Vydání 10/2012

Číslo: 10/2012 · Ročník: X

2684/2012

Telekomunikace: povinnost informovat o zásahu do smluvního vztahu

Telekomunikace: povinnost informovat o zásahu do smluvního vztahu
k § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)*)
Zavedení služby Fair User Policy spočívající v tom, že po překročení konkrétního objemu přenesených dat (např. 2 GB) účastníkem během jednoho zúčtovacího období je omezena rychlost přenosu dat, je zásadním zasažením do dosavadního smluvního vztahu a účastník smlouvy měl být poskytovatelem informován dle § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2012, čj. 11 Ca 92/2009-68)
Věc:
Akciová společnost T-Mobile Czech Republic proti Českému telekomunikačnímu úřadu o uložení pokuty.
Dne 11. 1. 2007 zahájil žalovaný se žalobcem řízení ve věci podezření ze správního deliktu dle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. Porušení předmětné právní povinnosti se měl žalobce dopustit tím, že neinformoval účastníka telefonní stanice Ing. P. M. o jeho právu vypovědět smlouvu bez sankce, jestliže nebude akceptovat změnu smluvních podmínek. V průběhu října 2005 totiž žalobce přistoupil k zavedení služby Fair User Policy (dále jen „FUP“) ve vztahu ke službě přenosu dat GPRS/EDGE za účelem zajištění co nejvyšší kvality a dostupnosti této služby účastníkům žalobce. Opatření spočívá v tom, že po překročení objemu 2 GB přenesených dat účastníkem během jednoho zúčtovacího období je omezena rychlost přenosu dat, nedochází však k omezení objemu stahovaných dat.
O změně podmínek byli účastníci informováni formou SMS zpráv a informace byla také zveřejněna na internetových stránkách žalobce. Ten se nedomníval, že jde o podstatnou změnu smluvních podmínek, která by byla pro účastníka zhoršením ve smyslu § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, protože se mohla negativně dotknout pouze 2 % účastníků (tzv. notorických stahovačů dat). Naopak tvrdil, že změna byla výsledkem snahy dosáhnout toho, aby služba byla ve vynikající kvalitě dostupná co nejvíce zákazníkům.
Rozhodnutím ze dne 23. 3. 2007 uložil žalovaný žalobci pokutu ve výši 5 000 Kč. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad, na jehož základě předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu uvedené rozhodnutí dne 23. 8. 2007 zrušil.
Dne 5. 11. 2007 vydal správní orgán I. stupně nové rozhodnutí, kterým žalobci uložil pokutu ve výši 100 000 Kč. Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu rozhodnutí I. stupně opět zrušil a věc vrátil k novému projednání správnímu orgánu prvního stupně.
Dne 11. 8. 2008 vydal správní orgán I. stupně rozhodnutí, kterým žalobci opět uložil pokutu ve výši 100 000 Kč. Poslední rozklad předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu dne 5. 2. 2009 zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Žalobce se napadeným rozhodnutím cítil zkrácen na svých právech a považoval ho za nezákonné, proto podal u Městského soudu v Praze žalobu, kterou se domáhal přezkoumání a zrušení rozhodnutí předsedy Českého telekomunikačního úřadu ze dne 5. 2. 2009 a rozhodnutí správního orgánu I. stupně ze dne 11. 8. 2008.
Žalobce vytkl žalovanému, že nespecifikoval blíže počet účastníků, kterých se bezprostředně dotklo zavedení FUP, což mělo ve svém důsledku bezprostřední negativní dopad na možnost správního orgánu správně právně věc posoudit. Vytkl žalovanému, že se nevypořádal dostatečně s otázkou, zda zavedení FUP představuje změnu smluvních podmínek ve smyslu § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. Správní orgán dle žalobce zcela opomenul skutečnost, že předpokladem povinnosti žalobce vyrozumět zákazníka je posouzení skutečnosti, že žalobce provedl podstatnou změnu smluvních podmínek, která zároveň představuje jejich zhoršení. Dle žalobce má posouzení otázky míry dopadů zavedení FUP na účastníky žalobce zásadní dopad do posouzení možného porušení povinnosti. Reálně se opatření dotklo přibližně 2 % všech zákazníků, kteří přesahovali hodnoty stanovené FUP, a tedy reálně došlo ke zpomalení rychlosti jejich datového přenosu, nikoli však k přerušení či zastavení poskytování služby. Žalobce dále vyjádřil přesvědčení o tom, že aplikace § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích je s ohledem na množství zasažených osob neobhajitelná a že pokud by vypověděl smlouvu účastník, který při používání služby přenosu dat nikdy nepřesáhl hodnoty stanovené FUP, smlouvu uzavřenou na dobu určitou, jednalo by se dle žalobce o výkon práva v rozporu s dobrými mravy. Žalobce je přesvědčen o tom, že FUP zvýšil uživatelský komfort 98 % účastníků oproti uživatelskému komfortu 2 % „
notorických stahovačů
“. K závěru žalovaného, že i pokud by změna podmínek znamenala změnu k horšímu pro jednoho účastníka, povinnost dle zákona pro žalobce stále trvá, žalobce uvedl, že je třeba vycházet z průměrného zákazníka, který službu využívá. Ten tvoří takový vzorek, který je v dané skupině reprezentativní a je možno objektivně zjistit, zda změna smluvních podmínek může představovat jejich zhoršení, či nikoli. Poukázal na to, že v obecné rovině nelze v každém jednotlivém případě, kdy jsou měněny smluvní podmínky, zkoumat u každého z 5 600 000 zákazníků, jak bude změnu vnímat. Byl přesvědčen o tom, že si žalovaný dostatečně nevypořádal s otázkou, zda skutečně zavedením FUP došlo k podstatné změně smluvních podmínek, která znamená jejich zhoršení. Žalobce zarazilo, že správní orgán v napadeném rozhodnutí hodnotil charakter provedené změny jako „
masový
“; naopak žalobce považoval dopad provedené změny ve vztahu k účastnické základně za zcela zanedbatelný. Vzhledem k tomu, že žalovaný neodůvodnil, z čeho v hodnocení charakteru změny jako změny masové vycházel, považuje napadené rozhodnutí v této části zatížené nedostatkem důvodů.
Žalobce dále vytkl žalovanému, že nesprávně posoudil dostatečnost informování účastníků o zavedení FUP, které nepředstavovalo podstatnou změnu smluvních podmínek, která by navíc představovala jejich zhoršení pro účastníka. Žalobce měl za to, že postupoval dle platných všeobecných podmínek, a navíc byl přesvědčen o tom, že v případě zavedení FUP se o změnu ceny základní služby nejednalo, a proto informoval žalobce své účastníky prostřednictvím informací na svých internetových stránkách a SMS zprávou.
Žalovaný ve vyjádření k podané žalobě odkázal na právní názory a argumentaci uvedené v napadeném rozhodnutí. Uvedl, že setrvává na svém názoru, že změnu je třeba hodnotit vždy ve vztahu ke konkrétnímu zákazníkovi, což poskytovatel považuje za nepřípustné. Zákon hovoří pouze o podstatné změně, která pro účastníka představuje její zhoršení a ne o změně, která je změnou k horšímu pro podstatnou část účastníků, či pro průměrného zákazníka. Proto považoval žalovaný polemiku o tom, kolika účastníkům se změna zavedení FUP dotkla za právní i
relevantní
.
Dále pak žalovaný uvedl, že nevycházel při rozhodování z předpokladů, že se zavedení FUP dotklo všech účastníků, kteří využívali služby přenosu dat, ale z toho, že zavedení FUP se mohlo reálně dotknout všech účastníků využívajících službu přenosu dat a to bez ohledu na to, zda službu měli aktivovanou samostatně nebo k hlasovému tarifu. Konstatoval, že přesný počet FUP dotčených účastníků nebyl schopen určit ani žalobce.
Žalovaný nesouhlasil ani se závěrem žalobce, že pokud by smlouvu vypověděl účastník, který při užívání služby přenosu dat nikdy nepřesáhl hodnoty stanovené FUP, jednalo by se o výkon práva v rozporu s dobrými mravy. Je podle něj nutno zohlednit, že zavedení FUP měnilo vlastnosti poskytované služby, a tedy i účastník, jenž do dne výpovědi smlouvy nepřesáhl hodnoty stanovené FUP, měl možnost smlouvy vypovědět, neboť i tento účastník mohl v budoucnu zamýšlet využívání služby tak, že by přesahoval hodnoty stanovené FUP. Dále žalovaný konstatoval, že zaslanou SMS zprávu nelze z hlediska rozsahu a obsahu poskytnuté informace o změně smluvních podmínek považovat za dostatečnou, když neobsahují žádnou bližší konkretizaci přijatých opatření. Zejména však žalobce neinformoval účastníky o možnosti vypovědět smlouvu bez sankce tak, jak požaduje ustanovení § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích.
Městský soud v Praze žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích „[p]
odnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinen na své náklady nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek, která pro účastníka představuje jejich zhoršení, odpovídajícím způsobem vyrozumět účastníka o této změně a současně jej informovat o jeho právu vypovědět smlouvu bez sankce, jestliže nové podmínky nebude akceptovat. Účastník má právo bez sankce vypovědět smlouvu na základě oznámení o návrhu podstatných změn smluvních podmínek, které představuje jejich zhoršení.
Spornou otázkou mezi účastníky je, zda zavedení FUP představuje podstatnou změnu smluvních podmínek, která představuje pro účastníka smlouvy její zhoršení.
Žalobce je přesvědčen o tom, že zavedení FUP podstatnou změnu smlouvy nepředstavuje, neboť tato změna se mohla negativně dotknout pouze 2 % účastníků (tzv. notorických stahovačů dat) a poukazuje na to, že jejím smyslem bylo zlepšení kvality poskytované služby tak, aby byla ve vynikající kvalitě dostupná co nejvíce zákazníkům.
Soud považuje za správné, že se žalobce snaží o zajištění kvalitních služeb a ani žalovaný s tímto záměrem žalobce nepolemizuje. Otázkou ale je, zda žalobce pochybil, pokud o plánované změně smluvních podmínek neinformoval účastníky smlouvy zákonným způsobem.
Pro úplnost považuje soud za důležité konstatovat, že FUP je opatření, podle kterého po překročení konkrétního objemu přenesených dat (např. 2 GB) účastníkem během jednoho zúčtovacího období je omezena rychlost přenosu dat.
Žalobce na svou obranu uvádí, že se změna mohla negativně dotknout pouze 2 % účastníků, a proto podle něj zavedení FUP podstatnou změnu smlouvy nepředstavuje. Podle citovaného § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích není rozhodující, kolika účastníků se změna dotkne, ale zda jde o změnu podstatnou ve vztahu k jednotlivému účastníkovi smlouvy. Žalovaný tedy postupoval správně, pokud uzavřel, že pro rozhodnutí ve věci nemělo zjišťování přesného počtu zákazníků podstatný význam, neboť tato vzájemná souvislost ze zákona skutečně nevyplývá, když zákon hovoří pouze o podstatné změně, která pro účastníka představuje zhoršení a nikoli o změně, která je změnou k horšímu pro podstatnou část účastníků. Námitka žalobce vytýkající žalovanému, že nedostatečně zjistil skutkový stav, když se nezabýval otázkou, kolik účastníků bylo zavedením FUP reálně dotčeno, je tedy nedůvodná.
Při posouzení, zda se jedná o podstatnou změnu platných smluvních podmínek, se soud zabýval dopadem provedené změny na účastníka smlouvy. Je pravdou, že účastníci smlouvy mohli i nadále stáhnout neomezené množství dat, ale v důsledku zavedení FUP se kvalita připojení po vyčerpání limitu zhoršila, v důsledku čehož došlo k ovlivnění výsledného charakteru služby, která již nebyla žalobcem účastníkovi poskytována za původně smluvených podmínek. Zavedení FUP bylo tedy skutečně zásadním zásahem do dosavadního smluvního vztahu a účastník smlouvy měl být poskytovatelem informován o tom, že v případě překročení konkrétního objemu přenesených dat (např. 2 GB) účastníkem během jednoho zúčtovacího období bude omezena rychlost přenosu dat. V žádném případě nelze souhlasit s argumentem žalobce, že se opatření dotkne pouze 2 % účastníků, neboť každý z účastníků se může dostat do situace, že překročí stanovený limit a na následky – zpomalení rychlosti stahování dat musí být poskytovatelem upozorněn.
K námitce žalobce, že žalovaný nesprávně posoudil dostatečnost informování účastníků o zavedení FUP, a to zejména proto, že zavedení FUP žalobce nepovažuje za podstatnou změnu smluvních podmínek, uvádí soud, že tato námitka je s ohledem na shora uvedený závěr soudu o charakteru zavedení FUP jako podstatné změny, zcela nedůvodná. Žalobce se brání tím, že informace o změně poskytl v souladu s čl. 4.1.3 Všeobecných podmínek platných v době zavedení FUP, které tvoří nedílnou součást Účastnické smlouvy a se kterými účastníci svým podpisem vyjadřují souhlas. Ani žalovaný ale nepopírá, že žalobce informoval zákazníky formou SMS zprávy, ale podstatné je, že zákazníci již nebyli informováni žalobce v souladu s § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, neboť SMS zprávy neobsahovaly žádnou bližší konkretizaci přijatých opatření, a zejména pak nelze tento postup žalobce považovat za dostatečný vzhledem k tomu, že účastníci nebyli informováni o možnosti vypovědět smlouvu bez sankce tak, jak požaduje u podstatných změn citované ustanovení. Vzhledem k nedostatečnému obsahu zprávy není pro věc vůbec podstatné tvrzení žalobce o tom, kdo je schopen si SMS zprávu přečíst a kdo nikoli.
Ze shora uvedených důvodů dospěl soud k závěru, že žalovaný a správní orgán I. stupně postupovali v souladu se zákonem, pokud žalobci byla uložena pokuta dle § 118 odst. 11 zákona o elektronických komunikacích. K námitce žalobce směřující proti odůvodnění uložené pokuty uvádí soud, že ani tato není důvodná. Odůvodnění pokuty tak, jak jej učinil správní orgán I. stupně a následně v rozhodnutí o rozkladu žalovaný, odpovídá zjištěnému skutkovému stavu a vychází ze zjištění, že zavedení FUP je podstatnou změnou, která se týká velkého množství účastníků. Správní orgány pak hodnotily kritéria pro uložení pokuty i z hlediska existence polehčujících okolností a po jejich zohlednění byla pokuta uložena ve výši 1 % z maximální možné výše. Takto uložená pokuta je dle soudu s ohledem na shora uvedené závěry o charakteru zavedeného opatření FUP zcela přiměřená a správními orgány řádně odůvodněná. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.