Vydání 9/2007

Číslo: 9/2007 · Ročník: V

1308/2007

Telekomunikace: reklamace vyúčtování cen

Ejk 425/2007
Telekomunikace: reklamace vyúčtování cen
k § 82 odst. 8 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů (v textu též „zákon o telekomunikacích“)*)
Skutečnost, že účastník uplatnil reklamaci proti vyúčtování cen za telekomunikační služby v provozovně provozovatele telekomunikačních služeb, a nikoli v jeho sídle, nezbavovala provozovatele povinnosti vyřídit reklamaci v souladu s § 82 odst. 8 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2007, čj. 7 Ca 223/2004-48)
Věc:
Akciová společnost T. proti Českému telekomunikačnímu úřadu o uložení pokuty.
Žalovaný dne 7. 5. 2004 uložil žalobci pokutu ve výši 10 000 Kč za porušení povinnosti dle § 82 odst. 8 zákona o telekomunikacích. Žalobce nevyřídil ve lhůtě 30 dnů reklamaci uplatněnou zákazníkem dne 20. 9. 2001.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které předseda žalovaného dne 5. 11. 2004 zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Žalobce podal proti rozhodnutí předsedy žalovaného správní žalobu u Městského soudu v Praze. Žalobce zejména poukázal na čl. 8.2 Všeobecných podmínek, které jsou nedílnou součástí účastnické smlouvy, z nichž vyplývá, že reklamaci je povinen účastník podat písemně do 2 měsíců od doručení vyúčtování na oddělení péče o zákazníky v sídle společnosti E., jinak právo zanikne. V době podání reklamace toto sídlo bylo v Praze 9, Sokolovská 855. Účastník tento postup nedodržel, proto právo na reklamaci zaniklo. Žádný právní předpis nestanoví seznamovat účastníka s podmínkami reklamace. Žalobce nesouhlasí s právním názorem žalovaného, že reklamace může být uplatněna v organizační složce žalobce, neboť je to v rozporu s Všeobecnými podmínkami.
Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že reklamace byla uplatněna řádně a tím, že ji žalobce ve stanovené době nevyřídil, porušil své povinnosti. Reklamace byla uplatněn ve značkové prodejně E., přičemž z jednání zaměstnanců této prodejny musel zákazník nabýt dojmu, že reklamaci uplatnil řádně. Značková prodejna reklamaci sice přijala, nepostoupila ji však k vyřízení oddělení, jemuž byla adresována, což mělo za následek poškození zákazníka.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 82 odst. 7 zákona o telekomunikacích, spočívá-li vada veřejné telekomunikační služby v nesprávně vyúčtované ceně za poskytnutou službu, má účastník právo reklamovat vyúčtování ceny za veřejnou telekomunikační službu do 2 měsíců od doručení vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Podání reklamace nemá odkladný účinek.
Podle § 82 odst. 8 zákona o telekomunikacích poskytovatel veřejné telekomunikační služby je povinen vyřídit reklamaci vyúčtované ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení.
Jak vyplývá ze shora citovaných ustanovení zákona o telekomunikacích, účastník má právo ve stanovené lhůtě uplatnit svou reklamaci (§ 82 odst. 7 zákona o telekomunikacích). Zákon sám formu tohoto úkonu nestanoví, účastníkovi však při uzavření příslušné smlouvy ukládá mj. souhlasit se všeobecnými podmínkami (§ 82 odst. 1 zákona o telekomunikacích). Jak vyplývá z příslušných všeobecných podmínek (čl. 8.2 těchto podmínek), žalobce stanovil formu reklamace jako písemnou, již je nutné podat na Oddělení péče o zákazníky v sídle E. Obsahem správního spisu je rovněž „Žádost o poskytování telekomunikačních služeb sítě E.“ na příslušné účastnické číslo, kde účastník v bodě 9. prohlásil, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, které bere na vědomí. Je patrné z razítka telekomunikační společnosti, že účastník podal tuto žádost ve značkové prodejně E. ve Zlíně. Dále je ve spise založena reklamace účastníka ze dne 20. 9. 2001, adresovaná
„E. spol. s r. o., Sokolovská 855/225, Praha 9, oddělení reklamací“
. Rovněž je ve správním spise založen dopis žalobce žalovanému ze dne 26. 2. 2004, v níž žalobce mj. uvedl, že reklamaci neeviduje, i když je na ní uvedeno potvrzení ze značkové prodejny žalobce.
Soud nijak nezpochybňuje skutečnost, že účastník se zavázal dodržovat Všeobecné podmínky, v nichž je mj. stanovena forma uplatnění příslušné reklamace, což ostatně nezpochybňoval ani žalovaný. Stejně jako žalovaný však soud naprosto souhlasí s tím, že reklamace řádně uplatněna byla, neboť byla odevzdána ve značkové prodejně žalobce ve Zlíně, kde mj. žalobce telefon zakoupil (srovnej razítka prodejny na žádosti o poskytování telekomunikačních služeb a reklamaci), a byla přímo adresována do sídla žalobce. Skutečnost, zda zaměstnanci žalobce z jeho značkové prodejny tuto reklamaci, když ji přijali, postoupili v rámci vnitřní struktury žalobce příslušnému oddělení, je tak ve vztahu k uplatněné reklamaci bezvýznamná, neboť je pouze věcí žalobce, jak si své vnitřní poměry sám upraví. Účastník však v daném případě tím, že zaměstnanci značkové prodejny žalobce reklamaci přijali a její přijetí mu potvrdili razítkem, musel naprosto oprávněně vycházet z toho, že reklamace bude řádně vyřízena. Argumentace žalobce tak problémy ve vnitřní komunikaci přenáší na subjekt, který tyto poměry nemůže nijak ovlivnit, a v konečném důsledku jej tak poškozuje, neboť mu upírá jeho právo na reklamaci. Soud rovněž musí připomenout, že ve Všeobecných podmínkách žalobce uvádí, že reklamace se podává u příslušného oddělení, nikoliv však skutečnost, že by musela být tomuto oddělení reklamace osobně předána či doručena. Pokud účastník tuto reklamaci podal ve značkové prodejně žalobce, která mj. i předtím přijala jeho žádost o poskytování telekomunikačních služeb, řádně ji adresoval a naprosto zřetelně v ní uvedl, že se jedná o reklamaci poskytnuté telekomunikační služby, podle názoru soudu tím svou reklamaci uplatnil. Argumentace žalobce, že se tak muselo stát přímo do sídla společnosti, je tak nepřípadná. Navíc, jak již bylo shora uvedeno, příslušná značková prodejna takovou reklamaci přijala. V běžném životě pokud určitá značková prodejna přijme určité podání adresované do sídla společnosti, která značkovou prodejnu provozuje, každý legitimně očekává, že takové podání bude do sídla společnosti i předáno. Pokud tak neučiní, podle názoru soudu taková skutečnost nemůže jít k tíži účastníka, jehož podání bylo převzato. Jak bylo již shora uvedeno, vnitřní poměry žalobce (tedy zda své zaměstnance informuje, jak s takovým podáním nakládat) jsou pak již nepodstatné.
Lze tak uzavřít, že pokud značková prodejna reklamaci účastníka adresovanou do sídla žalobce přijala a stvrdila přijetí otiskem razítka s obchodní firmou žalobce, byla reklamace podána podle čl. 8.2 Všeobecných podmínek. Skutečnost, jak zaměstnanci značkové prodejny s takovou reklamací dále naložili, tak nemůže jít k tíži účastníka, který zcela oprávněně očekával, že reklamace přijatá ve značkové prodejně bude vyřízena. Pokud žalobce takovou reklamaci nevyřídil, porušil § 82 odst. 7 zákona o telekomunikacích, a pokuta tak byla uložena právem.
*) S účinnosti od 1. 5. 2005 nahrazen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.