Vydání 11/2009

Číslo: 11/2009 · Ročník: VII

1944/2009

Svobodný přístup k informacím: služební hodnocení policisty; ochrana osobních údajů: jméno a příjmení fyzické osoby v kombinaci s číslem občanského průkazu

Svobodný přístup k informacím: služební hodnocení policisty. Ochrana osobních údajů: jméno a příjmení fyzické osoby v kombinaci s číslem občanského průkazu
k § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném do 22. 3 .2006*)
k § 15 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky**)
k § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
I. Služební hodnocení policisty podle § 15 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, zpravidla obsahuje osobní a citlivé údaje, a je proto vyloučeno z působnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
II. Jméno a příjmení fyzické osoby v kombinaci s číslem občanského průkazu není osobním údajem ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2009, čj. 1 As 98/2008-148)
Prejudikatura:
srov. č. 1844/2009 Sb. NSS.
Věc:
Oldřich Z. proti Policii České republiky, Správě hlavního města Prahy, o poskytnutí informací, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 30. 12. 2003 podal žalobce u bývalého Obvodního ředitelství Policie ČR Praha 5 (od 1. 1. 2004 jeho působnost přešla na nově zřízené Obvodní ředitelství Policie ČR Praha 2) žádost o poskytnutí informace o obsahu celého spisu skupiny kontroly a stížností bývalého Obvodního ředitelství Policie ČR Praha 5 týkajícího se vyřizování stížnosti na protiprávní chování policisty služby kriminální policie a vyšetřování ppor. Ing. Marka K. Jelikož žalobce ve lhůtě 15 dnů neobdržel žádné rozhodnutí o žádosti, nastala dle jeho mínění
fikce
, že bylo vydáno zamítavé rozhodnutí podle § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. Po uplynutí 15 denní lhůty obdržel žalobce rovněž písemné zamítavé rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Proti oběma rozhodnutím - fiktivnímu i reálnému - podal žalobce odvolání, které žalovaná rozhodnutím ze dne 28. 1. 2004 zamítla s tím, že za jediné rozhodnutí považovala pouze rozhodnutí reálné, a nikoliv fiktivní. Podle žalobce proto žalovaná o odvolání proti fiktivnímu rozhodnutí správního orgánu I. stupně nerozhodla v zákonem stanovené lhůtě, čímž došlo k další fikci vydání rozhodnutí o odvolání, jímž bylo odvolání zamítnuto a fiktivní rozhodnutí správního orgánu prvního stupně potvrzeno.
Žalobce následně podal proti reálnému i fiktivnímu rozhodnutí žalované žaloby k Městskému soudu v Praze.
V případě žaloby proti reálnému rozhodnutí žalované bylo toto rozhodnutí zrušeno rozsudkem ze dne 31. 10. 2005 a věc byla vrácena žalované k dalšímu řízení.
Pokud jde o žalobu proti fiktivnímu rozhodnutí žalované, ta byla usnesením městského soudu ze dne 28. 11. 2005 odmítnuta s tím, že rozhodnutí správního orgánu I. stupně sice bylo žalobci doručeno až po uplynutí 15 denní zákonné lhůty, avšak vydáno bylo před jejím uplynutím, a proto ke vzniku fiktivního rozhodnutí vůbec nedošlo, což zakládá neodstranitelný nedostatek podmínek řízení.
Ke kasační stížnosti žalobce Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 28. 3. 2007 usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Vyslovil přitom názor, že rozhodnutí ve smyslu § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. je
"vydáno"
, jestliže je v zákonné lhůtě doručeno žadateli o informaci jeho písemné vyhotovení. Podle tvrzení žalobce následně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 3. 2008 zrušil fiktivní rozhodnutí žalované, jakož i reálná rozhodnutí správního orgánu prvního stupně a žalované. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 25. 4. 2008.
Správní orgán I. stupně vydal ve věci nové rozhodnutí dne 24. 1. 2006 jímž částečně nevyhověl žádosti žalobce o informace v rozsahu listů č. 17, 19, 20, 21, 22, 23 a 25 požadovaného správního spisu.
K odvolání žalobce změnila žalovaná rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že se žádosti o poskytnutí informací nevyhovuje pouze v části týkající se listů č. 17 (služební hodnocení ppor. Ing. Marka K.) na základě § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. a č. 25 (kopie z knihy návštěv bývalého Obvodního ředitelství Policie ČR Praha 5 v období od 10.30 hodin dne 13. 3. 2003 do 11.35 hodin dne 14. 3. 2003) na základě § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb.
Proti tomuto rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu k Městskému soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 19. 2. 2008 zamítl.
Žalobce (stěžovatel) brojil proti uvedenému rozhodnutí městského soudu kasační stížností. Za rozporné s platným právem považoval stěžovatel mj. způsob, jakým se městský soud vypořádal s dalšími jeho žalobními námitkami. Pokud jde o odepření poskytnutí informace na č. l. 25 požadovaného stížnostního spisu (kopie z knihy návštěv), stěžovatel zdůraznil, že v případě jména, příjmení a čísla průkazu totožnosti jednotlivých návštěvníků se nejedná o osobní údaje. Tento názor potvrdilo i Ministerstvo vnitra v dopise ze dne 17. 6. 2008, ve kterém s výslovným odkazem na stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů uvedlo, že
"v případě zaznamenávání jména, příjmení a čísla osobního dokladu návštěvníka se nejedná o osobní údaj ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb".
Podle § 3 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, je policie podřízena Ministerstvu vnitra, a proto by toto stanovisko Ministerstva vnitra měla respektovat. Městský soud v této souvislosti došel k absurdnímu závěru, že ohledně poskytnutí informací na tomto listu spisu není vůbec dána působnost povinného subjektu. Podle stěžovatele je nemyslitelné, aby povinný subjekt ohledně celého spisu, který sám vytvořil, který má v držení a který se týká věci veřejné, byl podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb. povinným subjektem u některých listin obsažených ve spise, zatímco u jiných listin obsažených v témže spise by povinným subjektem nebyl. Postup městského soudu v tomto případě porušil základní principy přezkumu správních rozhodnutí - správní soud nemůže vyhledávat další důvody rozhodnutí správního orgánu a dotvářet tak důvody jeho rozhodnutí. Navíc podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli. Takto ale žalovaná v průběhu správního řízení nepostupovala. Proto nemohla
ex post
v řízení před soudem namítat nedostatek působnosti, a tím spíš nemohl tuto otázku z vlastní iniciativy nastolovat správní soud.
V případě č. l. 17 stížnostního spisu, na němž je obsaženo služební hodnocení ppor. Ing. Marka K., stěžovatel s odkazem na nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03, č. 209/2005 Sb. ÚS, konstatoval, že věcí veřejnou jsou veškeré agendy státních institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném životě, tj. např. činnost politiků místních i celostátních, úředníků, soudců, popř. kandidátů či čekatelů na tyto funkce. Podle žalobce již z podstaty věci služební hodnocení policisty není věcí soukromou, ale veřejnou. Nejde tedy o informaci vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., jak je uvedeno v žalobou napadeném rozhodnutí. Žalovaná i městský soud přehlédly, že stěžovatel nežádal o poskytnutí informací o služebním hodnocení policisty (č. l. 17) a o kopii z knihy návštěv (č. l. 25), nýbrž žádal o informaci o obsahu celého stížnostního spisu ve formě poskytnutí kopie celého spisu. Účel žádosti o informace nelze rozmělňovat na prvočinitele a rozpitvávat, co je obsahem toho kterého listu spisu, neboť požadovaná informace se týkala celého stížnostního spisu. Informace obsažené na jednotlivých listech ve svém souhrnu tvoří novou ucelenou informaci, o níž bylo žádáno. Touto otázkou se zabývá i odborná literatura, na niž stěžovatel bezvýsledně poukázal v žalobě: městský soud k tomu nepodal žádné přezkoumatelné odůvodnění.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Žalobce dále namítal nezákonnost odepření poskytnutí informace na č. l. 17 stížnostního spisu, na němž se nachází služební hodnocení ppor. Ing. Marka K. Nejvyšší správní soud souhlasí s žalobcem v tom, že činnost Policie ČR a policistů v jejím rámci je nepochybně věcí veřejnou, která podléhá kontrole ze strany občanů mimo jiné i prostřednictvím zákona č. 106/1999 Sb. To ale samo o sobě neznamená, že veškeré informace vznikající (v jakékoliv formě) při její činnosti jsou veřejně přístupné. Proto je třeba posoudit, zda se na zmiňované služební hodnocení nevztahuje některá z výjimek obsažená v zákoně č. 106/1999 Sb. odůvodňující jeho znepřístupnění veřejnosti; samozřejmě při vědomí skutečnosti, že tyto výjimky je třeba vykládat restriktivně.
Žalovaná i městský soud zaujaly názor, že odepření informace na tomto listu stížnostního spisu bylo oprávněné z důvodu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., tedy že se požadovaná informace vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. Pod tuto kategorii omezení přístupu k informacím (která je ostatně jen
fakultativní
a její uplatnění závisí na uvážení povinného subjektu) lze zařadit například evakuační plán úřadu, pokyn o výdeji spotřebního materiálu apod. Pod vnitřní pokyny a personální předpisy naopak nespadá popis struktury úřadu, jmenovité obsazení jednotlivých funkcí či pracovní řád. Povahu vnitřních pokynů a personálních předpisů mají pouze takové akty, kterými jsou regulovány vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci nebo výhradně uvnitř úřadu, aniž by se výsledky takové regulace projevily navenek ve vztahu k třetím osobám (viz Kužílek, O., Žantovský, M.
Svoboda informací. Svobodný přístup k informacím v právním řádu České republiky
, Praha: Linde, a.s., 2002, s. 66. Korbel, F. a kol.
Právo na informace. Komentář.
Praha: Linde, a.s., 2004, s. 79). Vnitřní pokyny a personální předpisy ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se tedy vyznačují regulativní funkcí, byť se nemusí jednat nutně o obecné normy pro neurčitý počet adresátů.
Na žalobcem požadovaném dokumentu je obsaženo služební hodnocení ve smyslu § 15 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky. Služební hodnocení podle tohoto zákona bylo podkladem pro rozhodování ve věcech služebního poměru policistů a spočívalo v posouzení plnění služebních povinností, odborné a zdravotní způsobilosti policisty pro další výkon funkce nebo služby. S jeho obsahem musel být hodnocený policista seznámen. Bližší úpravu jeho obsahu a procesu vzniku upravoval výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky. Výnos upravoval proceduru schvalování služebního hodnocení včetně možnosti hodnoceného policisty podat k němu připomínky nebo námitky a způsob jejich vyřízení. Podle § 26 odst. 1 výnosu se platné služební hodnocení bez zbytečného odkladu předávalo příslušnému útvaru pro personální práci k založení do personálního spisu hodnoceného. Součástí platného služebního hodnocení byly písemné připomínky nebo námitky hodnoceného k návrhu služebního hodnocení, stanoviska a odůvodnění hodnotitele (případně hodnotící komise) k návrhu služebního hodnocení, odvolání hodnoceného proti služebnímu hodnocení, stanovisko služebního funkcionáře k odvolání hodnoceného s řádným odůvodněním a rozhodnutí odvolacího orgánu. Podle druhého odstavce téhož ustanovení se se schváleným služebním hodnocením kromě hodnoceného mohli seznámit jen nadřízení služební funkcionáři, příslušní personální pracovníci a pracovníci inspekčních orgánů v resortu ministerstva vnitra České republiky. Členové poradních komisí se mohli seznámit se schváleným služebním hodnocením při plnění úkolů vyplývajících z členství v těchto komisích. S obsahem služebního hodnocení se mohli seznámit též soud a zástupce policisty. Předmětný výnos byl v roce 2000 nahrazen vyhláškou Ministerstva vnitra č. 161/2000 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, a posléze vyhláškou Ministerstva vnitra č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky. Obě tyto vyhlášky již podrobně neupravovaly proces pořizování služebního hodnocení ani omezení přístupu k tomuto hodnocení; obsah však zůstal v podstatě nezměněn, stejně jako právo hodnoceného policisty podat proti služebnímu hodnocení odvolání.
Z citovaných ustanovení jednoznačně vyplývá, že služební hodnocení policisty vydané podle § 15 zákona č. 186/1992 Sb. nemá regulativní funkci, a není tudíž vnitřním pokynem nebo personálním předpisem, na nějž by se vztahovala výjimka uvedená v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. To však ještě neznamená, že odepření poskytnutí tohoto dokumentu žalobci bylo ze strany žalovaného nezákonné.
Podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se tento zákon nevztahuje na poskytování osobních údajů a informací podle zvláštního právního předpisu, kterým je mimo jiné i zákon č. 101/2000 Sb. Podle § 4 písm. a) tohoto zákona se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací činnosti již například uznal, že osobním údajem může být i číslo mobilního telefonu, přičemž vyšel z toho, že
"[p]lná identita fyzické osoby v současných podmínkách technologicky vyspělé společnosti, tj. za vysokého stupně rozvoje elektronických a jiných médií, která jsou většině populace snadno dostupná, ve své podstatě neznamená nic jiného, než možnost tuto osobu určitým způsobem kontaktovat, aniž by bylo nutno znát místo jejího aktuálního pobytu. Proto se výklad pojmu ,osobní údaj' nemůže omezit striktně jen na znalost např. rodného čísla, adresy či pracoviště subjektu údajů"
(viz rozsudek ze dne 12. 2. 2009, čj. 9 As 34/2008-68, č. 1844/2009 Sb. NSS, www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud tedy v citovaném rozsudku zaujal rozšiřující výklad pojmu osobní údaj a jako test stanovil možnost určitou osobu nějakým způsobem kontaktovat. Podle § 4 písm. b) téhož zákona je citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů.
Z vyhlášky č. 287/2002 Sb., která byla účinná v době tvorby posuzovaného služebního hodnocení policisty ppor. Ing. Marka K., plyne, že služební hodnocení obsahuje (samozřejmě kromě nutných identifikačních údajů hodnoceného policisty a služebního zařazení) mimo jiné informace o uplatňování dosaženého vzdělání policisty a dalších kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce, popřípadě dalších požadavků pro řádný výkon služby, speciálních znalostí v praxi a jejich rozšiřování nebo zvyšování v souladu s potřebami výkonu služby, informace o úrovni praktických zkušeností a speciálních schopností, popřípadě zručností, o dodržování služební kázně a projevech morálně volních vlastností při plnění služebních úkolů, způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi a schopnosti zabezpečovat jejich ochranu, či informace o zdravotní, duševní a fyzické způsobilosti policisty pro výkon funkce. Služební hodnocení tedy zpravidla obsahuje (a je tomu tak i v projednávaném případě) osobní a citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb., a je proto vyloučeno z působnosti zákona č. 106/1999 Sb. O správnosti této úvahy svědčí i dříve platné omezení přístupu ke služebnímu hodnocení zakotvené ve výnosu č. 374/1992 Sb., které sice pozdější vyhlášky nepřevzaly, avšak současně nezměnily podstatně obsah služebního hodnocení. Stále se tedy jedná o materiál, který je součástí personálního spisu policisty, obsahuje osobní a citlivé údaje a jeho účelem je hodnocení kvalit a osobnostních předpokladů policisty k výkonu funkcí v rámci Policie ČR.
Nejvyšší správní soud se v této souvislosti musel zabývat i tím, zda odepření poskytnutí této informace je v souladu s principem restriktivního výkladu výjimek obsažených v zákoně č. 106/1999 Sb. a zda jde ještě o výklad ústavně konformní. Vyšel přitom z názoru Ústavního soudu uvedeného v usnesení ze dne 18. 12. 2002, sp. zn. III. ÚS 156/02, dostupný na http://nalus.usoud.cz. Podle Ústavního soudu je právo na informace
"v Listině systematicky zařazeno mezi práva politická, tedy jako prostředek účasti na politickém životě státu. Zaručuje je stát. Právo na informace však nelze chápat jako neomezené právo člověka na uspokojení osobní zvědavosti či zvídavosti. Je to právo na informaci v politickém slova smyslu, chápanou velmi široce, tj. takovou, kterou člověk žijící ve státě potřebuje k tomu, aby v prakticky dosažitelné míře znal, co se děje na veřejnosti v jeho okolí. Právu na informace odpovídá obecná povinnost, aby nikdo, koho k tomu neopravňuje zákon, a nad míru, ve které ho k tomu opravňuje zákon, nikomu v podání informace nebránil. Právo na informace lze omezit toliko zákonem a to za splnění dvou podmínek: předně že se tak děje za některým z účelů taxativně uvedených v čl. 17 odst. 4 Listiny (opatření v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví nebo mravnosti) a za druhé, že je takové omezení nezbytné, tzn., že cíle omezení jinak v demokratické společnosti dosáhnout nelze."
Podle názoru Nejvyššího správního soudu jsou předpoklady omezení práva na informace v případě služebního hodnocení policisty splněny. Předně se jedná o opatření nezbytné z důvodu ochrany práv a svobod druhých - tedy práva hodnoceného policisty na ochranu soukromého života, které v tomto případě musí převládnout nad žalobcem prosazovaným právem na informace. V hodnocení se však mohou objevit i informace týkající se bezpečnosti státu či veřejné bezpečnosti. Konečně není představitelné, jakým jiným způsobem by bylo možné cíle omezení dosáhnout jinak.
Ze všech uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že odepření poskytnutí služebního hodnocení npor. Ing. Marka K. bylo souladné se zákonem. Skutečnost, že žalovaná i městský soud odepření této informace podřadily pod jinou normu zákona č. 106/1999 Sb., nepovažoval zdejší soud za natolik zásadní, aby musela sama o sobě vést ke zrušení rozsudku městského soudu. Vyšel přitom z nedávného rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2009, čj. 8 Afs 51/2007-87, www.nssoud.cz, podle nějž
"[p]oužil-li krajský soud při řešení rozhodné právní otázky nesprávný právní předpis, bude tedy nutno zásadně jeho rozhodnutí v řízení o kasační stížnosti zrušit. Výjimkou z tohoto pravidla budou situace, kdy půjde o takovou skutkovou či právní otázku, u níž bude moci kasační instance bez rozsáhlejšího doplňování řízení s jistotou usoudit, že použití nesprávného právního předpisu při jejím posouzení nemohlo mít ze žádných hledisek, která mohou být pro dotčené osoby či orgány významná, vliv na zákonnost přezkoumávaného rozhodnutí, a u níž bude možno rozumně předpokládat, že ani v budoucnu samotný fakt použití nesprávného právního předpisu nebude mít pro tyto osoby resp. orgány nepříznivé právní důsledky."
Nejvyšší správní soud v projednávaném případě neshledal, že by jiné právní posouzení mělo vliv na zákonnost odepření požadované informace a že by takové nesprávné právní posouzení vyvolávalo v budoucnu pro účastníky řízení nepříznivé právní důsledky. Podstatné v tomto ohledu je, že Nejvyšší správní soud se s městským soudem i s žalovanou ve výsledku shoduje, tj. že odepření požadované informace bylo oprávněné. Je tedy zachován
status quo
a pro žalobce ani pro žalovanou se aplikací jiné právní normy nic nemění.
Zcela jiná situace je však v případě žalobcem požadovaného č. l. 25 stížnostního spisu obsahujícího kopii z knihy návštěv v budově správního orgánu prvního stupně. Městský soud zde dospěl k závěru, že zápisy učiněné v knize návštěv nenáleží do plnění autoritativních, veřejně kontrolovatelných úkolů Policie ČR a příslušný orgán Policie ČR proto nebyl ve vztahu k tomuto požadavku žalobce povinným subjektem podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb. Navíc se dle městského soudu jedná o informaci vztahující se k vnitřním pokynům a instrukcím, na niž dopadá výluka podle § 11 odst. 1 písm. a) téhož zákona. S těmito názory městského soudu se Nejvyšší správní soud neztotožňuje. Sama žalovaná ve vyjádření ke kasační stížnosti uvádí, že oprávnění Policie ČR ke zjišťování totožnosti osob vstupujících do objektů Policie ČR vyplývá z § 1 odst. 2 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jakož i z prováděcí vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků (příloha č. 1, část 4.3). Před 1. 1. 2006 byla obdobná úprava obsažena v zákoně č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a v prováděcí vyhlášce č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti. Činnost spočívající v evidenci vstupu osob do objektů Policie ČR tedy patří mezi úkoly Policie ČR; k evidenci byl dle vyjádření žalovaného oprávněn i správní orgán prvního stupně, neboť v jeho sídle byly zřízeny zabezpečené oblasti se stupněm utajení vyhrazené a důvěrné, čímž byly splněny podmínky tehdy účinného zákona a vyhlášky.
Nejvyšší správní soud se k otázce působnosti povinného subjektu podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb. v obecnější rovině vyjádřil též v rozsudku ze dne 7. 5. 2009, čj. 1 As 29/2009-59, www.nssoud.cz. Soud konstatoval, že
"[k] působnosti povinného subjektu se tedy vztahují zpravidla všechny informace, které má objektivně k dispozici. Tento závěr logicky plyne ze zásady zákonnosti výkonu veřejné moci. Povinný subjekt je povinen vykonávat svou činnost pouze v mezích a způsoby stanovenými zákonem a pokud v rámci své činnosti fyzicky disponuje některými informacemi, mělo by to být pouze v důsledku výkonu jeho zákonné působnosti. Žadatel o informaci tak má právo na sdělení všech údajů, s nimiž povinný subjekt pracuje a jejichž poskytnutí není vyloučeno či omezeno podle § 7 - § 11 zákona o svobodném přístupu k informacím. (...) Nicméně lze si představit i situace, kdy by povinný subjekt určitou informací disponoval a ta by se přitom vůbec netýkala jeho působnosti. Např. kdyby žadatel po Státním úřadu pro jadernou bezpečnost či po Českém báňském úřadu žádal poskytnutí informací obsažených v knize Krakatit od Karla Čapka, pak by samozřejmě bylo na místě takovou žádost odložit podle § 14 odst. 5 písm. c) citovaného zákona, byť by se tato kniha fyzicky nacházela v knihovnách uvedených správních orgánů."
Jestliže tedy správní orgán prvního stupně v rámci své zákonem stanovené činnosti vedl evidenci návštěv a tuto evidenci měl objektivně k dispozici, nepochybně se jednalo o informace, které byly v jeho působnosti, a vůči nimž měl správní orgán prvního stupně postavení povinného subjektu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
Názor městského soudu tedy neobstojí; Nejvyšší správní soud se nicméně neztotožňuje se žalobcem v tom, že by městský soud v této souvislosti porušil principy soudního přezkumu správních rozhodnutí. Správní soudy jsou nepochybně vázány přísnou dispoziční zásadou, a vady rozhodnutí z úřední povinnosti zjišťují
ex offo
jenom tam, kde jim to ukládá zákon (§ 76 odst. 2 s. ř. s.) nebo jejichž přezkum z úřední povinnosti dovodil ve své judikatuře Nejvyšší správní soud (např. usnesení rozšířeného senátu zdejšího soudu ze dne 15. 1. 2008, čj. 2 As 34/2006-73, publikované pod č. 1546/2008 Sb. NSS). Pokud však před městským soudem byla zpochybněna zákonnost odepření poskytnutí požadované informace, byl městský soud v souladu se zásadou
iura novit curia
oprávněn posoudit, zda žalovaná aplikovala správné právní předpisy a zda je správně vyložila. Shledal-li městský soud, že zákon č. 106/1999 Sb. na poskytnutí č. l. 25 stížnostního spisu nedopadá, jelikož žalovaná nebyla v tomto případě povinným subjektem, byl povinen tuto skutečnost konstatovat, a nelze mu proto vytýkat, že tak učinil. Jinou otázkou ovšem je - a zde se Nejvyšší soud opět přiklání k názoru žalobce, - že v takovém případě měl městský soud rozhodnutí žalované zrušit, neboť nebyla-li žalovaná povinným subjektem, nemohla ve vztahu k č. l. 25 stížnostního spisu vydat rozhodnutí o neposkytnutí požadované informace. Naopak postupem podle § 14 odst. 3 písm. b) měla být žádost žalobce v této části odložena a žalobce o tom měl být do tří dnů informován. Tyto úvahy jsou nicméně vzhledem k výše uvedenému pochybení městského soudu bezpředmětné.
Nejvyšší správní soud nesouhlasí ani s tvrzením městského soudu, že poskytnutí č. l. 25 stížnostního spisu by mohlo být odmítnuto podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. Podle názoru zdejšího soudu nejde o akt, kterým jsou regulovány vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci nebo výhradně uvnitř úřadu, aniž by se výsledky takové regulace projevily navenek ve vztahu k třetím osobám. Nejde tedy o vnitřní pokyn či personální instrukci; účelem knihy návštěv je pouze v souladu se zákonem vést evidenci pohybu nepovolaných osob v zabezpečeném objektu.
Současně se Nejvyšší správní soud neztotožňuje s názorem žalovaného, že požadovanou kopii listu z knihy návštěv nelze poskytnout z důvodu podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., jelikož obsahuje osobní údaje (k pojmu
"osobní údaj"
viz též výše citovaný rozsudek ze dne 12. 2. 2009, čj. 9 As 34/2008-68, č. 1844/2009 Sb. NSS). Na požadovaném listu stížnostního spisu je ve sloupcích uvedeno datum, čas příchodu, jméno a číslo občanského průkazu návštěvy, hodnost a příjmení policisty, za kterým návštěva směřuje, a konečně čas odchodu. Z těchto údajů nelze za osobní údaje považovat datum, čas příchodu a odchodu, neboť na jejich základě je v podstatě vyloučeno určit nebo kontaktovat konkrétní osobu. Pokud jde o hodnost a příjmení policisty, jedná se o údaje o veřejném činiteli, které jsou zpravidla veřejně dostupné (na internetu či přímo v objektech policie). Za osobní údaj však zdejší soud nepovažuje ani jméno a příjmení osoby (návštěvníka) ve spojení s číslem jeho občanského průkazu. Ani na základě těchto údajů totiž není možné konkrétní osobu určit nebo kontaktovat. Neexistuje totiž žádný veřejně dostupný registr čísel občanských průkazů, v němž by bylo možné zjistit identitu osoby podle čísla průkazu. Navíc v případě čísla občanského průkazu se jedná o označení, které je v průběhu času proměnlivé. Fyzická osoba totiž neobdrží jedno číslo občanského průkazu na celý život, nýbrž při každé výměně tohoto průkazu získává průkaz s číslem novým. Ani ve spojení tohoto čísla se jménem a příjmením fyzické osoby nelze zpravidla zjistit konkrétní identitu, a to tím spíše, jedná-li se o údaje z knihy návštěv vedené na služebně policie v Praze - tj. v místě, kde množina potenciálních návštěvníků je velmi rozsáhlá. Nejvyšší správní soud uzavírá, že odepření poskytnutí informace na č. l. 25 stížnostního spisu z důvodů podle § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. bylo nezákonné.
*)
S účinností od 23. 3. 2006 změněn zákonem č. 61/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
**)
S účinností od 1. 1. 2007 zrušen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.