Vydání 1/2005

Číslo: 1/2005 · Ročník: III

439/2005

Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem

Ej 512/2004
Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem
k § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
Nepodal-li účastník řízení stížnost na průtahy v řízení, nutno jeho návrh na určení lhůty pro provedení procesního úkonu odmítnout podle § 174a odst. 5 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2004, čj. Aprk 5/2004-8)
Věc:
František O. v J., návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu.
Navrhovatel se u Nejvyššího správního soudu domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Ca 70/2004.
Nejvyšší správní soud návrh odmítl.
Z odůvodnění:
Podáním došlým Krajskému soudu v Brně dne 3. 8. 2004 se navrhovatel domáhá "určení lhůty k rozsudku" ve věci sp. zn. 30 Ca 70/2004 Krajského soudu v Brně.
Krajský soud v Brně ve vyjádření k návrhu z 5. 8. 2004 uvedl, že v daném případě šlo o žalobu na nečinnost správního orgánu, která byla vyřizována přednostně, a ve věci již bylo rozhodnuto dne 30. 3. 2004 (usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci dne 1. 4. 2004). Proti tomuto usnesení podal navrhovatel kasační stížnost a věc bude po odstranění vad předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.
Návrh na určení lhůty byl dne 10. 8. 2004 předložen Vrchnímu soudu v Olomouci a uvedený soud předložil návrh dne 18. 8. 2004 Nejvyššímu správnímu soudu s poukazem na to, že podle § 174a odst. 3 věty druhé zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 192/2003 Sb. (dále jen "zákon"), je o návrhu proti krajskému soudu ve věci správního soudnictví příslušný rozhodnout Nejvyšší správní soud.
Podle § 174a odst. 1 zákona platí, že má-li účastník řízení nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen "návrh na určení lhůty").
Podle § 174a odst. 5 zákona rozhoduje příslušný soud o návrhu na určení lhůty usnesením. Návrh odmítne mj. tehdy, jestliže navrhovatel nepodal stížnost na průtahy v řízení.
V dané věci navrhovatel podle sdělení Krajského soudu v Brně stížnost na průtahy v řízení nepodal, a ani navrhovatel podání takovéto stížnosti netvrdí. Vzhledem k tomu, že podle obsahu spisu sp. zn. 30 Ca 70/2004 Krajského soudu v Brně došla navrhovatelova žaloba "pro nečinnost správních orgánů" Krajskému soudu v Brně dne 4. 2. 2004, přičemž o žalobě bylo rozhodnuto usnesením ze dne 30. 3. 2004 tak, že řízení bylo zastaveno, je zřejmé, že k průtahům v řízení nemohlo ani dojít.
Protože navrhovatel stížnost na průtahy nepodal, Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než ve smyslu § 174a odst. 5 zákona návrh odmítnout.
Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v § 174a odst. 7 poslední větě zákona
a contrario
, podle něhož náklady řízení hradí stát pouze tehdy, je-li návrh uznán jako oprávněný.
(zdi)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.