Vydání 10/2004

Číslo: 10/2004 · Ročník: II

347/2004

Účinky a povaha rozhodnutí o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence

Ej 398/2004
Zaměstnanost: účinky a povaha rozhodnutí o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence
k § 7 odst. 3 a § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb. (v textu též "zákon o zaměstnanosti")
Rozhodnutím, jímž úřad práce vyřadil uchazeče z evidence pro úmyslné maření součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání (§ 7 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti) a jímž mu odňal hmotné zabezpečení [§ 14 odst. 1 písm. e) téhož zákona], se ruší právní vztahy vzniklé zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání a rozhodnutím o přiznání hmotného zabezpečení. Rozhodnutí je svojí povahou
konstitutivní
a nelze jím rozhodnout o vyřazení uchazeče z evidence a o odnětí hmotného zabezpečení zpětně za období před vydáním tohoto rozhodnutí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2004, čj. 7 A 83/2002-79)
Věc:
Andrea Č. v B. proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.
Úřad práce Brno-město rozhodl dne 6. 6. 2001, že žalobkyně se podle § 7 odst. 3 zákona o zaměstnanosti vyřazuje ode dne 1. 6. 2001 z evidence uchazečů o zaměstnání a od stejného data se jí odnímá hmotné zabezpečení podle § 14 odst. 1 písm. e) téhož zákona. Důvodem je úmyslné maření součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání. Rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 13. 6. 2001.
Ministerstvo práce a sociálních věcí dne 26. 10. 2001 zamítlo odvolání žalobkyně a potvrdilo rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně správní žalobu. Jedním ze žalobních bodů bylo i to, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně je nezákonné proto, že o vyřazení žalobkyně z evidence uchazečů o zaměstnání a o odejmutí hmotného zabezpečení bylo rozhodnuto se zpětnou platností.
Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
K prvé námitce žalobkyně o zpětné působnosti rozhodnutí správního orgánu I. stupně je třeba uvést, že toto rozhodnutí bylo vydáno dne 6. 6. 2001, žalobkyni doručeno dne 13. 6. 2001, avšak z evidence uchazečů o zaměstnání byla žalobkyně vyřazena a hmotné zabezpečení jí bylo odňato od 1. 6. 2001, tedy zpětně.
Rozhodnutí, které vydal správní orgán I. stupně, je rozhodnutím, kterým se ruší právní vztahy nastolené zařazením žalobkyně do evidence uchazečů o zaměstnání a rozhodnutím o přiznání hmotného zabezpečení. Nejedná se tedy o rozhodnutí
deklaratorní
, nýbrž o rozhodnutí
konstitutivní
. Z povahy takového rozhodnutí plyne, že nemůže rušit dříve založené právní vztahy zpětně, s účinností před vydáním rozhodnutí.
Správní orgán I. stupně patrně vycházel z odlišného právního názoru a žalovaný se námitkou žalobkyně nezabýval.
Rozhodnutí odvolacího správního orgánu (žalovaného) je tak stiženo vadou řízení podle § 76 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Nejedná se však v daném případě o nicotné rozhodnutí, jak dovozuje žalobkyně, neboť bylo vydáno v rámci pravomoci a působnosti žalovaného správního orgánu.
(ach)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.