Vydání 12/2012

Číslo: 12/2012 · Ročník: X

2722/2012

Stavební řízení: zrušení stavebního povolení v rámci dozorčí činnosti

Stavební řízení: zrušení stavebního povolení v rámci dozorčí činnosti
k § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)*)
k § 65 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)**)
I. Při úvaze o zrušení pravomocného rozhodnutí v rámci výkonu dozorčí činnosti správní orgán musí vždy náležitě posoudit, zda v dalším řízení a v novém rozhodnutí může dojít v rámci možností – se zřetelem na příp. změněnou situaci – k nápravě, tedy k odstranění vytýkané nezákonnosti.
II. V případě zrušení původního pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, podle něhož byla stavba již zcela nebo zčásti realizována, je nutno při znovupovolení stavby postupovat analogicky podle ustanovení o nepovolené stavbě [zde podle § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona z roku 1976].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2009,
č
j. 8 As 31/2007-165)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu č. 240/2005 Sb.
*) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
**) S účinností od 1. 1. 2006 byl nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.