Vydání 9/2007

Číslo: 9/2007 · Ročník: V

1319/2007

Stavební řízení: údržba stavby. Správní řízení: seznámení se s podklady pro rozhodnutí

Ej 289/2005
Stavební řízení: údržba stavby
Správní řízení: seznámení se s podklady pro rozhodnutí
k § 86 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)*)
k § 33 odst. 2 správního řádu (č. 71/1967 Sb.)**)
I. Povinnost vlastníka nemovitosti udržovat stavbu podle § 86 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, je povinností veřejnoprávní. Povinnosti či práva plynoucí ze soukromoprávního vztahu mezi uživatelem budovy a jejím vlastníkem nejsou pro otázku této povinnosti vlastníka rozhodné.
II. Povinnost vlastníka nemovitosti udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu je prostřednictvím dokumentace ověřené stavebním úřadem a rozhodnutí stavebního úřadu vymezena tak, aby se stav stavby od uvedené dokumentace neodchýlil. Je-li tedy vlastníku nemovitosti nařízeno opravit, případně vyměnit již dožilé, ale existující součásti nemovitosti, je nepochybné, že toto nařízení nepřekračuje řádnou údržbu stavby (§ 86 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona).
III. Byl-li účastník správního řízení vyrozuměn o tom, že se může vyjádřit k podkladům rozhodnutí a případně učinit procesní návrhy na doplnění dokazování, a to ještě předtím, než správní orgán formálně ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí, nicméně z výzvy je nepochybné, kdy bude shromažďování podkladů rozhodnutí ukončeno, a účastník se nemusí seznamovat s podklady před tímto okamžikem, nejde o porušení práva upraveného v § 33 odst. 2 správního řádu (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2005, čj. 8 As 3/2005-86)
Prejudikatura:
ad I.: Boh. A 8864/1930, ad III.: Sbírka soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 15/1993, Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 56/1994 a č. 112/1996, Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 217/1998 a č. 308/1998, č. 303/2004 Sb. NSS.
*) S účinností od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
**) S účinností od 1. 1. 2006 nahrazen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.