Vydání 5/2007

Číslo: 5/2007 · Ročník: V

1173/2007

Stavební zákon: účastenství v územním řízení

Ejk 72/2005
Stavební zákon: účastenství v územním řízení:; opatření na stavbách a pozemcích vyvolaná živelními pohromami nebo náhlými haváriemi
k § 34 odst. 3 a § 137a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 262/1992 Sb., č. 83/1998 Sb. a č. 422/2002 Sb.*)
I. Ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, vylučuje v případě postupu v důsledku živelních pohrom nebo náhlých havárií (§ 137a citovaného zákona) přímo ze zákona z účasti v územním řízení ty subjekty, kterým by jinak toto postavení podle zvláštního předpisu při splnění podmínek příslušelo. Samostatné rozhodnutí o tom, že daný subjekt není účastníkem řízení, se nevydává.
II. Ustanovení § 137a zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, lze užít nejen v případě staveb řešících následky povodní v místech zatopených, ale i staveb v jiných místech mimo zátopová území, které mají nahradit funkce staveb původních, povodní zničených a v původních místech neobnovitelných.
III. Podle ustanovení § 137a odst. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, lze postupovat, jestliže se jeho užití navrhovatel dovolá, a to po projednání se stavebním úřadem. Tento postup nevychází ze správního uvážení, ale lze jej zvolit na základě objektivního zjištění, že navrhovanou stavbou či záměrem se řeší stav, který musí být bezodkladně proveden ke zmírnění nebo odvrácení důsledků živelní pohromy nebo náhlé havárie.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 10. 2005, čj. 10 Ca 119/2004-33)
*) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.