Vydání 5/2005

Číslo: 5/2005 · Ročník: III

554/2005

Stavební zákon a odstranění stavby provedené bez stavebního povolení

Ejk 11/2004
Stavební zákon: odstranění stavby provedené bez stavebního povolení a bez odborného vedení
k § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
Stavbu provedenou svépomocí bez odborného vedení oprávněnou osobou a bez stavebního povolení či ohlášení nelze bez dalšího považovat za závadnou, jelikož opačný závěr by znamenal, že všechna řízení podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, by nutně ústila v rozhodnutí o odstranění takové stavby.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2003, čj. 30 Ca 12/2003-44)
Věc:
Ing. Miloslava Š. v L. proti Krajskému úřadu Pardubického kraje, za účasti osob zúčastněných na řízení Antonína a Jindřišky P. v L., o odstranění stavby provedené bez stavebního povolení.
Městský úřad Litomyšl dne 23. 7. 2002 nařídil podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona odstranění stavby základu provedené bez stavebního povolení.
Okresní úřad Svitavy napadené rozhodnutí dne 29. 11. 2002 změnil tak, že stanovil novou lhůtu, v níž má být stavba odstraněna. V ostatním odvolání žalobkyně zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Rozhodnutí odvolacího orgánu napadla žalobkyně správní žalobou, v níž především uvedla, že základ stavby byl upraven jednak svépomocí, jednak dodavatelským způsobem, přičemž celé dílo je provedeno kvalitně a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. O těchto skutečnostech ostatně dle žalobkyně svědčí to, že ačkoliv je nezakrytý základ již více než šest let vystaven povětrnostním vlivům, nepůsobí mu to žádnou újmu. Stavba základu je přitom dle statického posouzení stávajícího základového pasu, vyhotoveného Ing. Karlem Š., provedena kvalitně a vyhovujícím způsobem.
Zúčastněné osoby manželé Antonín a Jindřiška P. poukazovali na to, že důkazy předkládané žalobkyní, a to statické posouzení provedené znalcem Ing. Karlem Š., posudek Ing. Miroslava H. a vyjádření projektanta Ing. Karla K., nepředstavují důkazní prostředky, jež by mohly prokázat provedení základu způsobem, který by odpovídal obecně technickým požadavkům na výstavbu. Naopak namítaly, že podle jimi zadaného znaleckého posudku, vypracovaného znalcem Vojtěchem A., není stavba provedena v souladu s požadavky projektanta.
Krajský soud v Hradci Králové zrušil rozhodnutí vydaná v I. i II. stupni pro vady řízení podle § 78 odst. 1 a 3 s. ř. s. a věc vrátil podle § 78 odst. 4 s. ř. s. žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V přezkoumávané věci bylo rozhodnuto o odstranění základu u domu čp. 47 včetně železné konstrukce na stavební parcele č. 150 v katastrálním území L. Pro odstranění stavby bylo zároveň stanoveno celkem osm podmínek. Výrok o odstranění stavby je nepřezkoumatelný, neboť z něj nelze zjistit, v jakém rozsahu bylo vlastně odstranění základu nařízeno, ba dokonce je možno se domnívat, že žalobkyni - jako vlastnici rodinného domu čp. 34 - bylo nařízeno odstranění základů domu čp. 47, tedy domu zúčastněných osob. Rozsah odstranění základu není zřejmý ani z podmínek rozhodnutí o odstranění, mezi nimiž chybí podmínky odpovídající technologickému postupu při odstraňování, jimž se stavební úřad nemůže nikdy vyhnout (jde o to, v jakém rozsahu a jakým postupem má k odstranění základů dojít, do jaké hloubky apod.). Přitom ani podle znaleckého posudku, vypracovaného Vojtěchem A., jehož se zúčastněné osoby dovolávaly, není nutné zbourat celý základ, nýbrž jen jeho část pod vodorovnou izolací štítové zdi rodinného domu manželů Antonína a Jindřišky P, a to z důvodu opravy izolace. Již jen na základě toho je ovšem třeba konstatovat, že žalované rozhodnutí je nepřezkoumatelné, neboť je v rozporu s § 46 a § 47 správního řádu. Podle těchto ustanovení totiž musí být každé rozhodnutí v souladu se zákonem a ostatními právními předpisy, musí vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci a obsahovat předepsané náležitosti. Ze žalobou napadeného rozhodnutí se přitom nelze dobrat ani toho, v jakém rozsahu a kde bylo vlastně odstranění stavby základu nařízeno.
Již jen vzhledem k těmto skutečnostem musil krajský soud žalované rozhodnutí zrušit pro vady řízení podle § 78 odst. 1 písmena a) s. ř. s. a věc žalovanému vrátit k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s. ř. s.). Jelikož stejnými nedostatky trpělo i rozhodnutí Městského úřadu Litomyšl vydané v I. stupni, jež zrušenému rozhodnutí předcházelo, bylo zrušeno i ono.
Nadto třeba uvést, že zrušené rozhodnutí má i další vady. Správní orgán zvláště neodůvodnil řádným způsobem svůj výrok, neboť v odůvodnění rozhodnutí neuvedl, jaké že to technické podklady ohledně základu měla vůbec žalobkyně předložit, jaké podklady měl při svém rozhodování k dispozici, jak tyto podklady hodnotil či k jakým úvahám jej vedly. Pouze obecně konstatoval, že nezískal potřebnou záruku o kvalitě provedení stavby, a to je málo. Nezmínil se o způsobu uložení základů do hloubky, o rozměrech základu z hlediska bezpečného roznesení zatížení svislých konstrukcí do základové spáry, o únosnosti zeminy ani o dalších okolnostech nezbytných pro rozhodnutí ve věci. Obecnými proklamacemi ale individuální správní rozhodnutí odůvodňovat nelze. Obecně nepřijatelná je rovněž teze žalovaného, že stavba provedená svépomocí bez odborného vedení oprávněnou osobou neskýtá záruku nezávadnosti. V tom případě by totiž řízení vedená podle § 88 odst. 1 písmena b) stavebního zákona končívala již jen z tohoto důvodu rozhodnutími o odstranění takovýmto způsobem provedených staveb.
(rec)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.