Vydání 1/2010

Číslo: 1/2010 · Ročník: VIII

1970/2010

Stavební zákon: pojem "uzavřený prostor existujících staveb"

Stavební zákon: pojem „uzavřený prostor existujících staveb“
I. Základní podmínkou aplikace § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976, které je speciálním ustanovením, není jednotné vlastnictví existujících staveb a umisťované stavby. Zásadní zákonnou podmínkou je naopak existence uzavřeného prostoru v rámci stávajících staveb, které již prošly územním posouzením, v němž umisťované stavby nemění vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru. Jen za těchto podmínek umisťované stavby nevyžadují územní rozhodnutí. Ochrana práv dalších účastníků řízení je za této situace zajištěna ve stavebním řízení.
II. Uzavřeným prostorem je prostor urbanisticky uzavřený, v němž existující stavby slouží určitému účelu užívání (např. areály školské, vnitrobloky) a kde nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže ohrozit veřejné zájmy hájené v územním řízení stavebním zákonem.
III. Městský vnitroblok je ohraničen domy, které ho obklopují a uzavírají tak prostor, v němž jsou případně umisťovány další stavby. Jen vnitroblok v tomto smyslu byl vždy považován v praxi za typický příklad uzavřeného prostoru existujících staveb.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2009, čj. 7 As 48/2009-79)
Věc: JUDr. Tomáš F. proti Magistrátu města Brna o umístění stavby, o kasační stížnosti žalovaného.
Dne 24. 1. 2007 Úřad městské části města Brna Brno-střed, odbor výstavby a územního rozvoje, povolil změnu dokončené stavby objektu gymnázia na třídě kpt. Jaroše 14. Změna měla spočívat v přístavbě tělocvičny v prostoru stávajícího venkovního hřiště ve dvorní části gymnázia.
Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí žalovaný zamítl dne 20. 8. 2007.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 29. 1. 2009 zrušil obě rozhodnutí a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Soud za spornou otázkou v tomto řízení označil aplikaci § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976, podle kterého územní rozhodnutí nevyžadují „stavby umisťované v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se nemění vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru“. Podle soudu budova gymnázia nepředstavuje uzavřený prostor; její půdorys je naopak postavený ve tvaru širokého písmena U. Neuzavřenou částí budova sousedí s pozemkem jiných vlastníků, na kterém se nachází dvůr sloužící nemovitostem postaveným na tomto sousedním pozemku. Nemovitosti postavené na sousedním pozemku však sousedí s budovou gymnázia bezprostředně, neboť s ní mají společnou zeď. Krajský soud z tohoto konstatování dovodil, že aplikace § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976 na danou věc není možná. Je tomu tak proto, že se v tomto případě nejedná o umístění stavby v uzavřeném prostoru existující stavby, jejímž je stavebník vlastníkem. Nejde o vnitroblok tvořený stavbami, které jsou všechny ve vlastnictví stavebníka, a proto by na ně mohlo být nahlíženo jako na jedinou stavbu. Zcela nepochybně může dojít k dotčení veřejných subjektivních hmotných práv žalobce jako majitele pozemku i stavby na něm postavené, a to zejména zastíněním, ale i možným omezením užívání dvora a nemovitostí sousedících s pozemkem, na kterém byla stavba postavena. Ostatně žalobce v žalobě i v odvolání namítal dotčení hmotných práv zastíněním, hlukem, vibracemi a porušením statiky nemovitostí v jeho vlastnictví v důsledku umístění přístavby tělocvičny na pozemku v bezprostřední blízkosti hranice pozemků, bez dodržení předepsaných odstupů. Právě možnost dotčení užívání sousedících nemovitostí měla být zkoumána stavebním úřadem v územním řízení. Aplikace § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976 by proto byla možná jen za podmínky, že by budova gymnázia představovala půdorysně uzavřený celek a stavba tělocvičny by byla navržena uvnitř tohoto celku, samozřejmě za další podmínky, že by stavba výškově nepřesáhla budovu gymnázia. Jedině tak by byl vyloučen zásah stavby do práv vlastníků sousedních nemovitostí.
Žalovaný (stěžovatel) podal proti tomuto rozsudku kasační stížnost, kterou opřel o důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Stěžovatel především namítl, že krajský soud užil při interpretaci § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976 nepřiměřeně
restriktivní
výklad jdoucí až nad rámec tohoto ustanovení. V tomto zákoně, ani v žádném jiném předpise není stanoveno, že lze umisťovat stavby v prostorech již existujících staveb pouze za předpokladu, že stavba je ve vlastnictví stavebníka. Stavební zákon z roku 1976 také nikterak nespecifikuje, jakým způsobem má být uvedený prostor uzavřen. Po dobu platnosti stavebního zákona z roku 1976 byl tento procesní institut vždy vykládán tak, že za uzavřený prostor je považován vnitroblok, tj. prostor obklopený stavbami, které způsobují jeho uzavřenost. Nikdy nebyly zkoumány vztahy vlastnické a vždy bylo aplikováno pouze urbanistické hledisko, tedy zda jde o prostory uzavřené. Vnitroblok, o který se v tomto případě jedná, byl vždy považován za typický případ uzavřeného prostoru existujících staveb. Je tedy zcela zřejmé, že přístavba tělocvičny se nachází v městském vnitrobloku, v prostoru staveb již existujících, a tento prostor není výškově ani půdorysně měněn.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Územní rozhodnutí je správním aktem, kterým se umisťují stavby, mění využití území nebo chrání důležité zájmy v území (§ 32 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976). Podle toho jsou rozlišovány jednotlivé druhy územních rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu, rozhodnutí o stavební uzávěře, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků), u kterých jsou, vzhledem k jejich povaze, následně upraveny některé požadavky a podmínky pro jejich vydání.
Podle § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976 územní rozhodnutí nevyžadují stavby umisťované v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se nemění vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru.
Výklad tohoto ustanovení je v předmětné věci klíčový.
V této věci stavební úřad povolil změnu stávající dokončené stavby stavební úpravou objektu gymnázia na třídě kpt. Jaroše 14 a to přístavbou tělocvičny v prostoru stávajícího venkovního hřiště ve dvorní části. Proti tomuto rozhodnutí stavebního úřadu podal žalobce odvolání, které bylo rozhodnutím Magistrátu města Brna zamítnuto, a napadené rozhodnutí stavebního úřadu bylo potvrzeno. Krajský soud v Brně napadeným rozsudkem zrušil obě rozhodnutí správních orgánů a věc vrátil Magistrátu města Brna k dalšímu řízení.
Krajský soud ve zrušujícím rozsudku dovodil dvě základní podmínky, které by odůvodňovaly aplikaci § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976. Vyslovil, že aplikace tohoto ustanovení by byla možná pouze v případě, že by budova gymnázia představovala půdorysně uzavřený celek, stavba tělocvičny by byla navržena uvnitř tohoto celku a výškově by nepřesáhla budovu gymnázia, a že předpokladem užití citovaného ustanovení je umístění stavby v uzavřeném prostoru existující stavby, jejímž vlastníkem musí být stavebník, a musí se jednat o uzavřený vnitroblok, který je ve vlastnictví stavebníka, a pak teprve může být na ni pohlíženo jako na jednu stavbu.
Nejvyšší správní soud má za to, že tento právní názor krajského soudu není správný.
Komentář k § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976 (Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil, 2003 Stavební zákon v teorii a praxi, 9. aktualizované vydání, s. 97 a 98) vychází z toho, že v případech uvedených v tomto ustanovení není třeba záměry a cíle územního plánování chránit územním rozhodnutím o umístění stavby, protože se stavba má realizovat na pozemcích již určených pro určitý způsob využití, výškou nepřesáhne hladinu stávajících staveb a v celé své ploše bude uvnitř uzavřeného prostoru tvořeného existujícími stavbami. Zákon přitom nestanoví, o jaký druh stávajících staveb má jít (drobné, jednoduché či ostatní). Stejně tak zákon ani prováděcí předpisy nestanoví, co se rozumí „uzavřeným prostorem“, zejména neuvádějí, jakým způsobem má být prostor uzavřen, nepožadují uzavření neprůhlednou zdí ani absolutní nepřístupností prostoru pro cizí osoby. Ze smyslu předmětného ustanovení lze proto dovodit, že se jedná o prostory urbanisticky uzavřené, v nichž existující stavby slouží určitému účelu užívání (např. areály školské, vnitrobloky v bytové zástavbě) a kde nová stavba, doplňující zpravidla tento soubor staveb, nemůže ohrozit veřejné zájmy hájené v územním řízení stavebním zákonem.
Kasační soud se ztotožňuje s právními názory vyslovenými autory uvedeného Komentáře a dodává, že smyslem § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976, který je speciálním ustanovením, je zjednodušit postup podle stavebního zákona tam, kde se jedná o uzavřený prostor již existujících a povolených staveb. Existence uzavřeného prostoru v rámci těchto staveb a neměnnost tohoto prostoru výškově a půdorysně jsou pak základním předpokladem užití tohoto ustanovení stavebního zákona. Stavební zákon tedy vychází z toho, že z hlediska cílů a záměrů územního plánování není nutno takovou stavbu zvlášť posuzovat a ochrana veřejných zájmů je dostatečně zajištěna ve stavebním řízení.
V tomto případě ze spisového materiálu vyplývá, že se přístavba tělocvičny nachází v městském vnitrobloku v prostoru staveb již existujících zřejmě s různými vlastníky a tento prostor není výškově ani půdorysně měněn (stavba nepřevyšuje výškovou hladinu stávajících staveb bloku domů, ani z tohoto bloku domů nevybočuje).
Nejvyšší správní soud musí přisvědčit zásadní kasační námitce stěžovatele, že v žádném právním předpisu není nikde stanoveno, že by bylo možno bez územního rozhodnutí umisťovat stavby v prostorech existujících staveb pouze za předpokladu, že stavebník je také jejich vlastníkem.
Krajským soudem dovozovaná podmínka není obsahem § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976. Základní podmínkou je naopak jen existence uzavřeného prostoru v rámci stávajících staveb, a nikoliv jednotné vlastnictví existujících staveb a umisťované stavby. Vnitroblok, o který v tomto případě jde, resp. v němž je umístěna tělocvična, není definován v právních předpisech. Z povahy věci, ale i ze snímků obsažených ve spise, je však zřejmé, že jde o prostor, který je obklopen blokem obytných a jiných domů (prostor je ohraničen všemi domy, které z tohoto prostoru vytváří vnitroblok). Nutno dodat, že stěžovatel správně poukazuje i na to, že uzavřenost vnitrobloku způsobují stavby, které ho obklopují, a že právě vnitroblok v uvedeném smyslu byl vždy považován v praxi za typický příklad uzavřeného prostoru existujících staveb. Jelikož při vymezování znaků vnitrobloku nebyly nikdy zkoumány vztahy vlastnické, ale právě a jen prostor obklopený stavbami, které způsobovaly jeho uzavřenost (urbanistické hledisko), není možné dělit vnitroblok na více menších částí podle vlastnictví, jak to naznačuje krajský soud [aplikace § 32 odst. 2 písm. c) stavebního zákona z roku 1976 by byla možná pouze v případě, že by budova gymnázia představovala půdorysně uzavřený celek, stavba tělocvičny by byla navržena uvnitř tohoto celku a výškově by nepřesáhla budovu gymnázia]. Nejsou tedy důležité vlastnické vztahy uvnitř vnitrobloku, neboť všechny objekty, které prostor obklopují, již prošly územním posouzením. Právě z těchto důvodů stavby umisťované v uzavřených prostorách existujících staveb (uvnitř vnitrobloku), pokud se jimi nemění vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání, nevyžadují územní rozhodnutí.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.