatel tyto údaje uvedl. V případě konstatování bezpečnostního rizika při neúmyslném neuvedení nějaké skutečnosti, která je obsahem žádosti o prověření, by při složitosti žádosti musel žalovaný konstatovat toto bezpečnostní riziko u téměř každého žadatele. Žalovaný tak postupoval při zjišťování bezpečnostních rizik u stěžovatele tendenčním způsobem. Městský soud vycházel ze závěrů žalovaného, které nemají oporu ve spisovém materiálu. V průběhu bezpečnostního řízení žalovaný nepožádal v souladu s § 107 zákona o utajovaných informacích o provedení šetření. Aby mohl stěžovatel žalovanému vytknout případnou nezákonnost jeho postupu, musí být alespoň obecně vyrozuměn jak s výsledky šetření příslušné zpravodajské služby, tak s požadavkem žalovaného na provedení tohoto šetření. Z úvah městského soudu a odkazů na judikaturu Ústavního soudu není možné učinit závěr, zda ústavní práva prověřovaných osob mají vyšší právní sílu než požadavek na seznámení se alespoň obecným způsobem s obsahem výsledku šetření v rámci přezkumu ve správním soudnictví. Podle názoru stěžovatele mají Ústavou garantovaná práva v tomto případě vyšší právní sílu než zájem státu na utajení zásadních informací týkajících se přímo stěžovatele. Proto je podle stěžovatele napadený rozsudek nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost nebo nedostatek důvodů.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že sdělení obsahu výsledku šetření zpravodajské služby stěžovateli by bylo v rozporu s právními předpisy. Zpravodajské služby vedle toho poskytují žalovanému pouze výsledky šetření, nikoliv spisový materiál. Jak v řízení před žalovaným, tak v řízení před městským soudem bylo stěžovateli dostatečným způsobem odůvodněno, proč nemůže být seznámen s utajovanými důvody nevydání osvědčení fyzické osoby. Pro doplnění argumentace lze poukázat na rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 2. 2006,
Turek proti Slovensku
, stížnost č. 57986/00, ECHR 2006-II, ze dne 16. 2. 2000,
Rowe a Davis proti Spojenému království
, stížnost č. 28901/95, ECHR 2000-II, a ze dne 26. 3. 1996,
Doorson proti Nizozemí
, stížnost č. 20524/92, Reports 1996-II.
Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Rozhodnutí vydané žalovaným musí obsahovat náležitosti v souladu s § 122 odst. 1 zákona o utajovaných informacích, přičemž v odůvodnění se podle odstavce 3 citovaného ustanovení "
uvedou důvody vydání rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se
[žalovaný]
řídil při jejich hodnocení a při použití právních předpisů. Jsou-li některé z důvodů vydání rozhodnutí utajovanými informacemi, uvede se v odůvodnění pouze odkaz na podklady pro vydání rozhodnutí a jejich stupeň utajení. Úvahy, kterými se
[žalovaný]
řídil při jejich hodnocení, a důvody vydání rozhodnutí se uvedou pouze v rozsahu, ve kterém nejsou utajovanými informacemi
."
Zákon o utajovaných informacích tedy, právě s ohledem na zvláštní charakter daného řízení, předpokládá, že určité skutečnosti, byť byly pro rozhodnutí podstatné, zůstanou účastníku řízení utajeny. Tomuto požadavku se musí přizpůsobit i hodnocení rozhodných důvodů. Je-li proti rozhodnutí o rozkladu podána žaloba, pak i soudu ukládá zákon o utajovaných informacích, aby při dokazování respektoval povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích obsažených ve výsledcích šetření nebo v údajích z evidencí zpravodajských služeb nebo policie (§ 133 odst. 2 zákona o utajovaných informacích).
V této souvislosti lze odkázat i na rozsudek velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ze dne 8. 12. 1999,
Pellegrin proti Francii,
stížnost č. 28541/95, ve kterém tento soud vyslovil, že existuje-li u určitých specifických profesí (typicky příslušníků bezpečnostních sborů) prokazatelně zvláštní pouto důvěry a loajality vůči státu, lze připustit omezení, a až vyloučení jejich soudní ochrany, ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně základních práv a svobod (č. 209/1992 Sb.), jde-li o spory mezi těmito osobami a státem. Tato restrikce ovšem musí být vyhrazena jen pro zcela specifické případy a musí být založena na silných a racionálních důvodech sledujících elementární potřeby státu včetně jeho bezpečnosti. Soudní přezkum bezpečnostních prověrek (včetně osob nacházejících se v zaměstnaneckém či jiném obdobném postavení vůči státu) naší legislativou vyloučen není. Shora popsaná omezení v procesních právech dotčených osob, ať již v řízení správním či soudním, jsou však obhajitelná i z pohledu mezinárodně uznávaného standardu práva na soudní ochranu.
Skutečnost, že ve správním řízení zůstávají některé rozhodné skutečnosti účastníkům řízení utajeny a nelze je výslovně hodnotit ani ve vydaném rozhodnutí, může být vyvážena pouze v rámci soudního přezkumu. Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 25. 11. 2011, čj. 7 As 31/2011-101, č. 2602/2012 Sb. NSS,
v bezpečnostním řízení je nutno najít rovnováhu mezi dvěma legitimními, avšak navzájem protichůdnými zájmy
-
zájmem na zajištění spravedlivého procesu pro toho, jehož bezpečnostní způsobilost je zkoumána [čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina")], a zájmem na utajení informací potřebných k ochraně veřejného zájmu. Této rovnováhy nelze dosáhnout bez účinné soudní kontroly. Proto musí mít soud v rámci soudního přezkumu přístup ke všem informacím, na základě nichž bylo rozhodnuto v bezpečnostním řízení. Soud je v takovém případě ve zvýšené míře než při
"běžném"
soudním řízení, v němž účastník má k dispozici stejné informace jako soud, garantem práva na spravedlivý proces (čl. 36 a násl. Listiny), což vyžaduje i zvýšenou aktivitu soudu vůči postupu veřejné správy. Jen za splnění těchto podmínek může být přístup k informacím v nezbytných případech odepřen účastníkům řízení či dalším na řízení participujícím osobám (zástupcům účastníků, zúčastněným osobám aj.). Účastník řízení nemůže efektivně namítat nezákonnost určitých zjištění, neví-li ani, co je jejich obsahem. V této specifické situaci to naopak musí být soud, který
"supluje"
aktivitu účastníka řízení a přezkoumá relevanci utajovaných informací ze všech hledisek, která se vzhledem k povaze věci jeví být důležitými
.
Skutečnost, že stěžovateli ve správním i soudním řízení zůstaly utajeny podstatné skutečnosti pro vydání negativního rozhodnutí, není postačujícím důvodem ke zrušení rozsudku městského soudu a z takového důvodu nemohl ani městský soud zrušit napadené správní rozhodnutí. Takový správní proces nicméně budí pochybnosti o zákonnosti rozhodnutí, a právě proto je nezbytný soudní přezkum. Je to také soud, který je zárukou řádného a úplného přezkumu důvodů rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že neznalost důvodů negativního rozhodnutí stěžovatele omezuje, či mu dokonce znemožňuje, aby proti rozhodnutí účinně argumentoval, je soud povinen zkoumat postup a důvody rozhodnutí v úplnosti, tedy i nad rámec uplatněných žalobních bodů. Zjištěné skutečnosti ovšem i soud musí v odůvodnění svého rozhodnutí popsat jen v těch mezích, aby nepopřel smysl ochrany utajovaných skutečností. Hodnotit je však musí celistvě, důkladně a s velkou obezřetností. Tato obezřetnost, nezbytná při hodnocení utajovaných důkazů, se ovšem jeví shodně ve vztahu k oběma účastníkům soudního řízení. V případě, že by soud rozhodnutí žalovaného zrušil proto, že by utajované důkazy neshledal dostatečnými pro závěr o bezpečnostní nespolehlivosti, nemohl by jej rovněž dostatečně přesvědčivě odůvodnit.
Při respektování zákonných mezí nelze od městského soudu vyžadovat konkrétnější hodnocení, aby přitom nevyšly najevo utajované skutečnosti. Nicméně z odůvodnění jeho rozhodnutí musí být patrné, že se zabýval důvody, pro které bylo stěžovateli osvědčení odejmuto. Vedle toho je povinen i vyhodnotit důvodnost utajení utajovaných informací. Pokud by utajení nebylo nezbytné, pak by jistě byl povinen důkaz provést a v rozsudku výslovně vyhodnotit. Byť tak městský soud neučinil výslovně, v odůvodnění napadeného rozsudku uvedl, že úvahy žalovaného o bezpečnostním riziku na straně stěžovatele mají oporu v obsahu spisového materiálu, který obsahuje dostatek poznatků a informací o konkrétních skutkových tvrzeních, v nichž žalovaný spatřuje naplnění zákonných znaků bezpečnostního rizika ve smyslu § 14 zákona o utajovaných informacích. Za obsah spisového materiálu lze přitom považovat jak část přístupnou, tak i část utajovanou. Městský soud tedy dospěl k závěru, že důvodnost utajení informací byla důvodná a že postup žalovaného je možno aprobovat jako celek. Tento jeho závěr je však nezákonný. Městský soud pominul, že rozhodnutí žalovaného je zatíženo vadou řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž v napadeném správním rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech. Základním a pro věc klíčovým skutkovým důvodem rozhodnutí žalovaného byly utajované informace zpravodajské služby týkající se zejména stěžovatelova chování popsaného ve zprávě zpravodajské služby. Vzhledem k povaze této informace nemůže Nejvyšší správní soud o ní sdělit nic bližšího než to, že v případě, že by byla pravdivá, jednoznačně by žalovaného opravňovala k závěru, že u stěžovatele existuje bezpečnostní riziko. Tato informace je pro účel bezpečnostního řízení i dostatečně konkrétní, ale zcela u ní absentuje cokoli, co by nezávislému příjemci informace umožnilo učinit si závěr o její věrohodnosti. Z toho, co je obsahem správního spisu, včetně jeho utajované části, nelze učinit žádný závěr, zda informace zpravodajské služby popisuje skutečný stav věcí, anebo zda se jedná o tvrzení zcela či zčásti smyšlené nebo zkreslené. Není z ní patrné, jakým způsobem byla získána a o jaká (a jak věrohodná) konkrétní skutková zjištění se opírá. Nezávislému příjemci informací, jímž je v daném případě soud, pak nezbývá nic jiného, než této informaci uvěřit, nebo neuvěřit. Takový podklad rozhodnutí není v právním státě přípustný, jestliže rozhodnutí správního orgánu, třebaže zcela legitimně podléhá vysokému stupni utajení, zasahuje do tak významných subjektivních práv stěžovatele, jakým je základní právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací (čl. 26 odst. 3 Listiny). Představa, že soud uvěří zpravodajské službě, aniž by měl možnost si ověřit, že její tvrzení spočívají na skutečných a pravděpodobně pravdivých informacích, by znamenala rezignaci na kontrolní funkci správního soudnictví vůči veřejné správě.
Po zpravodajské službě není pro účely bezpečnostního řízení žádána nepochybná jistota o pravdivosti jí poskytovaných informací. V již citovaném rozsudku čj. 7 As 31/2011-101 Nejvyšší správní soud vyslovil, že
posuzování informační hodnoty určitého zjištění je nutně vždy úvahou pravděpodobnostní, založenou v určité míře na odhadu. Proto někdy pro závěr o existenci bezpečnostního rizika (§ 14 odst. 3 zákona o utajovaných informacích) postačí zjištění, že je pravděpodobné, že příslušná zákonem předvídaná skutková podstata byla naplněna. Může tomu tak být ovšem pouze v případě, že taková eventualita je nejpravděpodobnějším vysvětlením skutkových zjištění a že se na základě dostupných údajů jeví být významně pravděpodobnější než jiná v úvahu připadající vysvětlení
. Pro účely bezpečnostního řízení by tedy postačoval konkrétní popis zdroje získaných informací a způsobu jejich získání, včetně popisu okolností a důvodů, pro které má zpravodajská služba uvedené informace za věrohodné. Za těchto podmínek by si již soud mohl učinit úsudek, zda jsou natolik věrohodné, aby mohly zasáhnout do osudu jednotlivce tím, že na jejím základě ztratí způsobilost pro práci s utajovanými informacemi. Nejvyšší správní soud je si vědom nelehké úlohy, kterou zde má zpravodajská služba. Pokud uvolní konkréta o tom, jak informace získala, může tím, že se, byť i v režimu nakládání s utajovanými informacemi, k nim dostanou další subjekty, konkrétně příslušní soudci, potenciálně ohrozit zdroj informací či jiné důležité hodnoty či zájmy chráněné zpravodajskou službou, neboť každé rozšíření okruhu subjektů, které k utajované informaci mají přístup (i když jsou povinny s ní nakládat v režimu příslušného stupně utajení), zvyšuje riziko jejího vyzrazení. Na druhé straně, pokud tak zpravodajská služba neučiní, její informace nemohou být podkladem pro závěr o existenci bezpečnostního rizika. Pokud žalovaný nebude schopen existenci tohoto rizika dovodit i z jiných, na zjištěních zpravodajských služeb nezávislých, informací, může se stát, že nebude schopen unést své důkazní břemeno o existenci bezpečnostního rizika, a tedy rozhodnout např. o zrušení příslušného osvědčení pro práci s utajovanými informacemi, jak tomu je v případě stěžovatele. Tuto volbu však za žalovaného a s ním spolupracující zpravodajské služby nemůže vyřešit soud tím, že rezignuje na svoji kontrolní funkci, je-li mu zákonem na základě čl. 36 odst. 2 Listiny svěřena. Je na uvedených orgánech, aby zvážily, zda větším rizikem je poskytnutí příslušných informací soudu, anebo rezignace na jejich uplatnění v bezpečnostním řízení.
Pro upřesnění Nejvyšší správní soud dodává, že významným rysem případu stěžovatele je, že žalovaný považoval za bezpečnostní riziko především stěžovatelovo chování popsané ve zprávě zpravodajské služby. Ostatní jeho chování podřazené pod § 14 odst. 3 písm. d) zákona o utajovaných informacích označil žalovaný za způsobilé představovat bezpečnostní riziko právě v souvislosti s informacemi obsaženými ve zprávě zpravodajské služby. Pokud by existovaly důvody pro závěr o bezpečnostním riziku, které by byly zcela nezávislé na uvedené zprávě, tj. samy o sobě by ukazovaly, že stěžovatel není dostatečně spolehlivý či důvěryhodný), pak by mohly postačovat pro závěr o odejmutí osvědčení. V případě stěžovatele je však situace taková, že dílčí rysy nespolehlivosti a nedůvěryhodnosti (konkrétně pronájem bytu a okolnosti ohledně držení živnostenského listu) nabývají podle rozhodnutí žalovaného významu právě ve světle informace zpravodajské služby. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí žalovaného pak není patrné, zda uvedené platí i pro bezpečnostní riziko podle § 14 odst. 3 písm. g) zákona o utajovaných informacích týkající se nenahlášení změn u finančních závazků stěžovatele, anebo zda tyto skutečnosti považuje žalovaný za samostatný, a na informaci zpravodajské služby nezávislý, důvod. Žalovaný v této souvislosti pouze uvedl, že bezpečnostní riziko ve stěžovatelově případě shledává zejména s ohledem na to, že si měl být své povinnosti neprodleného nahlášení změn vědom, jestliže působil jako bezpečnostní ředitel Ministerstva zemědělství. (...)
V dalším řízení městský soud vyzve žalovaného, aby opatřil informace, které by s dostatečnou mírou pravděpodobnosti umožnily soudu učinit si závěr o věrohodnosti popsané klíčové informace zpravodajské služby. Budou-li takové informace opatřeny a shledá-li je městský soud přesvědčivými, bude namístě žalobu zamítnout. Nebudou-li opatřeny nebo sice opatřeny budou, ale soud je neshledá dostatečně přesvědčivými, takže dospěje k závěru, že informace zpravodajské služby nemůže být stěžejním pilířem důvodů pro závěr o nedostatku bezpečnostní spolehlivosti, bude namístě zrušit rozhodnutí žalovaného a vrátit mu věc k dalšímu řízení.
*)
S účinností od 1. 1. 2012 byl § 14 změněn zákonem č. 255/2011 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.