Vydání 1/2005

Číslo: 1/2005 · Ročník: III

440/2005

Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem

Ej 513/2004
Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem
k § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
Návrh účastníka řízení na určení procesní lhůty podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, zamítne soud jako nedůvodný, bylo-li ve věci samé už rozhodnuto.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2004, čj. Aprk 6/2004-44)
Věc:
František O. v J., návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu.
Podáním došlým Krajskému soudu v Brně dne 16. 8. 2004 se navrhovatel podle § 174a zákona o soudech a soudcích domáhal "určení lhůty k právním úkonům v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Ca 388/2002, které se táhne již 5 let".
Nejvyšší správní soud návrh zamítl.
Z odůvodnění:
Krajský soud v Brně ve vyjádření k návrhu ze 17. 8. 2004 uvedl, že v dané věci bylo pravomocně rozhodnuto usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2004 (usnesení nabylo právní moci dnem 1. 4. 2004). Proti tomuto usnesení podal navrhovatel kasační stížnost, takže spis bude po provedení nezbytných úkonů předložen Nejvyššímu správnímu soudu.
Návrh na určení procesní lhůty podle § 174a zákona o soudech a soudcích (dále jen "zákon") byl Nejvyššímu správnímu soudu předložen dne 20. 8. 2004 s připojením předcházející stížnosti, která byla vyřizována pod Spr. 18.220/2003.
Podle § 174a odst. 1 zákona platí, že má-li účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, za to, že jeho stížnost na průtahy v řízení, kterou podal u příslušného orgánu státní správy soudů, jím nebyla řádně vyřízena, může podat návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení (dále jen "návrh na určení lhůty").
Návrhu na určení lhůty předcházela stížnost na průtahy; jde tedy o posouzení, zda návrh na určení lhůty je oprávněný. Z obsahu návrhu sice není zcela zřejmé, k provedení jakého procesního úkonu má soud určit lhůtu; s ohledem na navrhovatelův poukaz na délku řízení však lze vyjít z toho, že se domáhá vydání rozhodnutí ve věci. Takovéto rozhodnutí však již vydáno bylo, neboť Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. 2. 2004 navrhovatelův návrh na obnovu řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 29 Ca 398/2001 odmítl.
Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že k průtahům v řízení nedochází, a návrh proto zamítl (§ 174a odst. 6 zákona).
Zbývá dodat, že proti uvedenému usnesení o odmítnutí návrhu na obnovu řízení podal navrhovatel kasační stížnost a v současné době jsou před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu odstraňovány vady kasační stížnosti ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. Ani v tomto postupu krajského soudu nebyly shledány průtahy.
(zdi)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.