Vydání 5/2012

Číslo: 5/2012 · Ročník: X

2577/2012

Stavební zákon: vliv stavby na okolní stavby; obecné požadavky na využívání území; stavba na hranici pozemku

Stavební zákon: vliv stavby na okolní stavby; obecné požadavky na využívání území; stavba na hranici pozemku
k § 23 odst. 1 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu*)
k § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Při posuzování vlivu stavby na stavby okolní platí zásada, že obytné místnosti, které normovým hodnotám vyhovují před realizací, musí těmto hodnotám vyhovovat i po realizaci stavby a v obytných místnostech, které již před realizací stavby normovým hodnotám nevyhovují, se nemá po realizaci navrhované stavby tento stav zhoršit. Norma nedává v případě prohloubení současného nevyhovujícího stavu prostor pro posouzení, zda lze toto zhoršení označit za přiměřené, nebo nikoli; zakazuje zhoršení jakékoli.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2011, čj. 10 A 138/2010-101)
Věc:
a) Ing. R. H., b) PhDr. B. H., c) MUDr. V. L., d) Ing. J. Š., e) V. Š. proti Krajskému úřadu Středočeského kraje, za účasti PharmDr. N. D., o dodatečné povolení stavby.
Dne 3. 1. 2005 podal stavebník (osoba zúčastněná na řízení) žádost o vydání stavebního povolení na dostavbu a nástavbu domu – č. p. 58 lékárny. K žádosti doložil mj. studii denního osvětlení a oslunění zpracovanou Ing. D., z jejíhož závěru vyplývá, že světelně technický stav sousedního objektu č. p. 59 bude po provedení nástavby srovnatelný se stávajícím stavem. Hodnoty činitele denní osvětlenosti se liší asi o jednu setinu procenta od stávajícího stavu.
Žalobci podali k zahájenému řízení námitky, v nichž nesouhlasili s výškou navrhované stavby a namítali zhoršení osvětlení v jejich nemovitostech. Rozhodnutím ze dne 18. 7. 2005 stavební úřad stavbu povolil a námitky žalobců zamítl. K námitce žalobců týkající se zastínění a oslunění stavební úřad odkázal na studii denního osvětlení a oslunění týkající se vlivu navrhované stavby na okolní objekty. Žalovaný rozhodnutím ze dne 8. 11. 2005 rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí. Důvodem pro zrušení bylo uvedení odlišného názvu stavby v oznámení o zahájení řízení od názvu stavby uvedeného v návrhu stavebníka a také neoprávněné zkrácení jednoho z účastníků řízení na právu podat námitky k projednávané stavbě.
Žalobci v průběhu dalšího řízení před stavebním úřadem doložili studii zpracovanou Ing. N., z níž vyplynulo, že vlivem navrhované stavby dojde ve dvou místnostech domu č. p. 60 ke zhoršení denní osvětlenosti pod normové hodnoty, ačkoliv nyní této normě vyhovují.
Stavební úřad si následně objednal studii proslunění a denního osvětlení u Ing. K., z níž vyplynulo, že pokud jde o proslunění, posuzované místnosti již dnes nevyhovují požadavkům ČSN 734301 na proslunění bytů a projektovaná přístavba na tom nic nezmění. Pokud jde o denní osvětlení, studie uváděla, že 2 místnosti vyhovují požadavkům ČSN 730580-2 a této normě budou vyhovovat i po realizaci navrhované stavby. Naopak ve dvou jiných místnostech je denní osvětlení již dnes nevyhovující a navrhovanou stavbou dojde ke snížeřní činitele denní osvětlenosti o 0,1 %. V závěru této studie její zpracovatel uvedl, že navrhovaná stavba neovlivní nadměrným stíněním obytné místnosti sousedních domů č. p. 59 a č. p. 60.
Stavební úřad rozhodnutím ze dne 28. 7. 2006 stavbu povolil. V odůvodnění k námitkám týkajícím se osvětlení a oslunění především uvedl, že vycházel ze studie zpracované Ing. K., kterou si nechal zpracovat, neboť studie předložené stavebníkem a žalobci byly vzájemně rozporné. Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 12. 12. 2006 zamítl.
Rozhodnutí žalovaného následně zrušil Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 31. 10. 2008, čj. 5 Ca 79/2007-69, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Soud žalovanému především vytkl, že neodstranil vzájemné rozpory mezi předloženými odbornými vyjádřeními týkajícími se vlivu navrhované stavby na osvětlení a oslunění sousedních objektů.
Žalovaný následně rozhodnutím ze dne 30. 1. 2009 rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 28. 7. 2006 zrušil a věc mu vrátil k novému projednání a rozhodnutí. Stavební úřad poté rozhodnutím ze dne 22. 4. 2009 stavební řízení zastavil, neboť zjistil, že se stavbou již bylo započato.
Stavební úřad poté zahájil řízení o odstranění stavby, v jehož rámci stavebník požádal o dodatečné povolení stavby. Stavební úřad pro posouzení sporné otázky denního osvětlení a oslunění ustanovil znalce Ing. Š. Ze závěru jeho posudku vyplývá, že v domě č. p. 60 u tří posuzovaných místností, které nyní vyhovují normovým hodnotám pro denní osvětlení, budou vyhovovat normovým hodnotám i po realizaci navrhované stavby. U čtvrté posuzované místnosti, která již nyní normovým hodnotám nevyhovuje, dojde ke změně, resp. úbytku činitele denní osvětlenosti o 7,7 %. Podle závěrů znaleckého posudku se jedná o změnu lidskému zraku subjektivně nepozorovatelnou. Znalec dále konstatoval, že změna hodnot činitele denní osvětlenosti po realizaci stavebních úprav domu č. p. 58 neovlivní nad míru přiměřenou denní osvětlení sledovaných obytných místností sousedních domů č. p. 59 a č. p. 60 v souladu s požadavkem ČSN 730580-2. Pokud jde o proslunění, ze závěrů znaleckého posudku vyplývá, že žádná z posuzovaných místností v současné době nevyhovuje normovým hodnotám, navrhovanou stavbou nedojde ke zhoršení tohoto stavu, neboť všechna okna jsou překryta stávajícími budovami, a nikoliv navrhovanou stavbou.
Rozhodnutím ze dne 13. 11. 2009 stavební úřad stavbu dodatečně povolil. V odůvodnění odkázal na závěr znaleckého posudku Ing. Š., z něhož vyplývá, že navrhovaná stavba neovlivní nadměrným stíněním obytné místnosti sousedních domů č. p. 59 a č. p. 60.
Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci a), b) a c) společné odvolání, v němž namítli, že stavební úřad nerespektoval předchozí rozhodnutí městského soudu, neboť znalecký posudek Ing. Š., který nechal stavební úřad zpracovat, nevysvětluje rozdílné závěry dvou předchozích studií Ing. K. a Ing. N. Odvolání podali společně také žalobci d) a e). Namítali, že znalecký posudek Ing. Š. vychází z původní projektové dokumentace, podle které však stavba nebyla realizována.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 3. 2010 odvolání zamítl. V odůvodnění uvedl, že znalecký posudek Ing. Š. potvrdil závěry již dvou předchozích studií, které vliv nástavby na osvětlení a oslunění okolních domů vyloučily. Pokud odvolatelé poukazovali na to, že soudní znalec neodpověděl na přikázanou otázku městského soudu, proč jsou rozdílné závěry předchozích studií, žalovaný uvedl, že městský soud tuto záležitost vytkl v odůvodnění rozsudku jako nedostatečnost, ale neuvedl ji ve výroku rozsudku. Tudíž zodpovězení této otázky nenařídil, jak se domnívají žalobci. Žalovaný nepovažoval v tomto stadiu řízení posouzení předcházejících znaleckých posudků ve vzájemných souvislostech za důležité vzhledem k tomu, že řízení, v němž bylo vydáno napadené rozhodnutí, bylo vedeno na základě posledního znaleckého posudku. Ohledně pohody bydlení žalovaný uvedl, že vyhláška č. 137/1998 Sb. byla zrušena ke dni 26. 8. 2009 a že pohoda bydlení žalobců nebude narušena nad míru v místě obvyklou, protože se jedná o dvorní trakt domu v samém centru města, kde tato plocha je v katastru nemovitostí zapsána jako nádvoří a umístění garáže v její okrajové části ji jako příjezd a přístup předurčuje. K námitce, že znalec ve svém posudku konstatoval snížení hodnoty činitele denního osvětlení v jedné z místností o 7,7 %, ačkoliv norma ČSN730580-2 žádné snížení osvětlení nepřipouští, žalovaný uvedl, že podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, není česká technická norma obecně závazná.
Žalobci podali proti posledně uvedenému rozhodnutí žalobu u městského soudu, v níž uvedli, že se stavební úřad ani žalovaný nevypořádali s výhradami soudu vyslovenými v předchozím zrušujícím rozsudku ze dne 31. 10. 2008. Správní orgány pouze přibraly dalšího znalce, jehož stanoviska jsou rozporuplná. Žalobci spatřovali zásadní nelogičnost v tom, že znalec sice v posudku konstatoval, že osvit se sníží o 7,7 %, ale dospěl k závěru, že stavba neovlivní nadměrným stíněním místnosti domů č. p. 59 a č. p. 60. Podle názoru žalobců se správní orgány také nedostatečně zabývaly skutečností, že sklobetonové okno směřující na pozemek žalobců v podstatě znemožní v budoucnosti jakoukoliv stavbu v daném místě.
Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že ze znaleckého posudku vyplývá, že denní osvětlení ve sporné místnosti je i bez povolované nástavby nevyhovující, a změna, ke které dojde v důsledku realizace stavby, je lidským zrakem subjektivně nepozorovatelná. Z tohoto zjištění znalec vyvodil závěr, že hodnoty denní osvětlenosti neovlivní nad míru přiměřenou poměrům denní osvětlení obytných místností žalobců. V posudku je dále uvedeno, že obytné místnosti, které vyhovovaly požadavkům normy, budou mít vyhovující hodnoty i po realizaci zástavby a že stávající nevyhovující hodnoty by se neměly zhoršit. Tento předpoklad na zachování stávající nevyhovující hodnoty nepovažoval ustanovený soudní znalec za nepřekročitelný, ke stejnému závěru dospěl ve svém rozhodnutí i žalovaný s poukazem na § 4 zákona č. 22/1997 Sb. Použití sklobetonových desek nepovažoval žalovaný za nepřípustný zásah do práv žalobců (vlastníků sousední stavební parcely). Jejich námitku týkající se výrazného omezení či zamezení případných budoucích staveb na tomto pozemku považoval žalovaný za předčasnou a v případě projeveného stavebního záměru za technicky řešitelnou.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalovaného i rozhodnutí stavebního úřadu zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Soud shledal důvodnou námitku, že dodatečně povolovaná stavba ovlivní denní osvětlení v obytných místnostech domu č. p. 60 takovým způsobem, který je v rozporu s právními předpisy.
Podle § 23 odst. 1 vyhlášky č. 137/1998 Sb. „[n]
ávrh denního osvětlení se musí posuzovat společně se souvisícími činiteli, zejména s možností sdruženého a umělého osvětlení, s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním včetně vlivu okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu za účelem dosažení vyhovujících podmínek zrakové pohody s minimální celkovou spotřebou energií v souladu s normovými hodnotami
“. Tato vyhláška sice byla zrušena vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, podle jejího § 56 však platí, že u staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracována před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.
Je tedy zřejmé, že § 23 odst. 1 vyhlášky č. 137/1998 Sb. na projednávaný případ dopadá. Z tohoto ustanovení pak dále vyplývá, že vliv stavby na denní osvětlení v obytných místnostech sousedních staveb se má posoudit „
v souladu s normovými hodnotami
“. Ačkoli tedy obecně platí, že dle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. česká technická norma není obecně závazná, tam, kde na české technické normy výslovně odkazuje obecně závazný právní předpis, je třeba ji závazně aplikovat. Právě tak je tomu i v projednávaném případě.
Poukazy žalovaného na to, že vyhláška č. 137/1998 Sb. již v době jeho rozhodování byla zrušena, a na nezávaznost českých technických norem, tedy nejsou v souladu s citovanými právními předpisy.
Z požadavků ČSN 730580-2 vyplývá, že při posuzování vlivu stavby na stavby okolní platí zásada, že obytné místnosti, které normovým hodnotám vyhovují před realizací, musí těmto hodnotám vyhovovat i po realizaci stavby a v obytných místnostech, které již před realiřzací stavby normovým hodnotám nevyhovují, se nemá po realizaci navrhované stavby tento stav zhoršit.
Ze závěrů všech posudků předložených v této věci přitom jednoznačně vyplývá, že minimálně v jedné z obytných místností domu č. p. 60, která měla před realizací dodatečně povolené stavby z hlediska denní osvětlenosti nevyhovující stav, došlo realizací navrhované stavby k prohloubení tohoto nevyhovujícího stavu. Ze znaleckého posudku Ing. Š. vyplývá, že toto zhoršení činí až 7,7 %. Ze studie zpracované Ing. K., kde tento údaj explicitně uveden není, lze výpočtem zjistit, že toto zhoršení činí v případě místnosti B až 8,3 % (snížení činitele denní osvětlenosti o 0,06 z původních 0,72).
Norma nedává v případě prohloubení současného nevyhovujícího stavu prostor pro posouzení, zda lze toto zhoršení označit za přiměřené; zakazuje zhoršení jakékoli. Takový požadavek je zcela logický, opačný výklad zaujatý správními orgány lze snadno vyvrátit argumentací
reductio ad absurdum
: pokud by bylo možno připustit mírné („
přiměřené
“) zhoršení současného nevyhovujícího stavu, bylo by možno dosáhnout postupnými malými změnami teoreticky v podstatě až úplného zastínění posuzovaných obytných místností. Je zcela zřejmé, že akceptování výkladu, který správní orgány zaujaly, by vedlo k důsledkům zcela absurdním, a tento výklad je tedy třeba odmítnout. Je proto třeba důsledně trvat na tom, že v těch obytných místnostech, které jsou z hlediska denního osvětlení pod normovými hodnotami, nesmí v důsledku změn okolních staveb dojít k žádnému zhoršení tohoto stavu.
Ačkoli Ing. Š. (a podobně Ing. K.) shodně uvádějí, že zjištěná odchylka je nižší než tolerance výpočtu, případně nejistota kontrolního měření, ani jeden z nich neuvádí, kolik tato tolerance, resp. nejistota činí. Skutečností však zůstává, že oba tyto posudky se minimálně v případě jedné z místností ve svých závěrech v podstatě shodují a udávají zhoršení činitele denní osvětlenosti cca o 8 %.
Ve shodě s žalobci je třeba konstatovat, že ustanovenému znalci ani zpracovatelům předchozích studií nepřísluší právní hodnocení odborných závěrů, k nimž dospěli. Nejsou tedy oprávněni hodnotit, zda zhoršení hodnot činitele denní osvětlenosti v obytných místnostech domu č. p. 60 je přiměřené, zda může objekt s vyšší dvorní vestavbou bránit nižší výstavbě s poukazem na § 127 občanského zákoníku apod. K takovým názorům, které byly obsaženy v předložených studiích a znaleckém posudku, nebyly správní orgány oprávněny přihlédnout, neboť se nejednalo o závěry odborné, ale právní.
Soud proto shrnuje, že dodatečně povolovaná stavba je v rozporu s § 23 odst. 1 vyhlášky č. 137/1998 Sb., a nebylo tedy možno ji dodatečně povolit. Z tohoto důvodu soud vyhověl žalobě žalobců d) a e).
Důvodná je rovněž námitka týkající se umístění sklobetonového okna směřujícího na pozemek žalobců a) až c), kteří jsou vlastníky sousedního pozemku.
Podle § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. platí, že „[s]
tavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku.
V daném případě však sklobetonová okna zástavbu pozemku žalobců znemožňují. Z projektové dokumentace vyplývá, že předmětná okna slouží jako jediný zdroj osvětlení v nově vzniklých místnostech v domě stavebníka. Jsou přitom umístěna ve stěně, která je přímo na hranici pozemku stavebníka. Pokud by tedy žalobci hodlali na své garáži např. zbudovat nástavbu (nebo namísto garáže zbudovat jinou, vyšší stavbu, např. dílnu), nemohli by tak učinit. Svojí stavbou, která by byla taktéž na hranici jejich pozemku, by totiž zcela zakryli nyní dodatečně povolená sklobetonová okna stavebníka, který by pak oprávněně proti takové stavbě žalobců namítal, že v jejím důsledku přijdou jeho místnosti o jediný zdroj přirozeného osvětlení.
Příslušné ustanovení vyhlášky tedy zcela jednoznačně znamená, že u staveb umisťovaných na samé hranici stavebního pozemku nemůže být v takové stěně žádný stavební otvor, neboť zakrytí takového otvoru by bylo překážkou pro jakoukoli výstavbu na sousedním pozemku. Nevyžaduje se přitom, aby vlastník sousedního pozemku takový stavební záměr již výslovně projevil, např. aby podal žádost o vydání územního rozhodnutí. Postačuje, pokud takový stavební záměr je na příslušném pozemku alespoň teoreticky možný (tj. není např. zcela vyloučen územním plánem či jiným právním předpisem). Nepodstatný je rovněž v této souvislosti poukaz žalovaného na to, že by případná nástavba nad garáží nepřinesla žalobcům efekt v podobě zvýšení obytné plochy jejich domu, neboť taková úvaha nemá žádnou oporu v právních předpisech.
Dodatečně povolovaná stavba je tak v rozporu s § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Z tohoto důvodu soud vyhověl žalobě žalobců a) až c).
*)
S účinností od 26. 8. 2009 zrušena vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.